کاربر گرامی، از روز جمعه (24 خرداد) بخش تعبیر خواب از ساعت 12 شب تا 19 عصر فعال خواهد بود! همچنین روزهای دوشنبه و پنج شنبه مانند روال گذشته کلا تعطیل خواهد بود.باشه

یوتاب گلچینی از بهترین ها

تعبیر خواب اسب

دیدن اسب در خواب مراد و آرزو و هدف است. اگر کسی ببیند که بر اسب نشسته و اسب رام و مطیع او است و به سهولت فرمان می برد، زندگی به کام وی خواهد بود ولی اگر اسب نا آرام و خروشنده بود به زحمت و تلاش بسیار پیروزی حاصل می شود. اگر نتوانست اسب را رام کند، رشته کارها از دستش خارج می شود.

تعبیر خواب اسب قهوه ای تیره

اسب قهوه ای نشانه سلامت اخلاق بیننده خواب است. اگر خواب ببینید که اسب قهوه ای خوشرنگی را سوار شده اید، در زندگی ثبات اخلاق خواهید داشت. اگر اسب سفید و قهوه ای بود، نشانه آن است که بیننده خواب، گاهی نمی تواند بر خشم خود غلبه کند.

تعبیر خواب اسب قهوه ای روشن

اگر کسی خواب ببیند سوار اسب قهوه ای روشن شده، در زندگی امور چنان به کام وی خواهد بود که به نظر نمی رسد هیچ وقت بتواند عصبانی شده و یا مسئله مهمی فکر او را آزرده و ناراحت کند. زندگی بر وفق مراد بیننده این خواب خواهد بود خصوصا اگر اسب وی مطیع و رام او باشد

تعبیر خواب اسب سفید زیبا

سوار شدن به اسب سفید، رسیدن به تمام خواسته ها و آرزوها و مراد هاست. اگر سوار چنین اسبی باشید و اسب شما مطیع شما باشد، زندگی کاملا بر وفق مراد شما خواهد بود و در نظر اذهان مردم، جزو خوشبخت ترین مردمان خواهید بود.

اگر خواب ببینید اسب سفیدی دارید ولی هیچ وقت سوار آن نمی شوید، خوشبختی منتظر شما است ولی این خودتان هستید که مانع خوشبخت شدن خودتان می شوید. پس در این صورت بهتر است در امور خود کمی تامل کرده و مجددا به کارها و رفتار خود بیاندیشید و شیوه جدیدی را برای زندگی خود در نظر بگیرید.

تعبیر خواب اسب سیاه

سواری بر اسب سیاه، نشانه این است که با وجودی که مردم به شما غبطه می خورند و شما را صاحب جاه و مقام می دانند، زندگی دقیقا آن جور که شما می خواهید پیش نخواهد رفت و از آن چندان رضایت نخواهید داشت.

اگر خواب ببینید که سوار اسبی سياه هستید ، علاوه بر اینکه بخت يار شما خواهد بود اما با اين همه، متوسل به فريت و نيرنگ می شويد و دست به كاری خطا مي زنيد.

تعبیر خواب اسب قرمز

سوار شدن بر اسب سرخ مایل به زرد، نشانه دینداری بیننده خواب است. و اگر خواب ببینید که اسب شما کاملا سرخ است، با نشاط و خوش گذران خواهید بود.
اگر زنی خواب ببیند که سوار بر اسب سرخ شده، او در زندگی خود، شادی بسیاری را تجربه خواهد کرد و اخلاق سرزنده و پر نشاطی دارد. اما اگر مردی خواب ببیند که سوار بر اسب سرخی شده، احتمال دارد که علاوه بر خوش گذرانی، آدمی پرخاشگرو ستیزه جو نیز باشد.

تعبیر خواب اسب زرد

اگر کسی خواب ببیند که بر اسب زردی سوار شده است، به بیماری گذرایی دچار خواهد شد و بهبود خواهد یافت انشالله.

تعبیر خواب اسب ابلق (دو رنگ سیاه و سفید)

اگر خواب ببینید بر اسب دو رنگی سواری می کنید که سیاه و سفید است، در زندگی تلون مزاج خواهید داشت و گاهی بسیار خوش اخلاق و آرام خواهید بود و گاهی بد اخلاق و عصبانی خواهید شد و نمی توانید بر خشم خود غلبه کنید.

تعبیر خواب اسب سواری

اسب در خواب مراد و آرزو است. اگر کسی خواب دید که اسب سواری می کند، و اسب او آرام حرکت می کند و مطیع او است، زندگی به کام وی خواهد بود.

