یوتاب گلچینی از بهترین ها

اوقات شرعی تربت جام ، خرداد ۱۳۹۸

 • تاریخ
 • روز
 • اذان صبح
 • طلوع آفتاب
 • اذان ظهر
 • غروب آفتاب
 • اذان مغرب
 • نیمه شب شرعی
  • تاریخ۱
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۳۹
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۱۹
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۴
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۰
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۰
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۳۴
  • تاریخ۲
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۳۹
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۱۸
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۴
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۰
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۱
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۳۴
  • تاریخ۳
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۳ : ۳۸
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۱۸
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۴
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۱
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۱
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۳۴
  • تاریخ۴
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۳۷
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۱۷
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۴
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۲
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۲
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۳۴
  • تاریخ۵
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۳۶
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۱۷
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۴
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۲
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۳
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۳۴
  • تاریخ۶
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۳۵
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۱۶
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۵
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۳
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۴
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۳۴
  • تاریخ۷
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۳۴
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۱۶
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۵
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۴
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۴
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۳۴
  • تاریخ۸
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۳۴
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۱۵
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۵
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۴
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۵
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۳۴
  • تاریخ۹
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۳۳
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۱۵
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۵
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۵
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۶
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۳۴
  • تاریخ۱۰
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۳ : ۳۲
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۱۵
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۵
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۶
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۶
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۳۴
  • تاریخ۱۱
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۳۲
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۱۴
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۵
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۶
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۷
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۳۴
  • تاریخ۱۲
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۳۱
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۱۴
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۵
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۷
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۸
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۳۴
  • تاریخ۱۳
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۳۱
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۱۴
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۶
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۸
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۸
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۳۴
  • تاریخ۱۴
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۳۰
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۱۳
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۶
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۸
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۹
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۳۴
  • تاریخ۱۵
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۳۰
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۱۳
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۶
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۹
  • اذان مغرب۲۰ : ۰۰
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۳۴
  • تاریخ۱۶
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۲۹
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۱۳
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۶
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۹
  • اذان مغرب۲۰ : ۰۰
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۳۴
  • تاریخ۱۷
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۳ : ۲۹
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۱۳
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۶
  • غروب آفتاب۱۹ : ۴۰
  • اذان مغرب۲۰ : ۰۱
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۳۴
  • تاریخ۱۸
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۲۸
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۱۳
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۶
  • غروب آفتاب۱۹ : ۴۰
  • اذان مغرب۲۰ : ۰۱
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۳۴
  • تاریخ۱۹
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۲۸
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۱۳
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۷
  • غروب آفتاب۱۹ : ۴۱
  • اذان مغرب۲۰ : ۰۲
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۳۴
  • تاریخ۲۰
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۲۸
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۱۲
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۷
  • غروب آفتاب۱۹ : ۴۱
  • اذان مغرب۲۰ : ۰۲
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۳۴
  • تاریخ۲۱
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۲۸
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۱۲
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۷
  • غروب آفتاب۱۹ : ۴۲
  • اذان مغرب۲۰ : ۰۳
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۳۵
  • تاریخ۲۲
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۲۷
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۱۲
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۷
  • غروب آفتاب۱۹ : ۴۲
  • اذان مغرب۲۰ : ۰۳
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۳۴
  • تاریخ۲۳
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۲۷
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۱۲
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۷
  • غروب آفتاب۱۹ : ۴۳
  • اذان مغرب۲۰ : ۰۴
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۳۵
  • تاریخ۲۴
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۳ : ۲۷
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۱۲
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۸
  • غروب آفتاب۱۹ : ۴۳
  • اذان مغرب۲۰ : ۰۴
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۳۵
  • تاریخ۲۵
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۲۷
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۱۲
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۸
  • غروب آفتاب۱۹ : ۴۳
  • اذان مغرب۲۰ : ۰۴
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۳۵
  • تاریخ۲۶
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۲۷
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۱۲
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۸
  • غروب آفتاب۱۹ : ۴۴
  • اذان مغرب۲۰ : ۰۵
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۳۵
  • تاریخ۲۷
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۲۷
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۱۲
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۸
  • غروب آفتاب۱۹ : ۴۴
  • اذان مغرب۲۰ : ۰۵
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۳۵
  • تاریخ۲۸
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۲۷
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۱۳
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۸
  • غروب آفتاب۱۹ : ۴۴
  • اذان مغرب۲۰ : ۰۵
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۳۵
  • تاریخ۲۹
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۲۷
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۱۳
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۹
  • غروب آفتاب۱۹ : ۴۵
  • اذان مغرب۲۰ : ۰۶
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۳۶
  • تاریخ۳۰
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۲۷
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۱۳
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۹
  • غروب آفتاب۱۹ : ۴۵
  • اذان مغرب۲۰ : ۰۶
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۳۶
  • تاریخ۳۱
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۳ : ۲۸
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۱۳
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۹
  • غروب آفتاب۱۹ : ۴۵
  • اذان مغرب۲۰ : ۰۶
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۳۶

توجه
این صفحه مربوط به اوقات شرعی اهل تشیع تربت جام در خرداد ۱۳۹۸ می باشد.
مشاهده اوقات شرعی اهل سنت تربت جام ، خرداد ۱۳۹۸

اوقات شرعی ماهیانه تربت جام