کاربر گرامی، از روز جمعه (24 خرداد) بخش تعبیر خواب از ساعت 12 شب تا 19 عصر فعال خواهد بود! همچنین روزهای دوشنبه و پنج شنبه مانند روال گذشته کلا تعطیل خواهد بود.باشه

یوتاب گلچینی از بهترین ها

تعبیر خواب اعداد

از میان اعداد ، دیدن عدد 7، 40، 110 و عدد 121 در خواب، سعد و نیکوست زیرا در ذکر خداوند، این چهار عدد دارای رموز مثبتی است.

ابراهیم کرمانی می گوید:
1 عدد یکی نیک بود.
2 عدد دو، دلیل غم بود.
3 اگر به خواب عدد سه بیند، دلیل است ازکاری که کند برخورداری نیابد.
4 اگر عدد چهار بیند، نیکو بود. وقتی که چیزی دیگر با آن نباشد و نپیوندد.
5 اگر عدد پنج بیند، نیکو بود، وقتی که نمازها برپا دارد.
6 اگر در خواب عدد شش بیند، دلیل که به غایت نیکو بود و مراد یابد.
7 و 8 اگر هفت یا هشت بیند، بد بود.
9 اگر نه بیند، دلیل زحمت و فساد بود.
10 اگر عدد ده بیند، دلیل که مراد دین و دنیای او حاصل گردد.
11 اگر عدد یازده بیند، دلیل شغل او به روز کار تمام گردد.
12 اگر عدد دوازده بیند، نیکو بود.
13 اگر در خواب عدد سیزده بیند، دلیل است کارش بسته گردد.
14 اگر عدد چهارده بیند نیکو بود.
15 اگر عدد پانزده بیند، دلیل است که پراکنده گردد.
16 اگر شانزده بیند، دلیل که کارش نیکو گردد.
17 اگر عدد هفده بیند، دلیل که چیزها تباه گردد و بازگردد.
18 اگر عدد هجده بیند، دلیل که کارش برنیاید.
19 اگر نوزده بیند، دلیل است او را بی زحمت کار افتد.
20 اگر در خواب عدد بیست بیند، دلیل که مال حاصل کند و بر دشمن ظفر یابد.
30 اگر عدد سی بیند، دلیل که او را با کسی رو افتد و مراد یابد.
40 اگر عدد را چهل بیند، دلیل است کارش بسته گردد.
50 اگر عدد پنجاه بیند، دلیل است بر رنج و شغل بی فایده.
60 عدد شصت سوگندی است بر گردن که باید شصت روز روزه بگیری.
70 اگر عدد را هفتاد بیند دلیل است کارش به تأخیر برآید.
80 اگر عدد هشتاد بیند، دلیل است او را به تهمت زنا بگیرند و هشتاد چوبین بزنند.
90 اگر در خواب عدد نود بیند، دلیل که زنی بزرگزاده و مالدار بخواهد.
100 اگر عدد صد بیند، دلیل که ظفر یابد.
200 اگر عدد دویست بیند، دلیل است دشمن بر وی ظفر یابد.
300 اگر عدد سیصد بیند، دلیل است مرادش دیر برآید.
400 اگر چهارصد بیند، بر دشمن ظفر یابد.
500 اگر در خواب پانصد بیند، دلیل که کارش موقوف نماید.
600 اگر ششصد بیند، دلیل است به مقصود برسد.
700 اگر هفتصد بیند، دلیل است از کار سخت برهد.
800 اگر هشتصد بیند، دلیل است بر دشمن ظفر یابد.
1000 اگر هزار بیند، دلیل است دشمن را قهر کند.
3000 اگر سه هزار بیند قوت باشد و فیروزی یابد.
4000 عدد چهارهزار، دلیل مضرت بود.
5000 اگر عدد پنج هزار بیند، مبارک و فرخنده بود.
6000 اگر در خواب عدد شش هزار بیند، دلیل فتح و نصرت بود.
7000 هفت هزار، گشایش کارها است.
8000 هشت هزار، دلیل است که دلیل که کارش به نظام شود.
9000 اگر نه هزار بیند بد است.
10000 گر ده هزار بیند مضرت است.
20000 اگر بیست هزار بیند، دلیل است که بر دشمن غلبه کند.
30000 اگر سی هزار بیند ظفر است.
40000 اگر چهل هزار بیند، نصرت است.
50000 اگر پنجاه هزار بیند، دلیل است که در رنج بماند.
60000 اگر عدد شصت هزار بیند، دلیل شادی است.
70000 اگر هفتاد هزار بیند، دلیل که دشمن بر وی ظفر یابد.
80000 اگر عدد هشتاد هزار بیند، دلیل است که بر خصم غالب شود.
90000 اگر عدد نود هزار بیند، دلیل است که بر خصم غالب شود.
100000 اگر در خواب صد هزار بیند، دلیل است که به مرادها برسد.

