یوتاب گلچینی از بهترین ها

اوقات شرعی رشت ، اردیبهشت ۱۳۹۹

 • تاریخ
 • روز
 • اذان صبح
 • طلوع آفتاب
 • اذان ظهر
 • غروب آفتاب
 • اذان مغرب
 • نیمه شب شرعی
  • تاریخ۱
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۸
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۰
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۰
  • غروب آفتاب۱۹ : ۵۱
  • اذان مغرب۲۰ : ۱۱
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۲۴
  • تاریخ۲
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۹
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۰
  • غروب آفتاب۱۹ : ۵۲
  • اذان مغرب۲۰ : ۱۲
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۲۴
  • تاریخ۳
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۵
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۸
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۰
  • غروب آفتاب۱۹ : ۵۳
  • اذان مغرب۲۰ : ۱۳
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۲۴
  • تاریخ۴
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۳
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۶
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۰
  • غروب آفتاب۱۹ : ۵۴
  • اذان مغرب۲۰ : ۱۴
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۲۳
  • تاریخ۵
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۲
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۵
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۰
  • غروب آفتاب۱۹ : ۵۵
  • اذان مغرب۲۰ : ۱۴
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۲۳
  • تاریخ۶
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۰
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۴
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۰
  • غروب آفتاب۱۹ : ۵۶
  • اذان مغرب۲۰ : ۱۵
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۲۳
  • تاریخ۷
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۸
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۳
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۹
  • غروب آفتاب۱۹ : ۵۷
  • اذان مغرب۲۰ : ۱۶
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۲۲
  • تاریخ۸
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۷
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۱
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۹
  • غروب آفتاب۱۹ : ۵۸
  • اذان مغرب۲۰ : ۱۷
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۲۲
  • تاریخ۹
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۵
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۰
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۹
  • غروب آفتاب۱۹ : ۵۹
  • اذان مغرب۲۰ : ۱۸
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۲۲
  • تاریخ۱۰
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۴
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۹
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۹
  • غروب آفتاب۲۰ : ۰۰
  • اذان مغرب۲۰ : ۱۹
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۲۲
  • تاریخ۱۱
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۲
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۸
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۹
  • غروب آفتاب۲۰ : ۰۰
  • اذان مغرب۲۰ : ۲۰
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۲۱
  • تاریخ۱۲
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۱
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۷
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۹
  • غروب آفتاب۲۰ : ۰۱
  • اذان مغرب۲۰ : ۲۱
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۲۱
  • تاریخ۱۳
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۹
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۵
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۹
  • غروب آفتاب۲۰ : ۰۲
  • اذان مغرب۲۰ : ۲۲
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۲۰
  • تاریخ۱۴
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۸
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۴
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۸
  • غروب آفتاب۲۰ : ۰۳
  • اذان مغرب۲۰ : ۲۳
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۲۰
  • تاریخ۱۵
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۳
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۸
  • غروب آفتاب۲۰ : ۰۴
  • اذان مغرب۲۰ : ۲۴
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۲۰
  • تاریخ۱۶
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۵
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۲
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۸
  • غروب آفتاب۲۰ : ۰۵
  • اذان مغرب۲۰ : ۲۵
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۲۰
  • تاریخ۱۷
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۳
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۱
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۸
  • غروب آفتاب۲۰ : ۰۶
  • اذان مغرب۲۰ : ۲۶
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۱۹
  • تاریخ۱۸
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۲
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۰
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۸
  • غروب آفتاب۲۰ : ۰۷
  • اذان مغرب۲۰ : ۲۷
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۱۹
  • تاریخ۱۹
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۰
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۹
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۸
  • غروب آفتاب۲۰ : ۰۸
  • اذان مغرب۲۰ : ۲۸
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۱۹
  • تاریخ۲۰
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۹
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۸
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۸
  • غروب آفتاب۲۰ : ۰۸
  • اذان مغرب۲۰ : ۲۹
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۱۸
  • تاریخ۲۱
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۸
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۷
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۸
  • غروب آفتاب۲۰ : ۰۹
  • اذان مغرب۲۰ : ۳۰
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۱۸
  • تاریخ۲۲
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۶
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۸
  • غروب آفتاب۲۰ : ۱۰
  • اذان مغرب۲۰ : ۳۱
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۱۸
  • تاریخ۲۳
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۵
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۵
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۸
  • غروب آفتاب۲۰ : ۱۱
  • اذان مغرب۲۰ : ۳۱
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۱۸
  • تاریخ۲۴
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۴
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۵
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۸
  • غروب آفتاب۲۰ : ۱۲
  • اذان مغرب۲۰ : ۳۲
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۱۸
  • تاریخ۲۵
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۳
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۴
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۸
  • غروب آفتاب۲۰ : ۱۳
  • اذان مغرب۲۰ : ۳۳
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۱۸
  • تاریخ۲۶
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۱
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۳
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۸
  • غروب آفتاب۲۰ : ۱۴
  • اذان مغرب۲۰ : ۳۴
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۱۷
  • تاریخ۲۷
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۰
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۲
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۸
  • غروب آفتاب۲۰ : ۱۴
  • اذان مغرب۲۰ : ۳۵
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۱۷
  • تاریخ۲۸
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۹
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۱
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۸
  • غروب آفتاب۲۰ : ۱۵
  • اذان مغرب۲۰ : ۳۶
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۱۷
  • تاریخ۲۹
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۸
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۰
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۸
  • غروب آفتاب۲۰ : ۱۶
  • اذان مغرب۲۰ : ۳۷
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۱۷
  • تاریخ۳۰
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۷
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۰
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۸
  • غروب آفتاب۲۰ : ۱۷
  • اذان مغرب۲۰ : ۳۸
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۱۷
  • تاریخ۳۱
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۵
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۹
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۸
  • غروب آفتاب۲۰ : ۱۸
  • اذان مغرب۲۰ : ۳۹
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۱۶

توجه
این صفحه مربوط به اوقات شرعی اهل تشیع رشت در اردیبهشت ۱۳۹۹ می باشد.
مشاهده اوقات شرعی اهل سنت رشت ، اردیبهشت ۱۳۹۹

اوقات شرعی ماهیانه رشت