یوتاب گلچینی از بهترین ها

اوقات شرعی اهل سنت درگز ، مهر ۱۳۹۹

 • تاریخ
 • روز
 • اذان صبح
 • طلوع آفتاب
 • اذان ظهر
 • اذان عصر
 • اذان مغرب
 • اذان عشاء
  • تاریخ۱
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۴
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۲۱
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۶
  • اذان عصر۱۴ : ۵۳
  • اذان مغرب۱۷ : ۳۹
  • اذان عشاء۱۸ : ۵۲
  • تاریخ۲
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۵
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۲۲
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۶
  • اذان عصر۱۴ : ۵۲
  • اذان مغرب۱۷ : ۳۷
  • اذان عشاء۱۸ : ۵۱
  • تاریخ۳
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۶
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۲۳
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۵
  • اذان عصر۱۴ : ۵۱
  • اذان مغرب۱۷ : ۳۶
  • اذان عشاء۱۸ : ۴۹
  • تاریخ۴
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۷
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۲۴
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۵
  • اذان عصر۱۴ : ۵۰
  • اذان مغرب۱۷ : ۳۴
  • اذان عشاء۱۸ : ۴۸
  • تاریخ۵
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۸
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۲۵
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۵
  • اذان عصر۱۴ : ۴۹
  • اذان مغرب۱۷ : ۳۲
  • اذان عشاء۱۸ : ۴۶
  • تاریخ۶
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۹
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۲۶
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۴
  • اذان عصر۱۴ : ۴۸
  • اذان مغرب۱۷ : ۳۱
  • اذان عشاء۱۸ : ۴۴
  • تاریخ۷
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۰
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۲۷
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۴
  • اذان عصر۱۴ : ۴۷
  • اذان مغرب۱۷ : ۲۹
  • اذان عشاء۱۸ : ۴۳
  • تاریخ۸
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۰
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۲۷
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۴
  • اذان عصر۱۴ : ۴۵
  • اذان مغرب۱۷ : ۲۸
  • اذان عشاء۱۸ : ۴۱
  • تاریخ۹
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۱
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۲۸
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۳
  • اذان عصر۱۴ : ۴۴
  • اذان مغرب۱۷ : ۲۶
  • اذان عشاء۱۸ : ۴۰
  • تاریخ۱۰
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۲
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۲۹
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۳
  • اذان عصر۱۴ : ۴۳
  • اذان مغرب۱۷ : ۲۵
  • اذان عشاء۱۸ : ۳۸
  • تاریخ۱۱
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۳
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۰
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۳
  • اذان عصر۱۴ : ۴۲
  • اذان مغرب۱۷ : ۲۳
  • اذان عشاء۱۸ : ۳۷
  • تاریخ۱۲
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۴
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۱
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۲
  • اذان عصر۱۴ : ۴۱
  • اذان مغرب۱۷ : ۲۲
  • اذان عشاء۱۸ : ۳۵
  • تاریخ۱۳
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۵
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۲
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۲
  • اذان عصر۱۴ : ۴۰
  • اذان مغرب۱۷ : ۲۰
  • اذان عشاء۱۸ : ۳۴
  • تاریخ۱۴
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۶
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۳
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۲
  • اذان عصر۱۴ : ۳۹
  • اذان مغرب۱۷ : ۱۹
  • اذان عشاء۱۸ : ۳۲
  • تاریخ۱۵
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۷
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۴
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۲
  • اذان عصر۱۴ : ۳۸
  • اذان مغرب۱۷ : ۱۷
  • اذان عشاء۱۸ : ۳۱
  • تاریخ۱۶
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۸
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۴
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۱
  • اذان عصر۱۴ : ۳۷
  • اذان مغرب۱۷ : ۱۶
  • اذان عشاء۱۸ : ۲۹
  • تاریخ۱۷
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۹
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۵
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۱
  • اذان عصر۱۴ : ۳۶
  • اذان مغرب۱۷ : ۱۵
  • اذان عشاء۱۸ : ۲۸
  • تاریخ۱۸
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۰
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۶
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۱
  • اذان عصر۱۴ : ۳۵
  • اذان مغرب۱۷ : ۱۳
  • اذان عشاء۱۸ : ۲۶
  • تاریخ۱۹
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۰
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۷
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۰
  • اذان عصر۱۴ : ۳۴
  • اذان مغرب۱۷ : ۱۲
  • اذان عشاء۱۸ : ۲۵
  • تاریخ۲۰
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۱
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۸
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۰
  • اذان عصر۱۴ : ۳۳
  • اذان مغرب۱۷ : ۱۰
  • اذان عشاء۱۸ : ۲۳
  • تاریخ۲۱
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۲
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۹
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۰
  • اذان عصر۱۴ : ۳۲
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۹
  • اذان عشاء۱۸ : ۲۲
  • تاریخ۲۲
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۳
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۰
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۰
  • اذان عصر۱۴ : ۳۱
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۷
  • اذان عشاء۱۸ : ۲۱
  • تاریخ۲۳
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۴
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۱
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۹
  • اذان عصر۱۴ : ۲۹
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۶
  • اذان عشاء۱۸ : ۱۹
  • تاریخ۲۴
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۵
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۲
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۹
  • اذان عصر۱۴ : ۲۸
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۵
  • اذان عشاء۱۸ : ۱۸
  • تاریخ۲۵
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۶
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۳
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۹
  • اذان عصر۱۴ : ۲۷
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۳
  • اذان عشاء۱۸ : ۱۷
  • تاریخ۲۶
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۷
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۴
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۹
  • اذان عصر۱۴ : ۲۶
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۲
  • اذان عشاء۱۸ : ۱۵
  • تاریخ۲۷
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۸
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۵
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۹
  • اذان عصر۱۴ : ۲۵
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۱
  • اذان عشاء۱۸ : ۱۴
  • تاریخ۲۸
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۸
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۶
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۸
  • اذان عصر۱۴ : ۲۴
  • اذان مغرب۱۶ : ۵۹
  • اذان عشاء۱۸ : ۱۳
  • تاریخ۲۹
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۹
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۷
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۸
  • اذان عصر۱۴ : ۲۳
  • اذان مغرب۱۶ : ۵۸
  • اذان عشاء۱۸ : ۱۲
  • تاریخ۳۰
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۰
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۷
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۸
  • اذان عصر۱۴ : ۲۲
  • اذان مغرب۱۶ : ۵۷
  • اذان عشاء۱۸ : ۱۰

توجه
این صفحه مربوط به اوقات شرعی اهل سنت درگز در مهر ۱۳۹۹ می باشد.
مشاهده اوقات شرعی اهل تشیع درگز ، مهر ۱۳۹۹

اوقات شرعی ماهیانه اهل سنت درگز