تعبیر خواب اعداد طبق روانشناسی یونگ

دیدن اعداد خاص در خوابتان بیانگر تشویق و ترغیب(یا عدم تشویق) در یک ناحیه از زندگی بیداری تان است. اعداد، بازتابی ازین هستند که در یک جایی از زندگی بیداری تان، کجا ایستاده اید یا وضعیت تان چگونه است. برخی اوقات اعداد ممکن است مستقیما ظاهر نشوند و می توانند به صورت تعداد شخصیت ها، تعداد اشیا یا یک عملکردی باشند که به تعداد دفعات خاص تکرار می شود.

هم چنین لازم به ذکر است که اعداد فرد، تهاجمی تر از اعداد زوج هستند، در حالی که نفس اعداد زوج، آرام تر در نظر گرفته شده است. به طور کلی ، شما می خواهید که به اعداد اولیه(از ۱ تا ۹) دقت کنید وقتی که تلاش می کنید معنی اعداد چند رقمی را کشف کنید. برای مثال عدد ۱۹۶۵، می تواند به معنی سال ۱۹۶۵ باشد. اما شما می توانید ارقام را تا زمانی که به یک تک رقم خاص برسید جمع بزنید. پس جمع ارقام ۱۹۶۵ می شود ۲۱ که جمع ارقام آن هم می شود ۳

صفر
صفر نمادی از هیچی یا خالی است. شما یک خلا را در زندگی تان تجربه می کنید. نماد ممکن است همان اهمیت دایره را داشته باشد و بیانگر بی نهایت، ابدیت، تکامل، آزادی مطلق و تقدس باشد. تعبیر دیگر این است که خواب هشداری است که شما دارید به دور خود می چرخید و به هیچ کجا نمی رسید. شاید کارهای تان، معکوس بوده است. بیانگر ماندگاری و بی زمانی است.

یک
یک نمایانگر فردیت، استقلال، رهبری، اصالت، اعتماد به نفس و نفس خود است. عدد یک بودن به این معنی است که شما برنده اید و بهترین هستید. تعبیر دیگر این است که یک بیانگر تنهایی یا تکی بودن است. بیانگر یک نیروی معنوی بالاتر است.

دو
دو بیانگر تعادل، تنوع، مشارکت، پیوند زناشویی، روح یا پذیرش است. می تواند نمادی از ضعف دو برابر یا قدرت دوبرابر باشد. جهان، ساخته شده از دو گانگی ها و تضاد ها دیده می شود، مثل مرد و زن، مادر و پدر، تاریکی و روشنایی، بهشت و جهنم و ...

سه
سه بیانگر زندگی، نشاط و سرزندگی، قدرت درونی، تکامل، تصور، خلاقیت، انرژی، کشف خود و تجربه است. سه بیانگر نمایش بسته ی سه تایی است مثل (گذشته، حال و آینده) یا (پدر مادر و فرزند) یا (جسم و ذهن و روح.) خواب دیدن عدد سه ممکن است به شما بگوید که «تا سه نشه بازی نشه» !

