یوتاب گلچینی از بهترین ها

اوقات شرعی سبزوار ، تیر ۱۳۹۸

 • تاریخ
 • روز
 • اذان صبح
 • طلوع آفتاب
 • اذان ظهر
 • غروب آفتاب
 • اذان مغرب
 • نیمه شب شرعی
  • تاریخ۱
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۳۴
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۲۲
  • اذان ظهر۱۲ : ۴۱
  • غروب آفتاب۲۰ : ۰۰
  • اذان مغرب۲۰ : ۲۲
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۷
  • تاریخ۲
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۳۵
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۲۳
  • اذان ظهر۱۲ : ۴۱
  • غروب آفتاب۲۰ : ۰۰
  • اذان مغرب۲۰ : ۲۲
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۷
  • تاریخ۳
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۳۵
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۲۳
  • اذان ظهر۱۲ : ۴۲
  • غروب آفتاب۲۰ : ۰۰
  • اذان مغرب۲۰ : ۲۲
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۷
  • تاریخ۴
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۳۵
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۲۳
  • اذان ظهر۱۲ : ۴۲
  • غروب آفتاب۲۰ : ۰۱
  • اذان مغرب۲۰ : ۲۲
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۸
  • تاریخ۵
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۳۶
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۲۴
  • اذان ظهر۱۲ : ۴۲
  • غروب آفتاب۲۰ : ۰۱
  • اذان مغرب۲۰ : ۲۲
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۸
  • تاریخ۶
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۳۶
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۲۴
  • اذان ظهر۱۲ : ۴۲
  • غروب آفتاب۲۰ : ۰۱
  • اذان مغرب۲۰ : ۲۲
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۸
  • تاریخ۷
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۳ : ۳۶
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۲۴
  • اذان ظهر۱۲ : ۴۳
  • غروب آفتاب۲۰ : ۰۱
  • اذان مغرب۲۰ : ۲۲
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۸
  • تاریخ۸
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۳۷
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۲۵
  • اذان ظهر۱۲ : ۴۳
  • غروب آفتاب۲۰ : ۰۱
  • اذان مغرب۲۰ : ۲۲
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۹
  • تاریخ۹
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۳۷
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۲۵
  • اذان ظهر۱۲ : ۴۳
  • غروب آفتاب۲۰ : ۰۱
  • اذان مغرب۲۰ : ۲۲
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۹
  • تاریخ۱۰
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۳۸
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۲۵
  • اذان ظهر۱۲ : ۴۳
  • غروب آفتاب۲۰ : ۰۱
  • اذان مغرب۲۰ : ۲۲
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۹
  • تاریخ۱۱
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۳۹
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۲۶
  • اذان ظهر۱۲ : ۴۳
  • غروب آفتاب۲۰ : ۰۱
  • اذان مغرب۲۰ : ۲۲
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۵۰
  • تاریخ۱۲
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۳۹
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۲۶
  • اذان ظهر۱۲ : ۴۴
  • غروب آفتاب۲۰ : ۰۱
  • اذان مغرب۲۰ : ۲۲
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۵۰
  • تاریخ۱۳
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۴۰
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۲۷
  • اذان ظهر۱۲ : ۴۴
  • غروب آفتاب۲۰ : ۰۰
  • اذان مغرب۲۰ : ۲۲
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۵۰
  • تاریخ۱۴
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۳ : ۴۱
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۲۷
  • اذان ظهر۱۲ : ۴۴
  • غروب آفتاب۲۰ : ۰۰
  • اذان مغرب۲۰ : ۲۱
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۵۰
  • تاریخ۱۵
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۴۱
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۲۸
  • اذان ظهر۱۲ : ۴۴
  • غروب آفتاب۲۰ : ۰۰
  • اذان مغرب۲۰ : ۲۱
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۵۰
  • تاریخ۱۶
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۴۲
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۲۸
