یوتاب گلچینی از بهترین ها

اوقات شرعی ساری ، فروردین ۱۳۹۸

 • تاریخ
 • روز
 • اذان صبح
 • طلوع آفتاب
 • اذان ظهر
 • غروب آفتاب
 • اذان مغرب
 • نیمه شب شرعی
  • تاریخ۱
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۱
  • اذان ظهر۱۲ : ۰۵
  • غروب آفتاب۱۸ : ۱۰
  • اذان مغرب۱۸ : ۲۸
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۲۳
  • تاریخ۲
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۵ : ۳۴
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۹
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۵
  • غروب آفتاب۱۹ : ۱۱
  • اذان مغرب۱۹ : ۲۹
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۲۲
  • تاریخ۳
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۳۳
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۸
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۴
  • غروب آفتاب۱۹ : ۱۲
  • اذان مغرب۱۹ : ۳۰
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۲۲
  • تاریخ۴
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۳۱
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۶
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۴
  • غروب آفتاب۱۹ : ۱۳
  • اذان مغرب۱۹ : ۳۱
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۲۲
  • تاریخ۵
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۳۰
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۵
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۴
  • غروب آفتاب۱۹ : ۱۳
  • اذان مغرب۱۹ : ۳۲
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۲۱
  • تاریخ۶
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۸
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۳
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۴
  • غروب آفتاب۱۹ : ۱۴
  • اذان مغرب۱۹ : ۳۳
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۲۱
  • تاریخ۷
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۲
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۳
  • غروب آفتاب۱۹ : ۱۵
  • اذان مغرب۱۹ : ۳۴
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۲۰
  • تاریخ۸
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۵
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۰
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۳
  • غروب آفتاب۱۹ : ۱۶
  • اذان مغرب۱۹ : ۳۴
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۲۰
  • تاریخ۹
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۳
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۹
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۳
  • غروب آفتاب۱۹ : ۱۷
  • اذان مغرب۱۹ : ۳۵
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۲۰
  • تاریخ۱۰
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۲
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۸
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۲
  • غروب آفتاب۱۹ : ۱۸
  • اذان مغرب۱۹ : ۳۶
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۲۰
  • تاریخ۱۱
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۰
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۶
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۲
  • غروب آفتاب۱۹ : ۱۹
  • اذان مغرب۱۹ : ۳۷
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۱۹
  • تاریخ۱۲
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۸
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۵
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۲
  • غروب آفتاب۱۹ : ۱۹
  • اذان مغرب۱۹ : ۳۸
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۱۸
  • تاریخ۱۳
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۷
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۳
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۱
  • غروب آفتاب۱۹ : ۲۰
  • اذان مغرب۱۹ : ۳۹
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۱۸
  • تاریخ۱۴
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۵
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۲
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۱
  • غروب آفتاب۱۹ : ۲۱
  • اذان مغرب۱۹ : ۴۰
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۱۸
  • تاریخ۱۵
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۳
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۰
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۱
  • غروب آفتاب۱۹ : ۲۲
  • اذان مغرب۱۹ : ۴۱
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۱۷
  • تاریخ۱۶
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۲
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۹
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۱
  • غروب آفتاب۱۹ : ۲۳
  • اذان مغرب۱۹ : ۴۱
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۱۷
  • تاریخ۱۷
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۰
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۷
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۰
  • غروب آفتاب۱۹ : ۲۴
  • اذان مغرب۱۹ : ۴۲
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۱۷
  • تاریخ۱۸
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۹
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۶
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۰
  • غروب آفتاب۱۹ : ۲۵
  • اذان مغرب۱۹ : ۴۳
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۱۷
  • تاریخ۱۹
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۷
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۵
  • اذان ظهر۱۳ : ۰۰
  • غروب آفتاب۱۹ : ۲۶
  • اذان مغرب۱۹ : ۴۴
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۱۶
  • تاریخ۲۰
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۵
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۳
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۹
  • غروب آفتاب۱۹ : ۲۶
  • اذان مغرب۱۹ : ۴۵
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۱۵
  • تاریخ۲۱
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۴
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۲
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۹
  • غروب آفتاب۱۹ : ۲۷
  • اذان مغرب۱۹ : ۴۶
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۱۵
  • تاریخ۲۲
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۲
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۰
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۹
  • غروب آفتاب۱۹ : ۲۸
  • اذان مغرب۱۹ : ۴۷
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۱۵
  • تاریخ۲۳
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۰
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۹
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۹
  • غروب آفتاب۱۹ : ۲۹
  • اذان مغرب۱۹ : ۴۸
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۱۴
  • تاریخ۲۴
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۹
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۸
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۸
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۰
  • اذان مغرب۱۹ : ۴۹
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۱۴
  • تاریخ۲۵
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۷
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۶
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۸
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۱
  • اذان مغرب۱۹ : ۴۹
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۱۴
  • تاریخ۲۶
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۵
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۵
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۸
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۲
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۰
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۱۳
  • تاریخ۲۷
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۴
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۳
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۸
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۲
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۱
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۱۳
  • تاریخ۲۸
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۲
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۲
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۷
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۳
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۲
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۱۲
  • تاریخ۲۹
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۱
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۱
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۷
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۴
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۳
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۱۲
  • تاریخ۳۰
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۹
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۰
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۷
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۵
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۴
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۱۲
  • تاریخ۳۱
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۷
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۸
  • اذان ظهر۱۲ : ۵۷
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۶
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۵
  • نیمه شب شرعی۰۰ : ۱۱

توجه
این صفحه مربوط به اوقات شرعی اهل تشیع ساری در فروردین ۱۳۹۸ می باشد.
مشاهده اوقات شرعی اهل سنت ساری ، فروردین ۱۳۹۸

اوقات شرعی ماهیانه ساری