یوتاب گلچینی از بهترین ها

اوقات شرعی ساری ، دی ۱۳۹۸

 • تاریخ
 • روز
 • اذان صبح
 • طلوع آفتاب
 • اذان ظهر
 • غروب آفتاب
 • اذان مغرب
 • نیمه شب شرعی
  • تاریخ۱
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۳۵
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۰۶
  • اذان ظهر۱۱ : ۵۶
  • غروب آفتاب۱۶ : ۴۶
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۷
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۱۰
  • تاریخ۲
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۳۶
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۰۷
  • اذان ظهر۱۱ : ۵۷
  • غروب آفتاب۱۶ : ۴۷
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۷
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۱۱
  • تاریخ۳
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۳۶
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۰۷
  • اذان ظهر۱۱ : ۵۷
  • غروب آفتاب۱۶ : ۴۷
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۸
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۱۱
  • تاریخ۴
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۳۶
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۰۸
  • اذان ظهر۱۱ : ۵۸
  • غروب آفتاب۱۶ : ۴۸
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۸
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۱۲
  • تاریخ۵
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۳۷
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۰۸
  • اذان ظهر۱۱ : ۵۸
  • غروب آفتاب۱۶ : ۴۸
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۹
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۱۲
  • تاریخ۶
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۵ : ۳۷
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۰۸
  • اذان ظهر۱۱ : ۵۹
  • غروب آفتاب۱۶ : ۴۹
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۹
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۱۳
  • تاریخ۷
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۳۸
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۰۹
  • اذان ظهر۱۱ : ۵۹
  • غروب آفتاب۱۶ : ۵۰
  • اذان مغرب۱۷ : ۱۰
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۱۴
  • تاریخ۸
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۳۸
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۰۹
  • اذان ظهر۱۲ : ۰۰
  • غروب آفتاب۱۶ : ۵۰
  • اذان مغرب۱۷ : ۱۱
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۱۴
  • تاریخ۹
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۳۸
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۰۹
  • اذان ظهر۱۲ : ۰۰
  • غروب آفتاب۱۶ : ۵۱
  • اذان مغرب۱۷ : ۱۱
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۱۴
  • تاریخ۱۰
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۳۹
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۱۰
  • اذان ظهر۱۲ : ۰۱
  • غروب آفتاب۱۶ : ۵۲
  • اذان مغرب۱۷ : ۱۲
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۱۵
  • تاریخ۱۱
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۳۹
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۱۰
  • اذان ظهر۱۲ : ۰۱
  • غروب آفتاب۱۶ : ۵۲
  • اذان مغرب۱۷ : ۱۳
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۱۵
  • تاریخ۱۲
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۳۹
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۱۰
  • اذان ظهر۱۲ : ۰۱
  • غروب آفتاب۱۶ : ۵۳
  • اذان مغرب۱۷ : ۱۴
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۱۶
  • تاریخ۱۳
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۵ : ۳۹
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۱۰
  • اذان ظهر۱۲ : ۰۲
  • غروب آفتاب۱۶ : ۵۴
  • اذان مغرب۱۷ : ۱۴
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۱۶
  • تاریخ۱۴
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۴۰
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۱۰
  • اذان ظهر۱۲ : ۰۲
  • غروب آفتاب۱۶ : ۵۵
  • اذان مغرب۱۷ : ۱۵
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۱۷
  • تاریخ۱۵
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۴۰
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۱۰
  • اذان ظهر۱۲ : ۰۳
  • غروب آفتاب۱۶ : ۵۶
  • اذان مغرب۱۷ : ۱۶
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۱۸
  • تاریخ۱۶
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۴۰
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۱۰
  • اذان ظهر۱۲ : ۰۳
  • غروب آفتاب۱۶ : ۵۷
  • اذان مغرب۱۷ : ۱۷
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۱۸
  • تاریخ۱۷
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۴۰
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۱۰
  • اذان ظهر۱۲ : ۰۴
  • غروب آفتاب۱۶ : ۵۷
  • اذان مغرب۱۷ : ۱۸
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۱۸
  • تاریخ۱۸
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۴۰
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۱۰
  • اذان ظهر۱۲ : ۰۴
  • غروب آفتاب۱۶ : ۵۸
  • اذان مغرب۱۷ : ۱۹
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۱۹
  • تاریخ۱۹
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۴۰
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۱۰
  • اذان ظهر۱۲ : ۰۵
  • غروب آفتاب۱۶ : ۵۹
  • اذان مغرب۱۷ : ۱۹
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۱۹
  • تاریخ۲۰
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۵ : ۴۰
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۱۰
  • اذان ظهر۱۲ : ۰۵
  • غروب آفتاب۱۷ : ۰۰
  • اذان مغرب۱۷ : ۲۰
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۰
  • تاریخ۲۱
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۴۰
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۱۰
  • اذان ظهر۱۲ : ۰۵
  • غروب آفتاب۱۷ : ۰۱
  • اذان مغرب۱۷ : ۲۱
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۰
  • تاریخ۲۲
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۴۰
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۱۰
  • اذان ظهر۱۲ : ۰۶
  • غروب آفتاب۱۷ : ۰۲
  • اذان مغرب۱۷ : ۲۲
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۱
  • تاریخ۲۳
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۴۰
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۱۰
  • اذان ظهر۱۲ : ۰۶
  • غروب آفتاب۱۷ : ۰۳
  • اذان مغرب۱۷ : ۲۳
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۱
  • تاریخ۲۴
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۴۰
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۰۹
  • اذان ظهر۱۲ : ۰۷
  • غروب آفتاب۱۷ : ۰۴
  • اذان مغرب۱۷ : ۲۴
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۲
  • تاریخ۲۵
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۴۰
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۰۹
  • اذان ظهر۱۲ : ۰۷
  • غروب آفتاب۱۷ : ۰۵
  • اذان مغرب۱۷ : ۲۵
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۲
  • تاریخ۲۶
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۴۰
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۰۹
  • اذان ظهر۱۲ : ۰۷
  • غروب آفتاب۱۷ : ۰۶
  • اذان مغرب۱۷ : ۲۶
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۳
  • تاریخ۲۷
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۵ : ۳۹
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۰۹
  • اذان ظهر۱۲ : ۰۸
  • غروب آفتاب۱۷ : ۰۷
  • اذان مغرب۱۷ : ۲۷
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۳
  • تاریخ۲۸
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۳۹
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۰۸
  • اذان ظهر۱۲ : ۰۸
  • غروب آفتاب۱۷ : ۰۸
  • اذان مغرب۱۷ : ۲۸
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۳
  • تاریخ۲۹
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۳۹
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۰۸
  • اذان ظهر۱۲ : ۰۸
  • غروب آفتاب۱۷ : ۰۹
  • اذان مغرب۱۷ : ۲۹
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۴
  • تاریخ۳۰
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۳۹
  • طلوع آفتاب۰۷ : ۰۷
  • اذان ظهر۱۲ : ۰۹
  • غروب آفتاب۱۷ : ۱۰
  • اذان مغرب۱۷ : ۳۰
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۴

توجه
این صفحه مربوط به اوقات شرعی اهل تشیع ساری در دی ۱۳۹۸ می باشد.
مشاهده اوقات شرعی اهل سنت ساری ، دی ۱۳۹۸

اوقات شرعی ماهیانه ساری