یوتاب گلچینی از بهترین ها

تعبیر خواب اخته کردن

اخته کردن به معنی بیرون کشیدن بیضه انسان یا حیوان است.

    امام صادق (ع) می فرماید: تعبیر دیدن اخته در خواب بر سه وجه است.
  1. مردم زاهد،
  2. دیدن فرشته،
  3. عبادت.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر کسی دید که خودش را اخته کرد، دلیل آن است که هنگام نبرد با دشمن، خوار و زبون شود ولی به عبادت خداوند، راغب است.

بعضی ازمعبران می گویند: اگر کسی ببیند که خود را اخته کرد، دلیل که فرزندش بمیرد و او هیچ فرزند دیگر نیابد، لکن توانگر شود. اگر کسی خواب ببیند با شخص ناشناسی که اخته شده است، صحبت می کند و او پسندیده و صالح بود و سخنان او موافق علم و حکمت بود، دلیل که آن کس فرشته ای است از فرشتگان که او را به راه خیر و صلاح خواند و بترساند یا به خیرات او را مژده دهد، زیرا که فرشتگان را شهوت مردی نباشد.
اگر در سخنش علم و حکمت نیست، و آن کس فرشته نباشد و اگر آن خصی که دیده معروف بود، آن چه دید از نیک و بد تاویلش بر آن شخص است.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر کسی ببیند خایه او بریده شد یا بیفتاد، دلیل که دشمن بر وی ظفر یابد.

جابر مغربی می گوید: اگر کسی در خواب مرد خصی ببیند، با مرد بی خرد و بی ادب و درویش صحبت می کند. اگر ببیند خودش خصی شد، دلیل که او را خواری و زیان رسد. اگر ببیند قصیبش از بن بریده شد، دلیل که نامش در میان مردم بریده شود و نقصان جاه و فرزندان اوست، خاصه که قضیب و خایگاهش بریده دید.

اگر تعبیر خواب خود را پیدا نکردید آن را از ما بپرسید. لطفا به موارد زیر دقت فرمایید:
لطفا هر خواب را در صفحه تعبیر خواب مرتبط با آن سوال کنید.
لطفا قبل از ارسال خواب متن تعبیر خواب را به دقت بخوانید. اگر تعبیر خواب درخواستی در صفحه موجود باشد دیدگاه شما پاسخ داده نخواهد شد.
حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. کامنت های انگلیسی تایید نخواهند شد.
تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
ارسال تعبیر خواب به ایمیل امکان پذیر نمی باشد و تعبیر ها فقط در سایت نوشته می شود.
تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

0 دیدگاه

از تاریخ 21 بهمن 1396 فقط اعضای وب سایت می توانند تعبیر خواب خود را سوال کنند. اگر قبلا عضو شده اید ورود و برای ثبت نام عضویت را کلیک کنید. ورود عضویت

دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.

از تاریخ 21 بهمن 1396 فقط اعضای وب سایت می توانند تعبیر خواب خود را سوال کنند. اگر قبلا عضو شده اید ورود و برای ثبت نام عضویت را کلیک کنید. ورود عضویت