چهار
ثبات و پایداری، محدودیت های فیزیکی، کارهای سخت و چیزهای زمینی است، درست مثل ۴ گوشه ی زمین یا ۴ عنصری که زمین از آن ساخته شده(خاک، باد، آتش و آب). هم چنین بیانگر موضوعات مادی گرایانه است و اینکه چگونه چیزها را به سرانجام می رسانید.

پنج
بیانگر پذیرفتن، خود بخودی، خیرگی و پر رنگ بودن، ماهیت جسورانه، عمل و انسانیت است. عدد ۵ بیانگر ۵ حس انسان است و ممکن است به شما بگوید که حساس تر باشید و با حواس پنج گانه تان بیشتر هماهنگ باشید. تعبیر دیگر این است که عدد ۵ ممکن است بازتاب یک تغییر در مسیرتان باشد یا اینکه نیاز دارید مسیرتان را تغییر دهید. هم چنین لینکی بین بهشت و زمین است و این دو را به هم متصل می کند.

شش
عدد شش بیانگر همکاری، تعادل، آرامش، کمال، گرما، اتحاد، ازدواج، خانواده و عشق است. اینکه حالات ذهنی احساسی و معنوی تان هماهنگ هستند. بیانگر سعادت خانوادگی است.

هفت
عدد هفت بیانگر کمال ذهنی، شفا، تکامل، موزیک و دستیابی به معنویت بالاست. عدد ۷ ممکن است به ۷ گناه مرگبار اشاره کند، ۷ روز هفته یا ۷ چاکرای بدن. تعبیر دیگر این است که ۷ بیانگر منحصر به فرد بودن و بی قاعدگی است. در برخی فرهنگ های شرقی عدد هفت مقدس است.

هشت
بیانگر قدرت، اختیار، موفقیت، کارما، دستاورد های مادی، احیا و ثروت است. وقتی که عدد هشت در خوابتان ظاهر می شود، به غرایز و شهود خود اعتماد کنید.

نه
بیانگر تکامل، خاتمه، تولد دوباره، الهام بخش بودن و تهذیب است. شما در مسیر سازنده ای هستید، به دنبال بهبود جهانید. عدد ۹ نمادی از طول عمر، احیا، تولد دوباره، الهام بخش بودن و تهذیب است.

ده
مطابق مفهوم خاتمه، قدرت بزرگ و دستاورد است. به قوانین یا ۱۰ فرمان اشاره دارد.

یازده
بیانگر شهود، تسلط در یک زمینه خاص، معنویت، روشنگری و ظرفیت برای بدست آوردن است. نمادی از خلاقیت و دیدگاه شماست. چونکه عدد ۱۱ با دو خط موازی نشان داده شده است، پس ممکن است بیانگر دو فرد یا یک شراکت باشد. اگر شما ۱۱ را از یک طرف بچرخانید، نمادی از علامت تساوی است. شاید شما به دنبال تعادل و برابری هستید.

دوازده
بیانگر قدرت معنوی و کمال الهی است. بیانگر چرخه و تکرار است.

سیزده
یک عدد پارادوکس دار و متناقض است که به معنی مرگ و تولد، پایان و شروع، و تغییر و تحول است. نمادی از موانعی است که سر راه شماست و باید به آن غلبه کنید. باید استقامت کنید و سخت بکوشید و به خاطر موفق شدن و رسیدن به اهدافتان سخت تلاش کنید. برای خیلی ها، عدد ۱۳ بیانگر بدشانسی است.

چهارده
بیانگر غیر منتظره و نیاز شما برای انطباق با فرآیند هایی است که هر لحظه در حال تغییر است. نمادی از افراط است و اینکه چگونه به تمایلاتتان توجه زیادی می کنید. شما نیاز دارید که بیشتر خویشتن داری کنید و تمرکزتان روی اهدافتان باشد.

پانزده
بیانگر حل و فصل شرایط سخت است. مشکلات شما به زودی ناپدید خواهد شد.

