یوتاب گلچینی از بهترین ها

اوقات شرعی اهل سنت درگز ، اسفند ۱۳۹۹

 • تاریخ
 • روز
 • اذان صبح
 • طلوع آفتاب
 • اذان ظهر
 • اذان عصر
 • اذان مغرب
 • اذان عشاء
  • تاریخ۱
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۱
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۸
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۷
  • اذان عصر۱۴ : ۵۱
  • اذان مغرب۱۷ : ۲۶
  • اذان عشاء۱۸ : ۳۹
  • تاریخ۲
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۰
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۷
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۷
  • اذان عصر۱۴ : ۵۲
  • اذان مغرب۱۷ : ۲۷
  • اذان عشاء۱۸ : ۴۰
  • تاریخ۳
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۸
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۶
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۷
  • اذان عصر۱۴ : ۵۳
  • اذان مغرب۱۷ : ۲۸
  • اذان عشاء۱۸ : ۴۱
  • تاریخ۴
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۷
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۴
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۷
  • اذان عصر۱۴ : ۵۳
  • اذان مغرب۱۷ : ۲۹
  • اذان عشاء۱۸ : ۴۲
  • تاریخ۵
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۳
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۷
  • اذان عصر۱۴ : ۵۴
  • اذان مغرب۱۷ : ۳۰
  • اذان عشاء۱۸ : ۴۳
  • تاریخ۶
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۵
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۲
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۷
  • اذان عصر۱۴ : ۵۵
  • اذان مغرب۱۷ : ۳۱
  • اذان عشاء۱۸ : ۴۴
  • تاریخ۷
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۴
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۰
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۷
  • اذان عصر۱۴ : ۵۵
  • اذان مغرب۱۷ : ۳۲
  • اذان عشاء۱۸ : ۴۵
  • تاریخ۸
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۲
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۹
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۶
  • اذان عصر۱۴ : ۵۶
  • اذان مغرب۱۷ : ۳۳
  • اذان عشاء۱۸ : ۴۶
  • تاریخ۹
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۱
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۸
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۶
  • اذان عصر۱۴ : ۵۷
  • اذان مغرب۱۷ : ۳۴
  • اذان عشاء۱۸ : ۴۷
  • تاریخ۱۰
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۰
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۶
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۶
  • اذان عصر۱۴ : ۵۷
  • اذان مغرب۱۷ : ۳۵
  • اذان عشاء۱۸ : ۴۸
  • تاریخ۱۱
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۸
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۵
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۶
  • اذان عصر۱۴ : ۵۸
  • اذان مغرب۱۷ : ۳۶
  • اذان عشاء۱۸ : ۴۹
  • تاریخ۱۲
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۷
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۴
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۶
  • اذان عصر۱۴ : ۵۹
  • اذان مغرب۱۷ : ۳۷
  • اذان عشاء۱۸ : ۵۰
  • تاریخ۱۳
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۲
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۵
  • اذان عصر۱۴ : ۵۹
  • اذان مغرب۱۷ : ۳۸
  • اذان عشاء۱۸ : ۵۱
  • تاریخ۱۴
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۴
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۱
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۵
  • اذان عصر۱۵ : ۰۰
  • اذان مغرب۱۷ : ۳۹
  • اذان عشاء۱۸ : ۵۲
  • تاریخ۱۵
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۳
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۹
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۵
  • اذان عصر۱۵ : ۰۰
  • اذان مغرب۱۷ : ۴۰
  • اذان عشاء۱۸ : ۵۳
  • تاریخ۱۶
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۱
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۸
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۵
  • اذان عصر۱۵ : ۰۱
  • اذان مغرب۱۷ : ۴۱
  • اذان عشاء۱۸ : ۵۴
  • تاریخ۱۷
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۰
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۷
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۵
  • اذان عصر۱۵ : ۰۱
  • اذان مغرب۱۷ : ۴۲
  • اذان عشاء۱۸ : ۵۵
  • تاریخ۱۸
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۸
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۵
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۴
  • اذان عصر۱۵ : ۰۲
  • اذان مغرب۱۷ : ۴۳
  • اذان عشاء۱۸ : ۵۶
  • تاریخ۱۹
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۷
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۴
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۴
  • اذان عصر۱۵ : ۰۲
  • اذان مغرب۱۷ : ۴۴
  • اذان عشاء۱۸ : ۵۷
  • تاریخ۲۰
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۵
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۲
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۴
  • اذان عصر۱۵ : ۰۳
  • اذان مغرب۱۷ : ۴۴
  • اذان عشاء۱۸ : ۵۸
  • تاریخ۲۱
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۴
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۱
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۴
  • اذان عصر۱۵ : ۰۴
  • اذان مغرب۱۷ : ۴۵
  • اذان عشاء۱۸ : ۵۹
  • تاریخ۲۲
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۲
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۹
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۳
  • اذان عصر۱۵ : ۰۴
  • اذان مغرب۱۷ : ۴۶
  • اذان عشاء۱۹ : ۰۰
  • تاریخ۲۳
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۱
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۸
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۳
  • اذان عصر۱۵ : ۰۴
  • اذان مغرب۱۷ : ۴۷
  • اذان عشاء۱۹ : ۰۱
  • تاریخ۲۴
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۹
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۶
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۳
  • اذان عصر۱۵ : ۰۵
  • اذان مغرب۱۷ : ۴۸
  • اذان عشاء۱۹ : ۰۲
  • تاریخ۲۵
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۸
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۵
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۲
  • اذان عصر۱۵ : ۰۵
  • اذان مغرب۱۷ : ۴۹
  • اذان عشاء۱۹ : ۰۳
  • تاریخ۲۶
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۶
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۳
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۲
  • اذان عصر۱۵ : ۰۶
  • اذان مغرب۱۷ : ۵۰
  • اذان عشاء۱۹ : ۰۴
  • تاریخ۲۷
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۵
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۲
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۲
  • اذان عصر۱۵ : ۰۶
  • اذان مغرب۱۷ : ۵۱
  • اذان عشاء۱۹ : ۰۵
  • تاریخ۲۸
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۳
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۰
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۲
  • اذان عصر۱۵ : ۰۷
  • اذان مغرب۱۷ : ۵۲
  • اذان عشاء۱۹ : ۰۶
  • تاریخ۲۹
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۲
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۹
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۱
  • اذان عصر۱۵ : ۰۷
  • اذان مغرب۱۷ : ۵۳
  • اذان عشاء۱۹ : ۰۷
  • تاریخ۳۰
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۰
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۷
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۱
  • اذان عصر۱۵ : ۰۸
  • اذان مغرب۱۷ : ۵۴
  • اذان عشاء۱۹ : ۰۸

توجه
این صفحه مربوط به اوقات شرعی اهل سنت درگز در اسفند ۱۳۹۹ می باشد.
مشاهده اوقات شرعی اهل تشیع درگز ، اسفند ۱۳۹۹

اوقات شرعی ماهیانه اهل سنت درگز