یوتاب گلچینی از بهترین ها

اوقات شرعی چناران ، مرداد ۱۳۹۹

 • تاریخ
 • روز
 • اذان صبح
 • طلوع آفتاب
 • اذان ظهر
 • غروب آفتاب
 • اذان مغرب
 • نیمه شب شرعی
  • تاریخ۱
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۴۹
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۲
  • اذان ظهر۱۲ : ۴۰
  • غروب آفتاب۱۹ : ۴۸
  • اذان مغرب۲۰ : ۰۸
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۸
  • تاریخ۲
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۰
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۳
  • اذان ظهر۱۲ : ۴۰
  • غروب آفتاب۱۹ : ۴۷
  • اذان مغرب۲۰ : ۰۸
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۸
  • تاریخ۳
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۲
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۳
  • اذان ظهر۱۲ : ۴۰
  • غروب آفتاب۱۹ : ۴۶
  • اذان مغرب۲۰ : ۰۷
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۹
  • تاریخ۴
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۳
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۴
  • اذان ظهر۱۲ : ۴۰
  • غروب آفتاب۱۹ : ۴۶
  • اذان مغرب۲۰ : ۰۶
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۹
  • تاریخ۵
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۴
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۵
  • اذان ظهر۱۲ : ۴۰
  • غروب آفتاب۱۹ : ۴۵
  • اذان مغرب۲۰ : ۰۵
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۹
  • تاریخ۶
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۵
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۶
  • اذان ظهر۱۲ : ۴۰
  • غروب آفتاب۱۹ : ۴۴
  • اذان مغرب۲۰ : ۰۴
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۹
  • تاریخ۷
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۶
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۶
  • اذان ظهر۱۲ : ۴۰
  • غروب آفتاب۱۹ : ۴۳
  • اذان مغرب۲۰ : ۰۳
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۹
  • تاریخ۸
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۷
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۷
  • اذان ظهر۱۲ : ۴۰
  • غروب آفتاب۱۹ : ۴۲
  • اذان مغرب۲۰ : ۰۳
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۴۹
  • تاریخ۹
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۳ : ۵۹
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۸
  • اذان ظهر۱۲ : ۴۰
  • غروب آفتاب۱۹ : ۴۱
  • اذان مغرب۲۰ : ۰۲
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۵۰
  • تاریخ۱۰
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۰
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۳۹
  • اذان ظهر۱۲ : ۴۰
  • غروب آفتاب۱۹ : ۴۱
  • اذان مغرب۲۰ : ۰۱
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۵۰
  • تاریخ۱۱
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۱
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۰
  • اذان ظهر۱۲ : ۴۰
  • غروب آفتاب۱۹ : ۴۰
  • اذان مغرب۲۰ : ۰۰
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۵۰
  • تاریخ۱۲
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۲
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۰
  • اذان ظهر۱۲ : ۴۰
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۹
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۹
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۵۰
  • تاریخ۱۳
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۳
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۱
  • اذان ظهر۱۲ : ۴۰
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۸
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۸
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۵۰
  • تاریخ۱۴
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۵
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۲
  • اذان ظهر۱۲ : ۴۰
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۷
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۷
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۵۱
  • تاریخ۱۵
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۶
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۳
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۹
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۶
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۶
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۵۱
  • تاریخ۱۶
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۷
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۴
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۹
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۵
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۴
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۵۱
  • تاریخ۱۷
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۸
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۵
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۹
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۴
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۳
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۵۱
  • تاریخ۱۸
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۰۹
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۵
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۹
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۲
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۲
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۵۰
  • تاریخ۱۹
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۰
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۶
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۹
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۱
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۱
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۵۰
  • تاریخ۲۰
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۲
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۷
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۹
  • غروب آفتاب۱۹ : ۳۰
  • اذان مغرب۱۹ : ۵۰
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۵۱
  • تاریخ۲۱
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۳
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۸
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۹
  • غروب آفتاب۱۹ : ۲۹
  • اذان مغرب۱۹ : ۴۹
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۵۱
  • تاریخ۲۲
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۴
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۹
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۹
  • غروب آفتاب۱۹ : ۲۸
  • اذان مغرب۱۹ : ۴۷
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۵۱
  • تاریخ۲۳
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۵
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۴۹
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۸
  • غروب آفتاب۱۹ : ۲۷
  • اذان مغرب۱۹ : ۴۶
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۵۱
  • تاریخ۲۴
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۶
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۰
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۸
  • غروب آفتاب۱۹ : ۲۶
  • اذان مغرب۱۹ : ۴۵
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۵۱
  • تاریخ۲۵
  • روزشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۸
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۱
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۸
  • غروب آفتاب۱۹ : ۲۴
  • اذان مغرب۱۹ : ۴۴
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۵۱
  • تاریخ۲۶
  • روزیکشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۱۹
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۲
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۸
  • غروب آفتاب۱۹ : ۲۳
  • اذان مغرب۱۹ : ۴۲
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۵۱
  • تاریخ۲۷
  • روزدوشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۰
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۳
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۸
  • غروب آفتاب۱۹ : ۲۲
  • اذان مغرب۱۹ : ۴۱
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۵۱
  • تاریخ۲۸
  • روزسه شنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۱
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۴
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۷
  • غروب آفتاب۱۹ : ۲۱
  • اذان مغرب۱۹ : ۴۰
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۵۱
  • تاریخ۲۹
  • روزچهارشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۲
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۴
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۷
  • غروب آفتاب۱۹ : ۱۹
  • اذان مغرب۱۹ : ۳۸
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۵۰
  • تاریخ۳۰
  • روزپنجشنبه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۳
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۵
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۷
  • غروب آفتاب۱۹ : ۱۸
  • اذان مغرب۱۹ : ۳۷
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۵۰
  • تاریخ۳۱
  • روزجمعه
  • اذان صبح۰۴ : ۲۴
  • طلوع آفتاب۰۵ : ۵۶
  • اذان ظهر۱۲ : ۳۷
  • غروب آفتاب۱۹ : ۱۷
  • اذان مغرب۱۹ : ۳۶
  • نیمه شب شرعی۲۳ : ۵۰

توجه
این صفحه مربوط به اوقات شرعی اهل تشیع چناران در مرداد ۱۳۹۹ می باشد.
مشاهده اوقات شرعی اهل سنت چناران ، مرداد ۱۳۹۹

اوقات شرعی ماهیانه چناران