اگر کسی خواب ببیند که اسب او وارونه حرکت می کند و به جای اینکه با سرعت به جلو بتازد، با سرعت به عقب حرکت می کند، تقدیر بر زندگی او حکمفرما خواهد بود و تلاش وی برای رسیدن به هدف، اثر چندانی برآینده او نخواهد داشت. زیرا این اسب است که اختیار امر حرکت را به عهده گرفته نه خود سوارکار.

اگر کسی خواب ببیند که سوار اسبی شده که مطیع نیست و کاملا وحشی بوده و کنترل آن سخت است، در زندگی با چالش های فراوانی روبرو خواهد بود و برای کنترل امور زندگی خود و اینکه به آرزوهای خود برسد، باید سعی و تلاش زیادی بکند.
اگر کسی خواب دید که نمی تواند اسبی را که سوار آن شده رام کند، رشته امور در زندگی از دست او خارج خواهد شد و تلاش او برای رسیدن به هدفی که در پیش دارد به جایی راه نخواهد برد.

اگر کسی در خواب ببیند که سواری می کرد و مانعی بر سر راهش نبود، به مقصود و مراد خود خواهد رسید ولی اگر مانعی بر سر راهش بود که نتوانست تمام راه را برود، تعبیرش عدم موفقیت در کارهاست. اگر در میان جمعی که از او اطاعت می کردند، سواری می کرد، به فرماندهی می رسد.
ولی اگر دید که فرمانده شده ولی سواران از او اطاعت نمی کنند، از کار خود معزول خواهد شد. اگر کسی دید که در میان سواران ناشناس اما مطیع اسب سواری می کرد، جمعی به وی می پیوندند و از او اطاعت می کنند.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر ببیند درخواب سواری می کرد، دلیل که از پادشاه مال و نعمت یابد. اگر ببیند با سواران می گشت و آن سواران فرمانبر و مطیع وی بودند، دلیل که بر گروهی فرمانروایی یابد.
اگر ببیند سواران در محلی سواری می کردند، دلیل که در آن محل بارانی سخت آید. اگر ببیند سوارانِ مجهول از متاع دنیا چیزی به او دادند، دلیل که وی را از کسی غریب منفعت رسد. اگر آن سواران معروف باشد، منفعت از آشنا و دوست خواهد رسید. اگر سواران را در جامه ها ببیند بر اسبان لاغر، تاویلش به خلاف این است.
اگر دیدید اسبی دارید که دم پر پشت و انبوهی دارد، عده ای زیاد از شما اطاعت و پیروی می کنند. اگر اسبی فاقد زین یراق و نمد و دهنه داشتید، گواه نقصان در پیروزی شما است.

سوار بودن به اسبی که بال داشت و در هوا می رفت، علامت رفتن به سفر و زیارت است. سخنگویی اسب در خواب نشانه آن است که بیننده خواب، کارهای شگفت آوری می کند. اگر کسی را بر پشت خود بر اسب سوار کرده بود، آن شخص مطیع او خواهد شد. داشتن اسبی رهوار و خوش رفتار نیز نشانه ازدواج با شخصی توانگر و خوش رفتار است. نفایش الفنون نوشته تعبیر اسب، خوشبختی و یا زن گرفتن است و تصریح دارد که اگر کسی در خواب بر اسب سفید نشسته باشد پادشاهی یابد.

معبران به طور عموم، دم اسب را به خدمتکاران تعبیر کرده اند یا کسانی که از شما فرمان می برند. مادیان را به زن تعبیر کرده اند و کره اسب را فرزند. اجتماع اسبان نشان نزول باران است. معبران اسلامی نوشته اند که دیدن اسب عربی در خواب نشانی از عزت و جاه و مقام است.

تعبیر خواب زایمان اسب

اگر خواب ببینید که اسب شما زایمان کرد، صاحب فرزند خواهید شد. کره اسب رسیدن به آرزو و ثروت نیز تعبیر می شود. اگر خواب ببینید که اسب شما کره های زیادی زاییده، به همه آرزوهای کوچک و بزرگ خود خواهید رسید و صاحب جاه و مقام و ثروت زیادی خواهید شد.

