یوتاب گلچینی از بهترین ها

اوقات شرعی اهل سنت لاهیجان ، فروردین ۱۳۹۸

 • تاریخ
 • روز
 • اذان صبح
 • طلوع آفتاب
 • اذان ظهر
 • اذان عصر
 • اذان مغرب
 • اذان عشاء
  • تاریخ۱
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۳
  • اذان ظهر۱۲ : ۱۷
  • اذان عصر۱۵ : ۴۴
  • اذان مغرب۱۸ : ۳۱
  • اذان عشاء۱۹ : ۴۴
  • تاریخ۲
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۵ : ۴۴
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۱۱
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۷
  • اذان عصر۱۶ : ۴۵
  • اذان مغرب۱۹ : ۳۲
  • اذان عشاء۲۰ : ۴۵
  • تاریخ۳
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۴۳
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۱۰
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۷
  • اذان عصر۱۶ : ۴۵
  • اذان مغرب۱۹ : ۳۲
  • اذان عشاء۲۰ : ۴۶
  • تاریخ۴
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۴۱
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۰۸
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۶
  • اذان عصر۱۶ : ۴۵
  • اذان مغرب۱۹ : ۳۳
  • اذان عشاء۲۰ : ۴۷
  • تاریخ۵
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۳۹
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۰۷
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۶
  • اذان عصر۱۶ : ۴۶
  • اذان مغرب۱۹ : ۳۴
  • اذان عشاء۲۰ : ۴۸
  • تاریخ۶
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۳۸
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۰۵
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۶
  • اذان عصر۱۶ : ۴۶
  • اذان مغرب۱۹ : ۳۵
  • اذان عشاء۲۰ : ۴۹
  • تاریخ۷
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۳۶
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۰۴
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۵
  • اذان عصر۱۶ : ۴۶
  • اذان مغرب۱۹ : ۳۶
  • اذان عشاء۲۰ : ۵۰
  • تاریخ۸
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۳۴
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۰۲
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۵
  • اذان عصر۱۶ : ۴۷
  • اذان مغرب۱۹ : ۳۷
  • اذان عشاء۲۰ : ۵۱
  • تاریخ۹
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۵ : ۳۳
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۰۱
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۵
  • اذان عصر۱۶ : ۴۷
  • اذان مغرب۱۹ : ۳۸
  • اذان عشاء۲۰ : ۵۲
  • تاریخ۱۰
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۳۱
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۹
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۵
  • اذان عصر۱۶ : ۴۷
  • اذان مغرب۱۹ : ۳۹
  • اذان عشاء۲۰ : ۵۳
  • تاریخ۱۱
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۹
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۸
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۴
  • اذان عصر۱۶ : ۴۸
  • اذان مغرب۱۹ : ۴۰
  • اذان عشاء۲۰ : ۵۴
  • تاریخ۱۲
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۸
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۶
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۴
  • اذان عصر۱۶ : ۴۸
  • اذان مغرب۱۹ : ۴۱
  • اذان عشاء۲۰ : ۵۶
  • تاریخ۱۳
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۵
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۴
  • اذان عصر۱۶ : ۴۸
  • اذان مغرب۱۹ : ۴۱
  • اذان عشاء۲۰ : ۵۷
  • تاریخ۱۴
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۴
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۴
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۳
  • اذان عصر۱۶ : ۴۸
  • اذان مغرب۱۹ : ۴۲
  • اذان عشاء۲۰ : ۵۸
  • تاریخ۱۵
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۳
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۲
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۳
  • اذان عصر۱۶ : ۴۹
  • اذان مغرب۱۹ : ۴۳
  • اذان عشاء۲۰ : ۵۹
  • تاریخ۱۶
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۱
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۱
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۳
  • اذان عصر۱۶ : ۴۹
  • اذان مغرب۱۹ : ۴۴
  • اذان عشاء۲۱ : ۰۰
  • تاریخ۱۷
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۹
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۹
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۳
  • اذان عصر۱۶ : ۴۹
  • اذان مغرب۱۹ : ۴۵
  • اذان عشاء۲۱ : ۰۱
  • تاریخ۱۸
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۸
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۸
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۲
  • اذان عصر۱۶ : ۴۹
  • اذان مغرب۱۹ : ۴۶
  • اذان عشاء۲۱ : ۰۲
  • تاریخ۱۹
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۶
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۲
  • اذان عصر۱۶ : ۵۰
  • اذان مغرب۱۹ : ۴۷
  • اذان عشاء۲۱ : ۰۳
  • تاریخ۲۰
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۴
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۵
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۲
  • اذان عصر۱۶ : ۵۰
  • اذان مغرب۱۹ : ۴۸
  • اذان عشاء۲۱ : ۰۴
  • تاریخ۲۱
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۳
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۳
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۱
  • اذان عصر۱۶ : ۵۰
  • اذان مغرب۱۹ : ۴۹
  • اذان عشاء۲۱ : ۰۵
  • تاریخ۲۲
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۱
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۲
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۱
  • اذان عصر۱۶ : ۵۰
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۰
  • اذان عشاء۲۱ : ۰۶
  • تاریخ۲۳
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۹
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۱
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۱
  • اذان عصر۱۶ : ۵۱
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۰
  • اذان عشاء۲۱ : ۰۸
  • تاریخ۲۴
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۸
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۹
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۱
  • اذان عصر۱۶ : ۵۱
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۱
  • اذان عشاء۲۱ : ۰۹
  • تاریخ۲۵
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۸
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۰
  • اذان عصر۱۶ : ۵۱
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۲
  • اذان عشاء۲۱ : ۱۰
  • تاریخ۲۶
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۴
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۶
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۰
  • اذان عصر۱۶ : ۵۱
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۳
  • اذان عشاء۲۱ : ۱۱
  • تاریخ۲۷
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۳
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۵
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۰
  • اذان عصر۱۶ : ۵۱
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۴
  • اذان عشاء۲۱ : ۱۲
  • تاریخ۲۸
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۱
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۴
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۰
  • اذان عصر۱۶ : ۵۲
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۵
  • اذان عشاء۲۱ : ۱۳
  • تاریخ۲۹
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۹
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۲
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۹
  • اذان عصر۱۶ : ۵۲
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۶
  • اذان عشاء۲۱ : ۱۵
  • تاریخ۳۰
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۸
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۱
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۹
  • اذان عصر۱۶ : ۵۲
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۷
  • اذان عشاء۲۱ : ۱۶
  • تاریخ۳۱
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۰
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۹
  • اذان عصر۱۶ : ۵۲
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۸
  • اذان عشاء۲۱ : ۱۷

توجه
این صفحه مربوط به اوقات شرعی اهل سنت لاهیجان در فروردین ۱۳۹۸ می باشد.
مشاهده اوقات شرعی اهل تشیع لاهیجان ، فروردین ۱۳۹۸

اوقات شرعی ماهیانه اهل سنت لاهیجان