شانزده
شانزده نمادی از بیگناهی، بی ریایی، آسیب پذیری و عطوفت است. همچنین بیانگر پاکی معنوی و خراب کردن خود قدیمی و تولد جدید است. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بیانگر سن پیش روی شما باشد.

هفده
هفده نمادی از روح است.

هجده
نمادی از کشمکش بین مادی گرایی و معنویت است. همچنین هشداری از خیانت، فریب، دروغ و خودخواهی است. تعبیر دیگر این است که ۱۸ به معنی دروازه ورود شما به بزرگسالی و مسئولیت هایی است که در پی آن می آید.

نوزده
بیانگر استقلال و غلبه بر کشمکش های شخصی است. شما خواهید فهمید که مجبورید پای حرف و عمل خودتان بایستید. این عدد بیانگر یک دندگی و تردید شما در پذیرش کمک از جانب دیگران است.

بیست
عدد بیست بیانگر این است که شما به حمایت نیاز دارید. شاید شما حس کنار گذاشته شدن و ایزوله شدن می کنید.

بیست و یک
بیانگر نقطه عطف در زندگی تان است و گذار کامل به بزرگسالی است. مربوط به مسئولیت هایی است که نیاز دارید خودتان به عهده گیرید.

بیست و دو
بیانگر ظرفیت ذهنی و دانش شماست. بیانگر این است که نیاز دارید عملیاتی تر و هدف محور تر باشید.

بیست و سه
بیانگر این است که شما زیادی حواستان به مردم و خواسته هاشان است. که شما اهداف بلند و/یا غیر واقعی دارید. ممکن است در باور ها و خط فکری تان زیادی ایده آل گرا باشید.

بیست و چهار
سمبلی از پاداش، شادی، عشق، پول، موفقیت و خلاقیت است. به ملاحظات و تعاملات شما با مردمی با جایگاه و قدرت بالا اشاره دارد یعنی به معاشرت تان با افراد بالا دست اشاره دارد. این عدد ممکن است به شما بگوید که در عشق یا موفقیت، زیادی متکبر هستید. تعبیر دیگر این است که عدد ۲۴ ممکن است بیانگر زمان باشد، مثل ۲۴ ساعت یا کل یک روز.

بیست و پنج
دیدنش در خوابتان بیانگر این است که زمان گذشتن از یک مساله یا موضوع رسیده است.

بیست و شش
نمادی از زمین و کارما است.

بیست و هفت
دیدنش در خوابتان به عشق بی قید و شرط و تعهد اشاره دارد. شما از هیچ کاری که برای دیگران از دستتان بر می آمده دریغ نکرده اید.

بیست و هشت
بیانگر پول آسان است. ممکن است اهمیتی شبیه عدد ۱۰ داشته باشد.

بیست و نه
اگر شماره بیست و نه در خوابتان ظاهر می شود، مربوط به روابط و کار شما با هم به عنوان یک تیم است. شما نیاز دارید که به هم اعتماد کنید و وابستگی داشته باشید.

سی
بیانگر سطحی بودن است. شما با احساساتتان صاف و صادق نیستید یا کسی هست که با احساساتش صاف و صادق نیست.

سی و دو
بیانگر این است که شما از نظر احساسی بی حس و کرخت هستید.

سی و سه
بیانگر پتانسیل بالا و آگاهی معنوی است.

سی و چهار
به پشتکار و خرد شما اشاره دارد. شما از اشتباهات و تجارب گذشته تان درس گرفته اید.

سی و پنج
خواب دیدن در مورد ۳۵ به این معنی است که شما برای مسیرتان برنامه ریزی کرده اید و راه را تنظیم کرده اید. می تواند به نبود هارمونی در زندگی بیداری تان اشاره داشته باشد.

سی و شش
به موانع شما اشاره دارد.

سی و نه
نمادی از درک، اندیشه، مدیتیشن و برتری ذهنی است.

چهل
بیانگر این است که دور دور شماست و اوضاع به نفع شماست. دوره ی تذهیب، مهیا شدن و رشد رسیده است.

