کاربر گرامی، از روز جمعه (24 خرداد) بخش تعبیر خواب از ساعت 12 شب تا 19 عصر فعال خواهد بود! همچنین روزهای دوشنبه و پنج شنبه مانند روال گذشته کلا تعطیل خواهد بود.باشه

یوتاب گلچینی از بهترین ها

تعبیر خواب اسب

دیدن اسب در خواب مراد و آرزو و هدف است. اگر کسی ببیند که بر اسب نشسته و اسب رام و مطیع او است و به سهولت فرمان می برد، زندگی به کام وی خواهد بود ولی اگر اسب نا آرام و خروشنده بود به زحمت و تلاش بسیار پیروزی حاصل می شود. اگر نتوانست اسب را رام کند، رشته کارها از دستش خارج می شود.

تعبیر خواب اسب قهوه ای تیره

اسب قهوه ای نشانه سلامت اخلاق بیننده خواب است. اگر خواب ببینید که اسب قهوه ای خوشرنگی را سوار شده اید، در زندگی ثبات اخلاق خواهید داشت. اگر اسب سفید و قهوه ای بود، نشانه آن است که بیننده خواب، گاهی نمی تواند بر خشم خود غلبه کند.

تعبیر خواب اسب قهوه ای روشن

اگر کسی خواب ببیند سوار اسب قهوه ای روشن شده، در زندگی امور چنان به کام وی خواهد بود که به نظر نمی رسد هیچ وقت بتواند عصبانی شده و یا مسئله مهمی فکر او را آزرده و ناراحت کند. زندگی بر وفق مراد بیننده این خواب خواهد بود خصوصا اگر اسب وی مطیع و رام او باشد

تعبیر خواب اسب سفید زیبا

سوار شدن به اسب سفید، رسیدن به تمام خواسته ها و آرزوها و مراد هاست. اگر سوار چنین اسبی باشید و اسب شما مطیع شما باشد، زندگی کاملا بر وفق مراد شما خواهد بود و در نظر اذهان مردم، جزو خوشبخت ترین مردمان خواهید بود.

اگر خواب ببینید اسب سفیدی دارید ولی هیچ وقت سوار آن نمی شوید، خوشبختی منتظر شما است ولی این خودتان هستید که مانع خوشبخت شدن خودتان می شوید. پس در این صورت بهتر است در امور خود کمی تامل کرده و مجددا به کارها و رفتار خود بیاندیشید و شیوه جدیدی را برای زندگی خود در نظر بگیرید.

تعبیر خواب اسب سیاه

سواری بر اسب سیاه، نشانه این است که با وجودی که مردم به شما غبطه می خورند و شما را صاحب جاه و مقام می دانند، زندگی دقیقا آن جور که شما می خواهید پیش نخواهد رفت و از آن چندان رضایت نخواهید داشت.

اگر خواب ببینید که سوار اسبی سياه هستید ، علاوه بر اینکه بخت يار شما خواهد بود اما با اين همه، متوسل به فريت و نيرنگ می شويد و دست به كاری خطا مي زنيد.

تعبیر خواب اسب قرمز

سوار شدن بر اسب سرخ مایل به زرد، نشانه دینداری بیننده خواب است. و اگر خواب ببینید که اسب شما کاملا سرخ است، با نشاط و خوش گذران خواهید بود.
اگر زنی خواب ببیند که سوار بر اسب سرخ شده، او در زندگی خود، شادی بسیاری را تجربه خواهد کرد و اخلاق سرزنده و پر نشاطی دارد. اما اگر مردی خواب ببیند که سوار بر اسب سرخی شده، احتمال دارد که علاوه بر خوش گذرانی، آدمی پرخاشگرو ستیزه جو نیز باشد.

تعبیر خواب اسب زرد

اگر کسی خواب ببیند که بر اسب زردی سوار شده است، به بیماری گذرایی دچار خواهد شد و بهبود خواهد یافت انشالله.

تعبیر خواب اسب ابلق (دو رنگ سیاه و سفید)

اگر خواب ببینید بر اسب دو رنگی سواری می کنید که سیاه و سفید است، در زندگی تلون مزاج خواهید داشت و گاهی بسیار خوش اخلاق و آرام خواهید بود و گاهی بد اخلاق و عصبانی خواهید شد و نمی توانید بر خشم خود غلبه کنید.

