یوتاب گلچینی از بهترین ها

اوقات شرعی اهل سنت درگز ، شهریور ۱۳۹۹

 • تاریخ
 • روز
 • اذان صبح
 • طلوع آفتاب
 • اذان ظهر
 • اذان عصر
 • اذان مغرب
 • اذان عشاء
  • تاریخ۱
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۱
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۶
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۶
  • اذان عصر۱۶ : ۲۰
  • اذان مغرب۱۹ : ۲۵
  • اذان عشاء۲۰ : ۴۵
  • تاریخ۲
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۳
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۷
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۶
  • اذان عصر۱۶ : ۱۹
  • اذان مغرب۱۹ : ۲۴
  • اذان عشاء۲۰ : ۴۳
  • تاریخ۳
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۴
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۷
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۶
  • اذان عصر۱۶ : ۱۸
  • اذان مغرب۱۹ : ۲۲
  • اذان عشاء۲۰ : ۴۱
  • تاریخ۴
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۵
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۸
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۶
  • اذان عصر۱۶ : ۱۸
  • اذان مغرب۱۹ : ۲۱
  • اذان عشاء۲۰ : ۴۰
  • تاریخ۵
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۶
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۹
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۵
  • اذان عصر۱۶ : ۱۷
  • اذان مغرب۱۹ : ۲۰
  • اذان عشاء۲۰ : ۳۸
  • تاریخ۶
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۷
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۰
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۵
  • اذان عصر۱۶ : ۱۶
  • اذان مغرب۱۹ : ۱۸
  • اذان عشاء۲۰ : ۳۶
  • تاریخ۷
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۸
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۱
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۵
  • اذان عصر۱۶ : ۱۶
  • اذان مغرب۱۹ : ۱۷
  • اذان عشاء۲۰ : ۳۵
  • تاریخ۸
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۹
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۲
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۴
  • اذان عصر۱۶ : ۱۵
  • اذان مغرب۱۹ : ۱۵
  • اذان عشاء۲۰ : ۳۳
  • تاریخ۹
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۱
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۲
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۴
  • اذان عصر۱۶ : ۱۴
  • اذان مغرب۱۹ : ۱۴
  • اذان عشاء۲۰ : ۳۱
  • تاریخ۱۰
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۲
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۳
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۴
  • اذان عصر۱۶ : ۱۳
  • اذان مغرب۱۹ : ۱۲
  • اذان عشاء۲۰ : ۳۰
  • تاریخ۱۱
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۳
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۴
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۳
  • اذان عصر۱۶ : ۱۲
  • اذان مغرب۱۹ : ۱۱
  • اذان عشاء۲۰ : ۲۸
  • تاریخ۱۲
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۴
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۵
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۳
  • اذان عصر۱۶ : ۱۲
  • اذان مغرب۱۹ : ۰۹
  • اذان عشاء۲۰ : ۲۶
  • تاریخ۱۳
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۵
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۶
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۳
  • اذان عصر۱۶ : ۱۱
  • اذان مغرب۱۹ : ۰۸
  • اذان عشاء۲۰ : ۲۴
  • تاریخ۱۴
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۷
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۲
  • اذان عصر۱۶ : ۱۰
  • اذان مغرب۱۹ : ۰۶
  • اذان عشاء۲۰ : ۲۳
  • تاریخ۱۵
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۷
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۷
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۲
  • اذان عصر۱۶ : ۰۹
  • اذان مغرب۱۹ : ۰۵
  • اذان عشاء۲۰ : ۲۱
  • تاریخ۱۶
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۸
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۸
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۲
  • اذان عصر۱۶ : ۰۸
  • اذان مغرب۱۹ : ۰۳
  • اذان عشاء۲۰ : ۱۹
  • تاریخ۱۷
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۹
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۹
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۱
  • اذان عصر۱۶ : ۰۷
  • اذان مغرب۱۹ : ۰۲
  • اذان عشاء۲۰ : ۱۸
  • تاریخ۱۸
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۰
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۰
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۱
  • اذان عصر۱۶ : ۰۶
  • اذان مغرب۱۹ : ۰۰
  • اذان عشاء۲۰ : ۱۶
  • تاریخ۱۹
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۱
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۱
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۱
  • اذان عصر۱۶ : ۰۶
  • اذان مغرب۱۸ : ۵۹
  • اذان عشاء۲۰ : ۱۴
  • تاریخ۲۰
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۲
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۲
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۰
  • اذان عصر۱۶ : ۰۵
  • اذان مغرب۱۸ : ۵۷
  • اذان عشاء۲۰ : ۱۳
  • تاریخ۲۱
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۳
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۲
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۰
  • اذان عصر۱۶ : ۰۴
  • اذان مغرب۱۸ : ۵۶
  • اذان عشاء۲۰ : ۱۱
  • تاریخ۲۲
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۴
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۳
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۰
  • اذان عصر۱۶ : ۰۳
  • اذان مغرب۱۸ : ۵۴
  • اذان عشاء۲۰ : ۰۹
  • تاریخ۲۳
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۵
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۴
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۹
  • اذان عصر۱۶ : ۰۲
  • اذان مغرب۱۸ : ۵۳
  • اذان عشاء۲۰ : ۰۷
  • تاریخ۲۴
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۵
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۹
  • اذان عصر۱۶ : ۰۱
  • اذان مغرب۱۸ : ۵۱
  • اذان عشاء۲۰ : ۰۶
  • تاریخ۲۵
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۷
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۶
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۹
  • اذان عصر۱۶ : ۰۰
  • اذان مغرب۱۸ : ۴۹
  • اذان عشاء۲۰ : ۰۴
  • تاریخ۲۶
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۸
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۶
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۸
  • اذان عصر۱۵ : ۵۹
  • اذان مغرب۱۸ : ۴۸
  • اذان عشاء۲۰ : ۰۲
  • تاریخ۲۷
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۹
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۷
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۸
  • اذان عصر۱۵ : ۵۸
  • اذان مغرب۱۸ : ۴۶
  • اذان عشاء۲۰ : ۰۱
  • تاریخ۲۸
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۰
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۸
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۸
  • اذان عصر۱۵ : ۵۷
  • اذان مغرب۱۸ : ۴۵
  • اذان عشاء۱۹ : ۵۹
  • تاریخ۲۹
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۱
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۹
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۷
  • اذان عصر۱۵ : ۵۶
  • اذان مغرب۱۸ : ۴۳
  • اذان عشاء۱۹ : ۵۷
  • تاریخ۳۰
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۲
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۰
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۷
  • اذان عصر۱۵ : ۵۵
  • اذان مغرب۱۸ : ۴۲
  • اذان عشاء۱۹ : ۵۶
  • تاریخ۳۱
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۳
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۲۱
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۷
  • اذان عصر۱۴ : ۵۴
  • اذان مغرب۱۷ : ۴۰
  • اذان عشاء۱۸ : ۵۴

توجه
این صفحه مربوط به اوقات شرعی اهل سنت درگز در شهریور ۱۳۹۹ می باشد.
مشاهده اوقات شرعی اهل تشیع درگز ، شهریور ۱۳۹۹

اوقات شرعی ماهیانه اهل سنت درگز