تعبیر خواب حمله اسب

اگر خواب ببینید که اسب شما به شما حمله می کند، در زندگی به مشکل بر خواهید خورد و نشانه عدم موفقیت و سازگار نبودن امور زندگی با شما است. همینطور شما ممکن است به خواستگاری کسی بروید که شما را نپذیرد یا عاشق کسی باشید که او به شما علاقه ای نشان نخواهد داد. اگر اسب لگد محکمی به شما بزند، احتمال بیماری و ناراحتی در زندگی خواهد بود و بهتر است با صدقه رفع بلا کنید.

تعبیر خواب اسب مرده

اگر کسی خواب ببیند که اسب او مرد، نا امیدی به زندگی وی خواهد رسید. اگر خواب ببینید که اسب شما زخمی است و به زودی خواهد مرد، به دوستان شما در زندگی سختی و مشقت خواهد رسید.

تعبیر خواب دم اسب

اگر دیدید اسبی دارید که دم پر پشت و انبوهی دارد، عده ای زیاد از شما اطاعت و پیروی می کنند. معبران به طور کلی دم اسب را به خدمت گزاران تعبیر می کنند.

تعبیر خواب زین اسب

اگر خواب ببینید که زین اسب شما بسیار عالی و راحت است، در زندگی پیروز خواهید بود. اما اگر ببینید که اسبی که سوار بر آن هستید، فاقد زین و یراق و دهنه باشد، این گواه نقصان درپیروزی شما در زندگی است.

اگر تعبیر خواب خود را پیدا نکردید آن را از ما بپرسید. لطفا به موارد زیر دقت فرمایید:
لطفا هر خواب را در صفحه تعبیر خواب مرتبط با آن سوال کنید.
لطفا قبل از ارسال خواب متن تعبیر خواب را به دقت بخوانید. اگر تعبیر خواب درخواستی در صفحه موجود باشد دیدگاه شما پاسخ داده نخواهد شد.
حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. کامنت های انگلیسی تایید نخواهند شد.
تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
ارسال تعبیر خواب به ایمیل امکان پذیر نمی باشد و تعبیر ها فقط در سایت نوشته می شود.
تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

117 دیدگاه

از تاریخ 21 بهمن 1396 فقط اعضای وب سایت می توانند تعبیر خواب خود را سوال کنند. اگر قبلا عضو شده اید ورود و برای ثبت نام عضویت را کلیک کنید. ورود عضویت

zarrin

zarrin : سلام خسته نباشید.
خواهرم حدود یکی دو ماه قبل خواب دیده که خودش سوار یه اتوبوس کهنه هست و منم سوار بر یک اسب تیره که فکر میکنه قهوه ای بوده شدم و اون از توی اتوبوس داره منو که با اسب دارم میرم با نگاه دنبال میکنه و همش نگرانه منم با اسب با سرعت دارم میرم که وسطش اسبم زمین میخوره و من هم به زمین می افتم و بعد عین دیوونه ها دست میزنم و میخندم و یه تعدادی مردم هم دورم جمع میشن....درواقعیت من یه دختری رو به برادرم برای ازدواج معرفی کرده بودم ولی تو همون زمان ها به هم خورد و من خیلی ناراحت بودم امکانش هست تعبیرش مربوط به این موضوع بوده؟یا نه؟ چون خیلی هنوز نگرانم که چی میتونه باشه
ممنون میشم تعبیر بفرمایید

پاسخ
لینک۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۲۷:۳۰
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. تشکر. خواهرتان در زندگی از روش قدیمی " همراه جماعت شو" پیروی می کند و شما خواسته اید که نشان دهید که می توانید به طور مستقل عمل کنید و قدرت را در دستتان بگیرید و به مراد و هدفتان برسید. اما به زمین خوردن اسب به عملی نشدن نقشه های شما اشاره می کند و اینکه شما بسیار ناراحت شده و فکرتان مشغول شده است. بله دقیقا مربوط به همان موضوع است. شاید خواهرتان فکر می کند که نباید برای کسی لقمه گرفت ولی شما اصرار داشته اید که اینکار را بکنید و حالا که موضوع به هم خورده و منتفی شده، نصف تقصیرها گردن شما افتاده هم از جانب خانواده دختر هم از جانب برادر خودتان. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۲۰:۵۱
رز