چهل و دو
مربوط به جذابیت اضداد است.

چهل و سه
بیانگر این است که نیاز دارید چیزها را به شیوه ی خاص و در زمان خاصی انجام دهید. دوست دارید که قوانین را دنبال کنید.

چهل و چهار
به اتحاد مقدس یا ازدواج الهی اشاره دارد.

چهل و نه
بیانگر واقعیت است. زمان آن رسیده است که با حقیقت روبرو شوید.

پنجاه
بیانگر همه ی چیزهای مقدس است. بیانگر لذت و جشن و سرور است. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر سهم عادلانه ی شما از چیزی است، مثل ۵۰/۵۰ یا همان نصف یک چیز.

شصت
عدد مربوط به زمان است. به مساله به اتمام رسیدن زمان یا طول عمر اشاره دارد.

هفتاد
بیانگر کامل بودن و کمال است. شما از زندگی لذت می برید.

هفتاد و شش
خواب دیدن در مورد ۷۶ بیانگر این است که ایده ها یا برنامه های شما، به بار نشسته است. هزینه سخت کوشی و فداکاری شما داده خواهد شد و عوضش داده خواهد شد. این عدد نمادی از معنویت شماست.

هشتاد
عدد ۸۰ در خوابتان به موفقیت و درک و تحقق اهدافتان اشاره دارد. شما در زندگی به پیش می روید.

صد
بیانگر کمال ۱۰۰% است. همچنین ظاهر این عدد در خوابتان به این معنی است که نیاز است تمام هم و غم خود را روی کاری که در دست انجام دارید بگذارید.

۱۱۱
دیدنش درخوابتان به انگیزه، استقلال، قدرت و موفقیت های شما اشاره دارد. همچنین شما منبع الهام برای دیگران هستید. همچنین خواب بیانگر این است که به سرعت اهدافتان را درک می کنید و به آنها می رسید.

۳۳۳
اگر عدد ۳۳۳ در خوابتان ظاهر شود، به این معنی است که شما به دنبال راهنمایی هستید. شما راه خود را گم کرده اید و برای برگشتن در مسیر درست نیاز به کمک دارید.

۵۵۵
بیانگر این است که شما در یک دوره تحول بزرگ را متحمل می شوید و در حال گرفتن تصمیمات مهم هستید.

۶۶۶
دیدن ارقام این عدد در خوابتان بیانگر شیطان و همه ی چیزهای شیطانی است. ظاهرش در خوابتان ممکن است به فعالیت نامشروع یا کاری غلط اشاره کند.

۷۷۷
نمادی از شانس و کمال است. چیزها به وفق مراد شما پیش می روند. تعبیر دیگر این است که به عدد خدا اشاره دارد. شما بر شیطان غلبه خواهید کرد.

۱۱۰
خواب دیدن اینکه به ۱۱۰ زنگ می زنید و کسی جواب نمی دهد یا اینکه شما پشت خط میمانید و منتظر می مانید بیانگر این است که شما توسط یک فرد با اختیار و با قدرت در زندگی تان، بی اهمیت شمرده شده اید. تعبیر دیگر این است که خواب مثل یک بیدار باش است، حواس شما را به چیزی جمع می کند که فکر نمی کردید مهم یا ضروری است اما در واقع به توجه فوری شما نیاز دارد.

۱۰۴۶
وقتی که این عدد را در خواب میبینید، بیانگر این است که به دنبال راهنمایی به سمت مسیر درست هستید.

۱۰۴۷
اگر ارقامش در خوابتان ظاهر شود، پس به این معنی است که شما یک مانع را پیش پای اهدافتان تجربه می کنید. همچنین خواب به شما می گوید که یک رویکرد جدید بیابید.

