یوتاب گلچینی از بهترین ها

اوقات شرعی تربت جام ، شهریور ۱۳۹۸

 • تاریخ
 • روز
 • اذان صبح
 • طلوع آفتاب
 • اذان ظهر
 • غروب آفتاب
 • اذان مغرب
 • نیمه شب شرعی
  • تاریخ۱
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۴
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۳
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۰
  • غروب آفتاب۱۹ : ۰۷
  • اذان مغرب۱۹ : ۲۶
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۵
  • تاریخ۲
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۵
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۴
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۰
  • غروب آفتاب۱۹ : ۰۶
  • اذان مغرب۱۹ : ۲۴
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۵
  • تاریخ۳
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۶
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۴
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۰
  • غروب آفتاب۱۹ : ۰۵
  • اذان مغرب۱۹ : ۲۳
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۵
  • تاریخ۴
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۷
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۵
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۹
  • غروب آفتاب۱۹ : ۰۳
  • اذان مغرب۱۹ : ۲۲
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۵
  • تاریخ۵
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۸
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۶
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۹
  • غروب آفتاب۱۹ : ۰۲
  • اذان مغرب۱۹ : ۲۰
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۵
  • تاریخ۶
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۹
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۷
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۹
  • غروب آفتاب۱۹ : ۰۱
  • اذان مغرب۱۹ : ۱۹
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۵
  • تاریخ۷
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۰
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۷
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۹
  • غروب آفتاب۱۸ : ۵۹
  • اذان مغرب۱۹ : ۱۸
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۴
  • تاریخ۸
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۱
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۸
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۸
  • غروب آفتاب۱۸ : ۵۸
  • اذان مغرب۱۹ : ۱۶
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۴
  • تاریخ۹
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۲
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۹
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۸
  • غروب آفتاب۱۸ : ۵۷
  • اذان مغرب۱۹ : ۱۵
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۴
  • تاریخ۱۰
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۳
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۹
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۸
  • غروب آفتاب۱۸ : ۵۵
  • اذان مغرب۱۹ : ۱۴
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۴
  • تاریخ۱۱
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۴
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۰
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۷
  • غروب آفتاب۱۸ : ۵۴
  • اذان مغرب۱۹ : ۱۲
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۴
  • تاریخ۱۲
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۵
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۱
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۷
  • غروب آفتاب۱۸ : ۵۲
  • اذان مغرب۱۹ : ۱۱
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۳
  • تاریخ۱۳
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۲
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۷
  • غروب آفتاب۱۸ : ۵۱
  • اذان مغرب۱۹ : ۰۹
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۳
  • تاریخ۱۴
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۲
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۶
  • غروب آفتاب۱۸ : ۵۰
  • اذان مغرب۱۹ : ۰۸
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۳
  • تاریخ۱۵
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۷
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۳
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۶
  • غروب آفتاب۱۸ : ۴۸
  • اذان مغرب۱۹ : ۰۶
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۲
  • تاریخ۱۶
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۸
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۴
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۶
  • غروب آفتاب۱۸ : ۴۷
  • اذان مغرب۱۹ : ۰۵
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۲
  • تاریخ۱۷
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۹
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۵
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۵
  • غروب آفتاب۱۸ : ۴۵
  • اذان مغرب۱۹ : ۰۴
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۲
  • تاریخ۱۸
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۰
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۵
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۵
  • غروب آفتاب۱۸ : ۴۴
  • اذان مغرب۱۹ : ۰۲
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۲
  • تاریخ۱۹
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۱
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۶
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۵
  • غروب آفتاب۱۸ : ۴۲
  • اذان مغرب۱۹ : ۰۱
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۱
  • تاریخ۲۰
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۲
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۷
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۴
  • غروب آفتاب۱۸ : ۴۱
  • اذان مغرب۱۸ : ۵۹
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۱
  • تاریخ۲۱
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۳
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۸
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۴
  • غروب آفتاب۱۸ : ۴۰
  • اذان مغرب۱۸ : ۵۸
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۱
  • تاریخ۲۲
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۴
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۸
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۴
  • غروب آفتاب۱۸ : ۳۸
  • اذان مغرب۱۸ : ۵۶
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۱
  • تاریخ۲۳
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۵
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۹
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۳
  • غروب آفتاب۱۸ : ۳۷
  • اذان مغرب۱۸ : ۵۵
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۱
  • تاریخ۲۴
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۵
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۰
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۳
  • غروب آفتاب۱۸ : ۳۵
  • اذان مغرب۱۸ : ۵۳
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۰
  • تاریخ۲۵
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۱
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۲
  • غروب آفتاب۱۸ : ۳۴
  • اذان مغرب۱۸ : ۵۲
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۰
  • تاریخ۲۶
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۷
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۱
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۲
  • غروب آفتاب۱۸ : ۳۲
  • اذان مغرب۱۸ : ۵۰
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۳۹
  • تاریخ۲۷
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۸
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۲
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۲
  • غروب آفتاب۱۸ : ۳۱
  • اذان مغرب۱۸ : ۴۹
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۳۹
  • تاریخ۲۸
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۹
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۳
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۱
  • غروب آفتاب۱۸ : ۲۹
  • اذان مغرب۱۸ : ۴۷
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۳۹
  • تاریخ۲۹
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۰
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۳
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۱
  • غروب آفتاب۱۸ : ۲۸
  • اذان مغرب۱۸ : ۴۶
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۳۹
  • تاریخ۳۰
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۱
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۴
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۱
  • غروب آفتاب۱۸ : ۲۷
  • اذان مغرب۱۸ : ۴۵
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۳۹
  • تاریخ۳۱
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۱
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۱۵
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۰
  • غروب آفتاب۱۷ : ۲۵
  • اذان مغرب۱۷ : ۴۳
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۸

توجه
این صفحه مربوط به اوقات شرعی اهل تشیع تربت جام در شهریور ۱۳۹۸ می باشد.
مشاهده اوقات شرعی اهل سنت تربت جام ، شهریور ۱۳۹۸

اوقات شرعی ماهیانه تربت جام