تعبیر خواب اسب سواری

اسب در خواب مراد و آرزو است. اگر کسی خواب دید که اسب سواری می کند، و اسب او آرام حرکت می کند و مطیع او است، زندگی به کام وی خواهد بود.

اگر کسی خواب ببیند که اسب او وارونه حرکت می کند و به جای اینکه با سرعت به جلو بتازد، با سرعت به عقب حرکت می کند، تقدیر بر زندگی او حکمفرما خواهد بود و تلاش وی برای رسیدن به هدف، اثر چندانی برآینده او نخواهد داشت. زیرا این اسب است که اختیار امر حرکت را به عهده گرفته نه خود سوارکار.

اگر کسی خواب ببیند که سوار اسبی شده که مطیع نیست و کاملا وحشی بوده و کنترل آن سخت است، در زندگی با چالش های فراوانی روبرو خواهد بود و برای کنترل امور زندگی خود و اینکه به آرزوهای خود برسد، باید سعی و تلاش زیادی بکند.
اگر کسی خواب دید که نمی تواند اسبی را که سوار آن شده رام کند، رشته امور در زندگی از دست او خارج خواهد شد و تلاش او برای رسیدن به هدفی که در پیش دارد به جایی راه نخواهد برد.

اگر کسی در خواب ببیند که سواری می کرد و مانعی بر سر راهش نبود، به مقصود و مراد خود خواهد رسید ولی اگر مانعی بر سر راهش بود که نتوانست تمام راه را برود، تعبیرش عدم موفقیت در کارهاست. اگر در میان جمعی که از او اطاعت می کردند، سواری می کرد، به فرماندهی می رسد.
ولی اگر دید که فرمانده شده ولی سواران از او اطاعت نمی کنند، از کار خود معزول خواهد شد. اگر کسی دید که در میان سواران ناشناس اما مطیع اسب سواری می کرد، جمعی به وی می پیوندند و از او اطاعت می کنند.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر ببیند درخواب سواری می کرد، دلیل که از پادشاه مال و نعمت یابد. اگر ببیند با سواران می گشت و آن سواران فرمانبر و مطیع وی بودند، دلیل که بر گروهی فرمانروایی یابد.
اگر ببیند سواران در محلی سواری می کردند، دلیل که در آن محل بارانی سخت آید. اگر ببیند سوارانِ مجهول از متاع دنیا چیزی به او دادند، دلیل که وی را از کسی غریب منفعت رسد. اگر آن سواران معروف باشد، منفعت از آشنا و دوست خواهد رسید. اگر سواران را در جامه ها ببیند بر اسبان لاغر، تاویلش به خلاف این است.
اگر دیدید اسبی دارید که دم پر پشت و انبوهی دارد، عده ای زیاد از شما اطاعت و پیروی می کنند. اگر اسبی فاقد زین یراق و نمد و دهنه داشتید، گواه نقصان در پیروزی شما است.

سوار بودن به اسبی که بال داشت و در هوا می رفت، علامت رفتن به سفر و زیارت است. سخنگویی اسب در خواب نشانه آن است که بیننده خواب، کارهای شگفت آوری می کند. اگر کسی را بر پشت خود بر اسب سوار کرده بود، آن شخص مطیع او خواهد شد. داشتن اسبی رهوار و خوش رفتار نیز نشانه ازدواج با شخصی توانگر و خوش رفتار است. نفایش الفنون نوشته تعبیر اسب، خوشبختی و یا زن گرفتن است و تصریح دارد که اگر کسی در خواب بر اسب سفید نشسته باشد پادشاهی یابد.

معبران به طور عموم، دم اسب را به خدمتکاران تعبیر کرده اند یا کسانی که از شما فرمان می برند. مادیان را به زن تعبیر کرده اند و کره اسب را فرزند. اجتماع اسبان نشان نزول باران است. معبران اسلامی نوشته اند که دیدن اسب عربی در خواب نشانی از عزت و جاه و مقام است.

تعبیر خواب زایمان اسب

اگر خواب ببینید که اسب شما زایمان کرد، صاحب فرزند خواهید شد. کره اسب رسیدن به آرزو و ثروت نیز تعبیر می شود. اگر خواب ببینید که اسب شما کره های زیادی زاییده، به همه آرزوهای کوچک و بزرگ خود خواهید رسید و صاحب جاه و مقام و ثروت زیادی خواهید شد.

