یوتاب گلچینی از بهترین ها

اوقات شرعی تربت جام ، اسفند ۱۳۹۸

 • تاریخ
 • روز
 • اذان صبح
 • طلوع آفتاب
 • اذان ظهر
 • غروب آفتاب
 • اذان مغرب
 • نیمه شب شرعی
  • تاریخ۱
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۹
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۱
  • غروب آفتاب۱۷ : ۱۴
  • اذان مغرب۱۷ : ۳۲
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۰
  • تاریخ۲
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۵
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۸
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۱
  • غروب آفتاب۱۷ : ۱۵
  • اذان مغرب۱۷ : ۳۳
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۰
  • تاریخ۳
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۴
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۷
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۱
  • غروب آفتاب۱۷ : ۱۶
  • اذان مغرب۱۷ : ۳۴
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۰
  • تاریخ۴
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۲
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۶
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۱
  • غروب آفتاب۱۷ : ۱۷
  • اذان مغرب۱۷ : ۳۵
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۹
  • تاریخ۵
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۱
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۴
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۱
  • غروب آفتاب۱۷ : ۱۸
  • اذان مغرب۱۷ : ۳۶
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۹
  • تاریخ۶
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۰
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۳
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۱
  • غروب آفتاب۱۷ : ۱۹
  • اذان مغرب۱۷ : ۳۷
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۹
  • تاریخ۷
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۹
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۲
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۰
  • غروب آفتاب۱۷ : ۱۹
  • اذان مغرب۱۷ : ۳۸
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۹
  • تاریخ۸
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۸
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۱
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۰
  • غروب آفتاب۱۷ : ۲۰
  • اذان مغرب۱۷ : ۳۹
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۹
  • تاریخ۹
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۷
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۹
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۰
  • غروب آفتاب۱۷ : ۲۱
  • اذان مغرب۱۷ : ۳۹
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۹
  • تاریخ۱۰
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۵
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۸
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۰
  • غروب آفتاب۱۷ : ۲۲
  • اذان مغرب۱۷ : ۴۰
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۸
  • تاریخ۱۱
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۴
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۷
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۰
  • غروب آفتاب۱۷ : ۲۳
  • اذان مغرب۱۷ : ۴۱
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۸
  • تاریخ۱۲
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۳
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۶
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۰
  • غروب آفتاب۱۷ : ۲۴
  • اذان مغرب۱۷ : ۴۲
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۸
  • تاریخ۱۳
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۲
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۴
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۹
  • غروب آفتاب۱۷ : ۲۵
  • اذان مغرب۱۷ : ۴۳
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۸
  • تاریخ۱۴
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۰
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۳
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۹
  • غروب آفتاب۱۷ : ۲۶
  • اذان مغرب۱۷ : ۴۴
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۸
  • تاریخ۱۵
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۹
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۲
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۹
  • غروب آفتاب۱۷ : ۲۷
  • اذان مغرب۱۷ : ۴۵
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۸
  • تاریخ۱۶
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۸
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۰
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۹
  • غروب آفتاب۱۷ : ۲۸
  • اذان مغرب۱۷ : ۴۶
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۸
  • تاریخ۱۷
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۶
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۹
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۸
  • غروب آفتاب۱۷ : ۲۸
  • اذان مغرب۱۷ : ۴۶
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۷
  • تاریخ۱۸
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۵
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۸
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۸
  • غروب آفتاب۱۷ : ۲۹
  • اذان مغرب۱۷ : ۴۷
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۷
  • تاریخ۱۹
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۴
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۶
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۸
  • غروب آفتاب۱۷ : ۳۰
  • اذان مغرب۱۷ : ۴۸
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۷
  • تاریخ۲۰
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۲
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۵
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۸
  • غروب آفتاب۱۷ : ۳۱
  • اذان مغرب۱۷ : ۴۹
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۶
  • تاریخ۲۱
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۱
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۳
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۷
  • غروب آفتاب۱۷ : ۳۲
  • اذان مغرب۱۷ : ۵۰
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۶
  • تاریخ۲۲
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۹
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۲
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۷
  • غروب آفتاب۱۷ : ۳۳
  • اذان مغرب۱۷ : ۵۱
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۶
  • تاریخ۲۳
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۸
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۱
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۷
  • غروب آفتاب۱۷ : ۳۳
  • اذان مغرب۱۷ : ۵۱
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۵
  • تاریخ۲۴
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۶
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۹
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۷
  • غروب آفتاب۱۷ : ۳۴
  • اذان مغرب۱۷ : ۵۲
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۵
  • تاریخ۲۵
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۵
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۸
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۶
  • غروب آفتاب۱۷ : ۳۵
  • اذان مغرب۱۷ : ۵۳
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۵
  • تاریخ۲۶
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۴
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۷
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۶
  • غروب آفتاب۱۷ : ۳۶
  • اذان مغرب۱۷ : ۵۴
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۵
  • تاریخ۲۷
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۲
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۵
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۶
  • غروب آفتاب۱۷ : ۳۷
  • اذان مغرب۱۷ : ۵۵
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۴
  • تاریخ۲۸
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۱
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۴
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۵
  • غروب آفتاب۱۷ : ۳۸
  • اذان مغرب۱۷ : ۵۶
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۴
  • تاریخ۲۹
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۹
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۲
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۵
  • غروب آفتاب۱۷ : ۳۸
  • اذان مغرب۱۷ : ۵۶
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۳
  • تاریخ۳۰
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۸
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۱
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۵
  • غروب آفتاب۱۷ : ۳۹
  • اذان مغرب۱۷ : ۵۷
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۳

توجه
این صفحه مربوط به اوقات شرعی اهل تشیع تربت جام در اسفند ۱۳۹۸ می باشد.
مشاهده اوقات شرعی اهل سنت تربت جام ، اسفند ۱۳۹۸

اوقات شرعی ماهیانه تربت جام