یوتاب گلچینی از بهترین ها

اوقات شرعی ساری ، اردیبهشت ۱۳۹۸

 • تاریخ
 • روز
 • اذان صبح
 • طلوع آفتاب
 • اذان ظهر
 • غروب آفتاب
 • اذان مغرب
 • نیمه شب شرعی
  • تاریخ۱
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۷
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۷
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۷
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۶
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۱۱
  • تاریخ۲
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۴
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۶
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۶
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۸
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۷
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۱۱
  • تاریخ۳
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۳
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۴
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۶
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۹
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۸
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۱۱
  • تاریخ۴
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۱
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۳
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۶
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۹
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۹
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۱۰
  • تاریخ۵
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۰
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۲
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۶
  • غروب آفتاب۱۹ : ۴۰
  • اذان مغرب۲۰ : ۰۰
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۱۰
  • تاریخ۶
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۸
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۱
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۶
  • غروب آفتاب۱۹ : ۴۱
  • اذان مغرب۲۰ : ۰۰
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۹
  • تاریخ۷
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۹
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۵
  • غروب آفتاب۱۹ : ۴۲
  • اذان مغرب۲۰ : ۰۱
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۹
  • تاریخ۸
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۵
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۸
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۵
  • غروب آفتاب۱۹ : ۴۳
  • اذان مغرب۲۰ : ۰۲
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۹
  • تاریخ۹
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۳
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۷
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۵
  • غروب آفتاب۱۹ : ۴۴
  • اذان مغرب۲۰ : ۰۳
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۸
  • تاریخ۱۰
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۲
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۶
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۵
  • غروب آفتاب۱۹ : ۴۵
  • اذان مغرب۲۰ : ۰۴
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۸
  • تاریخ۱۱
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۰
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۵
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۵
  • غروب آفتاب۱۹ : ۴۵
  • اذان مغرب۲۰ : ۰۵
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۷
  • تاریخ۱۲
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۹
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۴
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۵
  • غروب آفتاب۱۹ : ۴۶
  • اذان مغرب۲۰ : ۰۶
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۷
  • تاریخ۱۳
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۷
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۳
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۵
  • غروب آفتاب۱۹ : ۴۷
  • اذان مغرب۲۰ : ۰۷
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۷
  • تاریخ۱۴
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۲
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۵
  • غروب آفتاب۱۹ : ۴۸
  • اذان مغرب۲۰ : ۰۸
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۷
  • تاریخ۱۵
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۵
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۱
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۵
  • غروب آفتاب۱۹ : ۴۹
  • اذان مغرب۲۰ : ۰۹
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۷
  • تاریخ۱۶
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۳
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۹
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۴
  • غروب آفتاب۱۹ : ۵۰
  • اذان مغرب۲۰ : ۱۰
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۶
  • تاریخ۱۷
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۲
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۸
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۴
  • غروب آفتاب۱۹ : ۵۱
  • اذان مغرب۲۰ : ۱۱
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۶
  • تاریخ۱۸
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۰
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۷
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۴
  • غروب آفتاب۱۹ : ۵۲
  • اذان مغرب۲۰ : ۱۱
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۶
  • تاریخ۱۹
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۹
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۷
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۴
  • غروب آفتاب۱۹ : ۵۲
  • اذان مغرب۲۰ : ۱۲
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۵
  • تاریخ۲۰
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۸
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۶
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۴
  • غروب آفتاب۱۹ : ۵۳
  • اذان مغرب۲۰ : ۱۳
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۵
  • تاریخ۲۱
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۶
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۵
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۴
  • غروب آفتاب۱۹ : ۵۴
  • اذان مغرب۲۰ : ۱۴
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۵
  • تاریخ۲۲
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۵
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۴
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۴
  • غروب آفتاب۱۹ : ۵۵
  • اذان مغرب۲۰ : ۱۵
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۵
  • تاریخ۲۳
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۴
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۳
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۴
  • غروب آفتاب۱۹ : ۵۶
  • اذان مغرب۲۰ : ۱۶
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۵
  • تاریخ۲۴
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۳
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۲
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۴
  • غروب آفتاب۱۹ : ۵۷
  • اذان مغرب۲۰ : ۱۷
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۵
  • تاریخ۲۵
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۱
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۱
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۴
  • غروب آفتاب۱۹ : ۵۷
  • اذان مغرب۲۰ : ۱۸
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۴
  • تاریخ۲۶
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۰
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۰
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۴
  • غروب آفتاب۱۹ : ۵۸
  • اذان مغرب۲۰ : ۱۹
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۴
  • تاریخ۲۷
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۹
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۰
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۴
  • غروب آفتاب۱۹ : ۵۹
  • اذان مغرب۲۰ : ۲۰
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۴
  • تاریخ۲۸
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۸
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۹
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۴
  • غروب آفتاب۲۰ : ۰۰
  • اذان مغرب۲۰ : ۲۰
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۴
  • تاریخ۲۹
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۷
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۸
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۴
  • غروب آفتاب۲۰ : ۰۱
  • اذان مغرب۲۰ : ۲۱
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۴
  • تاریخ۳۰
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۶
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۷
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۴
  • غروب آفتاب۲۰ : ۰۲
  • اذان مغرب۲۰ : ۲۲
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۴
  • تاریخ۳۱
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۵
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۷
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۴
  • غروب آفتاب۲۰ : ۰۲
  • اذان مغرب۲۰ : ۲۳
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۳

توجه
این صفحه مربوط به اوقات شرعی اهل تشیع ساری در اردیبهشت ۱۳۹۸ می باشد.
مشاهده اوقات شرعی اهل سنت ساری ، اردیبهشت ۱۳۹۸

اوقات شرعی ماهیانه ساری