یوتاب گلچینی از بهترین ها

اوقات شرعی تایباد ، مرداد ۱۳۹۸

 • تاریخ
 • روز
 • اذان صبح
 • طلوع آفتاب
 • اذان ظهر
 • غروب آفتاب
 • اذان مغرب
 • نیمه شب شرعی
  • تاریخ۱
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۲
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۰
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۳
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۷
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۷
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۴
  • تاریخ۲
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۳
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۱
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۳
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۶
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۶
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۴
  • تاریخ۳
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۴
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۱
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۳
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۵
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۵
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۴
  • تاریخ۴
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۵
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۲
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۳
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۴
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۴
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۴
  • تاریخ۵
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۶
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۳
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۳
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۴
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۴
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۵
  • تاریخ۶
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۷
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۳
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۳
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۳
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۳
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۵
  • تاریخ۷
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۸
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۴
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۳
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۲
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۲
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۵
  • تاریخ۸
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۹
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۵
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۳
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۱
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۱
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۵
  • تاریخ۹
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۰
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۶
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۳
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۱
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۰
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۵
  • تاریخ۱۰
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۱
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۶
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۳
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۰
  • اذان مغرب۱۹ : ۴۹
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۵
  • تاریخ۱۱
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۲
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۷
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۳
  • غروب آفتاب۱۹ : ۲۹
  • اذان مغرب۱۹ : ۴۸
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۵
  • تاریخ۱۲
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۳
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۸
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۳
  • غروب آفتاب۱۹ : ۲۸
  • اذان مغرب۱۹ : ۴۷
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۵
  • تاریخ۱۳
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۴
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۹
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۳
  • غروب آفتاب۱۹ : ۲۷
  • اذان مغرب۱۹ : ۴۶
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۵
  • تاریخ۱۴
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۵
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۹
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۳
  • غروب آفتاب۱۹ : ۲۶
  • اذان مغرب۱۹ : ۴۵
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۵
  • تاریخ۱۵
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۶
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۰
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۳
  • غروب آفتاب۱۹ : ۲۵
  • اذان مغرب۱۹ : ۴۴
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۵
  • تاریخ۱۶
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۸
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۱
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۳
  • غروب آفتاب۱۹ : ۲۴
  • اذان مغرب۱۹ : ۴۳
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۶
  • تاریخ۱۷
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۹
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۲
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۳
  • غروب آفتاب۱۹ : ۲۳
  • اذان مغرب۱۹ : ۴۲
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۶
  • تاریخ۱۸
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۰
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۲
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۲
  • غروب آفتاب۱۹ : ۲۲
  • اذان مغرب۱۹ : ۴۱
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۶
  • تاریخ۱۹
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۱
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۳
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۲
  • غروب آفتاب۱۹ : ۲۱
  • اذان مغرب۱۹ : ۴۰
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۶
  • تاریخ۲۰
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۲
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۴
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۲
  • غروب آفتاب۱۹ : ۲۰
  • اذان مغرب۱۹ : ۳۹
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۶
  • تاریخ۲۱
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۳
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۵
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۲
  • غروب آفتاب۱۹ : ۱۹
  • اذان مغرب۱۹ : ۳۸
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۶
  • تاریخ۲۲
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۴
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۵
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۲
  • غروب آفتاب۱۹ : ۱۸
  • اذان مغرب۱۹ : ۳۷
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۶
  • تاریخ۲۳
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۵
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۶
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۲
  • غروب آفتاب۱۹ : ۱۷
  • اذان مغرب۱۹ : ۳۶
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۶
  • تاریخ۲۴
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۶
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۷
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۱
  • غروب آفتاب۱۹ : ۱۶
  • اذان مغرب۱۹ : ۳۴
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۶
  • تاریخ۲۵
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۷
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۸
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۱
  • غروب آفتاب۱۹ : ۱۴
  • اذان مغرب۱۹ : ۳۳
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۵
  • تاریخ۲۶
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۸
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۸
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۱
  • غروب آفتاب۱۹ : ۱۳
  • اذان مغرب۱۹ : ۳۲
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۵
  • تاریخ۲۷
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۹
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۹
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۱
  • غروب آفتاب۱۹ : ۱۲
  • اذان مغرب۱۹ : ۳۱
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۵
  • تاریخ۲۸
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۰
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۰
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۱
  • غروب آفتاب۱۹ : ۱۱
  • اذان مغرب۱۹ : ۳۰
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۵
  • تاریخ۲۹
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۱
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۱
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۰
  • غروب آفتاب۱۹ : ۱۰
  • اذان مغرب۱۹ : ۲۸
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۵
  • تاریخ۳۰
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۲
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۱
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۰
  • غروب آفتاب۱۹ : ۰۸
  • اذان مغرب۱۹ : ۲۷
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۵
  • تاریخ۳۱
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۳
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۲
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۰
  • غروب آفتاب۱۹ : ۰۷
  • اذان مغرب۱۹ : ۲۶
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۵

توجه
این صفحه مربوط به اوقات شرعی اهل تشیع تایباد در مرداد ۱۳۹۸ می باشد.
مشاهده اوقات شرعی اهل سنت تایباد ، مرداد ۱۳۹۸

اوقات شرعی ماهیانه تایباد