تعبیر خواب حمله اسب

اگر خواب ببینید که اسب شما به شما حمله می کند، در زندگی به مشکل بر خواهید خورد و نشانه عدم موفقیت و سازگار نبودن امور زندگی با شما است. همینطور شما ممکن است به خواستگاری کسی بروید که شما را نپذیرد یا عاشق کسی باشید که او به شما علاقه ای نشان نخواهد داد. اگر اسب لگد محکمی به شما بزند، احتمال بیماری و ناراحتی در زندگی خواهد بود و بهتر است با صدقه رفع بلا کنید.

تعبیر خواب اسب مرده

اگر کسی خواب ببیند که اسب او مرد، نا امیدی به زندگی وی خواهد رسید. اگر خواب ببینید که اسب شما زخمی است و به زودی خواهد مرد، به دوستان شما در زندگی سختی و مشقت خواهد رسید.

تعبیر خواب دم اسب

اگر دیدید اسبی دارید که دم پر پشت و انبوهی دارد، عده ای زیاد از شما اطاعت و پیروی می کنند. معبران به طور کلی دم اسب را به خدمت گزاران تعبیر می کنند.

تعبیر خواب زین اسب

اگر خواب ببینید که زین اسب شما بسیار عالی و راحت است، در زندگی پیروز خواهید بود. اما اگر ببینید که اسبی که سوار بر آن هستید، فاقد زین و یراق و دهنه باشد، این گواه نقصان درپیروزی شما در زندگی است.

اگر تعبیر خواب خود را پیدا نکردید آن را از ما بپرسید. لطفا به موارد زیر دقت فرمایید:
لطفا هر خواب را در صفحه تعبیر خواب مرتبط با آن سوال کنید.
لطفا قبل از ارسال خواب متن تعبیر خواب را به دقت بخوانید. اگر تعبیر خواب درخواستی در صفحه موجود باشد دیدگاه شما پاسخ داده نخواهد شد.
حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. کامنت های انگلیسی تایید نخواهند شد.
تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
ارسال تعبیر خواب به ایمیل امکان پذیر نمی باشد و تعبیر ها فقط در سایت نوشته می شود.
تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

138 دیدگاه

از تاریخ 21 بهمن 1396 فقط اعضای وب سایت می توانند تعبیر خواب خود را سوال کنند. اگر قبلا عضو شده اید ورود و برای ثبت نام عضویت را کلیک کنید. ورود عضویت

Sahar Moshfegh

Sahar Moshfegh : با سلام و احترام،
من دو شب پشت سر هم خواب آقایی رو میبینم که به ایشان علاقه مندم و در حال حاظر هیچ ارتباطی با هم نداریم، خوابها طولانی هستن و در طول شب ادامه دارن و من فقط یه قسمتهایی از خواب رو یادم میاد، این خواب اول:
خواب دیدم مادرم برای دیدن من به خارج از ایران اومدن و من مادرم رو به محل کارم دعوت کرده ام که آقایی که بهشون علاقه دارم، در واقعیت مدیر من هستن. ساعت کاری تمام شد و همه رفتن، من، مادرم و این آقا در محل کار موندیم، در قسمت پشتی محل کارمون یک فضای خصوصی بود، شبیه مزرعه و ملک شخصی که برای ایشون بود. به ما یک اتاق برای استراحت دادن و اتاق تامس(آقایی که بهشون علاقه مند هستم) کنار اتاق ما بود. توی خواب انگار یک دلخوری وجود داشت که تامس با من حرف نمیزند و حتی کسانی رو برای نشون دادن اطراف به من و مادرم در نظر گرفته بودن. یکی از همکارا به دستور تامس، من و مادرم رو با ماشین به اطراف بردن، ولی; بیشتر در مورد دارایی های تام صحبت کردن، که خونه، ماشین، و سه تا اسب دارن....من اصلا نمیدونم در واقعیت چنین چیزی وجود داره یا نه.
سه تا کره اسب که تو فضای مزرعه بودن. سیاه، قهوه ای و یکیشون ابلق بود به من نشون دادن، که خیلی نحیف بودن، شبیه کره های تازه به دنیا آمده(من تو خواب به نظرم رسید تام، میخواد اینا رو بزرگ کنه و تو ذهنم این بود که چون خودش هم تازه مدیر شده و جوان هست، این کره ها هم نشان دهنده ی تازه کار بودنش هستن.
غروب برگشتیم به مزرعه، انگار مشکلی وجود داشت که کارگرها بینشون ولوله و حرف بود، مثل نگرانی، یه عده هم بیرون، بیدار بودن، به حالت آماده باش.(این هم اشاره کنم که در واقعیت و اخیرا من یه مقدار حالت دشمنی و حساسیت نسبت به خودم رو میبینم در محل کارم، حتی از طرف تام)
من کنجکاو بودم که حال تام رو بدونم در اتاقشو باز کردم و دیدم که اتاق خیلی بزرگ بود ولی نه مجلل، که فاصله ی در ورودی تا تخت تام که انتهای اتاق بود، خیلی زیاد بود. تام کلافه بود، از این پهلو به اون پهلو میشد، نمیتونست بخوابه، یه رکابی سفید هم تنش بود. متوجه حظور چند دقیقه ای من نشد و من به اتاق خودم برگشتم.
توی خواب از دیدن حالت آشفتگیش ناراحت بودم، ولی خوشحال هم بودم که برای چند دقیقه اینقدر نزدیکم بهش(روم به دیوار:))))
روی زمین اتاقش هم یه عروسک با یه ملافه مچاله شده افتاده بود.
ممنونم از وقتتون،
ببخشید طولانی شد.

