یوتاب گلچینی از بهترین ها

اوقات شرعی تایباد ، آبان ۱۳۹۹

 • تاریخ
 • روز
 • اذان صبح
 • طلوع آفتاب
 • اذان ظهر
 • غروب آفتاب
 • اذان مغرب
 • نیمه شب شرعی
  • تاریخ۱
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۶
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۹
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۱
  • غروب آفتاب۱۶ : ۴۳
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۲
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۲۹
  • تاریخ۲
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۶
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۰
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۱
  • غروب آفتاب۱۶ : ۴۲
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۱
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۲۹
  • تاریخ۳
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۷
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۰
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۱
  • غروب آفتاب۱۶ : ۴۱
  • اذان مغرب۱۶ : ۵۹
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۲۹
  • تاریخ۴
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۸
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۱
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۱
  • غروب آفتاب۱۶ : ۴۰
  • اذان مغرب۱۶ : ۵۸
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۲۹
  • تاریخ۵
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۹
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۲
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۱
  • غروب آفتاب۱۶ : ۳۹
  • اذان مغرب۱۶ : ۵۷
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۲۹
  • تاریخ۶
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۰
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۳
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۱
  • غروب آفتاب۱۶ : ۳۸
  • اذان مغرب۱۶ : ۵۶
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۲۹
  • تاریخ۷
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۰
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۴
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۱
  • غروب آفتاب۱۶ : ۳۷
  • اذان مغرب۱۶ : ۵۵
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۲۸
  • تاریخ۸
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۱
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۵
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۱
  • غروب آفتاب۱۶ : ۳۶
  • اذان مغرب۱۶ : ۵۴
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۲۸
  • تاریخ۹
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۲
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۶
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۱
  • غروب آفتاب۱۶ : ۳۵
  • اذان مغرب۱۶ : ۵۳
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۲۸
  • تاریخ۱۰
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۳
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۷
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۰
  • غروب آفتاب۱۶ : ۳۴
  • اذان مغرب۱۶ : ۵۲
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۲۸
  • تاریخ۱۱
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۴
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۸
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۰
  • غروب آفتاب۱۶ : ۳۳
  • اذان مغرب۱۶ : ۵۱
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۲۸
  • تاریخ۱۲
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۵
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۹
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۰
  • غروب آفتاب۱۶ : ۳۲
  • اذان مغرب۱۶ : ۵۰
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۲۸
  • تاریخ۱۳
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۵
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۹
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۰
  • غروب آفتاب۱۶ : ۳۱
  • اذان مغرب۱۶ : ۵۰
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۲۸
  • تاریخ۱۴
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۶
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۰
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۰
  • غروب آفتاب۱۶ : ۳۰
  • اذان مغرب۱۶ : ۴۹
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۲۸
  • تاریخ۱۵
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۷
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۱
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۰
  • غروب آفتاب۱۶ : ۲۹
  • اذان مغرب۱۶ : ۴۸
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۲۸
  • تاریخ۱۶
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۸
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۲
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۱
  • غروب آفتاب۱۶ : ۲۸
  • اذان مغرب۱۶ : ۴۷
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۲۸
  • تاریخ۱۷
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۹
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۳
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۱
  • غروب آفتاب۱۶ : ۲۷
  • اذان مغرب۱۶ : ۴۶
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۲۸
  • تاریخ۱۸
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۹
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۴
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۱
  • غروب آفتاب۱۶ : ۲۷
  • اذان مغرب۱۶ : ۴۵
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۲۸
  • تاریخ۱۹
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۰
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۵
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۱
  • غروب آفتاب۱۶ : ۲۶
  • اذان مغرب۱۶ : ۴۵
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۲۸
  • تاریخ۲۰
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۱
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۶
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۱
  • غروب آفتاب۱۶ : ۲۵
  • اذان مغرب۱۶ : ۴۴
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۲۸
  • تاریخ۲۱
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۲
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۷
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۱
  • غروب آفتاب۱۶ : ۲۴
  • اذان مغرب۱۶ : ۴۳
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۲۸
  • تاریخ۲۲
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۳
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۸
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۱
  • غروب آفتاب۱۶ : ۲۴
  • اذان مغرب۱۶ : ۴۳
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۲۸
  • تاریخ۲۳
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۴
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۹
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۱
  • غروب آفتاب۱۶ : ۲۳
  • اذان مغرب۱۶ : ۴۲
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۲۸
  • تاریخ۲۴
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۴
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۰
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۱
  • غروب آفتاب۱۶ : ۲۲
  • اذان مغرب۱۶ : ۴۱
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۲۸
  • تاریخ۲۵
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۵
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۱
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۲
  • غروب آفتاب۱۶ : ۲۲
  • اذان مغرب۱۶ : ۴۱
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۲۸
  • تاریخ۲۶
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۲
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۲
  • غروب آفتاب۱۶ : ۲۱
  • اذان مغرب۱۶ : ۴۰
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۲۸
  • تاریخ۲۷
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۷
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۳
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۲
  • غروب آفتاب۱۶ : ۲۱
  • اذان مغرب۱۶ : ۴۰
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۲۹
  • تاریخ۲۸
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۸
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۴
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۲
  • غروب آفتاب۱۶ : ۲۰
  • اذان مغرب۱۶ : ۳۹
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۲۹
  • تاریخ۲۹
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۹
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۵
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۲
  • غروب آفتاب۱۶ : ۱۹
  • اذان مغرب۱۶ : ۳۹
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۲۹
  • تاریخ۳۰
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۹
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۶
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۳
  • غروب آفتاب۱۶ : ۱۹
  • اذان مغرب۱۶ : ۳۸
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۲۹

توجه
این صفحه مربوط به اوقات شرعی اهل تشیع تایباد در آبان ۱۳۹۹ می باشد.
مشاهده اوقات شرعی اهل سنت تایباد ، آبان ۱۳۹۹

اوقات شرعی ماهیانه تایباد