یوتاب گلچینی از بهترین ها

اوقات شرعی ساری ، بهمن ۱۳۹۸

 • تاریخ
 • روز
 • اذان صبح
 • طلوع آفتاب
 • اذان ظهر
 • غروب آفتاب
 • اذان مغرب
 • نیمه شب شرعی
  • تاریخ۱
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۳۸
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۰۷
  • اذان ظهر۱۲ : ۰۹
  • غروب آفتاب۱۷ : ۱۱
  • اذان مغرب۱۷ : ۳۱
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۴
  • تاریخ۲
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۳۸
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۰۷
  • اذان ظهر۱۲ : ۰۹
  • غروب آفتاب۱۷ : ۱۲
  • اذان مغرب۱۷ : ۳۲
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۵
  • تاریخ۳
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۳۸
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۰۶
  • اذان ظهر۱۲ : ۰۹
  • غروب آفتاب۱۷ : ۱۳
  • اذان مغرب۱۷ : ۳۳
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۵
  • تاریخ۴
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۵ : ۳۷
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۰۶
  • اذان ظهر۱۲ : ۱۰
  • غروب آفتاب۱۷ : ۱۴
  • اذان مغرب۱۷ : ۳۴
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۵
  • تاریخ۵
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۳۷
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۰۵
  • اذان ظهر۱۲ : ۱۰
  • غروب آفتاب۱۷ : ۱۵
  • اذان مغرب۱۷ : ۳۵
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۶
  • تاریخ۶
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۳۶
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۰۴
  • اذان ظهر۱۲ : ۱۰
  • غروب آفتاب۱۷ : ۱۶
  • اذان مغرب۱۷ : ۳۶
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۶
  • تاریخ۷
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۳۶
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۰۴
  • اذان ظهر۱۲ : ۱۰
  • غروب آفتاب۱۷ : ۱۷
  • اذان مغرب۱۷ : ۳۷
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۶
  • تاریخ۸
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۳۵
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۰۳
  • اذان ظهر۱۲ : ۱۱
  • غروب آفتاب۱۷ : ۱۹
  • اذان مغرب۱۷ : ۳۸
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۷
  • تاریخ۹
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۳۵
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۰۲
  • اذان ظهر۱۲ : ۱۱
  • غروب آفتاب۱۷ : ۲۰
  • اذان مغرب۱۷ : ۳۹
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۷
  • تاریخ۱۰
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۳۴
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۰۲
  • اذان ظهر۱۲ : ۱۱
  • غروب آفتاب۱۷ : ۲۱
  • اذان مغرب۱۷ : ۴۰
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۷
  • تاریخ۱۱
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۵ : ۳۴
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۰۱
  • اذان ظهر۱۲ : ۱۱
  • غروب آفتاب۱۷ : ۲۲
  • اذان مغرب۱۷ : ۴۱
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۸
  • تاریخ۱۲
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۳۳
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۰۰
  • اذان ظهر۱۲ : ۱۱
  • غروب آفتاب۱۷ : ۲۳
  • اذان مغرب۱۷ : ۴۲
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۸
  • تاریخ۱۳
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۳۲
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۹
  • اذان ظهر۱۲ : ۱۱
  • غروب آفتاب۱۷ : ۲۴
  • اذان مغرب۱۷ : ۴۳
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۸
  • تاریخ۱۴
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۳۲
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۸
  • اذان ظهر۱۲ : ۱۱
  • غروب آفتاب۱۷ : ۲۵
  • اذان مغرب۱۷ : ۴۴
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۸
  • تاریخ۱۵
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۳۱
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۸
  • اذان ظهر۱۲ : ۱۲
  • غروب آفتاب۱۷ : ۲۶
  • اذان مغرب۱۷ : ۴۵
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۸
  • تاریخ۱۶
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۳۰
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۷
  • اذان ظهر۱۲ : ۱۲
  • غروب آفتاب۱۷ : ۲۷
  • اذان مغرب۱۷ : ۴۶
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۸
  • تاریخ۱۷
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۳۰
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۶
  • اذان ظهر۱۲ : ۱۲
  • غروب آفتاب۱۷ : ۲۸
  • اذان مغرب۱۷ : ۴۷
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۹
  • تاریخ۱۸
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۹
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۵
  • اذان ظهر۱۲ : ۱۲
  • غروب آفتاب۱۷ : ۲۹
  • اذان مغرب۱۷ : ۴۸
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۹
  • تاریخ۱۹
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۸
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۴
  • اذان ظهر۱۲ : ۱۲
  • غروب آفتاب۱۷ : ۳۰
  • اذان مغرب۱۷ : ۴۹
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۹
  • تاریخ۲۰
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۷
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۳
  • اذان ظهر۱۲ : ۱۲
  • غروب آفتاب۱۷ : ۳۱
  • اذان مغرب۱۷ : ۵۰
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۹
  • تاریخ۲۱
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۲
  • اذان ظهر۱۲ : ۱۲
  • غروب آفتاب۱۷ : ۳۲
  • اذان مغرب۱۷ : ۵۱
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۹
  • تاریخ۲۲
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۵
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۱
  • اذان ظهر۱۲ : ۱۲
  • غروب آفتاب۱۷ : ۳۳
  • اذان مغرب۱۷ : ۵۲
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۹
  • تاریخ۲۳
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۴
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۰
  • اذان ظهر۱۲ : ۱۲
  • غروب آفتاب۱۷ : ۳۵
  • اذان مغرب۱۷ : ۵۳
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۹
  • تاریخ۲۴
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۳
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۹
  • اذان ظهر۱۲ : ۱۲
  • غروب آفتاب۱۷ : ۳۶
  • اذان مغرب۱۷ : ۵۴
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۹
  • تاریخ۲۵
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۲
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۸
  • اذان ظهر۱۲ : ۱۲
  • غروب آفتاب۱۷ : ۳۷
  • اذان مغرب۱۷ : ۵۵
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۹
  • تاریخ۲۶
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۱
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۷
  • اذان ظهر۱۲ : ۱۲
  • غروب آفتاب۱۷ : ۳۸
  • اذان مغرب۱۷ : ۵۶
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۹
  • تاریخ۲۷
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۰
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۶
  • اذان ظهر۱۲ : ۱۲
  • غروب آفتاب۱۷ : ۳۹
  • اذان مغرب۱۷ : ۵۷
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۹
  • تاریخ۲۸
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۹
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۴
  • اذان ظهر۱۲ : ۱۲
  • غروب آفتاب۱۷ : ۴۰
  • اذان مغرب۱۷ : ۵۸
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۹
  • تاریخ۲۹
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۸
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۳
  • اذان ظهر۱۲ : ۱۲
  • غروب آفتاب۱۷ : ۴۱
  • اذان مغرب۱۷ : ۵۹
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۹
  • تاریخ۳۰
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۷
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۲
  • اذان ظهر۱۲ : ۱۲
  • غروب آفتاب۱۷ : ۴۲
  • اذان مغرب۱۸ : ۰۰
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۹

توجه
این صفحه مربوط به اوقات شرعی اهل تشیع ساری در بهمن ۱۳۹۸ می باشد.
مشاهده اوقات شرعی اهل سنت ساری ، بهمن ۱۳۹۸

اوقات شرعی ماهیانه ساری