رز : سلام
خواب دییدم وارد یک اصطبل شدم که مال خودم نبود ولی چند تا اسب سیاه و قهوه ای و یک سگ سیاه مال من بودن میخاستم به اسبها اب بدم پیش خودم گفتم اگه اب بدم صاحب اصطبل میاد سرزنشم میکنه با شلنگ اب اب گذاشتم جلوشون که بجایی اسیب نرسونه اونها شروع کردن اب خوردن و با یه جارو اطرافشونو تمیز کردم
از اونجا اومدم بیرون سراز خونه قدیمی پدربزرگم در اوردم حیاط شروع کردم به شستن که مادربزرک و پدربزرگم اومدن اونها کمک دادن مادر بزرگم لبخند زد و گفت اب بریز روی بابا بزرگت منم با شلنگ اب گرفتم روش اول اب کم فشار بد میومد یدفعه فشار اب خوب شد تمام حیاط و رو سر پدربزرگم ابپاشی کردم جوری که پدربزرگم خیس شد و میچرخید که من اب بریزم روش

پاسخ
لینک۱۷ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۶:۳۲:۲۲
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. امید ها و اهداف شما زنده می مانند ولی باید سعی کنید که با خودتان روراست باشید و خصلت های خوب را در وجود خودتان پرورش دهید . شما سعی می کنید مشکلات را از زندگی تان بشویید برود و خیال پدر بزرگتان را هم با خبرهای خوشی که به او می دهید و احساس مثبتی که به او می رسانید؛ راحت خواهید کرد. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۱۷ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۵۱:۲۹
رز

رز : فراموش کردم بگم پدربزرگ و مادربزرگم فوت کردن
تعبیرش فرق میکنه؟

پاسخ
لینک۱۷ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۲۲:۲۱
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : شما باعث شادی روح آنن خواهید شد و دعای خیر برایشان می فرستید تا گناهانشان آمرزیده شود.

پاسخ
لینک۱۷ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۲۶:۵۹
amirdoost

amirdoost : سلام .طاعات و عبادات قبول باشه انشالله
دیشب قبل از سحری انهم که حداکثر دو ساعت خوابیده بودم خواب دیدم از باغ پدری داشتم می رفتم جلوی باغ یک نفر که شناختم و با مشکل داریم چقدر ابراز دوستی می کرد ولی من رفتم و از جایی نزدیک باغ با اسب رد میشدیم دیدم ان زمین کشاورزی چقدر و از چند جا با ارتفا رانش داشته گفتم خوب شد از این مسیر نیامدیم والا نمیشد رد شد رفتیم من به روستا رسیدم به اسب گفتم تو برگردد کنارش اسب دیگری هم بود اسب اصلا نمی خواست برگردد.انگاری با من صحبت می کرد اجازه بده بر نگردم

پاسخ
لینک۷ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۵۳:۴۰
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. تشکر. شما مشکلاتتان را پشت سر می گذارید و کسی که با شما مشکل دارد نسبت به شما ابراز تنفر می کند اما شما بر موضع قدرت خواهید بود و به ارزوهایتان می رسید. شما متوجه می شوید که زندگی کسی افت بسیار زیادی می کند ( کسی که زمین متعلق به اوست) یا اگر صاحب زمین را نمی شناسید، احتمالا کسی که با او مشکل دارید و این شخص زندگی اش به سمت منفی متحول می شود. موفقیت شما برای شما خواهد ماند و به مرادتان می رسید مگر اینکه خودتان لگد به بختتان بزنید. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۷ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۵:۵۸
زينب

زينب : سلام و طاعاتتون قبول
خانم هراتي من خواب ديدم تو يه جايي با همسرم و نميدوم يه نفر ديگه كه تشخيص نميدادم كيه ،هستيم اونجا هم مثل يه مكاني كه پروژه هاي ساختماني انجام ميدن و ادوات و ماشين هاي راهسازيو ساختماني هست
بعد ميبينم ما سه نفر سوار يه اسب سياه ميشيم اسب يه خورده سواري ميده ولي چون سه نفر بوديم و سنگين اسب سرش و كج ميكنه و مارو آرو ميندازه پايين.

پاسخ
لینک۵ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۴۱:۲۴
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. تشکر. شما و همسرتان تصمیم دارید که کار جدید و یا ایده ای جدید را شروع کنید ولی با وجودی که مردم به شما غبطه می خورند و شما را صاحب جاه و مقام می دانند، زندگی دقیقا آن جور که شما می خواهید پیش نخواهد رفت و از آن چندان رضایت نخواهید داشت. با وجودی که شانس شما زیاد است و امکانات موفقیت را هم دارید اما با اين همه، متوسل به فريت و نيرنگ می شويد و دست به كاری خطا مي زنيد یا کسی در حق شما فریبکاری می کند و قادر نخواهید بود که پروژه و هدفتان را به سرانجام برسانید. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۵ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۴۸:۰۳
رز

