یوتاب گلچینی از بهترین ها

اوقات شرعی رشت ، فروردین ۱۳۹۹

 • تاریخ
 • روز
 • اذان صبح
 • طلوع آفتاب
 • اذان ظهر
 • غروب آفتاب
 • اذان مغرب
 • نیمه شب شرعی
  • تاریخ۱
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۹
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۵
  • اذان ظهر۱۲ : ۱۹
  • غروب آفتاب۱۸ : ۲۴
  • اذان مغرب۱۸ : ۴۲
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۳۶
  • تاریخ۲
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۴۸
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۱۳
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۹
  • غروب آفتاب۱۹ : ۲۵
  • اذان مغرب۱۹ : ۴۳
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۳۶
  • تاریخ۳
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۴۶
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۱۲
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۸
  • غروب آفتاب۱۹ : ۲۵
  • اذان مغرب۱۹ : ۴۴
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۳۵
  • تاریخ۴
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۴۵
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۱۰
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۸
  • غروب آفتاب۱۹ : ۲۶
  • اذان مغرب۱۹ : ۴۵
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۳۵
  • تاریخ۵
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۴۳
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۰۹
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۸
  • غروب آفتاب۱۹ : ۲۷
  • اذان مغرب۱۹ : ۴۶
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۳۵
  • تاریخ۶
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۴۱
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۰۷
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۸
  • غروب آفتاب۱۹ : ۲۸
  • اذان مغرب۱۹ : ۴۷
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۳۴
  • تاریخ۷
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۴۰
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۰۶
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۷
  • غروب آفتاب۱۹ : ۲۹
  • اذان مغرب۱۹ : ۴۸
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۳۴
  • تاریخ۸
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۵ : ۳۸
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۰۴
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۷
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۰
  • اذان مغرب۱۹ : ۴۸
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۳۴
  • تاریخ۹
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۳۶
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۰۳
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۷
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۱
  • اذان مغرب۱۹ : ۴۹
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۳۳
  • تاریخ۱۰
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۳۵
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۰۱
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۶
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۲
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۰
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۳۳
  • تاریخ۱۱
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۳۳
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۰۰
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۶
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۳
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۱
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۳۳
  • تاریخ۱۲
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۳۱
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۸
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۶
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۴
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۲
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۳۲
  • تاریخ۱۳
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۳۰
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۷
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۵
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۴
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۳
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۳۲
  • تاریخ۱۴
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۸
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۶
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۵
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۵
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۴
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۳۱
  • تاریخ۱۵
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۴
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۵
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۶
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۵
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۳۱
  • تاریخ۱۶
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۵
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۳
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۵
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۷
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۶
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۳۱
  • تاریخ۱۷
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۳
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۱
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۴
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۸
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۷
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۳۰
  • تاریخ۱۸
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۱
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۰
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۴
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۹
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۸
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۳۰
  • تاریخ۱۹
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۰
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۸
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۴
  • غروب آفتاب۱۹ : ۴۰
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۹
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۳۰
  • تاریخ۲۰
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۸
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۷
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۳
  • غروب آفتاب۱۹ : ۴۱
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۹
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۲۹
  • تاریخ۲۱
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۵
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۳
  • غروب آفتاب۱۹ : ۴۲
  • اذان مغرب۲۰ : ۰۰
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۲۹
  • تاریخ۲۲
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۵
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۴
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۳
  • غروب آفتاب۱۹ : ۴۲
  • اذان مغرب۲۰ : ۰۱
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۲۸
  • تاریخ۲۳
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۳
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۲
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۳
  • غروب آفتاب۱۹ : ۴۳
  • اذان مغرب۲۰ : ۰۲
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۲۸
  • تاریخ۲۴
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۱
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۱
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۲
  • غروب آفتاب۱۹ : ۴۴
  • اذان مغرب۲۰ : ۰۳
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۲۷
  • تاریخ۲۵
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۰
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۰
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۲
  • غروب آفتاب۱۹ : ۴۵
  • اذان مغرب۲۰ : ۰۴
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۲۷
  • تاریخ۲۶
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۸
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۸
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۲
  • غروب آفتاب۱۹ : ۴۶
  • اذان مغرب۲۰ : ۰۵
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۲۷
  • تاریخ۲۷
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۷
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۲
  • غروب آفتاب۱۹ : ۴۷
  • اذان مغرب۲۰ : ۰۶
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۲۶
  • تاریخ۲۸
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۵
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۵
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۱
  • غروب آفتاب۱۹ : ۴۸
  • اذان مغرب۲۰ : ۰۷
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۲۶
  • تاریخ۲۹
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۳
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۴
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۱
  • غروب آفتاب۱۹ : ۴۹
  • اذان مغرب۲۰ : ۰۸
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۲۶
  • تاریخ۳۰
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۱
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۳
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۱
  • غروب آفتاب۱۹ : ۵۰
  • اذان مغرب۲۰ : ۰۹
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۲۵
  • تاریخ۳۱
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۰
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۱
  • اذان ظهر۱۳ : ۱۱
  • غروب آفتاب۱۹ : ۵۱
  • اذان مغرب۲۰ : ۱۰
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۲۵

توجه
این صفحه مربوط به اوقات شرعی اهل تشیع رشت در فروردین ۱۳۹۹ می باشد.
مشاهده اوقات شرعی اهل سنت رشت ، فروردین ۱۳۹۹

اوقات شرعی ماهیانه رشت