پاسخ
لینک۲۰ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۰۳:۱۳:۳۹
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. احترام متقابل. شما دوست دارید نسبت به تمام زوایای رابطه تان نسبت به ایشان و افکار او آگاهی پیدا کنید و درک بالاتری از او داشته باشید. دیدن مادرتان به همراه شما در واقع اشاره به استفاده ی شما از نهایت عقلانیت و آگاهی ها و تجاربی است که تا به حالا به دست آورده اید؛ برای شناخت بیشتر تامس و درک بالاتری از او. شما تا اندازه ای فکرتان به هرج و مرج افتاده و با وجودی که خیلی نزدیک به او هستید، خیلی خودتان را دور از او می دانید. همانطور که فرمودید او ظاهری با سیاست و افکاری مصمم دارد ولی به دلیل نوپایی در کارش و اینکه تازه مدیر شده است، توانایی ها و علم و اقتدار و قدرت او هنوز برای اثبات هویت کاری اش به حد اعلا نرسیده اند و گاهی او عصبانی و کینه توزانه رفتار می کند، گاهی بسیار خوش اخلاق و گاهی هم بسیار خردمندانه. مثل همین سه اسب نوجوان. در نهایت شما می خواهید که تغییرات و تحولات رفتار او را نسبت به خودتان بسنجید. او ارتباط با کسی داشته که رابطه شان خراب شده و ملافه مچاله شده و عروسکی که روی زمین افتاده اشاره به همین موضوع دارد. فکر او آشفته است ولی قدرت و توان فکری او بالاست و آخرین چیزی که در شرایط حاضر به آن فکر می کند، این است که بخواهد وارد رابطه شود. او الان برایش مهمترین چیز احساس امنیت مالی است و شاید حتی فکر کند که یک سری از کارمندانی را که خیلی به وجودشان نیاز نیست را از شرکت خارج کند. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۰ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۵:۰۱
ساره

ساره : ممنونم برای تعبیر خوبتون مثل همیشه. درباره قسمت اول خوابم که اسب بود می تونه به تغییر شیوه رفتاریم در جامعه هم تعبیر بشه؟ چون من قبلا با غرور و جاه طلبی بیشتری مخصوصا در محیط کارم رفتار می کردم ولی مدتی تصمیم گرفتم با همه در صلح و آرامش باشم و خیلی حرص و جوش نزنم و از غرورم کم کنم. دیشبشم با همکارم راجع به همین حرف زدم.

پاسخ
لینک۱۹ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۲۹:۴۶
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : خواهش می کنم. بله می تواند به تغییر شیوه رفتارتان هم اشاره کند.

