یوتاب گلچینی از بهترین ها

اوقات شرعی تایباد ، بهمن ۱۳۹۹

 • تاریخ
 • روز
 • اذان صبح
 • طلوع آفتاب
 • اذان ظهر
 • غروب آفتاب
 • اذان مغرب
 • نیمه شب شرعی
  • تاریخ۱
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۲
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۸
  • غروب آفتاب۱۶ : ۴۴
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۳
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۵
  • تاریخ۲
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۵
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۲
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۸
  • غروب آفتاب۱۶ : ۴۵
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۴
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۵
  • تاریخ۳
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۵
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۱
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۸
  • غروب آفتاب۱۶ : ۴۶
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۵
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۵
  • تاریخ۴
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۵
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۱
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۹
  • غروب آفتاب۱۶ : ۴۷
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۶
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۶
  • تاریخ۵
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۴
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۰
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۹
  • غروب آفتاب۱۶ : ۴۸
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۷
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۶
  • تاریخ۶
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۴
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۰
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۹
  • غروب آفتاب۱۶ : ۴۹
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۸
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۶
  • تاریخ۷
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۳
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۹
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۹
  • غروب آفتاب۱۶ : ۵۰
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۹
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۶
  • تاریخ۸
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۳
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۹
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۰
  • غروب آفتاب۱۶ : ۵۱
  • اذان مغرب۱۷ : ۱۰
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۷
  • تاریخ۹
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۳
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۸
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۰
  • غروب آفتاب۱۶ : ۵۲
  • اذان مغرب۱۷ : ۱۱
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۷
  • تاریخ۱۰
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۲
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۷
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۰
  • غروب آفتاب۱۶ : ۵۳
  • اذان مغرب۱۷ : ۱۲
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۷
  • تاریخ۱۱
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۲
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۷
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۰
  • غروب آفتاب۱۶ : ۵۴
  • اذان مغرب۱۷ : ۱۳
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۸
  • تاریخ۱۲
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۱
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۶
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۰
  • غروب آفتاب۱۶ : ۵۵
  • اذان مغرب۱۷ : ۱۴
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۸
  • تاریخ۱۳
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۰
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۵
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۰
  • غروب آفتاب۱۶ : ۵۶
  • اذان مغرب۱۷ : ۱۵
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۸
  • تاریخ۱۴
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۰
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۵
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۱
  • غروب آفتاب۱۶ : ۵۷
  • اذان مغرب۱۷ : ۱۶
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۸
  • تاریخ۱۵
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۹
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۴
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۱
  • غروب آفتاب۱۶ : ۵۸
  • اذان مغرب۱۷ : ۱۷
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۸
  • تاریخ۱۶
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۸
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۳
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۱
  • غروب آفتاب۱۶ : ۵۹
  • اذان مغرب۱۷ : ۱۸
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۸
  • تاریخ۱۷
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۸
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۲
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۱
  • غروب آفتاب۱۷ : ۰۰
  • اذان مغرب۱۷ : ۱۹
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۹
  • تاریخ۱۸
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۷
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۱
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۱
  • غروب آفتاب۱۷ : ۰۱
  • اذان مغرب۱۷ : ۲۰
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۹
  • تاریخ۱۹
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۰
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۱
  • غروب آفتاب۱۷ : ۰۲
  • اذان مغرب۱۷ : ۲۱
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۹
  • تاریخ۲۰
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۵
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۹
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۱
  • غروب آفتاب۱۷ : ۰۳
  • اذان مغرب۱۷ : ۲۲
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۹
  • تاریخ۲۱
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۵
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۹
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۱
  • غروب آفتاب۱۷ : ۰۴
  • اذان مغرب۱۷ : ۲۳
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۹
  • تاریخ۲۲
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۴
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۸
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۱
  • غروب آفتاب۱۷ : ۰۵
  • اذان مغرب۱۷ : ۲۴
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۹
  • تاریخ۲۳
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۳
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۷
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۱
  • غروب آفتاب۱۷ : ۰۶
  • اذان مغرب۱۷ : ۲۴
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۹
  • تاریخ۲۴
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۲
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۶
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۱
  • غروب آفتاب۱۷ : ۰۷
  • اذان مغرب۱۷ : ۲۵
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۹
  • تاریخ۲۵
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۱
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۵
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۱
  • غروب آفتاب۱۷ : ۰۸
  • اذان مغرب۱۷ : ۲۶
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۹
  • تاریخ۲۶
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۰
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۴
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۱
  • غروب آفتاب۱۷ : ۰۹
  • اذان مغرب۱۷ : ۲۷
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۹
  • تاریخ۲۷
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۹
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۳
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۱
  • غروب آفتاب۱۷ : ۱۰
  • اذان مغرب۱۷ : ۲۸
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۹
  • تاریخ۲۸
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۸
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۲
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۱
  • غروب آفتاب۱۷ : ۱۱
  • اذان مغرب۱۷ : ۲۹
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۹
  • تاریخ۲۹
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۷
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۰
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۱
  • غروب آفتاب۱۷ : ۱۲
  • اذان مغرب۱۷ : ۳۰
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۹
  • تاریخ۳۰
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۹
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۱
  • غروب آفتاب۱۷ : ۱۳
  • اذان مغرب۱۷ : ۳۱
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۹

توجه
این صفحه مربوط به اوقات شرعی اهل تشیع تایباد در بهمن ۱۳۹۹ می باشد.
مشاهده اوقات شرعی اهل سنت تایباد ، بهمن ۱۳۹۹

اوقات شرعی ماهیانه تایباد