یوتاب گلچینی از بهترین ها

اوقات شرعی تربت حیدریه ، مهر ۱۳۹۸

 • تاریخ
 • روز
 • اذان صبح
 • طلوع آفتاب
 • اذان ظهر
 • غروب آفتاب
 • اذان مغرب
 • نیمه شب شرعی
  • تاریخ۱
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۸
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۲۱
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۶
  • غروب آفتاب۱۷ : ۲۹
  • اذان مغرب۱۷ : ۴۷
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۴۳
  • تاریخ۲
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۹
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۲۲
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۵
  • غروب آفتاب۱۷ : ۲۸
  • اذان مغرب۱۷ : ۴۶
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۴۳
  • تاریخ۳
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۰
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۲۳
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۵
  • غروب آفتاب۱۷ : ۲۶
  • اذان مغرب۱۷ : ۴۴
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۴۳
  • تاریخ۴
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۰
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۲۴
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۵
  • غروب آفتاب۱۷ : ۲۵
  • اذان مغرب۱۷ : ۴۳
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۴۲
  • تاریخ۵
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۱
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۲۴
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۴
  • غروب آفتاب۱۷ : ۲۴
  • اذان مغرب۱۷ : ۴۲
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۴۲
  • تاریخ۶
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۲
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۲۵
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۴
  • غروب آفتاب۱۷ : ۲۲
  • اذان مغرب۱۷ : ۴۰
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۴۲
  • تاریخ۷
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۳
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۲۶
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۴
  • غروب آفتاب۱۷ : ۲۱
  • اذان مغرب۱۷ : ۳۹
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۴۲
  • تاریخ۸
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۴
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۲۷
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۳
  • غروب آفتاب۱۷ : ۱۹
  • اذان مغرب۱۷ : ۳۷
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۴۱
  • تاریخ۹
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۵
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۲۷
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۳
  • غروب آفتاب۱۷ : ۱۸
  • اذان مغرب۱۷ : ۳۶
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۴۱
  • تاریخ۱۰
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۵
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۲۸
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۳
  • غروب آفتاب۱۷ : ۱۶
  • اذان مغرب۱۷ : ۳۴
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۴۰
  • تاریخ۱۱
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۶
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۲۹
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۲
  • غروب آفتاب۱۷ : ۱۵
  • اذان مغرب۱۷ : ۳۳
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۴۰
  • تاریخ۱۲
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۷
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۰
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۲
  • غروب آفتاب۱۷ : ۱۴
  • اذان مغرب۱۷ : ۳۲
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۴۰
  • تاریخ۱۳
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۸
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۱
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۲
  • غروب آفتاب۱۷ : ۱۲
  • اذان مغرب۱۷ : ۳۰
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۴۰
  • تاریخ۱۴
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۹
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۱
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۱
  • غروب آفتاب۱۷ : ۱۱
  • اذان مغرب۱۷ : ۲۹
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۴۰
  • تاریخ۱۵
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۹
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۲
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۱
  • غروب آفتاب۱۷ : ۰۹
  • اذان مغرب۱۷ : ۲۷
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۹
  • تاریخ۱۶
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۰
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۳
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۱
  • غروب آفتاب۱۷ : ۰۸
  • اذان مغرب۱۷ : ۲۶
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۹
  • تاریخ۱۷
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۱
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۴
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۱
  • غروب آفتاب۱۷ : ۰۷
  • اذان مغرب۱۷ : ۲۵
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۹
  • تاریخ۱۸
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۲
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۵
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۰
  • غروب آفتاب۱۷ : ۰۵
  • اذان مغرب۱۷ : ۲۳
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۸
  • تاریخ۱۹
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۳
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۵
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۰
  • غروب آفتاب۱۷ : ۰۴
  • اذان مغرب۱۷ : ۲۲
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۸
  • تاریخ۲۰
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۳
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۶
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۰
  • غروب آفتاب۱۷ : ۰۳
  • اذان مغرب۱۷ : ۲۱
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۸
  • تاریخ۲۱
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۴
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۷
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۹
  • غروب آفتاب۱۷ : ۰۱
  • اذان مغرب۱۷ : ۱۹
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۷
  • تاریخ۲۲
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۵
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۸
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۹
  • غروب آفتاب۱۷ : ۰۰
  • اذان مغرب۱۷ : ۱۸
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۷
  • تاریخ۲۳
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۶
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۹
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۹
  • غروب آفتاب۱۶ : ۵۹
  • اذان مغرب۱۷ : ۱۷
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۷
  • تاریخ۲۴
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۷
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۰
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۹
  • غروب آفتاب۱۶ : ۵۷
  • اذان مغرب۱۷ : ۱۶
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۷
  • تاریخ۲۵
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۷
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۰
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۹
  • غروب آفتاب۱۶ : ۵۶
  • اذان مغرب۱۷ : ۱۴
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۶
  • تاریخ۲۶
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۸
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۱
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۸
  • غروب آفتاب۱۶ : ۵۵
  • اذان مغرب۱۷ : ۱۳
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۶
  • تاریخ۲۷
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۹
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۲
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۸
  • غروب آفتاب۱۶ : ۵۴
  • اذان مغرب۱۷ : ۱۲
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۶
  • تاریخ۲۸
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۰
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۳
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۸
  • غروب آفتاب۱۶ : ۵۲
  • اذان مغرب۱۷ : ۱۱
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۶
  • تاریخ۲۹
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۱
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۴
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۸
  • غروب آفتاب۱۶ : ۵۱
  • اذان مغرب۱۷ : ۱۰
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۶
  • تاریخ۳۰
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۱
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۵
  • اذان ظهر۱۱ : ۱۸
  • غروب آفتاب۱۶ : ۵۰
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۸
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۳۵

توجه
این صفحه مربوط به اوقات شرعی اهل تشیع تربت حیدریه در مهر ۱۳۹۸ می باشد.
مشاهده اوقات شرعی اهل سنت تربت حیدریه ، مهر ۱۳۹۸

اوقات شرعی ماهیانه تربت حیدریه