یوتاب گلچینی از بهترین ها

اوقات شرعی اهل سنت درگز ، آبان ۱۳۹۹

 • تاریخ
 • روز
 • اذان صبح
 • طلوع آفتاب
 • اذان ظهر
 • اذان عصر
 • اذان مغرب
 • اذان عشاء
  • تاریخ۱
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۱
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۸
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۸
  • اذان عصر۱۴ : ۲۱
  • اذان مغرب۱۶ : ۵۶
  • اذان عشاء۱۸ : ۰۹
  • تاریخ۲
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۲
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۹
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۸
  • اذان عصر۱۴ : ۲۰
  • اذان مغرب۱۶ : ۵۴
  • اذان عشاء۱۸ : ۰۸
  • تاریخ۳
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۳
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۰
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۸
  • اذان عصر۱۴ : ۱۹
  • اذان مغرب۱۶ : ۵۳
  • اذان عشاء۱۸ : ۰۷
  • تاریخ۴
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۴
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۱
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۸
  • اذان عصر۱۴ : ۱۸
  • اذان مغرب۱۶ : ۵۲
  • اذان عشاء۱۸ : ۰۶
  • تاریخ۵
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۵
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۲
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۷
  • اذان عصر۱۴ : ۱۸
  • اذان مغرب۱۶ : ۵۱
  • اذان عشاء۱۸ : ۰۵
  • تاریخ۶
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۶
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۳
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۷
  • اذان عصر۱۴ : ۱۷
  • اذان مغرب۱۶ : ۵۰
  • اذان عشاء۱۸ : ۰۴
  • تاریخ۷
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۷
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۴
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۷
  • اذان عصر۱۴ : ۱۶
  • اذان مغرب۱۶ : ۴۸
  • اذان عشاء۱۸ : ۰۳
  • تاریخ۸
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۷
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۵
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۷
  • اذان عصر۱۴ : ۱۵
  • اذان مغرب۱۶ : ۴۷
  • اذان عشاء۱۸ : ۰۲
  • تاریخ۹
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۸
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۶
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۷
  • اذان عصر۱۴ : ۱۴
  • اذان مغرب۱۶ : ۴۶
  • اذان عشاء۱۸ : ۰۱
  • تاریخ۱۰
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۹
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۷
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۷
  • اذان عصر۱۴ : ۱۳
  • اذان مغرب۱۶ : ۴۵
  • اذان عشاء۱۸ : ۰۰
  • تاریخ۱۱
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۰
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۹
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۷
  • اذان عصر۱۴ : ۱۲
  • اذان مغرب۱۶ : ۴۴
  • اذان عشاء۱۷ : ۵۹
  • تاریخ۱۲
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۱
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۰
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۷
  • اذان عصر۱۴ : ۱۱
  • اذان مغرب۱۶ : ۴۳
  • اذان عشاء۱۷ : ۵۸
  • تاریخ۱۳
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۲
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۱
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۷
  • اذان عصر۱۴ : ۱۱
  • اذان مغرب۱۶ : ۴۲
  • اذان عشاء۱۷ : ۵۷
  • تاریخ۱۴
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۳
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۲
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۷
  • اذان عصر۱۴ : ۱۰
  • اذان مغرب۱۶ : ۴۱
  • اذان عشاء۱۷ : ۵۶
  • تاریخ۱۵
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۴
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۳
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۷
  • اذان عصر۱۴ : ۰۹
  • اذان مغرب۱۶ : ۴۰
  • اذان عشاء۱۷ : ۵۵
  • تاریخ۱۶
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۵
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۴
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۷
  • اذان عصر۱۴ : ۰۸
  • اذان مغرب۱۶ : ۳۹
  • اذان عشاء۱۷ : ۵۴
  • تاریخ۱۷
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۵
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۷
  • اذان عصر۱۴ : ۰۸
  • اذان مغرب۱۶ : ۳۸
  • اذان عشاء۱۷ : ۵۳
  • تاریخ۱۸
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۶
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۷
  • اذان عصر۱۴ : ۰۷
  • اذان مغرب۱۶ : ۳۷
  • اذان عشاء۱۷ : ۵۳
  • تاریخ۱۹
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۷
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۷
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۷
  • اذان عصر۱۴ : ۰۶
  • اذان مغرب۱۶ : ۳۶
  • اذان عشاء۱۷ : ۵۲
  • تاریخ۲۰
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۸
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۸
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۸
  • اذان عصر۱۴ : ۰۵
  • اذان مغرب۱۶ : ۳۶
  • اذان عشاء۱۷ : ۵۱
  • تاریخ۲۱
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۹
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۹
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۸
  • اذان عصر۱۴ : ۰۵
  • اذان مغرب۱۶ : ۳۵
  • اذان عشاء۱۷ : ۵۰
  • تاریخ۲۲
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۰
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۰
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۸
  • اذان عصر۱۴ : ۰۴
  • اذان مغرب۱۶ : ۳۴
  • اذان عشاء۱۷ : ۵۰
  • تاریخ۲۳
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۱
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۱
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۸
  • اذان عصر۱۴ : ۰۴
  • اذان مغرب۱۶ : ۳۳
  • اذان عشاء۱۷ : ۴۹
  • تاریخ۲۴
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۲
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۲
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۸
  • اذان عصر۱۴ : ۰۳
  • اذان مغرب۱۶ : ۳۳
  • اذان عشاء۱۷ : ۴۹
  • تاریخ۲۵
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۳
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۳
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۸
  • اذان عصر۱۴ : ۰۲
  • اذان مغرب۱۶ : ۳۲
  • اذان عشاء۱۷ : ۴۸
  • تاریخ۲۶
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۴
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۴
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۸
  • اذان عصر۱۴ : ۰۲
  • اذان مغرب۱۶ : ۳۱
  • اذان عشاء۱۷ : ۴۸
  • تاریخ۲۷
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۵
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۵
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۹
  • اذان عصر۱۴ : ۰۱
  • اذان مغرب۱۶ : ۳۱
  • اذان عشاء۱۷ : ۴۷
  • تاریخ۲۸
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۶
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۹
  • اذان عصر۱۴ : ۰۱
  • اذان مغرب۱۶ : ۳۰
  • اذان عشاء۱۷ : ۴۷
  • تاریخ۲۹
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۷
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۹
  • اذان عصر۱۴ : ۰۰
  • اذان مغرب۱۶ : ۲۹
  • اذان عشاء۱۷ : ۴۶
  • تاریخ۳۰
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۷
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۸
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۹
  • اذان عصر۱۴ : ۰۰
  • اذان مغرب۱۶ : ۲۹
  • اذان عشاء۱۷ : ۴۶

توجه
این صفحه مربوط به اوقات شرعی اهل سنت درگز در آبان ۱۳۹۹ می باشد.
مشاهده اوقات شرعی اهل تشیع درگز ، آبان ۱۳۹۹

اوقات شرعی ماهیانه اهل سنت درگز