پاسخ
لینک۱۹ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۳۶:۳۹
ساره

ساره : سلام خانم هراتی عزیز دیشب خواب عجیبی دیدم که ممنون می شم مثل همیشه با نکته نکته سنجیتون تعبیر و راهنمایی بفرمایید.
خواب دیدم یک اسب زیبا به رنگ سبز فسفری که تو خواب هم برام عجیب بود اسب به این رنگ و قد بلند و عضلانی و بدون زین از نیمرخ جلوم ایستاده. اسب حالت تکبر داشت و سر خودشو خم می کرد و سرشو به بدنش می مالید. بعد انگار اون اسب دادن رفت جاش یه اسب قهوه ای آرام و متین که زین داشت و یک نفر سوارش بود از روبرو به سمت من در حال کرد بود جوری که صورتش رو به من بود و نگاهم می کرد. اسب قهوه ای به زیبایی و قد بلندی اسب سبز نبود ولی خیلی متین بود بعد من ناراحت بودم که اون چرا دادین رفت گفتن اون خیلی پیر بود این(یعنی اسب قهوه ای جوونتره) ولی اسب قهوه ای هم پیر بود به نظرم. یادم نیست اسب خودم بود یا نه. بعد با همسرم از اون محوطه جلوتر رفتیم می خواستیم یه خونه رو ببینیم که ساکن بشیم بهمون گفتن صاحبش یه پیرمرد خسیس که اصیل نیست و دهاتی به دم خونه که رسیدیم دیدم یه ساختمون شبیه کاخ خیلی باکلاس مثل خونه های مناطق اعیان نشین بغل اون خونست که مال اون پیرمرد و دیوار به دیوار همون خونه یه خونه مجلل هست که خانواده مرده انگار ساکن بودن و من تعجب شدم که چطور آدم خسیس و بی کلاسی. این خونه ها که نمی خوره برای آدم غیراصیلی باشه. داخل خونه رفتیم صاحبش پیرمرد موجهی بود با همسرم خونه رو برانداز می کردیم. در ادامه خوابم به همکارم که آقا هستن گفتم دستپخت خانمتو نمی خوری چرا؟ غذاش جوجه کباب بود. گفت نه اون(یعنی خانمش) به جوجه زیاد ادویه می زنه سردش بی مزه می شه. من مرغ جوجه درست کرده بودم توی پیرکس جلوم بود تازه از فر درآورده بودم خوش آب و رنگ و داغ بود گفتم این جوجه واقعیه(ازین مرغای جوجه که برای جوجه کباب می فروشن) یه تکه ازش کند خورد.
ببخشید طولانی شد. ممنون می شم خوابمو تعبیر کنید.

پاسخ
لینک۱۹ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۰۱:۵۶:۳۶
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. شما می خواهید به قدرت و موقعیت و جایگاه بالای اجتماعی برسید که در صلح و صفا و با آرامش زندگی کنید و از موفقیت زیاد بدرخشید. اما چنین نخواهد شد. در عوض شما موقعیت و جایگاهی خواهید داشت که باعث می شود همیشه با اخلاقی خوش و با آرامش و رفاه زندگی کنید. شاید شما بعدا در جامعه ای زندگی کنید که مردم بسیار مرفه باشند و شما پیش آنان احساس کنید که زندگی خیلی ساده اید خواهید داشت ولی به هر حال از شرایطی که خواهید داشت هم راضی خواهید بود. همکار شما از شور و شوقی که همسرش به او نشان می دهد استقبال نمی کند و دوست دارد که خودش دنبال کسی بدود که به او زیاد اهمیت نمی دهد. از قدیم گفته اند مرغ همسایه همیشه غاز است. این همکار شما عشق همسرش را نادیده می گیرد و به شما تمایل دارد چون تمایل او دزدکی است و به شما نمی رسد. بعضی ها معتقدند که عشق آن است که به او نرسی!! تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۱۹ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۱۶:۰۰
asma3

asma3 : سلام خسته نباشید من خواب دیدم مشهد هستیم بعد من و خواهرزاده 4ساله ام سوار یه کالسکه میشیم ک دوتا اسب سفید قشنگ اونو میرونن بعد خواهرم میخاد ازمون عکس بگیره اسبها محکم پرش میکنن

پاسخ
لینک۱۳ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۳۰:۱۹
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. تشکر. شما کار خیری انجام می دهید که به واسطه ی آن به حاجاتتان می رسید. شما به جایگاه قدرت و امنیت می رسید و شخصیتی اصیل و وابسته به فرهنگتان دارید. شما بسیار خوشبخت و خوشحال خواهید بود و رفاه و امنیت و آرامشی در زندگی تان پیدا می کنید که همه حسرت شما را می خورند. شما به سرعت در زندگی تان پیشرفت کرده و بالا می روید. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۱۳ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۸:۰۱
حسین

