یوتاب گلچینی از بهترین ها

اوقات شرعی سبزوار ، آذر ۱۳۹۸

 • تاریخ
 • روز
 • اذان صبح
 • طلوع آفتاب
 • اذان ظهر
 • غروب آفتاب
 • اذان مغرب
 • نیمه شب شرعی
  • تاریخ۱
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۴
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۳
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۵
  • غروب آفتاب۱۶ : ۲۸
  • اذان مغرب۱۶ : ۴۷
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۴۱
  • تاریخ۲
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۵
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۴
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۶
  • غروب آفتاب۱۶ : ۲۷
  • اذان مغرب۱۶ : ۴۷
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۴۱
  • تاریخ۳
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۵
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۶
  • غروب آفتاب۱۶ : ۲۷
  • اذان مغرب۱۶ : ۴۷
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۴۱
  • تاریخ۴
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۷
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۶
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۶
  • غروب آفتاب۱۶ : ۲۶
  • اذان مغرب۱۶ : ۴۶
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۴۱
  • تاریخ۵
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۸
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۷
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۶
  • غروب آفتاب۱۶ : ۲۶
  • اذان مغرب۱۶ : ۴۶
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۴۲
  • تاریخ۶
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۹
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۸
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۷
  • غروب آفتاب۱۶ : ۲۶
  • اذان مغرب۱۶ : ۴۶
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۴۲
  • تاریخ۷
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۵۹
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۹
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۷
  • غروب آفتاب۱۶ : ۲۵
  • اذان مغرب۱۶ : ۴۵
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۴۲
  • تاریخ۸
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۰
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۲۹
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۷
  • غروب آفتاب۱۶ : ۲۵
  • اذان مغرب۱۶ : ۴۵
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۴۲
  • تاریخ۹
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۱
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۰
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۸
  • غروب آفتاب۱۶ : ۲۵
  • اذان مغرب۱۶ : ۴۵
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۴۳
  • تاریخ۱۰
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۲
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۱
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۸
  • غروب آفتاب۱۶ : ۲۵
  • اذان مغرب۱۶ : ۴۵
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۴۳
  • تاریخ۱۱
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۳
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۲
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۹
  • غروب آفتاب۱۶ : ۲۵
  • اذان مغرب۱۶ : ۴۵
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۴۴
  • تاریخ۱۲
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۴
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۳
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۹
  • غروب آفتاب۱۶ : ۲۴
  • اذان مغرب۱۶ : ۴۵
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۴۴
  • تاریخ۱۳
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۴
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۴
  • اذان ظهر۱۱ : ۲۹
  • غروب آفتاب۱۶ : ۲۴
  • اذان مغرب۱۶ : ۴۵
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۴۴
  • تاریخ۱۴
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۵
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۵
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۰
  • غروب آفتاب۱۶ : ۲۴
  • اذان مغرب۱۶ : ۴۵
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۴۴
  • تاریخ۱۵
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۶
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۰
  • غروب آفتاب۱۶ : ۲۴
  • اذان مغرب۱۶ : ۴۵
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۴۵
  • تاریخ۱۶
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۷
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۷
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۱
  • غروب آفتاب۱۶ : ۲۴
  • اذان مغرب۱۶ : ۴۵
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۴۵
  • تاریخ۱۷
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۷
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۷
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۱
  • غروب آفتاب۱۶ : ۲۴
  • اذان مغرب۱۶ : ۴۵
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۴۵
  • تاریخ۱۸
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۸
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۸
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۱
  • غروب آفتاب۱۶ : ۲۴
  • اذان مغرب۱۶ : ۴۵
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۴۶
  • تاریخ۱۹
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۹
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۳۹
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۲
  • غروب آفتاب۱۶ : ۲۵
  • اذان مغرب۱۶ : ۴۵
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۴۷
  • تاریخ۲۰
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۰۹
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۰
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۲
  • غروب آفتاب۱۶ : ۲۵
  • اذان مغرب۱۶ : ۴۵
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۴۷
  • تاریخ۲۱
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۰
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۱
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۳
  • غروب آفتاب۱۶ : ۲۵
  • اذان مغرب۱۶ : ۴۵
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۴۷
  • تاریخ۲۲
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۱
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۱
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۳
  • غروب آفتاب۱۶ : ۲۵
  • اذان مغرب۱۶ : ۴۶
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۴۸
  • تاریخ۲۳
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۱
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۲
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۴
  • غروب آفتاب۱۶ : ۲۵
  • اذان مغرب۱۶ : ۴۶
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۴۸
  • تاریخ۲۴
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۲
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۳
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۴
  • غروب آفتاب۱۶ : ۲۶
  • اذان مغرب۱۶ : ۴۶
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۴۹
  • تاریخ۲۵
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۳
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۳
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۵
  • غروب آفتاب۱۶ : ۲۶
  • اذان مغرب۱۶ : ۴۶
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۴۹
  • تاریخ۲۶
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۳
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۴
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۵
  • غروب آفتاب۱۶ : ۲۶
  • اذان مغرب۱۶ : ۴۷
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۴۹
  • تاریخ۲۷
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۴
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۵
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۶
  • غروب آفتاب۱۶ : ۲۷
  • اذان مغرب۱۶ : ۴۷
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۰
  • تاریخ۲۸
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۵
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۵
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۶
  • غروب آفتاب۱۶ : ۲۷
  • اذان مغرب۱۶ : ۴۸
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۱
  • تاریخ۲۹
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۵
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۶
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۷
  • غروب آفتاب۱۶ : ۲۸
  • اذان مغرب۱۶ : ۴۸
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۱
  • تاریخ۳۰
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۶
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۷
  • غروب آفتاب۱۶ : ۲۸
  • اذان مغرب۱۶ : ۴۸
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۲

توجه
این صفحه مربوط به اوقات شرعی اهل تشیع سبزوار در آذر ۱۳۹۸ می باشد.
مشاهده اوقات شرعی اهل سنت سبزوار ، آذر ۱۳۹۸

اوقات شرعی ماهیانه سبزوار