یوتاب گلچینی از بهترین ها

اوقات شرعی رشت ، اسفند ۱۳۹۹

 • تاریخ
 • روز
 • اذان صبح
 • طلوع آفتاب
 • اذان ظهر
 • غروب آفتاب
 • اذان مغرب
 • نیمه شب شرعی
  • تاریخ۱
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۵ : ۳۰
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۶
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۵
  • غروب آفتاب۱۷ : ۵۶
  • اذان مغرب۱۸ : ۱۴
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۳
  • تاریخ۲
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۹
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۵
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۵
  • غروب آفتاب۱۷ : ۵۷
  • اذان مغرب۱۸ : ۱۵
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۳
  • تاریخ۳
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۸
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۳
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۵
  • غروب آفتاب۱۷ : ۵۸
  • اذان مغرب۱۸ : ۱۶
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۳
  • تاریخ۴
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۷
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۲
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۵
  • غروب آفتاب۱۷ : ۵۹
  • اذان مغرب۱۸ : ۱۷
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۳
  • تاریخ۵
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۱
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۵
  • غروب آفتاب۱۸ : ۰۰
  • اذان مغرب۱۸ : ۱۸
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۳
  • تاریخ۶
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۴
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۰
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۵
  • غروب آفتاب۱۸ : ۰۱
  • اذان مغرب۱۸ : ۱۹
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۲
  • تاریخ۷
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۳
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۸
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۵
  • غروب آفتاب۱۸ : ۰۲
  • اذان مغرب۱۸ : ۲۰
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۲
  • تاریخ۸
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۲
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۷
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۴
  • غروب آفتاب۱۸ : ۰۳
  • اذان مغرب۱۸ : ۲۱
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۲
  • تاریخ۹
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۱
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۶
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۴
  • غروب آفتاب۱۸ : ۰۴
  • اذان مغرب۱۸ : ۲۲
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۲
  • تاریخ۱۰
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۹
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۴
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۴
  • غروب آفتاب۱۸ : ۰۵
  • اذان مغرب۱۸ : ۲۳
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۲
  • تاریخ۱۱
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۸
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۳
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۴
  • غروب آفتاب۱۸ : ۰۶
  • اذان مغرب۱۸ : ۲۴
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۲
  • تاریخ۱۲
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۷
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۲
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۴
  • غروب آفتاب۱۸ : ۰۷
  • اذان مغرب۱۸ : ۲۵
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۲
  • تاریخ۱۳
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۵
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۰
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۴
  • غروب آفتاب۱۸ : ۰۸
  • اذان مغرب۱۸ : ۲۶
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۱
  • تاریخ۱۴
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۴
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۹
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۳
  • غروب آفتاب۱۸ : ۰۹
  • اذان مغرب۱۸ : ۲۷
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۱
  • تاریخ۱۵
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۲
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۷
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۳
  • غروب آفتاب۱۸ : ۰۹
  • اذان مغرب۱۸ : ۲۸
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۰
  • تاریخ۱۶
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۱
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۶
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۳
  • غروب آفتاب۱۸ : ۱۰
  • اذان مغرب۱۸ : ۲۹
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۰
  • تاریخ۱۷
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۰
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۴
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۳
  • غروب آفتاب۱۸ : ۱۱
  • اذان مغرب۱۸ : ۳۰
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۰
  • تاریخ۱۸
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۸
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۳
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۲
  • غروب آفتاب۱۸ : ۱۲
  • اذان مغرب۱۸ : ۳۱
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۰
  • تاریخ۱۹
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۷
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۲
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۲
  • غروب آفتاب۱۸ : ۱۳
  • اذان مغرب۱۸ : ۳۲
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۰
  • تاریخ۲۰
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۵
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۰
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۲
  • غروب آفتاب۱۸ : ۱۴
  • اذان مغرب۱۸ : ۳۳
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۳۹
  • تاریخ۲۱
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۴
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۹
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۲
  • غروب آفتاب۱۸ : ۱۵
  • اذان مغرب۱۸ : ۳۴
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۳۹
  • تاریخ۲۲
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۲
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۷
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۱
  • غروب آفتاب۱۸ : ۱۶
  • اذان مغرب۱۸ : ۳۵
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۳۹
  • تاریخ۲۳
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۱
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۶
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۱
  • غروب آفتاب۱۸ : ۱۷
  • اذان مغرب۱۸ : ۳۵
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۳۹
  • تاریخ۲۴
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۹
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۴
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۱
  • غروب آفتاب۱۸ : ۱۸
  • اذان مغرب۱۸ : ۳۶
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۳۸
  • تاریخ۲۵
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۸
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۳
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۱
  • غروب آفتاب۱۸ : ۱۹
  • اذان مغرب۱۸ : ۳۷
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۳۸
  • تاریخ۲۶
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۱
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۰
  • غروب آفتاب۱۸ : ۲۰
  • اذان مغرب۱۸ : ۳۸
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۳۸
  • تاریخ۲۷
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۵
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۰
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۰
  • غروب آفتاب۱۸ : ۲۱
  • اذان مغرب۱۸ : ۳۹
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۳۸
  • تاریخ۲۸
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۳
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۸
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۰
  • غروب آفتاب۱۸ : ۲۲
  • اذان مغرب۱۸ : ۴۰
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۳۷
  • تاریخ۲۹
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۱
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۷
  • اذان ظهر۱۲ : ۱۹
  • غروب آفتاب۱۸ : ۲۳
  • اذان مغرب۱۸ : ۴۱
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۳۷
  • تاریخ۳۰
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۰
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۵
  • اذان ظهر۱۲ : ۱۹
  • غروب آفتاب۱۸ : ۲۳
  • اذان مغرب۱۸ : ۴۲
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۳۶

توجه
این صفحه مربوط به اوقات شرعی اهل تشیع رشت در اسفند ۱۳۹۹ می باشد.
مشاهده اوقات شرعی اهل سنت رشت ، اسفند ۱۳۹۹

اوقات شرعی ماهیانه رشت