یوتاب گلچینی از بهترین ها

اوقات شرعی تایباد ، فروردین ۱۳۹۹

 • تاریخ
 • روز
 • اذان صبح
 • طلوع آفتاب
 • اذان ظهر
 • غروب آفتاب
 • اذان مغرب
 • نیمه شب شرعی
  • تاریخ۱
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۸
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۰
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۴
  • غروب آفتاب۱۷ : ۳۹
  • اذان مغرب۱۷ : ۵۷
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۳
  • تاریخ۲
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۹
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۴
  • غروب آفتاب۱۸ : ۴۰
  • اذان مغرب۱۸ : ۵۷
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۵۳
  • تاریخ۳
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۵
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۸
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۴
  • غروب آفتاب۱۸ : ۴۰
  • اذان مغرب۱۸ : ۵۸
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۵۲
  • تاریخ۴
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۳
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۶
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۳
  • غروب آفتاب۱۸ : ۴۱
  • اذان مغرب۱۸ : ۵۹
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۵۲
  • تاریخ۵
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۲
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۵
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۳
  • غروب آفتاب۱۸ : ۴۲
  • اذان مغرب۱۹ : ۰۰
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۵۲
  • تاریخ۶
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۰
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۳
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۳
  • غروب آفتاب۱۸ : ۴۳
  • اذان مغرب۱۹ : ۰۱
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۵۱
  • تاریخ۷
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۹
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۲
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۲
  • غروب آفتاب۱۸ : ۴۳
  • اذان مغرب۱۹ : ۰۱
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۵۱
  • تاریخ۸
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۷
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۱
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۲
  • غروب آفتاب۱۸ : ۴۴
  • اذان مغرب۱۹ : ۰۲
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۵۰
  • تاریخ۹
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۹
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۲
  • غروب آفتاب۱۸ : ۴۵
  • اذان مغرب۱۹ : ۰۳
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۵۰
  • تاریخ۱۰
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۴
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۸
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۲
  • غروب آفتاب۱۸ : ۴۶
  • اذان مغرب۱۹ : ۰۴
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۵۰
  • تاریخ۱۱
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۳
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۶
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۱
  • غروب آفتاب۱۸ : ۴۷
  • اذان مغرب۱۹ : ۰۵
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۵۰
  • تاریخ۱۲
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۱
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۵
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۱
  • غروب آفتاب۱۸ : ۴۷
  • اذان مغرب۱۹ : ۰۵
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۹
  • تاریخ۱۳
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۹
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۴
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۱
  • غروب آفتاب۱۸ : ۴۸
  • اذان مغرب۱۹ : ۰۶
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۸
  • تاریخ۱۴
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۸
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۲
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۰
  • غروب آفتاب۱۸ : ۴۹
  • اذان مغرب۱۹ : ۰۷
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۸
  • تاریخ۱۵
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۱
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۰
  • غروب آفتاب۱۸ : ۵۰
  • اذان مغرب۱۹ : ۰۸
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۸
  • تاریخ۱۶
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۵
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۰
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۰
  • غروب آفتاب۱۸ : ۵۱
  • اذان مغرب۱۹ : ۰۹
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۸
  • تاریخ۱۷
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۳
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۸
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۹
  • غروب آفتاب۱۸ : ۵۱
  • اذان مغرب۱۹ : ۰۹
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۷
  • تاریخ۱۸
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۲
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۷
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۹
  • غروب آفتاب۱۸ : ۵۲
  • اذان مغرب۱۹ : ۱۰
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۷
  • تاریخ۱۹
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۰
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۵
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۹
  • غروب آفتاب۱۸ : ۵۳
  • اذان مغرب۱۹ : ۱۱
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۶
  • تاریخ۲۰
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۹
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۴
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۹
  • غروب آفتاب۱۸ : ۵۴
  • اذان مغرب۱۹ : ۱۲
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۶
  • تاریخ۲۱
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۷
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۳
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۸
  • غروب آفتاب۱۸ : ۵۴
  • اذان مغرب۱۹ : ۱۳
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۵
  • تاریخ۲۲
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۱
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۸
  • غروب آفتاب۱۸ : ۵۵
  • اذان مغرب۱۹ : ۱۴
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۵
  • تاریخ۲۳
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۴
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۰
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۸
  • غروب آفتاب۱۸ : ۵۶
  • اذان مغرب۱۹ : ۱۴
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۵
  • تاریخ۲۴
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۳
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۹
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۸
  • غروب آفتاب۱۸ : ۵۷
  • اذان مغرب۱۹ : ۱۵
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۵
  • تاریخ۲۵
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۱
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۸
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۷
  • غروب آفتاب۱۸ : ۵۸
  • اذان مغرب۱۹ : ۱۶
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۴
  • تاریخ۲۶
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۹
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۶
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۷
  • غروب آفتاب۱۸ : ۵۸
  • اذان مغرب۱۹ : ۱۷
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۳
  • تاریخ۲۷
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۸
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۵
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۷
  • غروب آفتاب۱۸ : ۵۹
  • اذان مغرب۱۹ : ۱۸
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۳
  • تاریخ۲۸
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۶
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۴
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۷
  • غروب آفتاب۱۹ : ۰۰
  • اذان مغرب۱۹ : ۱۸
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۳
  • تاریخ۲۹
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۵
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۲
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۶
  • غروب آفتاب۱۹ : ۰۱
  • اذان مغرب۱۹ : ۱۹
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۳
  • تاریخ۳۰
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۳
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۱
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۶
  • غروب آفتاب۱۹ : ۰۲
  • اذان مغرب۱۹ : ۲۰
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۲
  • تاریخ۳۱
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۲
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۰
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۶
  • غروب آفتاب۱۹ : ۰۲
  • اذان مغرب۱۹ : ۲۱
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۲

توجه
این صفحه مربوط به اوقات شرعی اهل تشیع تایباد در فروردین ۱۳۹۹ می باشد.
مشاهده اوقات شرعی اهل سنت تایباد ، فروردین ۱۳۹۹

اوقات شرعی ماهیانه تایباد