یوتاب گلچینی از بهترین ها

اوقات شرعی تایباد ، آذر ۱۳۹۹

 • تاریخ
 • روز
 • اذان صبح
 • طلوع آفتاب
 • اذان ظهر
 • غروب آفتاب
 • اذان مغرب
 • نیمه شب شرعی
  • تاریخ۱
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۰
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۷
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۳
  • غروب آفتاب۱۶ : ۱۹
  • اذان مغرب۱۶ : ۳۸
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۲۹
  • تاریخ۲
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۱
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۸
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۳
  • غروب آفتاب۱۶ : ۱۸
  • اذان مغرب۱۶ : ۳۸
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۲۹
  • تاریخ۳
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۲
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۹
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۳
  • غروب آفتاب۱۶ : ۱۸
  • اذان مغرب۱۶ : ۳۷
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۰
  • تاریخ۴
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۳
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۰
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۴
  • غروب آفتاب۱۶ : ۱۷
  • اذان مغرب۱۶ : ۳۷
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۰
  • تاریخ۵
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۳
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۱
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۴
  • غروب آفتاب۱۶ : ۱۷
  • اذان مغرب۱۶ : ۳۷
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۰
  • تاریخ۶
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۴
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۱
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۴
  • غروب آفتاب۱۶ : ۱۷
  • اذان مغرب۱۶ : ۳۶
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۰
  • تاریخ۷
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۵
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۲
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۵
  • غروب آفتاب۱۶ : ۱۷
  • اذان مغرب۱۶ : ۳۶
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۱
  • تاریخ۸
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۳
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۵
  • غروب آفتاب۱۶ : ۱۶
  • اذان مغرب۱۶ : ۳۶
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۱
  • تاریخ۹
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۷
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۴
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۵
  • غروب آفتاب۱۶ : ۱۶
  • اذان مغرب۱۶ : ۳۶
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۱
  • تاریخ۱۰
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۷
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۵
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۶
  • غروب آفتاب۱۶ : ۱۶
  • اذان مغرب۱۶ : ۳۶
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۱
  • تاریخ۱۱
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۸
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۶
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۶
  • غروب آفتاب۱۶ : ۱۶
  • اذان مغرب۱۶ : ۳۶
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۲
  • تاریخ۱۲
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۹
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۷
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۶
  • غروب آفتاب۱۶ : ۱۶
  • اذان مغرب۱۶ : ۳۵
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۲
  • تاریخ۱۳
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۰
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۸
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۷
  • غروب آفتاب۱۶ : ۱۶
  • اذان مغرب۱۶ : ۳۵
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۳
  • تاریخ۱۴
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۰
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۹
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۷
  • غروب آفتاب۱۶ : ۱۶
  • اذان مغرب۱۶ : ۳۵
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۳
  • تاریخ۱۵
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۱
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۹
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۸
  • غروب آفتاب۱۶ : ۱۶
  • اذان مغرب۱۶ : ۳۵
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۳
  • تاریخ۱۶
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۲
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۰
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۸
  • غروب آفتاب۱۶ : ۱۶
  • اذان مغرب۱۶ : ۳۵
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۴
  • تاریخ۱۷
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۳
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۱
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۸
  • غروب آفتاب۱۶ : ۱۶
  • اذان مغرب۱۶ : ۳۶
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۴
  • تاریخ۱۸
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۳
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۲
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۹
  • غروب آفتاب۱۶ : ۱۶
  • اذان مغرب۱۶ : ۳۶
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۴
  • تاریخ۱۹
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۴
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۳
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۹
  • غروب آفتاب۱۶ : ۱۶
  • اذان مغرب۱۶ : ۳۶
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۵
  • تاریخ۲۰
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۵
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۳
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۰
  • غروب آفتاب۱۶ : ۱۶
  • اذان مغرب۱۶ : ۳۶
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۵
  • تاریخ۲۱
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۵
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۴
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۰
  • غروب آفتاب۱۶ : ۱۶
  • اذان مغرب۱۶ : ۳۶
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۵
  • تاریخ۲۲
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۵
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۱
  • غروب آفتاب۱۶ : ۱۷
  • اذان مغرب۱۶ : ۳۶
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۶
  • تاریخ۲۳
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۷
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۶
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۱
  • غروب آفتاب۱۶ : ۱۷
  • اذان مغرب۱۶ : ۳۷
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۷
  • تاریخ۲۴
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۷
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۶
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۲
  • غروب آفتاب۱۶ : ۱۷
  • اذان مغرب۱۶ : ۳۷
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۷
  • تاریخ۲۵
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۸
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۷
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۲
  • غروب آفتاب۱۶ : ۱۷
  • اذان مغرب۱۶ : ۳۷
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۷
  • تاریخ۲۶
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۹
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۸
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۳
  • غروب آفتاب۱۶ : ۱۸
  • اذان مغرب۱۶ : ۳۸
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۸
  • تاریخ۲۷
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۹
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۸
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۳
  • غروب آفتاب۱۶ : ۱۸
  • اذان مغرب۱۶ : ۳۸
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۸
  • تاریخ۲۸
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۰
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۹
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۴
  • غروب آفتاب۱۶ : ۱۸
  • اذان مغرب۱۶ : ۳۸
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۹
  • تاریخ۲۹
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۰
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۹
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۴
  • غروب آفتاب۱۶ : ۱۹
  • اذان مغرب۱۶ : ۳۹
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۹
  • تاریخ۳۰
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۱
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۰
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۵
  • غروب آفتاب۱۶ : ۱۹
  • اذان مغرب۱۶ : ۳۹
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۴۰

توجه
این صفحه مربوط به اوقات شرعی اهل تشیع تایباد در آذر ۱۳۹۹ می باشد.
مشاهده اوقات شرعی اهل سنت تایباد ، آذر ۱۳۹۹

اوقات شرعی ماهیانه تایباد