یوتاب گلچینی از بهترین ها

اوقات شرعی تربت جام ، مهر ۱۳۹۹

 • تاریخ
 • روز
 • اذان صبح
 • طلوع آفتاب
 • اذان ظهر
 • غروب آفتاب
 • اذان مغرب
 • نیمه شب شرعی
  • تاریخ۱
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۲
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۱۶
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۰
  • غروب آفتاب۱۷ : ۲۴
  • اذان مغرب۱۷ : ۴۲
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۸
  • تاریخ۲
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۳
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۱۶
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۰
  • غروب آفتاب۱۷ : ۲۳
  • اذان مغرب۱۷ : ۴۱
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۸
  • تاریخ۳
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۴
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۱۷
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۹
  • غروب آفتاب۱۷ : ۲۱
  • اذان مغرب۱۷ : ۳۹
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۷
  • تاریخ۴
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۵
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۱۸
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۹
  • غروب آفتاب۱۷ : ۲۰
  • اذان مغرب۱۷ : ۳۸
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۷
  • تاریخ۵
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۵
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۱۹
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۹
  • غروب آفتاب۱۷ : ۱۸
  • اذان مغرب۱۷ : ۳۶
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۶
  • تاریخ۶
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۶
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۱۹
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۸
  • غروب آفتاب۱۷ : ۱۷
  • اذان مغرب۱۷ : ۳۵
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۶
  • تاریخ۷
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۷
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۲۰
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۸
  • غروب آفتاب۱۷ : ۱۵
  • اذان مغرب۱۷ : ۳۳
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۶
  • تاریخ۸
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۸
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۲۱
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۸
  • غروب آفتاب۱۷ : ۱۴
  • اذان مغرب۱۷ : ۳۲
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۶
  • تاریخ۹
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۹
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۲۲
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۷
  • غروب آفتاب۱۷ : ۱۲
  • اذان مغرب۱۷ : ۳۰
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۵
  • تاریخ۱۰
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۹
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۲۲
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۷
  • غروب آفتاب۱۷ : ۱۱
  • اذان مغرب۱۷ : ۲۹
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۵
  • تاریخ۱۱
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۰
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۲۳
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۷
  • غروب آفتاب۱۷ : ۱۰
  • اذان مغرب۱۷ : ۲۸
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۵
  • تاریخ۱۲
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۱
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۲۴
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۶
  • غروب آفتاب۱۷ : ۰۸
  • اذان مغرب۱۷ : ۲۶
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۴
  • تاریخ۱۳
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۲
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۲۵
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۶
  • غروب آفتاب۱۷ : ۰۷
  • اذان مغرب۱۷ : ۲۵
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۴
  • تاریخ۱۴
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۳
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۲۵
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۶
  • غروب آفتاب۱۷ : ۰۵
  • اذان مغرب۱۷ : ۲۳
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۴
  • تاریخ۱۵
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۴
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۲۶
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۵
  • غروب آفتاب۱۷ : ۰۴
  • اذان مغرب۱۷ : ۲۲
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۴
  • تاریخ۱۶
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۴
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۲۷
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۵
  • غروب آفتاب۱۷ : ۰۳
  • اذان مغرب۱۷ : ۲۱
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۳
  • تاریخ۱۷
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۵
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۲۸
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۵
  • غروب آفتاب۱۷ : ۰۱
  • اذان مغرب۱۷ : ۱۹
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۳
  • تاریخ۱۸
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۶
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۲۹
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۵
  • غروب آفتاب۱۷ : ۰۰
  • اذان مغرب۱۷ : ۱۸
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۳
  • تاریخ۱۹
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۷
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۰
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۴
  • غروب آفتاب۱۶ : ۵۹
  • اذان مغرب۱۷ : ۱۷
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۳
  • تاریخ۲۰
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۸
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۰
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۴
  • غروب آفتاب۱۶ : ۵۷
  • اذان مغرب۱۷ : ۱۵
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۲
  • تاریخ۲۱
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۸
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۱
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۴
  • غروب آفتاب۱۶ : ۵۶
  • اذان مغرب۱۷ : ۱۴
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۲
  • تاریخ۲۲
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۹
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۲
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۴
  • غروب آفتاب۱۶ : ۵۵
  • اذان مغرب۱۷ : ۱۳
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۲
  • تاریخ۲۳
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۰
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۳
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۳
  • غروب آفتاب۱۶ : ۵۳
  • اذان مغرب۱۷ : ۱۲
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۱
  • تاریخ۲۴
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۱
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۴
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۳
  • غروب آفتاب۱۶ : ۵۲
  • اذان مغرب۱۷ : ۱۰
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۱
  • تاریخ۲۵
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۱
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۵
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۳
  • غروب آفتاب۱۶ : ۵۱
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۹
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۱
  • تاریخ۲۶
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۲
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۵
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۳
  • غروب آفتاب۱۶ : ۵۰
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۸
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۱
  • تاریخ۲۷
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۳
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۶
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۳
  • غروب آفتاب۱۶ : ۴۸
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۷
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۰
  • تاریخ۲۸
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۴
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۷
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۲
  • غروب آفتاب۱۶ : ۴۷
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۵
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۰
  • تاریخ۲۹
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۵
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۸
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۲
  • غروب آفتاب۱۶ : ۴۶
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۴
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۰
  • تاریخ۳۰
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۶
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۹
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۲
  • غروب آفتاب۱۶ : ۴۵
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۳
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۰

توجه
این صفحه مربوط به اوقات شرعی اهل تشیع تربت جام در مهر ۱۳۹۹ می باشد.
مشاهده اوقات شرعی اهل سنت تربت جام ، مهر ۱۳۹۹

اوقات شرعی ماهیانه تربت جام