یوتاب گلچینی از بهترین ها

اوقات شرعی درگز ، بهمن ۱۳۹۸

 • تاریخ
 • روز
 • اذان صبح
 • طلوع آفتاب
 • اذان ظهر
 • غروب آفتاب
 • اذان مغرب
 • نیمه شب شرعی
  • تاریخ۱
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۵
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۵
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۵
  • غروب آفتاب۱۶ : ۴۵
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۵
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۰
  • تاریخ۲
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۵
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۴
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۵
  • غروب آفتاب۱۶ : ۴۶
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۶
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۰
  • تاریخ۳
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۴
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۴
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۵
  • غروب آفتاب۱۶ : ۴۷
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۷
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۰
  • تاریخ۴
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۴
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۳
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۵
  • غروب آفتاب۱۶ : ۴۸
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۸
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۱
  • تاریخ۵
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۴
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۳
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۶
  • غروب آفتاب۱۶ : ۴۹
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۹
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۱
  • تاریخ۶
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۳
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۲
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۶
  • غروب آفتاب۱۶ : ۵۰
  • اذان مغرب۱۷ : ۱۰
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۱
  • تاریخ۷
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۳
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۱
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۶
  • غروب آفتاب۱۶ : ۵۱
  • اذان مغرب۱۷ : ۱۱
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۲
  • تاریخ۸
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۲
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۱
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۶
  • غروب آفتاب۱۶ : ۵۲
  • اذان مغرب۱۷ : ۱۲
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۲
  • تاریخ۹
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۱
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۰
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۷
  • غروب آفتاب۱۶ : ۵۴
  • اذان مغرب۱۷ : ۱۳
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۲
  • تاریخ۱۰
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۱
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۹
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۷
  • غروب آفتاب۱۶ : ۵۵
  • اذان مغرب۱۷ : ۱۴
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۳
  • تاریخ۱۱
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۰
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۸
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۷
  • غروب آفتاب۱۶ : ۵۶
  • اذان مغرب۱۷ : ۱۵
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۳
  • تاریخ۱۲
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۰
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۸
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۷
  • غروب آفتاب۱۶ : ۵۷
  • اذان مغرب۱۷ : ۱۷
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۳
  • تاریخ۱۳
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۹
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۷
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۷
  • غروب آفتاب۱۶ : ۵۸
  • اذان مغرب۱۷ : ۱۸
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۳
  • تاریخ۱۴
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۸
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۶
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۷
  • غروب آفتاب۱۶ : ۵۹
  • اذان مغرب۱۷ : ۱۹
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۳
  • تاریخ۱۵
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۷
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۵
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۷
  • غروب آفتاب۱۷ : ۰۰
  • اذان مغرب۱۷ : ۲۰
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۳
  • تاریخ۱۶
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۷
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۴
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۷
  • غروب آفتاب۱۷ : ۰۱
  • اذان مغرب۱۷ : ۲۱
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۴
  • تاریخ۱۷
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۳
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۸
  • غروب آفتاب۱۷ : ۰۲
  • اذان مغرب۱۷ : ۲۲
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۴
  • تاریخ۱۸
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۵
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۲
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۸
  • غروب آفتاب۱۷ : ۰۴
  • اذان مغرب۱۷ : ۲۳
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۴
  • تاریخ۱۹
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۴
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۱
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۸
  • غروب آفتاب۱۷ : ۰۵
  • اذان مغرب۱۷ : ۲۴
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۴
  • تاریخ۲۰
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۳
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۰
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۸
  • غروب آفتاب۱۷ : ۰۶
  • اذان مغرب۱۷ : ۲۵
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۴
  • تاریخ۲۱
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۲
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۹
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۸
  • غروب آفتاب۱۷ : ۰۷
  • اذان مغرب۱۷ : ۲۶
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۴
  • تاریخ۲۲
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۱
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۸
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۸
  • غروب آفتاب۱۷ : ۰۸
  • اذان مغرب۱۷ : ۲۷
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۴
  • تاریخ۲۳
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۱
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۷
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۸
  • غروب آفتاب۱۷ : ۰۹
  • اذان مغرب۱۷ : ۲۸
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۵
  • تاریخ۲۴
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۰
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۶
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۸
  • غروب آفتاب۱۷ : ۱۰
  • اذان مغرب۱۷ : ۲۹
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۵
  • تاریخ۲۵
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۹
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۵
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۸
  • غروب آفتاب۱۷ : ۱۱
  • اذان مغرب۱۷ : ۳۰
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۵
  • تاریخ۲۶
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۸
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۴
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۸
  • غروب آفتاب۱۷ : ۱۲
  • اذان مغرب۱۷ : ۳۱
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۵
  • تاریخ۲۷
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۳
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۸
  • غروب آفتاب۱۷ : ۱۳
  • اذان مغرب۱۷ : ۳۲
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۴
  • تاریخ۲۸
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۵
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۱
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۸
  • غروب آفتاب۱۷ : ۱۴
  • اذان مغرب۱۷ : ۳۳
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۴
  • تاریخ۲۹
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۴
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۰
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۸
  • غروب آفتاب۱۷ : ۱۵
  • اذان مغرب۱۷ : ۳۴
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۴
  • تاریخ۳۰
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۳
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۹
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۷
  • غروب آفتاب۱۷ : ۱۶
  • اذان مغرب۱۷ : ۳۵
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۴

توجه
این صفحه مربوط به اوقات شرعی اهل تشیع درگز در بهمن ۱۳۹۸ می باشد.
مشاهده اوقات شرعی اهل سنت درگز ، بهمن ۱۳۹۸

اوقات شرعی ماهیانه درگز