یوتاب گلچینی از بهترین ها

اوقات شرعی ساری ، مهر ۱۳۹۸

 • تاریخ
 • روز
 • اذان صبح
 • طلوع آفتاب
 • اذان ظهر
 • غروب آفتاب
 • اذان مغرب
 • نیمه شب شرعی
  • تاریخ۱
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۱
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۶
  • اذان ظهر۱۱ : ۵۰
  • غروب آفتاب۱۷ : ۵۴
  • اذان مغرب۱۸ : ۱۲
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۷
  • تاریخ۲
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۲
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۷
  • اذان ظهر۱۱ : ۵۰
  • غروب آفتاب۱۷ : ۵۳
  • اذان مغرب۱۸ : ۱۱
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۷
  • تاریخ۳
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۳
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۸
  • اذان ظهر۱۱ : ۵۰
  • غروب آفتاب۱۷ : ۵۱
  • اذان مغرب۱۸ : ۰۹
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۷
  • تاریخ۴
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۴
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۸
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۹
  • غروب آفتاب۱۷ : ۵۰
  • اذان مغرب۱۸ : ۰۸
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۷
  • تاریخ۵
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۵
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۹
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۹
  • غروب آفتاب۱۷ : ۴۸
  • اذان مغرب۱۸ : ۰۶
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۶
  • تاریخ۶
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۶
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۰
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۹
  • غروب آفتاب۱۷ : ۴۷
  • اذان مغرب۱۸ : ۰۵
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۶
  • تاریخ۷
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۶
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۱
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۸
  • غروب آفتاب۱۷ : ۴۵
  • اذان مغرب۱۸ : ۰۳
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۵
  • تاریخ۸
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۷
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۲
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۸
  • غروب آفتاب۱۷ : ۴۴
  • اذان مغرب۱۸ : ۰۲
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۵
  • تاریخ۹
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۸
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۲
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۸
  • غروب آفتاب۱۷ : ۴۲
  • اذان مغرب۱۸ : ۰۰
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۵
  • تاریخ۱۰
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۹
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۳
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۷
  • غروب آفتاب۱۷ : ۴۱
  • اذان مغرب۱۷ : ۵۹
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۵
  • تاریخ۱۱
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۰
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۴
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۷
  • غروب آفتاب۱۷ : ۳۹
  • اذان مغرب۱۷ : ۵۷
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۴
  • تاریخ۱۲
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۱
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۵
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۷
  • غروب آفتاب۱۷ : ۳۸
  • اذان مغرب۱۷ : ۵۶
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۴
  • تاریخ۱۳
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۲
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۶
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۶
  • غروب آفتاب۱۷ : ۳۶
  • اذان مغرب۱۷ : ۵۵
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۴
  • تاریخ۱۴
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۲
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۷
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۶
  • غروب آفتاب۱۷ : ۳۵
  • اذان مغرب۱۷ : ۵۳
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۳
  • تاریخ۱۵
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۳
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۸
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۶
  • غروب آفتاب۱۷ : ۳۳
  • اذان مغرب۱۷ : ۵۲
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۳
  • تاریخ۱۶
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۴
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۸
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۵
  • غروب آفتاب۱۷ : ۳۲
  • اذان مغرب۱۷ : ۵۰
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۳
  • تاریخ۱۷
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۵
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۹
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۵
  • غروب آفتاب۱۷ : ۳۰
  • اذان مغرب۱۷ : ۴۹
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۲
  • تاریخ۱۸
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۰
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۵
  • غروب آفتاب۱۷ : ۲۹
  • اذان مغرب۱۷ : ۴۷
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۲
  • تاریخ۱۹
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۷
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۱
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۵
  • غروب آفتاب۱۷ : ۲۸
  • اذان مغرب۱۷ : ۴۶
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۲
  • تاریخ۲۰
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۸
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۲
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۴
  • غروب آفتاب۱۷ : ۲۶
  • اذان مغرب۱۷ : ۴۵
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۲
  • تاریخ۲۱
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۸
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۳
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۴
  • غروب آفتاب۱۷ : ۲۵
  • اذان مغرب۱۷ : ۴۳
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۱
  • تاریخ۲۲
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۳۹
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۴
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۴
  • غروب آفتاب۱۷ : ۲۴
  • اذان مغرب۱۷ : ۴۲
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۱
  • تاریخ۲۳
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۰
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۵
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۴
  • غروب آفتاب۱۷ : ۲۲
  • اذان مغرب۱۷ : ۴۱
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۱
  • تاریخ۲۴
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۱
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۵
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۳
  • غروب آفتاب۱۷ : ۲۱
  • اذان مغرب۱۷ : ۳۹
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۱
  • تاریخ۲۵
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۲
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۶
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۳
  • غروب آفتاب۱۷ : ۲۰
  • اذان مغرب۱۷ : ۳۸
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۱
  • تاریخ۲۶
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۳
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۷
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۳
  • غروب آفتاب۱۷ : ۱۸
  • اذان مغرب۱۷ : ۳۷
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۰
  • تاریخ۲۷
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۴
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۸
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۳
  • غروب آفتاب۱۷ : ۱۷
  • اذان مغرب۱۷ : ۳۵
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۰
  • تاریخ۲۸
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۴
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۰۹
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۳
  • غروب آفتاب۱۷ : ۱۶
  • اذان مغرب۱۷ : ۳۴
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۰
  • تاریخ۲۹
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۵
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۰
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۲
  • غروب آفتاب۱۷ : ۱۴
  • اذان مغرب۱۷ : ۳۳
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۹
  • تاریخ۳۰
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۴۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۱۱
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۲
  • غروب آفتاب۱۷ : ۱۳
  • اذان مغرب۱۷ : ۳۲
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۹

توجه
این صفحه مربوط به اوقات شرعی اهل تشیع ساری در مهر ۱۳۹۸ می باشد.
مشاهده اوقات شرعی اهل سنت ساری ، مهر ۱۳۹۸

اوقات شرعی ماهیانه ساری