رز : سلام زندایی ام خواب دیده که من سوار اسب سفیدی بودم و خوشحال با اسب سواری میکردم

پاسخ
لینک۴ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۵۷:۰۶
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. شما بسیار بسیار بسیار خوشبخت خواهید شد. سوار شدن به اسب سفید، رسیدن به تمام خواسته ها و آرزوها و مراد هاست. زندگی کاملا بر وفق مراد شما خواهد بود و در نظر اذهان مردم، جزو خوشبخت ترین مردمان خواهید بود. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۴ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۴۲:۳۲
Ghoncheh

Ghoncheh : خيلي ممنون از تعبيرتون فقط يادم رفت بگم كه خون پاشيد وقتي سر اسب زد توي تعبيرش تغييري مي كنه و نگران شدم چقدراحتمال هست براي از دست دادن شانس برادرم ممنونم

پاسخ
لینک۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۵۷:۵۳
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : خون پاشیدن به استرس بسیار زیادی اشاره می کند که این شرایط به همراه دارد. 100 %!! مگر اینکه عاقلانه رفتار کند.

پاسخ
لینک۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۲:۵۸
Ghoncheh

Ghoncheh : سلام من خواب ديدم برادرم با يك تبر سر يك اسب قهوه اي زد تا قرباني كنه مثل اينكه مراسمي بود و بايد اسب قرباني مي شد اسب خيلي بزرگ بود و من به برادرم مي گفتم تو نمي توني اين كار رو بكني دلش رو نداري برادرم گفت مي تونم وبا تبر سر اسب زد و بعدش پشيمون شد گفت اين چه كاري بود كردم

پاسخ
لینک۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۵۰:۰۷
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. برادر شما با کنترل کردن زیاد دیگران و با خصومت شانس خودش را قربانی خشم خودش می کند و بزرگترین شانس خودش را از دست خواهد داد. این خواب هشداری به اوست که رابطه اش را با کسی که دوستش دارد یا کاری که دوستش دارد یا هدفی که دوستش دارد قطع نکند و خوشبختی اش را قربانی جهالتش نکند!! برای دفع شر فورا صدقه بدهید و به او این خواب را تعریف کنید و بگویید که قویا مراقب باشد تا چنین اشتباه احمقانه ای از او سر نزند. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۵۶:۵۹
Niayesh

Niayesh : خانم هراتی عزیز ممنونم از تعبیرتون
فقط یه سوال از خدمتتون دارم من یه حاجتی دارم که همه زندگیمه این خواب می تونه به معنای براورده شدن حاجتم باشه اگه جواب بدید ممنون میشم

پاسخ
لینک۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۳۰:۵۶
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : بله ممکن است. اسب در تعبیر به مراد و خواسته اشاره می کند.

پاسخ
لینک۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۲۸:۱۳
Niayesh

Niayesh : سلام خسته نباشید
خواب دیدم یه اسب قهوه ای بسیار زیبا با دم بلند با سرعت به سمتم می اومد وقتی بهم رسید من توی ماشین بودم ولی اون از بیرون ماشین بهم نگاه میکرد و خیره شده بود بهم منم به چشماش نگاه کردم یه حسه خیلی خاصی بهم دست داد بعد از یه مدت که بهم خیره شد و به چشمام نگاه کرد با سرعت رفت دالبته اون اونقدر اسب زیبایی بود که همه تو خواب تعجب کرده بودن از زیباییش

پاسخ
لینک۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۴۳:۱۴
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. تشکر. زندگی شما بر وفق مرادتان خواهد شد. شما خوش اخلاق هستید و ثبات اخلاقی دارید و شاید از گروه آدمهایی باشید که هیچ وقت عصبانی نمی شوند. یا اینکه در آینده شانس می آورید و کسی شیفته ی شما می شود که بسیار خوش اخلاق و ارام است. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۴۸:۲۲
Neda

Neda : سپاسگزارم بسیارم خوشحال شدم انشالله خدا مرادتون رو بده

پاسخ
لینک۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۵۸:۱۰
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : آمین. تشکر.

پاسخ
لینک۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۵۸:۵۱
ادامه

از تاریخ 21 بهمن 1396 فقط اعضای وب سایت می توانند تعبیر خواب خود را سوال کنند. اگر قبلا عضو شده اید ورود و برای ثبت نام عضویت را کلیک کنید. ورود عضویت