یوتاب گلچینی از بهترین ها

اوقات شرعی اهل سنت تربت جام ، دی ۱۳۹۸

 • تاریخ
 • روز
 • اذان صبح
 • طلوع آفتاب
 • اذان ظهر
 • اذان عصر
 • اذان مغرب
 • اذان عشاء
  • تاریخ۱
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۱
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۲
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۶
  • اذان عصر۱۴ : ۰۱
  • اذان مغرب۱۶ : ۲۸
  • اذان عشاء۱۷ : ۴۵
  • تاریخ۲
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۲
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۳
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۶
  • اذان عصر۱۴ : ۰۲
  • اذان مغرب۱۶ : ۲۹
  • اذان عشاء۱۷ : ۴۶
  • تاریخ۳
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۲
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۳
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۷
  • اذان عصر۱۴ : ۰۲
  • اذان مغرب۱۶ : ۳۰
  • اذان عشاء۱۷ : ۴۶
  • تاریخ۴
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۳
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۴
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۷
  • اذان عصر۱۴ : ۰۳
  • اذان مغرب۱۶ : ۳۰
  • اذان عشاء۱۷ : ۴۷
  • تاریخ۵
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۳
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۴
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۸
  • اذان عصر۱۴ : ۰۴
  • اذان مغرب۱۶ : ۳۱
  • اذان عشاء۱۷ : ۴۷
  • تاریخ۶
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۳
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۴
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۸
  • اذان عصر۱۴ : ۰۴
  • اذان مغرب۱۶ : ۳۱
  • اذان عشاء۱۷ : ۴۸
  • تاریخ۷
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۴
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۵
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۹
  • اذان عصر۱۴ : ۰۵
  • اذان مغرب۱۶ : ۳۲
  • اذان عشاء۱۷ : ۴۹
  • تاریخ۸
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۴
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۵
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۹
  • اذان عصر۱۴ : ۰۵
  • اذان مغرب۱۶ : ۳۳
  • اذان عشاء۱۷ : ۴۹
  • تاریخ۹
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۵
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۵
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۰
  • اذان عصر۱۴ : ۰۶
  • اذان مغرب۱۶ : ۳۳
  • اذان عشاء۱۷ : ۵۰
  • تاریخ۱۰
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۵
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۶
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۰
  • اذان عصر۱۴ : ۰۷
  • اذان مغرب۱۶ : ۳۴
  • اذان عشاء۱۷ : ۵۱
  • تاریخ۱۱
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۵
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۶
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۱
  • اذان عصر۱۴ : ۰۷
  • اذان مغرب۱۶ : ۳۵
  • اذان عشاء۱۷ : ۵۱
  • تاریخ۱۲
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۵
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۶
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۱
  • اذان عصر۱۴ : ۰۸
  • اذان مغرب۱۶ : ۳۶
  • اذان عشاء۱۷ : ۵۲
  • تاریخ۱۳
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۶
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۲
  • اذان عصر۱۴ : ۰۹
  • اذان مغرب۱۶ : ۳۶
  • اذان عشاء۱۷ : ۵۳
  • تاریخ۱۴
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۶
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۲
  • اذان عصر۱۴ : ۱۰
  • اذان مغرب۱۶ : ۳۷
  • اذان عشاء۱۷ : ۵۳
  • تاریخ۱۵
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۶
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۳
  • اذان عصر۱۴ : ۱۰
  • اذان مغرب۱۶ : ۳۸
  • اذان عشاء۱۷ : ۵۴
  • تاریخ۱۶
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۷
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۳
  • اذان عصر۱۴ : ۱۱
  • اذان مغرب۱۶ : ۳۹
  • اذان عشاء۱۷ : ۵۵
  • تاریخ۱۷
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۷
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۳
  • اذان عصر۱۴ : ۱۲
  • اذان مغرب۱۶ : ۴۰
  • اذان عشاء۱۷ : ۵۶
  • تاریخ۱۸
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۷
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۴
  • اذان عصر۱۴ : ۱۳
  • اذان مغرب۱۶ : ۴۰
  • اذان عشاء۱۷ : ۵۶
  • تاریخ۱۹
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۷
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۴
  • اذان عصر۱۴ : ۱۴
  • اذان مغرب۱۶ : ۴۱
  • اذان عشاء۱۷ : ۵۷
  • تاریخ۲۰
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۷
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۷
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۵
  • اذان عصر۱۴ : ۱۴
  • اذان مغرب۱۶ : ۴۲
  • اذان عشاء۱۷ : ۵۸
  • تاریخ۲۱
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۷
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۶
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۵
  • اذان عصر۱۴ : ۱۵
  • اذان مغرب۱۶ : ۴۳
  • اذان عشاء۱۷ : ۵۹
  • تاریخ۲۲
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۷
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۶
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۵
  • اذان عصر۱۴ : ۱۶
  • اذان مغرب۱۶ : ۴۴
  • اذان عشاء۱۸ : ۰۰
  • تاریخ۲۳
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۶
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۶
  • اذان عصر۱۴ : ۱۷
  • اذان مغرب۱۶ : ۴۵
  • اذان عشاء۱۸ : ۰۰
  • تاریخ۲۴
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۶
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۶
  • اذان عصر۱۴ : ۱۸
  • اذان مغرب۱۶ : ۴۶
  • اذان عشاء۱۸ : ۰۱
  • تاریخ۲۵
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۶
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۷
  • اذان عصر۱۴ : ۱۹
  • اذان مغرب۱۶ : ۴۷
  • اذان عشاء۱۸ : ۰۲
  • تاریخ۲۶
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۵
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۷
  • اذان عصر۱۴ : ۲۰
  • اذان مغرب۱۶ : ۴۸
  • اذان عشاء۱۸ : ۰۳
  • تاریخ۲۷
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۵
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۷
  • اذان عصر۱۴ : ۲۰
  • اذان مغرب۱۶ : ۴۹
  • اذان عشاء۱۸ : ۰۴
  • تاریخ۲۸
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۵
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۸
  • اذان عصر۱۴ : ۲۱
  • اذان مغرب۱۶ : ۵۰
  • اذان عشاء۱۸ : ۰۵
  • تاریخ۲۹
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۵
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۸
  • اذان عصر۱۴ : ۲۲
  • اذان مغرب۱۶ : ۵۱
  • اذان عشاء۱۸ : ۰۶
  • تاریخ۳۰
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۵
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۴
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۸
  • اذان عصر۱۴ : ۲۳
  • اذان مغرب۱۶ : ۵۲
  • اذان عشاء۱۸ : ۰۶

توجه
این صفحه مربوط به اوقات شرعی اهل سنت تربت جام در دی ۱۳۹۸ می باشد.
مشاهده اوقات شرعی اهل تشیع تربت جام ، دی ۱۳۹۸

اوقات شرعی ماهیانه اهل سنت تربت جام