یوتاب گلچینی از بهترین ها

اوقات شرعی نیشابور ، اردیبهشت ۱۳۹۹

 • تاریخ
 • روز
 • اذان صبح
 • طلوع آفتاب
 • اذان ظهر
 • غروب آفتاب
 • اذان مغرب
 • نیمه شب شرعی
  • تاریخ۱
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۴
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۵
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۴
  • غروب آفتاب۱۹ : ۱۳
  • اذان مغرب۱۹ : ۳۲
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۸
  • تاریخ۲
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۳
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۴
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۳
  • غروب آفتاب۱۹ : ۱۴
  • اذان مغرب۱۹ : ۳۳
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۸
  • تاریخ۳
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۱
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۲
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۳
  • غروب آفتاب۱۹ : ۱۵
  • اذان مغرب۱۹ : ۳۴
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۸
  • تاریخ۴
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۰
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۱
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۳
  • غروب آفتاب۱۹ : ۱۶
  • اذان مغرب۱۹ : ۳۵
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۸
  • تاریخ۵
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۸
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۰
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۳
  • غروب آفتاب۱۹ : ۱۷
  • اذان مغرب۱۹ : ۳۶
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۷
  • تاریخ۶
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۷
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۹
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۳
  • غروب آفتاب۱۹ : ۱۷
  • اذان مغرب۱۹ : ۳۷
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۷
  • تاریخ۷
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۵
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۷
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۳
  • غروب آفتاب۱۹ : ۱۸
  • اذان مغرب۱۹ : ۳۸
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۶
  • تاریخ۸
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۴
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۶
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۲
  • غروب آفتاب۱۹ : ۱۹
  • اذان مغرب۱۹ : ۳۸
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۶
  • تاریخ۹
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۲
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۵
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۲
  • غروب آفتاب۱۹ : ۲۰
  • اذان مغرب۱۹ : ۳۹
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۶
  • تاریخ۱۰
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۱
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۴
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۲
  • غروب آفتاب۱۹ : ۲۱
  • اذان مغرب۱۹ : ۴۰
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۶
  • تاریخ۱۱
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۹
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۳
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۲
  • غروب آفتاب۱۹ : ۲۲
  • اذان مغرب۱۹ : ۴۱
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۵
  • تاریخ۱۲
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۸
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۲
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۲
  • غروب آفتاب۱۹ : ۲۳
  • اذان مغرب۱۹ : ۴۲
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۵
  • تاریخ۱۳
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۶
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۱
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۲
  • غروب آفتاب۱۹ : ۲۳
  • اذان مغرب۱۹ : ۴۳
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۴
  • تاریخ۱۴
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۵
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۰
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۲
  • غروب آفتاب۱۹ : ۲۴
  • اذان مغرب۱۹ : ۴۴
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۴
  • تاریخ۱۵
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۳
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۹
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۲
  • غروب آفتاب۱۹ : ۲۵
  • اذان مغرب۱۹ : ۴۵
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۴
  • تاریخ۱۶
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۲
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۷
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۱
  • غروب آفتاب۱۹ : ۲۶
  • اذان مغرب۱۹ : ۴۶
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۴
  • تاریخ۱۷
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۱
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۶
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۱
  • غروب آفتاب۱۹ : ۲۷
  • اذان مغرب۱۹ : ۴۷
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۴
  • تاریخ۱۸
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۹
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۵
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۱
  • غروب آفتاب۱۹ : ۲۸
  • اذان مغرب۱۹ : ۴۷
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۳
  • تاریخ۱۹
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۸
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۵
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۱
  • غروب آفتاب۱۹ : ۲۹
  • اذان مغرب۱۹ : ۴۸
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۳
  • تاریخ۲۰
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۷
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۴
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۱
  • غروب آفتاب۱۹ : ۲۹
  • اذان مغرب۱۹ : ۴۹
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۳
  • تاریخ۲۱
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۵
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۳
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۱
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۰
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۰
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۲
  • تاریخ۲۲
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۴
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۲
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۱
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۱
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۱
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۲
  • تاریخ۲۳
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۳
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۱
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۱
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۲
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۲
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۲
  • تاریخ۲۴
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۲
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۰
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۱
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۳
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۳
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۲
  • تاریخ۲۵
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۰
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۲۹
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۱
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۴
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۴
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۲
  • تاریخ۲۶
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۳ : ۴۹
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۲۸
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۱
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۴
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۵
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۱
  • تاریخ۲۷
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۴۸
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۲۸
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۱
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۵
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۵
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۱
  • تاریخ۲۸
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۴۷
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۲۷
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۱
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۶
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۶
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۱
  • تاریخ۲۹
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۴۶
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۲۶
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۱
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۷
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۷
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۱
  • تاریخ۳۰
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۴۵
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۲۵
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۱
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۸
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۸
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۱
  • تاریخ۳۱
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۴۴
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۲۵
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۱
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۸
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۹
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۱

توجه
این صفحه مربوط به اوقات شرعی اهل تشیع نیشابور در اردیبهشت ۱۳۹۹ می باشد.
مشاهده اوقات شرعی اهل سنت نیشابور ، اردیبهشت ۱۳۹۹

اوقات شرعی ماهیانه نیشابور