حسین : سلام خسته نباشید
خواب دیدم خانمی سوار بر اسب سفید بزرگی خعلی اسب زیبا بود طنابی از جنس نخ و کتان بر دستهای من بسته بودند و سر دیگشو به زین اسب گره زده بودند و من پیاده پشت سرشون میکشیدند و میبردند و به من بی اعتنا بودند این فرد نامشخص بارها بارها داره میاد بخوابم ذله شدم تعبیرش چی میتونه باشه ممنون میشم. راهنماییم کنید

پاسخ
لینک۱۲ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۰۴:۰۴:۴۳
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. تشکر. شما دارید به سمت موفقیت به پیش می روید و به دنبال رسیدن به ثروت امید دارید. شما دنبال زندگی بسیار مجللی هستید که همه حسرتتان را بخورند و به مفام وثروت بسیار بالایی برسید. ارتباط شما با این آرزو قطع نشده و این به این معناست که رسیدن شما به خواسته تان اصلا بعید و دور از انتظار نیست. اما شما به قلبتان اجازه می دهید که شما را راهنمایی کند در حالی که باید درست تر قضاوت کنید و منطقی تر عمل کنید که بتوانید به خواسته هایتان برسید. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۱۲ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۷:۱۰
Mari

Mari : سلام۰خسته نباشید.سه ماه پیش خواب دیدم سواربراسب خیلی سفید تمیز فوق العاده زیبا بودم(کوچه ای که چندتاکوچه بالاتر از کوچه ماست)یهو دیدم افسار آن اسب در دستم هست و داره دنبال من میاد.چندنفر هم جلوی درخونشون وایساده بودن نمیدونم منو نگاه میکردن یا باهم حرف میزدن (بعدنمازصّبح بود نمیدونم آفتاب زده بود یانه

پاسخ
لینک۹ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۱۶:۱۳
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. شما بسیار خوشبخت خواهید شد و به تمام آرزوهایتان می رسید. همه حسرت شما را خواهند خورد. برای خودتان صدقه کنار بگذارید تا از چشم زخم مردم در امان باشید. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۹ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۳۸:۱۸
b

b : سلام روزتون بخیر خانم هراتی ..
این خواب دوست منه و البته ایشون خانم هستن .
خواب دیدم یه اسب قهوه ای با پوست براق که به من نزدیک بود و یه اسب سفید تمیز و درخشان که دورتر از من بود رو یه شب خواب دیدم. هر دو خیلی شاد و رام بودن. هر دو رو تو یه جای سبز ه زاری دیدم . بعد متوجه شدم که من زبان اسب قهوه ای رو میفهمم. لذت خاصی داشت فهمیدن زبانش و اون با من حرف زد..از من پرسید میخوای با من باشی و سوارم شی یا اینکه با اون اسب سفید بری؟ قبل از حرف زدنش میخواستم با اسب سفید برم. اما وقتی اسب قهوه های حرف زد و شناختمش گفتم با تو میمونم. و سوارش شدم. و خوابم تموم شد.
ممنون از وقتی که میزارید

پاسخ
لینک۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۲۹:۴۲
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. تشکر. شما با قدرت و توانایی و عظمی راسخ، کارهایتان را با تسلط زیاد و با اخلاقی بسیار خوش انجام می دهید. در زندگی امور چنان به کام شما خواهد بود که به نظر نمی رسد هیچ وقت بتوانید عصبانی شده و یا مسئله مهمی فکرتان را آزرده و ناراحت کند. زندگی بر وفق مراد شما خواهد بود و سلامت اخلاق و روان شما بر همگان مشهود است. اما همینطور شما موقعیت رسیدن به بهترین آرزوهایتان را از دست داده اید! شما می توانستید آنقدر خوشبخت باشید که تمام زمین و زمان به شما حسرت بخورند. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۳۷:۱۷
خانی

خانی : سلام خواب دیدم رفتیم ترکیه وسط یه آب وایسادیم که حالت کف داشت یه گله اسب آبی توی آب گروهی حرکت میکردن و یه مرد چکمه پوش هدایتشون میکرد یک لحظه احساس ترس کردم که نکنه بیان سمت ما و فرار کردم پشت سرمو که نگاه کردم دیدم یکیشون افتاده دنبالم منم دویدم یه درمانگاه دیدم رفتم تو و در رو پشت سرم بستم. چند روز بعد از دیدن این خواب همسرم پیشنهاد کرد برای تحصیل بریم ترکیه در حالیکه هیچوقت در این مورد صحبتی نکرده بودیم!

