یوتاب گلچینی از بهترین ها

اوقات شرعی ساری ، خرداد ۱۳۹۸

 • تاریخ
 • روز
 • اذان صبح
 • طلوع آفتاب
 • اذان ظهر
 • غروب آفتاب
 • اذان مغرب
 • نیمه شب شرعی
  • تاریخ۱
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۴
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۶
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۴
  • غروب آفتاب۲۰ : ۰۳
  • اذان مغرب۲۰ : ۲۴
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۳
  • تاریخ۲
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۳
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۵
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۴
  • غروب آفتاب۲۰ : ۰۴
  • اذان مغرب۲۰ : ۲۵
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۳
  • تاریخ۳
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۲
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۵
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۵
  • غروب آفتاب۲۰ : ۰۵
  • اذان مغرب۲۰ : ۲۵
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۳
  • تاریخ۴
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۱
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۴
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۵
  • غروب آفتاب۲۰ : ۰۵
  • اذان مغرب۲۰ : ۲۶
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۳
  • تاریخ۵
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۰
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۴
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۵
  • غروب آفتاب۲۰ : ۰۶
  • اذان مغرب۲۰ : ۲۷
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۳
  • تاریخ۶
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۹
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۳
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۵
  • غروب آفتاب۲۰ : ۰۷
  • اذان مغرب۲۰ : ۲۸
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۳
  • تاریخ۷
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۸
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۳
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۵
  • غروب آفتاب۲۰ : ۰۸
  • اذان مغرب۲۰ : ۲۹
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۳
  • تاریخ۸
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۷
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۲
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۵
  • غروب آفتاب۲۰ : ۰۸
  • اذان مغرب۲۰ : ۲۹
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۲
  • تاریخ۹
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۷
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۲
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۵
  • غروب آفتاب۲۰ : ۰۹
  • اذان مغرب۲۰ : ۳۰
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۳
  • تاریخ۱۰
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۶
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۱
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۵
  • غروب آفتاب۲۰ : ۱۰
  • اذان مغرب۲۰ : ۳۱
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۳
  • تاریخ۱۱
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۵
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۱
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۶
  • غروب آفتاب۲۰ : ۱۰
  • اذان مغرب۲۰ : ۳۱
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۲
  • تاریخ۱۲
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۵
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۱
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۶
  • غروب آفتاب۲۰ : ۱۱
  • اذان مغرب۲۰ : ۳۲
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۳
  • تاریخ۱۳
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۴
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۰
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۶
  • غروب آفتاب۲۰ : ۱۲
  • اذان مغرب۲۰ : ۳۳
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۳
  • تاریخ۱۴
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۳
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۰
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۶
  • غروب آفتاب۲۰ : ۱۲
  • اذان مغرب۲۰ : ۳۳
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۲
  • تاریخ۱۵
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۳
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۰
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۶
  • غروب آفتاب۲۰ : ۱۳
  • اذان مغرب۲۰ : ۳۴
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۳
  • تاریخ۱۶
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۲
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۰
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۶
  • غروب آفتاب۲۰ : ۱۳
  • اذان مغرب۲۰ : ۳۵
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۲
  • تاریخ۱۷
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۲
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۹
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۷
  • غروب آفتاب۲۰ : ۱۴
  • اذان مغرب۲۰ : ۳۵
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۳
  • تاریخ۱۸
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۲
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۹
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۷
  • غروب آفتاب۲۰ : ۱۴
  • اذان مغرب۲۰ : ۳۶
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۳
  • تاریخ۱۹
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۱
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۹
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۷
  • غروب آفتاب۲۰ : ۱۵
  • اذان مغرب۲۰ : ۳۶
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۳
  • تاریخ۲۰
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۱
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۹
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۷
  • غروب آفتاب۲۰ : ۱۵
  • اذان مغرب۲۰ : ۳۷
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۳
  • تاریخ۲۱
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۱
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۹
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۷
  • غروب آفتاب۲۰ : ۱۶
  • اذان مغرب۲۰ : ۳۷
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۳
  • تاریخ۲۲
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۱
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۹
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۸
  • غروب آفتاب۲۰ : ۱۶
  • اذان مغرب۲۰ : ۳۸
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۳
  • تاریخ۲۳
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۰
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۹
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۸
  • غروب آفتاب۲۰ : ۱۷
  • اذان مغرب۲۰ : ۳۸
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۳
  • تاریخ۲۴
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۰
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۹
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۸
  • غروب آفتاب۲۰ : ۱۷
  • اذان مغرب۲۰ : ۳۹
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۳
  • تاریخ۲۵
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۰
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۹
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۸
  • غروب آفتاب۲۰ : ۱۸
  • اذان مغرب۲۰ : ۳۹
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۴
  • تاریخ۲۶
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۰
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۹
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۸
  • غروب آفتاب۲۰ : ۱۸
  • اذان مغرب۲۰ : ۳۹
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۴
  • تاریخ۲۷
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۰
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۹
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۹
  • غروب آفتاب۲۰ : ۱۸
  • اذان مغرب۲۰ : ۴۰
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۴
  • تاریخ۲۸
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۰
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۹
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۹
  • غروب آفتاب۲۰ : ۱۹
  • اذان مغرب۲۰ : ۴۰
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۴
  • تاریخ۲۹
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۰
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۹
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۹
  • غروب آفتاب۲۰ : ۱۹
  • اذان مغرب۲۰ : ۴۰
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۴
  • تاریخ۳۰
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۰
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۹
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۹
  • غروب آفتاب۲۰ : ۱۹
  • اذان مغرب۲۰ : ۴۱
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۴
  • تاریخ۳۱
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۰
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۰
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۹
  • غروب آفتاب۲۰ : ۱۹
  • اذان مغرب۲۰ : ۴۱
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۰۴

توجه
این صفحه مربوط به اوقات شرعی اهل تشیع ساری در خرداد ۱۳۹۸ می باشد.
مشاهده اوقات شرعی اهل سنت ساری ، خرداد ۱۳۹۸

اوقات شرعی ماهیانه ساری