یوتاب گلچینی از بهترین ها

اوقات شرعی ساری ، اسفند ۱۳۹۸

 • تاریخ
 • روز
 • اذان صبح
 • طلوع آفتاب
 • اذان ظهر
 • غروب آفتاب
 • اذان مغرب
 • نیمه شب شرعی
  • تاریخ۱
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۱
  • اذان ظهر۱۲ : ۱۲
  • غروب آفتاب۱۷ : ۴۳
  • اذان مغرب۱۸ : ۰۱
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۹
  • تاریخ۲
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۵
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۰
  • اذان ظهر۱۲ : ۱۱
  • غروب آفتاب۱۷ : ۴۴
  • اذان مغرب۱۸ : ۰۲
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۹
  • تاریخ۳
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۴
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۸
  • اذان ظهر۱۲ : ۱۱
  • غروب آفتاب۱۷ : ۴۵
  • اذان مغرب۱۸ : ۰۳
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۹
  • تاریخ۴
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۳
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۷
  • اذان ظهر۱۲ : ۱۱
  • غروب آفتاب۱۷ : ۴۶
  • اذان مغرب۱۸ : ۰۴
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۹
  • تاریخ۵
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۲
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۶
  • اذان ظهر۱۲ : ۱۱
  • غروب آفتاب۱۷ : ۴۷
  • اذان مغرب۱۸ : ۰۵
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۹
  • تاریخ۶
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۰
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۵
  • اذان ظهر۱۲ : ۱۱
  • غروب آفتاب۱۷ : ۴۸
  • اذان مغرب۱۸ : ۰۶
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۹
  • تاریخ۷
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۹
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۳
  • اذان ظهر۱۲ : ۱۱
  • غروب آفتاب۱۷ : ۴۹
  • اذان مغرب۱۸ : ۰۷
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۹
  • تاریخ۸
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۸
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۲
  • اذان ظهر۱۲ : ۱۱
  • غروب آفتاب۱۷ : ۵۰
  • اذان مغرب۱۸ : ۰۸
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۹
  • تاریخ۹
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۷
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۱
  • اذان ظهر۱۲ : ۱۰
  • غروب آفتاب۱۷ : ۵۱
  • اذان مغرب۱۸ : ۰۹
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۹
  • تاریخ۱۰
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۵
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۹
  • اذان ظهر۱۲ : ۱۰
  • غروب آفتاب۱۷ : ۵۲
  • اذان مغرب۱۸ : ۱۰
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۸
  • تاریخ۱۱
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۴
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۸
  • اذان ظهر۱۲ : ۱۰
  • غروب آفتاب۱۷ : ۵۲
  • اذان مغرب۱۸ : ۱۱
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۸
  • تاریخ۱۲
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۳
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۷
  • اذان ظهر۱۲ : ۱۰
  • غروب آفتاب۱۷ : ۵۳
  • اذان مغرب۱۸ : ۱۲
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۸
  • تاریخ۱۳
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۱
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۵
  • اذان ظهر۱۲ : ۱۰
  • غروب آفتاب۱۷ : ۵۴
  • اذان مغرب۱۸ : ۱۳
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۷
  • تاریخ۱۴
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۰
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۴
  • اذان ظهر۱۲ : ۰۹
  • غروب آفتاب۱۷ : ۵۵
  • اذان مغرب۱۸ : ۱۴
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۷
  • تاریخ۱۵
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۹
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۳
  • اذان ظهر۱۲ : ۰۹
  • غروب آفتاب۱۷ : ۵۶
  • اذان مغرب۱۸ : ۱۵
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۷
  • تاریخ۱۶
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۷
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۱
  • اذان ظهر۱۲ : ۰۹
  • غروب آفتاب۱۷ : ۵۷
  • اذان مغرب۱۸ : ۱۵
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۷
  • تاریخ۱۷
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۰
  • اذان ظهر۱۲ : ۰۹
  • غروب آفتاب۱۷ : ۵۸
  • اذان مغرب۱۸ : ۱۶
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۷
  • تاریخ۱۸
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۴
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۸
  • اذان ظهر۱۲ : ۰۸
  • غروب آفتاب۱۷ : ۵۹
  • اذان مغرب۱۸ : ۱۷
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۶
  • تاریخ۱۹
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۳
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۷
  • اذان ظهر۱۲ : ۰۸
  • غروب آفتاب۱۸ : ۰۰
  • اذان مغرب۱۸ : ۱۸
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۶
  • تاریخ۲۰
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۱
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۶
  • اذان ظهر۱۲ : ۰۸
  • غروب آفتاب۱۸ : ۰۱
  • اذان مغرب۱۸ : ۱۹
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۶
  • تاریخ۲۱
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۰
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۴
  • اذان ظهر۱۲ : ۰۸
  • غروب آفتاب۱۸ : ۰۲
  • اذان مغرب۱۸ : ۲۰
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۶
  • تاریخ۲۲
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۹
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۳
  • اذان ظهر۱۲ : ۰۷
  • غروب آفتاب۱۸ : ۰۳
  • اذان مغرب۱۸ : ۲۱
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۶
  • تاریخ۲۳
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۷
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۱
  • اذان ظهر۱۲ : ۰۷
  • غروب آفتاب۱۸ : ۰۴
  • اذان مغرب۱۸ : ۲۲
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۵
  • تاریخ۲۴
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۰
  • اذان ظهر۱۲ : ۰۷
  • غروب آفتاب۱۸ : ۰۴
  • اذان مغرب۱۸ : ۲۳
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۵
  • تاریخ۲۵
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۴
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۸
  • اذان ظهر۱۲ : ۰۷
  • غروب آفتاب۱۸ : ۰۵
  • اذان مغرب۱۸ : ۲۴
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۴
  • تاریخ۲۶
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۳
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۷
  • اذان ظهر۱۲ : ۰۶
  • غروب آفتاب۱۸ : ۰۶
  • اذان مغرب۱۸ : ۲۴
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۴
  • تاریخ۲۷
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۱
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۶
  • اذان ظهر۱۲ : ۰۶
  • غروب آفتاب۱۸ : ۰۷
  • اذان مغرب۱۸ : ۲۵
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۴
  • تاریخ۲۸
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۹
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۴
  • اذان ظهر۱۲ : ۰۶
  • غروب آفتاب۱۸ : ۰۸
  • اذان مغرب۱۸ : ۲۶
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۳
  • تاریخ۲۹
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۸
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۳
  • اذان ظهر۱۲ : ۰۵
  • غروب آفتاب۱۸ : ۰۹
  • اذان مغرب۱۸ : ۲۷
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۳
  • تاریخ۳۰
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۱
  • اذان ظهر۱۲ : ۰۵
  • غروب آفتاب۱۸ : ۱۰
  • اذان مغرب۱۸ : ۲۸
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۳

توجه
این صفحه مربوط به اوقات شرعی اهل تشیع ساری در اسفند ۱۳۹۸ می باشد.
مشاهده اوقات شرعی اهل سنت ساری ، اسفند ۱۳۹۸

اوقات شرعی ماهیانه ساری