یوتاب گلچینی از بهترین ها

اوقات شرعی رشت ، بهمن ۱۳۹۹

 • تاریخ
 • روز
 • اذان صبح
 • طلوع آفتاب
 • اذان ظهر
 • غروب آفتاب
 • اذان مغرب
 • نیمه شب شرعی
  • تاریخ۱
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۵۳
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۲۳
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۳
  • غروب آفتاب۱۷ : ۲۳
  • اذان مغرب۱۷ : ۴۳
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۳۸
  • تاریخ۲
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۵۳
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۲۲
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۳
  • غروب آفتاب۱۷ : ۲۴
  • اذان مغرب۱۷ : ۴۴
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۳۸
  • تاریخ۳
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۵ : ۵۲
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۲۲
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۳
  • غروب آفتاب۱۷ : ۲۵
  • اذان مغرب۱۷ : ۴۵
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۳۸
  • تاریخ۴
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۵۲
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۲۱
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۴
  • غروب آفتاب۱۷ : ۲۶
  • اذان مغرب۱۷ : ۴۶
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۳۹
  • تاریخ۵
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۵۲
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۲۰
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۴
  • غروب آفتاب۱۷ : ۲۷
  • اذان مغرب۱۷ : ۴۷
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۳۹
  • تاریخ۶
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۵۱
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۲۰
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۴
  • غروب آفتاب۱۷ : ۲۹
  • اذان مغرب۱۷ : ۴۸
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۰
  • تاریخ۷
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۵۱
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۱۹
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۴
  • غروب آفتاب۱۷ : ۳۰
  • اذان مغرب۱۷ : ۴۹
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۰
  • تاریخ۸
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۵۰
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۱۹
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۴
  • غروب آفتاب۱۷ : ۳۱
  • اذان مغرب۱۷ : ۵۰
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۰
  • تاریخ۹
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۴۹
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۱۸
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۵
  • غروب آفتاب۱۷ : ۳۲
  • اذان مغرب۱۷ : ۵۲
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۰
  • تاریخ۱۰
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۵ : ۴۹
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۱۷
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۵
  • غروب آفتاب۱۷ : ۳۳
  • اذان مغرب۱۷ : ۵۳
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۱
  • تاریخ۱۱
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۴۸
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۱۶
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۵
  • غروب آفتاب۱۷ : ۳۴
  • اذان مغرب۱۷ : ۵۴
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۱
  • تاریخ۱۲
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۴۸
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۱۶
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۵
  • غروب آفتاب۱۷ : ۳۵
  • اذان مغرب۱۷ : ۵۵
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۱
  • تاریخ۱۳
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۴۷
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۱۵
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۵
  • غروب آفتاب۱۷ : ۳۶
  • اذان مغرب۱۷ : ۵۶
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۱
  • تاریخ۱۴
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۴۶
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۱۴
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۵
  • غروب آفتاب۱۷ : ۳۷
  • اذان مغرب۱۷ : ۵۷
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۱
  • تاریخ۱۵
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۴۶
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۱۳
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۵
  • غروب آفتاب۱۷ : ۳۸
  • اذان مغرب۱۷ : ۵۸
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۲
  • تاریخ۱۶
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۴۵
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۱۲
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۶
  • غروب آفتاب۱۷ : ۳۹
  • اذان مغرب۱۷ : ۵۹
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۲
  • تاریخ۱۷
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۵ : ۴۴
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۱۱
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۶
  • غروب آفتاب۱۷ : ۴۱
  • اذان مغرب۱۸ : ۰۰
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۲
  • تاریخ۱۸
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۴۳
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۱۰
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۶
  • غروب آفتاب۱۷ : ۴۲
  • اذان مغرب۱۸ : ۰۱
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۲
  • تاریخ۱۹
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۴۲
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۰۹
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۶
  • غروب آفتاب۱۷ : ۴۳
  • اذان مغرب۱۸ : ۰۲
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۲
  • تاریخ۲۰
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۴۱
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۰۸
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۶
  • غروب آفتاب۱۷ : ۴۴
  • اذان مغرب۱۸ : ۰۳
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۲
  • تاریخ۲۱
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۴۱
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۰۷
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۶
  • غروب آفتاب۱۷ : ۴۵
  • اذان مغرب۱۸ : ۰۴
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۳
  • تاریخ۲۲
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۴۰
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۰۶
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۶
  • غروب آفتاب۱۷ : ۴۶
  • اذان مغرب۱۸ : ۰۵
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۳
  • تاریخ۲۳
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۳۹
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۰۵
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۶
  • غروب آفتاب۱۷ : ۴۷
  • اذان مغرب۱۸ : ۰۶
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۳
  • تاریخ۲۴
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۵ : ۳۸
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۰۴
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۶
  • غروب آفتاب۱۷ : ۴۸
  • اذان مغرب۱۸ : ۰۷
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۳
  • تاریخ۲۵
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۳۷
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۰۳
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۶
  • غروب آفتاب۱۷ : ۴۹
  • اذان مغرب۱۸ : ۰۸
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۳
  • تاریخ۲۶
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۳۶
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۰۲
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۶
  • غروب آفتاب۱۷ : ۵۰
  • اذان مغرب۱۸ : ۰۹
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۳
  • تاریخ۲۷
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۳۵
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۰۱
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۶
  • غروب آفتاب۱۷ : ۵۱
  • اذان مغرب۱۸ : ۱۰
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۳
  • تاریخ۲۸
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۳۴
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۰۰
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۶
  • غروب آفتاب۱۷ : ۵۲
  • اذان مغرب۱۸ : ۱۱
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۳
  • تاریخ۲۹
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۳۳
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۸
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۶
  • غروب آفتاب۱۷ : ۵۳
  • اذان مغرب۱۸ : ۱۲
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۳
  • تاریخ۳۰
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۳۱
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۷
  • اذان ظهر۱۲ : ۲۶
  • غروب آفتاب۱۷ : ۵۴
  • اذان مغرب۱۸ : ۱۳
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۲

توجه
این صفحه مربوط به اوقات شرعی اهل تشیع رشت در بهمن ۱۳۹۹ می باشد.
مشاهده اوقات شرعی اهل سنت رشت ، بهمن ۱۳۹۹

اوقات شرعی ماهیانه رشت