یوتاب گلچینی از بهترین ها

اوقات شرعی خرو ، خرداد ۱۳۹۹

 • تاریخ
 • روز
 • اذان صبح
 • طلوع آفتاب
 • اذان ظهر
 • غروب آفتاب
 • اذان مغرب
 • نیمه شب شرعی
  • تاریخ۱
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۴۲
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۲۳
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۱
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۸
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۹
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۰
  • تاریخ۲
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۳ : ۴۱
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۲۳
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۱
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۹
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۹
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۰
  • تاریخ۳
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۴۰
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۲۲
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۱
  • غروب آفتاب۱۹ : ۴۰
  • اذان مغرب۲۰ : ۰۰
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۰
  • تاریخ۴
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۳۹
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۲۲
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۱
  • غروب آفتاب۱۹ : ۴۰
  • اذان مغرب۲۰ : ۰۱
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۳۹
  • تاریخ۵
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۳۸
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۲۱
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۱
  • غروب آفتاب۱۹ : ۴۱
  • اذان مغرب۲۰ : ۰۲
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۳۹
  • تاریخ۶
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۳۷
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۲۱
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۱
  • غروب آفتاب۱۹ : ۴۲
  • اذان مغرب۲۰ : ۰۳
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۳۹
  • تاریخ۷
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۳۷
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۲۰
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۱
  • غروب آفتاب۱۹ : ۴۲
  • اذان مغرب۲۰ : ۰۳
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۳۹
  • تاریخ۸
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۳۶
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۲۰
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۱
  • غروب آفتاب۱۹ : ۴۳
  • اذان مغرب۲۰ : ۰۴
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۳۹
  • تاریخ۹
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۳ : ۳۵
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۱۹
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۱
  • غروب آفتاب۱۹ : ۴۴
  • اذان مغرب۲۰ : ۰۵
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۳۹
  • تاریخ۱۰
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۳۴
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۱۹
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۲
  • غروب آفتاب۱۹ : ۴۵
  • اذان مغرب۲۰ : ۰۵
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۳۹
  • تاریخ۱۱
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۳۴
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۱۸
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۲
  • غروب آفتاب۱۹ : ۴۵
  • اذان مغرب۲۰ : ۰۶
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۳۹
  • تاریخ۱۲
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۳۳
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۱۸
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۲
  • غروب آفتاب۱۹ : ۴۶
  • اذان مغرب۲۰ : ۰۷
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۳۹
  • تاریخ۱۳
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۳۲
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۱۸
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۲
  • غروب آفتاب۱۹ : ۴۶
  • اذان مغرب۲۰ : ۰۷
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۳۹
  • تاریخ۱۴
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۳۲
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۱۷
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۲
  • غروب آفتاب۱۹ : ۴۷
  • اذان مغرب۲۰ : ۰۸
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۳۹
  • تاریخ۱۵
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۳۱
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۱۷
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۲
  • غروب آفتاب۱۹ : ۴۸
  • اذان مغرب۲۰ : ۰۹
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۳۹
  • تاریخ۱۶
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۳ : ۳۱
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۱۷
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۲
  • غروب آفتاب۱۹ : ۴۸
  • اذان مغرب۲۰ : ۰۹
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۳۹
  • تاریخ۱۷
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۳۱
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۱۷
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۳
  • غروب آفتاب۱۹ : ۴۹
  • اذان مغرب۲۰ : ۱۰
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۰
  • تاریخ۱۸
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۳۰
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۱۷
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۳
  • غروب آفتاب۱۹ : ۴۹
  • اذان مغرب۲۰ : ۱۱
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۳۹
  • تاریخ۱۹
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۳۰
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۱۶
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۳
  • غروب آفتاب۱۹ : ۵۰
  • اذان مغرب۲۰ : ۱۱
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۰
  • تاریخ۲۰
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۲۹
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۱۶
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۳
  • غروب آفتاب۱۹ : ۵۰
  • اذان مغرب۲۰ : ۱۲
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۳۹
  • تاریخ۲۱
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۲۹
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۱۶
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۳
  • غروب آفتاب۱۹ : ۵۱
  • اذان مغرب۲۰ : ۱۲
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۰
  • تاریخ۲۲
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۲۹
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۱۶
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۴
  • غروب آفتاب۱۹ : ۵۱
  • اذان مغرب۲۰ : ۱۳
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۰
  • تاریخ۲۳
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۳ : ۲۹
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۱۶
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۴
  • غروب آفتاب۱۹ : ۵۲
  • اذان مغرب۲۰ : ۱۳
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۰
  • تاریخ۲۴
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۲۹
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۱۶
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۴
  • غروب آفتاب۱۹ : ۵۲
  • اذان مغرب۲۰ : ۱۳
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۰
  • تاریخ۲۵
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۲۹
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۱۶
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۴
  • غروب آفتاب۱۹ : ۵۲
  • اذان مغرب۲۰ : ۱۴
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۰
  • تاریخ۲۶
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۲۹
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۱۶
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۵
  • غروب آفتاب۱۹ : ۵۳
  • اذان مغرب۲۰ : ۱۴
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۱
  • تاریخ۲۷
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۲۹
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۱۶
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۵
  • غروب آفتاب۱۹ : ۵۳
  • اذان مغرب۲۰ : ۱۵
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۱
  • تاریخ۲۸
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۲۹
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۱۶
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۵
  • غروب آفتاب۱۹ : ۵۳
  • اذان مغرب۲۰ : ۱۵
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۱
  • تاریخ۲۹
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۲۹
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۱۷
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۵
  • غروب آفتاب۱۹ : ۵۴
  • اذان مغرب۲۰ : ۱۵
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۱
  • تاریخ۳۰
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۳ : ۲۹
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۱۷
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۵
  • غروب آفتاب۱۹ : ۵۴
  • اذان مغرب۲۰ : ۱۵
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۱
  • تاریخ۳۱
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۲۹
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۱۷
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۶
  • غروب آفتاب۱۹ : ۵۴
  • اذان مغرب۲۰ : ۱۶
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۱

توجه
این صفحه مربوط به اوقات شرعی اهل تشیع خرو در خرداد ۱۳۹۹ می باشد.
مشاهده اوقات شرعی اهل سنت خرو ، خرداد ۱۳۹۹

اوقات شرعی ماهیانه خرو