یوتاب گلچینی از بهترین ها

اوقات شرعی ساری ، آذر ۱۳۹۸

 • تاریخ
 • روز
 • اذان صبح
 • طلوع آفتاب
 • اذان ظهر
 • غروب آفتاب
 • اذان مغرب
 • نیمه شب شرعی
  • تاریخ۱
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۳
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۲
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۴
  • غروب آفتاب۱۶ : ۴۵
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۵
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۹
  • تاریخ۲
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۴
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۳
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۴
  • غروب آفتاب۱۶ : ۴۵
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۵
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۹
  • تاریخ۳
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۵
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۴
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۴
  • غروب آفتاب۱۶ : ۴۴
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۴
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۹
  • تاریخ۴
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۵
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۵
  • غروب آفتاب۱۶ : ۴۴
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۴
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۰
  • تاریخ۵
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۷
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۶
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۵
  • غروب آفتاب۱۶ : ۴۴
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۴
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۰
  • تاریخ۶
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۸
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۷
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۵
  • غروب آفتاب۱۶ : ۴۳
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۳
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۰
  • تاریخ۷
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۸
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۸
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۶
  • غروب آفتاب۱۶ : ۴۳
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۳
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۰
  • تاریخ۸
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۹
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۹
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۶
  • غروب آفتاب۱۶ : ۴۳
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۳
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۱
  • تاریخ۹
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۰
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۰
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۶
  • غروب آفتاب۱۶ : ۴۳
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۳
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۱
  • تاریخ۱۰
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۱
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۱
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۷
  • غروب آفتاب۱۶ : ۴۲
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۳
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۱
  • تاریخ۱۱
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۲
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۲
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۷
  • غروب آفتاب۱۶ : ۴۲
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۲
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۲
  • تاریخ۱۲
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۲
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۲
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۷
  • غروب آفتاب۱۶ : ۴۲
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۲
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۲
  • تاریخ۱۳
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۳
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۳
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۸
  • غروب آفتاب۱۶ : ۴۲
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۲
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۲
  • تاریخ۱۴
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۴
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۴
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۸
  • غروب آفتاب۱۶ : ۴۲
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۲
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۳
  • تاریخ۱۵
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۵
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۵
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۹
  • غروب آفتاب۱۶ : ۴۲
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۲
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۳
  • تاریخ۱۶
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۶
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۹
  • غروب آفتاب۱۶ : ۴۲
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۲
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۴
  • تاریخ۱۷
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۷
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۹
  • غروب آفتاب۱۶ : ۴۲
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۲
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۴
  • تاریخ۱۸
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۷
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۸
  • اذان ظهر۱۱ : ۵۰
  • غروب آفتاب۱۶ : ۴۲
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۲
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۴
  • تاریخ۱۹
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۸
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۸
  • اذان ظهر۱۱ : ۵۰
  • غروب آفتاب۱۶ : ۴۲
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۳
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۵
  • تاریخ۲۰
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۸
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۹
  • اذان ظهر۱۱ : ۵۱
  • غروب آفتاب۱۶ : ۴۲
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۳
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۵
  • تاریخ۲۱
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۹
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۰۰
  • اذان ظهر۱۱ : ۵۱
  • غروب آفتاب۱۶ : ۴۲
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۳
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۵
  • تاریخ۲۲
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۵ : ۳۰
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۰۱
  • اذان ظهر۱۱ : ۵۲
  • غروب آفتاب۱۶ : ۴۳
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۳
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۶
  • تاریخ۲۳
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۳۰
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۰۱
  • اذان ظهر۱۱ : ۵۲
  • غروب آفتاب۱۶ : ۴۳
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۳
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۶
  • تاریخ۲۴
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۳۱
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۰۲
  • اذان ظهر۱۱ : ۵۳
  • غروب آفتاب۱۶ : ۴۳
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۴
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۷
  • تاریخ۲۵
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۳۲
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۰۳
  • اذان ظهر۱۱ : ۵۳
  • غروب آفتاب۱۶ : ۴۳
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۴
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۷
  • تاریخ۲۶
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۳۲
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۰۳
  • اذان ظهر۱۱ : ۵۴
  • غروب آفتاب۱۶ : ۴۴
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۴
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۸
  • تاریخ۲۷
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۳۳
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۰۴
  • اذان ظهر۱۱ : ۵۴
  • غروب آفتاب۱۶ : ۴۴
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۵
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۸
  • تاریخ۲۸
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۳۳
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۰۵
  • اذان ظهر۱۱ : ۵۵
  • غروب آفتاب۱۶ : ۴۵
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۵
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۹
  • تاریخ۲۹
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۵ : ۳۴
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۰۵
  • اذان ظهر۱۱ : ۵۵
  • غروب آفتاب۱۶ : ۴۵
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۶
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۹
  • تاریخ۳۰
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۳۵
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۰۶
  • اذان ظهر۱۱ : ۵۶
  • غروب آفتاب۱۶ : ۴۵
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۶
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۱۰

توجه
این صفحه مربوط به اوقات شرعی اهل تشیع ساری در آذر ۱۳۹۸ می باشد.
مشاهده اوقات شرعی اهل سنت ساری ، آذر ۱۳۹۸

اوقات شرعی ماهیانه ساری