یوتاب گلچینی از بهترین ها

اوقات شرعی اهل سنت درگز ، آذر ۱۳۹۹

 • تاریخ
 • روز
 • اذان صبح
 • طلوع آفتاب
 • اذان ظهر
 • اذان عصر
 • اذان مغرب
 • اذان عشاء
  • تاریخ۱
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۸
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۹
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۹
  • اذان عصر۱۴ : ۰۰
  • اذان مغرب۱۶ : ۲۸
  • اذان عشاء۱۷ : ۴۵
  • تاریخ۲
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۹
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۰
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۰
  • اذان عصر۱۳ : ۵۹
  • اذان مغرب۱۶ : ۲۸
  • اذان عشاء۱۷ : ۴۵
  • تاریخ۳
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۰
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۲
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۰
  • اذان عصر۱۳ : ۵۹
  • اذان مغرب۱۶ : ۲۷
  • اذان عشاء۱۷ : ۴۵
  • تاریخ۴
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۱
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۳
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۰
  • اذان عصر۱۳ : ۵۹
  • اذان مغرب۱۶ : ۲۷
  • اذان عشاء۱۷ : ۴۴
  • تاریخ۵
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۲
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۴
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۱
  • اذان عصر۱۳ : ۵۸
  • اذان مغرب۱۶ : ۲۷
  • اذان عشاء۱۷ : ۴۴
  • تاریخ۶
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۳
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۵
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۱
  • اذان عصر۱۳ : ۵۸
  • اذان مغرب۱۶ : ۲۶
  • اذان عشاء۱۷ : ۴۴
  • تاریخ۷
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۳
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۶
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۱
  • اذان عصر۱۳ : ۵۸
  • اذان مغرب۱۶ : ۲۶
  • اذان عشاء۱۷ : ۴۴
  • تاریخ۸
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۴
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۷
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۲
  • اذان عصر۱۳ : ۵۸
  • اذان مغرب۱۶ : ۲۶
  • اذان عشاء۱۷ : ۴۳
  • تاریخ۹
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۵
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۷
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۲
  • اذان عصر۱۳ : ۵۷
  • اذان مغرب۱۶ : ۲۵
  • اذان عشاء۱۷ : ۴۳
  • تاریخ۱۰
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۸
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۲
  • اذان عصر۱۳ : ۵۷
  • اذان مغرب۱۶ : ۲۵
  • اذان عشاء۱۷ : ۴۳
  • تاریخ۱۱
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۷
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۹
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۳
  • اذان عصر۱۳ : ۵۷
  • اذان مغرب۱۶ : ۲۵
  • اذان عشاء۱۷ : ۴۳
  • تاریخ۱۲
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۸
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۰
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۳
  • اذان عصر۱۳ : ۵۷
  • اذان مغرب۱۶ : ۲۵
  • اذان عشاء۱۷ : ۴۳
  • تاریخ۱۳
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۸
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۱
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۳
  • اذان عصر۱۳ : ۵۷
  • اذان مغرب۱۶ : ۲۵
  • اذان عشاء۱۷ : ۴۳
  • تاریخ۱۴
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۹
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۲
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۴
  • اذان عصر۱۳ : ۵۷
  • اذان مغرب۱۶ : ۲۵
  • اذان عشاء۱۷ : ۴۳
  • تاریخ۱۵
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۰
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۳
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۴
  • اذان عصر۱۳ : ۵۷
  • اذان مغرب۱۶ : ۲۵
  • اذان عشاء۱۷ : ۴۳
  • تاریخ۱۶
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۱
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۴
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۵
  • اذان عصر۱۳ : ۵۷
  • اذان مغرب۱۶ : ۲۵
  • اذان عشاء۱۷ : ۴۳
  • تاریخ۱۷
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۲
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۵
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۵
  • اذان عصر۱۳ : ۵۷
  • اذان مغرب۱۶ : ۲۵
  • اذان عشاء۱۷ : ۴۳
  • تاریخ۱۸
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۲
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۶
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۶
  • اذان عصر۱۳ : ۵۷
  • اذان مغرب۱۶ : ۲۵
  • اذان عشاء۱۷ : ۴۳
  • تاریخ۱۹
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۳
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۶
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۶
  • اذان عصر۱۳ : ۵۷
  • اذان مغرب۱۶ : ۲۵
  • اذان عشاء۱۷ : ۴۴
  • تاریخ۲۰
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۴
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۷
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۶
  • اذان عصر۱۳ : ۵۸
  • اذان مغرب۱۶ : ۲۵
  • اذان عشاء۱۷ : ۴۴
  • تاریخ۲۱
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۴
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۸
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۷
  • اذان عصر۱۳ : ۵۸
  • اذان مغرب۱۶ : ۲۵
  • اذان عشاء۱۷ : ۴۴
  • تاریخ۲۲
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۵
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۹
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۷
  • اذان عصر۱۳ : ۵۸
  • اذان مغرب۱۶ : ۲۵
  • اذان عشاء۱۷ : ۴۴
  • تاریخ۲۳
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۹
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۸
  • اذان عصر۱۳ : ۵۸
  • اذان مغرب۱۶ : ۲۶
  • اذان عشاء۱۷ : ۴۵
  • تاریخ۲۴
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۰
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۸
  • اذان عصر۱۳ : ۵۹
  • اذان مغرب۱۶ : ۲۶
  • اذان عشاء۱۷ : ۴۵
  • تاریخ۲۵
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۷
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۱
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۹
  • اذان عصر۱۳ : ۵۹
  • اذان مغرب۱۶ : ۲۶
  • اذان عشاء۱۷ : ۴۵
  • تاریخ۲۶
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۸
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۱
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۹
  • اذان عصر۱۳ : ۵۹
  • اذان مغرب۱۶ : ۲۷
  • اذان عشاء۱۷ : ۴۶
  • تاریخ۲۷
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۸
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۲
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۰
  • اذان عصر۱۴ : ۰۰
  • اذان مغرب۱۶ : ۲۷
  • اذان عشاء۱۷ : ۴۶
  • تاریخ۲۸
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۹
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۳
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۰
  • اذان عصر۱۴ : ۰۰
  • اذان مغرب۱۶ : ۲۷
  • اذان عشاء۱۷ : ۴۶
  • تاریخ۲۹
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۹
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۳
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۱
  • اذان عصر۱۴ : ۰۰
  • اذان مغرب۱۶ : ۲۸
  • اذان عشاء۱۷ : ۴۷
  • تاریخ۳۰
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۰
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۴
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۱
  • اذان عصر۱۴ : ۰۱
  • اذان مغرب۱۶ : ۲۸
  • اذان عشاء۱۷ : ۴۷

توجه
این صفحه مربوط به اوقات شرعی اهل سنت درگز در آذر ۱۳۹۹ می باشد.
مشاهده اوقات شرعی اهل تشیع درگز ، آذر ۱۳۹۹

اوقات شرعی ماهیانه اهل سنت درگز