یوتاب گلچینی از بهترین ها

اوقات شرعی ساری ، تیر ۱۳۹۸

 • تاریخ
 • روز
 • اذان صبح
 • طلوع آفتاب
 • اذان ظهر
 • غروب آفتاب
 • اذان مغرب
 • نیمه شب شرعی
  • تاریخ۱
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۱
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۰
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۰
  • غروب آفتاب۲۰ : ۲۰
  • اذان مغرب۲۰ : ۴۱
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۵
  • تاریخ۲
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۱
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۰
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۰
  • غروب آفتاب۲۰ : ۲۰
  • اذان مغرب۲۰ : ۴۱
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۵
  • تاریخ۳
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۱
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۰
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۰
  • غروب آفتاب۲۰ : ۲۰
  • اذان مغرب۲۰ : ۴۱
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۵
  • تاریخ۴
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۲
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۱
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۰
  • غروب آفتاب۲۰ : ۲۰
  • اذان مغرب۲۰ : ۴۲
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۶
  • تاریخ۵
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۲
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۱
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۱
  • غروب آفتاب۲۰ : ۲۰
  • اذان مغرب۲۰ : ۴۲
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۶
  • تاریخ۶
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۲
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۱
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۱
  • غروب آفتاب۲۰ : ۲۰
  • اذان مغرب۲۰ : ۴۲
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۶
  • تاریخ۷
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۳
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۲
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۱
  • غروب آفتاب۲۰ : ۲۰
  • اذان مغرب۲۰ : ۴۲
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۶
  • تاریخ۸
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۳
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۲
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۱
  • غروب آفتاب۲۰ : ۲۰
  • اذان مغرب۲۰ : ۴۲
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۶
  • تاریخ۹
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۴
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۲
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۱
  • غروب آفتاب۲۰ : ۲۰
  • اذان مغرب۲۰ : ۴۲
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۷
  • تاریخ۱۰
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۴
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۳
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۲
  • غروب آفتاب۲۰ : ۲۰
  • اذان مغرب۲۰ : ۴۲
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۷
  • تاریخ۱۱
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۵
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۳
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۲
  • غروب آفتاب۲۰ : ۲۰
  • اذان مغرب۲۰ : ۴۱
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۷
  • تاریخ۱۲
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۶
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۴
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۲
  • غروب آفتاب۲۰ : ۲۰
  • اذان مغرب۲۰ : ۴۱
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۸
  • تاریخ۱۳
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۶
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۴
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۲
  • غروب آفتاب۲۰ : ۲۰
  • اذان مغرب۲۰ : ۴۱
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۸
  • تاریخ۱۴
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۷
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۵
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۲
  • غروب آفتاب۲۰ : ۲۰
  • اذان مغرب۲۰ : ۴۱
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۸
  • تاریخ۱۵
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۸
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۵
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۲
  • غروب آفتاب۲۰ : ۱۹
  • اذان مغرب۲۰ : ۴۱
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۸
  • تاریخ۱۶
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۹
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۶
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۳
  • غروب آفتاب۲۰ : ۱۹
  • اذان مغرب۲۰ : ۴۱
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۹
  • تاریخ۱۷
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۹
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۶
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۳
  • غروب آفتاب۲۰ : ۱۹
  • اذان مغرب۲۰ : ۴۰
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۹
  • تاریخ۱۸
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۰
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۷
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۳
  • غروب آفتاب۲۰ : ۱۹
  • اذان مغرب۲۰ : ۴۰
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۹
  • تاریخ۱۹
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۱
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۸
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۳
  • غروب آفتاب۲۰ : ۱۸
  • اذان مغرب۲۰ : ۴۰
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۹
  • تاریخ۲۰
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۲
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۸
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۳
  • غروب آفتاب۲۰ : ۱۸
  • اذان مغرب۲۰ : ۳۹
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۱۰
  • تاریخ۲۱
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۳
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۹
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۳
  • غروب آفتاب۲۰ : ۱۸
  • اذان مغرب۲۰ : ۳۹
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۱۰
  • تاریخ۲۲
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۴
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۹
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۳
  • غروب آفتاب۲۰ : ۱۷
  • اذان مغرب۲۰ : ۳۸
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۱۰
  • تاریخ۲۳
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۵
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۰
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۴
  • غروب آفتاب۲۰ : ۱۷
  • اذان مغرب۲۰ : ۳۸
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۱۱
  • تاریخ۲۴
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۶
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۱
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۴
  • غروب آفتاب۲۰ : ۱۶
  • اذان مغرب۲۰ : ۳۷
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۱۱
  • تاریخ۲۵
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۷
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۱
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۴
  • غروب آفتاب۲۰ : ۱۶
  • اذان مغرب۲۰ : ۳۷
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۱۱
  • تاریخ۲۶
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۸
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۲
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۴
  • غروب آفتاب۲۰ : ۱۵
  • اذان مغرب۲۰ : ۳۶
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۱۱
  • تاریخ۲۷
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۹
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۳
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۴
  • غروب آفتاب۲۰ : ۱۵
  • اذان مغرب۲۰ : ۳۶
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۱۲
  • تاریخ۲۸
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۰
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۴
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۴
  • غروب آفتاب۲۰ : ۱۴
  • اذان مغرب۲۰ : ۳۵
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۱۲
  • تاریخ۲۹
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۱
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۴
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۴
  • غروب آفتاب۲۰ : ۱۴
  • اذان مغرب۲۰ : ۳۴
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۱۲
  • تاریخ۳۰
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۲
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۵
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۴
  • غروب آفتاب۲۰ : ۱۳
  • اذان مغرب۲۰ : ۳۴
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۱۲
  • تاریخ۳۱
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۳
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۶
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۴
  • غروب آفتاب۲۰ : ۱۲
  • اذان مغرب۲۰ : ۳۳
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۱۲

توجه
این صفحه مربوط به اوقات شرعی اهل تشیع ساری در تیر ۱۳۹۸ می باشد.
مشاهده اوقات شرعی اهل سنت ساری ، تیر ۱۳۹۸

اوقات شرعی ماهیانه ساری