یوتاب گلچینی از بهترین ها

اوقات شرعی سبزوار ، دی ۱۳۹۸

 • تاریخ
 • روز
 • اذان صبح
 • طلوع آفتاب
 • اذان ظهر
 • غروب آفتاب
 • اذان مغرب
 • نیمه شب شرعی
  • تاریخ۱
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۶
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۷
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۸
  • غروب آفتاب۱۶ : ۲۸
  • اذان مغرب۱۶ : ۴۹
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۲
  • تاریخ۲
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۷
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۷
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۸
  • غروب آفتاب۱۶ : ۲۹
  • اذان مغرب۱۶ : ۴۹
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۳
  • تاریخ۳
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۷
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۸
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۹
  • غروب آفتاب۱۶ : ۳۰
  • اذان مغرب۱۶ : ۵۰
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۳
  • تاریخ۴
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۸
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۸
  • اذان ظهر۱۱ : ۳۹
  • غروب آفتاب۱۶ : ۳۰
  • اذان مغرب۱۶ : ۵۱
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۴
  • تاریخ۵
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۸
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۹
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۰
  • غروب آفتاب۱۶ : ۳۱
  • اذان مغرب۱۶ : ۵۱
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۴
  • تاریخ۶
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۸
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۹
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۰
  • غروب آفتاب۱۶ : ۳۱
  • اذان مغرب۱۶ : ۵۲
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۴
  • تاریخ۷
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۹
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۹
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۱
  • غروب آفتاب۱۶ : ۳۲
  • اذان مغرب۱۶ : ۵۲
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۵
  • تاریخ۸
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۹
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۰
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۱
  • غروب آفتاب۱۶ : ۳۳
  • اذان مغرب۱۶ : ۵۳
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۶
  • تاریخ۹
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۱۹
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۰
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۲
  • غروب آفتاب۱۶ : ۳۳
  • اذان مغرب۱۶ : ۵۴
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۶
  • تاریخ۱۰
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۰
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۰
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۲
  • غروب آفتاب۱۶ : ۳۴
  • اذان مغرب۱۶ : ۵۵
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۷
  • تاریخ۱۱
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۰
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۰
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۳
  • غروب آفتاب۱۶ : ۳۵
  • اذان مغرب۱۶ : ۵۵
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۷
  • تاریخ۱۲
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۰
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۱
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۳
  • غروب آفتاب۱۶ : ۳۶
  • اذان مغرب۱۶ : ۵۶
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۸
  • تاریخ۱۳
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۰
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۱
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۴
  • غروب آفتاب۱۶ : ۳۶
  • اذان مغرب۱۶ : ۵۷
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۸
  • تاریخ۱۴
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۱
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۱
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۴
  • غروب آفتاب۱۶ : ۳۷
  • اذان مغرب۱۶ : ۵۸
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۹
  • تاریخ۱۵
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۱
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۱
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۴
  • غروب آفتاب۱۶ : ۳۸
  • اذان مغرب۱۶ : ۵۸
  • نیمه شب شرعی۲۲ : ۵۹
  • تاریخ۱۶
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۱
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۱
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۵
  • غروب آفتاب۱۶ : ۳۹
  • اذان مغرب۱۶ : ۵۹
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۰
  • تاریخ۱۷
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۱
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۱
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۵
  • غروب آفتاب۱۶ : ۴۰
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۰
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۰
  • تاریخ۱۸
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۱
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۱
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۶
  • غروب آفتاب۱۶ : ۴۱
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۱
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۱
  • تاریخ۱۹
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۱
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۱
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۶
  • غروب آفتاب۱۶ : ۴۲
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۲
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۱
  • تاریخ۲۰
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۱
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۱
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۷
  • غروب آفتاب۱۶ : ۴۳
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۳
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۲
  • تاریخ۲۱
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۱
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۱
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۷
  • غروب آفتاب۱۶ : ۴۴
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۴
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۲
  • تاریخ۲۲
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۱
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۱
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۷
  • غروب آفتاب۱۶ : ۴۴
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۵
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۲
  • تاریخ۲۳
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۱
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۰
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۸
  • غروب آفتاب۱۶ : ۴۵
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۵
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۳
  • تاریخ۲۴
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۱
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۰
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۸
  • غروب آفتاب۱۶ : ۴۶
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۶
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۳
  • تاریخ۲۵
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۱
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۰
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۹
  • غروب آفتاب۱۶ : ۴۷
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۷
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۴
  • تاریخ۲۶
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۱
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۵۰
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۹
  • غروب آفتاب۱۶ : ۴۸
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۸
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۴
  • تاریخ۲۷
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۱
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۹
  • اذان ظهر۱۱ : ۴۹
  • غروب آفتاب۱۶ : ۴۹
  • اذان مغرب۱۷ : ۰۹
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۵
  • تاریخ۲۸
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۰
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۹
  • اذان ظهر۱۱ : ۵۰
  • غروب آفتاب۱۶ : ۵۰
  • اذان مغرب۱۷ : ۱۰
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۵
  • تاریخ۲۹
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۰
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۹
  • اذان ظهر۱۱ : ۵۰
  • غروب آفتاب۱۶ : ۵۱
  • اذان مغرب۱۷ : ۱۱
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۵
  • تاریخ۳۰
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۵ : ۲۰
  • طلوع آفتاب۰۶ : ۴۸
  • اذان ظهر۱۱ : ۵۰
  • غروب آفتاب۱۶ : ۵۲
  • اذان مغرب۱۷ : ۱۲
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۰۶

توجه
این صفحه مربوط به اوقات شرعی اهل تشیع سبزوار در دی ۱۳۹۸ می باشد.
مشاهده اوقات شرعی اهل سنت سبزوار ، دی ۱۳۹۸

اوقات شرعی ماهیانه سبزوار