پاسخ
لینک۲ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۱۲:۱۹
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. شما احساس می کنید که زندگی تان در هرج و مرج قرار دارد و به شدت عصبانی یا به استرس دچار می شوید. احساسات زیادی در زندگی شما جربان می یابد و شاهد آن خواهید بود که توانایی رسیدن به جایگاه بالاتری در زندگی یا توانایی برداشتن گامهای محکم و استواری را برای رسیدن به قدرت و نیرومندی دارید. برای رسیدن به این جایگاه شما باید صبر و تحملی داشته باشید که امروز تصور آن برایتان غیر معقول و غیر واقعی است. ایده ای به شما پیشنهاد می شود که شما از این ایده برای رسیدن به جایگاه بالاتر در زندگی فراری هستید و نمی خواهید آن را بپذیرید. همین ایده ی سفر به ترکیه که همسرتان به شما پیشنهاد داده است. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۵۰:۲۳
سایه

سایه : دیشب خواب دیدم تو بازارچه ای هستم که گوجه سبز خریدم تو یک ظرف یک بار مصرف بود بعدش تو پلاستیک بود ازش آب می چکید دست خواهرزاده ام بود انگاری راضی نبود دستشه ازش گرفتم خواهرزاده هام و دخترم همراهم بودن
تو جایی بین راه بودم تو یک اتاقکی بودم خیلی ها نشسته بودن و من معرفی شدم اسم پدر و مادرم را گفتن گلبرا و خانم . آدم های بزرگی بودن
گفتن مادرم دیوانه بوده و واقعا مادرم بعد از مرگ پدرم دیوانه شد و فوت کرد بعدش من را بردن تو یک اتاق دیگه با یک خانم صحبت کردم
دیدم دارم از آب دریا تخم اسب دریایی بیرون می آورم آب دریا کمتر و کمتر شد و فقط یک فرش قدیمی با تم قرمز که روش آب مونده بود باقی مونده بود

پاسخ
لینک۲۷ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۰۹:۳۲
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. شما نگران هستید که نتوانید درست تصمیم بگیرید و دلتان شور می زند هر چند که قابلیت انعطاف پذیری نسبت به شرایط در شما زیاد است و سعی می کنید که خونسردی تان را هم حفظ کنید. شما در موقعیتی قرار می گیرید که آدمها همه را بر حسب سوابق ظاهری شان قیاس می کنند و با بیان اینکه مادرتان (روحش شاد) دیوانه بوده می خواهند به شما بگویند که از شما انتظار می رود که مثل مادرتان نتوانید کنترل اعصابتان را حفظ کنید هر چند که شخصیت بزرگی دارید و قابل احترام هستید. قدرت و تحمل شما در برابر مسائل احساسی زیاد است و شما خودتان را اینطور بار آورده اید که مقاوم و صبور باشید. شما سعی می کنید که تا جایی که امکان دارد منطقی فکر کنید و درگیریهای احساسی برای خودتان به وجود نیاورید. قدرت شهود و ضمیر ناخودآگاه هم در شما زیاد است بنابراین شما نگاه متفاوتی به زندگی دارید البته شما هم تجربه و زمینه ی خودتان را راجع به درگیری های احساسی در گذشته دارید ولی سعیتان این است که تا جایی که ممکن است منطقی فکر کنید. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۷ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۶:۰۸
Saghar

Saghar : سلام. من خواب دیدم که یه اسب قهوه ای تیره داشت زایمان میکرد یکی رو به دنیا آورده بود و داشت یکی دیگه رو به دنیا می آورد تو خواب دیدم که اسب خیلی درد میکشید و فشار می اورد تا بچه ش به دنیا بیاد حتی بچه ش تا نصفه مشخص بود منم داشتم نگاش میکردم و میگفتم الهی بمیرم نگاه چقد داره درد میکشه، ولی اسب مال من نبود .

پاسخ
لینک۱۹ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۲۳:۵۲
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. خبری خوش خواهید شنید و کسی که بسیار خوش اخلاق است از غم فارغ خواهد شد و یا کسی هست که به ثروت می رسد و نگرانی هایش حل و فصل می شود. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۱۹ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۱۶:۱۸
ادامه

از تاریخ 21 بهمن 1396 فقط اعضای وب سایت می توانند تعبیر خواب خود را سوال کنند. اگر قبلا عضو شده اید ورود و برای ثبت نام عضویت را کلیک کنید. ورود عضویت