یوتاب گلچینی از بهترین ها

اوقات شرعی رشت ، تیر ۱۳۹۹

 • تاریخ
 • روز
 • اذان صبح
 • طلوع آفتاب
 • اذان ظهر
 • غروب آفتاب
 • اذان مغرب
 • نیمه شب شرعی
  • تاریخ۱
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۰
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۲
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۴
  • غروب آفتاب۲۰ : ۳۵
  • اذان مغرب۲۰ : ۵۷
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۱۷
  • تاریخ۲
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۱
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۲
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۴
  • غروب آفتاب۲۰ : ۳۶
  • اذان مغرب۲۰ : ۵۷
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۱۸
  • تاریخ۳
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۱
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۲
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۴
  • غروب آفتاب۲۰ : ۳۶
  • اذان مغرب۲۰ : ۵۸
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۱۸
  • تاریخ۴
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۱
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۲
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۴
  • غروب آفتاب۲۰ : ۳۶
  • اذان مغرب۲۰ : ۵۸
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۱۸
  • تاریخ۵
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۲
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۳
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۴
  • غروب آفتاب۲۰ : ۳۶
  • اذان مغرب۲۰ : ۵۸
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۱۹
  • تاریخ۶
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۲
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۳
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۵
  • غروب آفتاب۲۰ : ۳۶
  • اذان مغرب۲۰ : ۵۸
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۱۹
  • تاریخ۷
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۳
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۳
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۵
  • غروب آفتاب۲۰ : ۳۶
  • اذان مغرب۲۰ : ۵۸
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۱۹
  • تاریخ۸
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۳
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۴
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۵
  • غروب آفتاب۲۰ : ۳۶
  • اذان مغرب۲۰ : ۵۸
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۱۹
  • تاریخ۹
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۴
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۴
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۵
  • غروب آفتاب۲۰ : ۳۶
  • اذان مغرب۲۰ : ۵۸
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۲۰
  • تاریخ۱۰
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۴
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۵
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۵
  • غروب آفتاب۲۰ : ۳۶
  • اذان مغرب۲۰ : ۵۸
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۲۰
  • تاریخ۱۱
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۵
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۵
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۶
  • غروب آفتاب۲۰ : ۳۶
  • اذان مغرب۲۰ : ۵۸
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۲۰
  • تاریخ۱۲
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۵
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۶
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۶
  • غروب آفتاب۲۰ : ۳۶
  • اذان مغرب۲۰ : ۵۸
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۲۰
  • تاریخ۱۳
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۶
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۶
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۶
  • غروب آفتاب۲۰ : ۳۶
  • اذان مغرب۲۰ : ۵۷
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۲۱
  • تاریخ۱۴
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۷
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۷
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۶
  • غروب آفتاب۲۰ : ۳۶
  • اذان مغرب۲۰ : ۵۷
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۲۱
  • تاریخ۱۵
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۸
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۷
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۶
  • غروب آفتاب۲۰ : ۳۵
  • اذان مغرب۲۰ : ۵۷
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۲۱
  • تاریخ۱۶
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۸
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۸
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۶
  • غروب آفتاب۲۰ : ۳۵
  • اذان مغرب۲۰ : ۵۷
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۲۱
  • تاریخ۱۷
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۹
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۸
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۷
  • غروب آفتاب۲۰ : ۳۵
  • اذان مغرب۲۰ : ۵۶
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۲۲
  • تاریخ۱۸
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۰
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۹
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۷
  • غروب آفتاب۲۰ : ۳۵
  • اذان مغرب۲۰ : ۵۶
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۲۲
  • تاریخ۱۹
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۱
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۹
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۷
  • غروب آفتاب۲۰ : ۳۴
  • اذان مغرب۲۰ : ۵۶
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۲۲
  • تاریخ۲۰
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۲
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۰
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۷
  • غروب آفتاب۲۰ : ۳۴
  • اذان مغرب۲۰ : ۵۵
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۲۳
  • تاریخ۲۱
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۳
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۱
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۷
  • غروب آفتاب۲۰ : ۳۴
  • اذان مغرب۲۰ : ۵۵
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۲۳
  • تاریخ۲۲
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۴
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۱
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۷
  • غروب آفتاب۲۰ : ۳۳
  • اذان مغرب۲۰ : ۵۵
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۲۳
  • تاریخ۲۳
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۵
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۲
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۷
  • غروب آفتاب۲۰ : ۳۳
  • اذان مغرب۲۰ : ۵۴
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۲۴
  • تاریخ۲۴
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۳
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۸
  • غروب آفتاب۲۰ : ۳۲
  • اذان مغرب۲۰ : ۵۴
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۲۴
  • تاریخ۲۵
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۷
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۳
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۸
  • غروب آفتاب۲۰ : ۳۲
  • اذان مغرب۲۰ : ۵۳
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۲۴
  • تاریخ۲۶
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۸
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۴
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۸
  • غروب آفتاب۲۰ : ۳۱
  • اذان مغرب۲۰ : ۵۲
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۲۴
  • تاریخ۲۷
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۹
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۵
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۸
  • غروب آفتاب۲۰ : ۳۱
  • اذان مغرب۲۰ : ۵۲
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۲۵
  • تاریخ۲۸
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۰
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۵
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۸
  • غروب آفتاب۲۰ : ۳۰
  • اذان مغرب۲۰ : ۵۱
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۲۵
  • تاریخ۲۹
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۱
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۶
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۸
  • غروب آفتاب۲۰ : ۲۹
  • اذان مغرب۲۰ : ۵۰
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۲۵
  • تاریخ۳۰
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۲
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۷
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۸
  • غروب آفتاب۲۰ : ۲۹
  • اذان مغرب۲۰ : ۵۰
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۲۵
  • تاریخ۳۱
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۳
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۸
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۸
  • غروب آفتاب۲۰ : ۲۸
  • اذان مغرب۲۰ : ۴۹
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۲۵

توجه
این صفحه مربوط به اوقات شرعی اهل تشیع رشت در تیر ۱۳۹۹ می باشد.
مشاهده اوقات شرعی اهل سنت رشت ، تیر ۱۳۹۹

اوقات شرعی ماهیانه رشت