  • اذان ظهر۱۲ : ۴۴
  • غروب آفتاب۲۰ : ۰۰
  • اذان مغرب۲۰ : ۲۱
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۵۱
  • تاریخ۱۷
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۴۳
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۲۹
  • اذان ظهر۱۲ : ۴۴
  • غروب آفتاب۲۰ : ۰۰
  • اذان مغرب۲۰ : ۲۱
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۵۱
  • تاریخ۱۸
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۴۴
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۲۹
  • اذان ظهر۱۲ : ۴۵
  • غروب آفتاب۱۹ : ۵۹
  • اذان مغرب۲۰ : ۲۰
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۵۱
  • تاریخ۱۹
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۴۵
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۰
  • اذان ظهر۱۲ : ۴۵
  • غروب آفتاب۱۹ : ۵۹
  • اذان مغرب۲۰ : ۲۰
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۵۲
  • تاریخ۲۰
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۴۵
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۱
  • اذان ظهر۱۲ : ۴۵
  • غروب آفتاب۱۹ : ۵۹
  • اذان مغرب۲۰ : ۲۰
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۵۲
  • تاریخ۲۱
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۳ : ۴۶
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۱
  • اذان ظهر۱۲ : ۴۵
  • غروب آفتاب۱۹ : ۵۸
  • اذان مغرب۲۰ : ۱۹
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۵۲
  • تاریخ۲۲
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۴۷
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۲
  • اذان ظهر۱۲ : ۴۵
  • غروب آفتاب۱۹ : ۵۸
  • اذان مغرب۲۰ : ۱۹
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۵۲
  • تاریخ۲۳
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۴۸
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۳
  • اذان ظهر۱۲ : ۴۵
  • غروب آفتاب۱۹ : ۵۷
  • اذان مغرب۲۰ : ۱۸
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۵۲
  • تاریخ۲۴
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۴۹
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۳
  • اذان ظهر۱۲ : ۴۵
  • غروب آفتاب۱۹ : ۵۷
  • اذان مغرب۲۰ : ۱۸
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۵۳
  • تاریخ۲۵
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۰
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۴
  • اذان ظهر۱۲ : ۴۵
  • غروب آفتاب۱۹ : ۵۷
  • اذان مغرب۲۰ : ۱۷
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۵۳
  • تاریخ۲۶
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۱
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۵
  • اذان ظهر۱۲ : ۴۵
  • غروب آفتاب۱۹ : ۵۶
  • اذان مغرب۲۰ : ۱۷
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۵۳
  • تاریخ۲۷
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۲
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۵
  • اذان ظهر۱۲ : ۴۶
  • غروب آفتاب۱۹ : ۵۶
  • اذان مغرب۲۰ : ۱۶
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۵۴
  • تاریخ۲۸
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۳
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۶
  • اذان ظهر۱۲ : ۴۶
  • غروب آفتاب۱۹ : ۵۵
  • اذان مغرب۲۰ : ۱۶
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۵۴
  • تاریخ۲۹
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۴
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۷
  • اذان ظهر۱۲ : ۴۶
  • غروب آفتاب۱۹ : ۵۴
  • اذان مغرب۲۰ : ۱۵
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۵۴
  • تاریخ۳۰
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۵
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۷
  • اذان ظهر۱۲ : ۴۶
  • غروب آفتاب۱۹ : ۵۴
  • اذان مغرب۲۰ : ۱۴
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۵۴
  • تاریخ۳۱
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۶
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۸
  • اذان ظهر۱۲ : ۴۶
  • غروب آفتاب۱۹ : ۵۳
  • اذان مغرب۲۰ : ۱۴
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۵۴

توجه
این صفحه مربوط به اوقات شرعی اهل تشیع سبزوار در تیر ۱۳۹۸ می باشد.
مشاهده اوقات شرعی اهل سنت سبزوار ، تیر ۱۳۹۸

اوقات شرعی ماهیانه سبزوار