اگر تعبیر خواب خود را پیدا نکردید آن را از ما بپرسید. لطفا به موارد زیر دقت فرمایید:
لطفا هر خواب را در صفحه تعبیر خواب مرتبط با آن سوال کنید.
لطفا قبل از ارسال خواب متن تعبیر خواب را به دقت بخوانید. اگر تعبیر خواب درخواستی در صفحه موجود باشد دیدگاه شما پاسخ داده نخواهد شد.
حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. کامنت های انگلیسی تایید نخواهند شد.
تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
ارسال تعبیر خواب به ایمیل امکان پذیر نمی باشد و تعبیر ها فقط در سایت نوشته می شود.
تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

188 دیدگاه

از تاریخ 21 بهمن 1396 فقط اعضای وب سایت می توانند تعبیر خواب خود را سوال کنند. اگر قبلا عضو شده اید ورود و برای ثبت نام عضویت را کلیک کنید. ورود عضویت

رعنا

رعنا : سلام خانوم هراتي عزيزم، خدا قوت. من در رابطه با دوستان دخترم (هم جنس هامون) خيلي دستو دلبازم و تاجاييكه بتونم دريغ نميكنم. مثلا ميرفتم باهاشون رستوران، چندصدهزارتومن پول غذارو من حساب ميكردم، يا به مناسبت و بي مناسبت براشون كادوهاي ريزو درشت ميخريدم، يا از هرسفر سوغاتي مي اوردم براشون. متاسفانه ديدم فقط ازم سواستفاده ميشه و نه تنها كسي قدردان نيست بلكه طلبكارم ميشن!! چندوقتيه دارم روي اين عادت بدم كار ميكنم و تلاشمو ميكنم كه خودمو كنترل كنم! چندي پيش خواب ديدم با دوست صميميم (كه اگاهانه باهاش قطع ارتباط كردم) رفتيم رستوران ، ٢٠٠ هزارتومن پول رستوران شد كه من پرداخت كردم، بعدش رفتيم كافي شاپ. ١٠٠هزار تومن هزينه كافي شاپ شد اونم باز من حساب كردم! اونم به روي خودش نيورد. تو خواب اعصابم از دست خودم خورد شد و كلي خودمو دعوا كردم كه "چرا دست از اين كاراي اشتباهت برنميداري؟! مگه قرار نبود درست شي؟!" و از دست خودم حرص خوردم. ممنونم ازتون

پاسخ
لینک۲۶ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۸:۰۰
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. تشکر. رعنای نازنین من بخشی از خوابتان بازتابی است از افکار بیداری شما. ولی چون شما با وجود این تضادهای رفتاری آنان کاری می کنید که حمایت های بی دریغتان باعث شود که آنها فکر کنند می توانند به وسیله ی شما به دستاوردهای بزرگی برسند، این کارها را به روی خودشان نمی آورند. اگر کسی شما را به خاطر خودتان دوست داشت دوست شماست و نه اینکه شما را به خاطر جیبتان دوست داشته باشد. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۶ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۴۱:۲۳
anita

anita : سلام خانم هراتی عزیز وقتتون بخیر عزاداریتون قبول.. خواب دیدم داخل مغازم بودم (خیاطی دارم)یه مشتری آقا اومد و بهم گفت دستمزد دوخت شلوارهاتون چقده؟ من در جواب گفتم 60هزار تومن و البته معمولا هفتادهزار تومن میگیرم دستمزد یه لباس دیگه رو پرسید گفتم 100هزار تومن بعد هرکدوم اینا رو آماده تو یه قفسه داشتم برداشتم بهش نشون بدم زیر لباسا روی قفسه عدد 60 و 100 رو یه کاغذ نوشته شده بود و به قفسه چسبیده بود به اون آقا نشون دادم گفتم ایناهاش اینم قیمت‌ها.. بعد دوستم رو دیدم که با شوهرش اومد مغازم و با هم پارچه فروشی کنارمغازم رفتیم و ظاهرا پارچه خریدیم و اومدیم تو مغازم نشستیم که دوستم با خوشحالی خبر بارداریشو داد و منم بهش تبریک گفتم گفت هنوز مطمئن نیستم همو بغل زدیم و گفتم آن شاءالله خیر باشه

پاسخ
لینک۱۹ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۳۲:۳۸
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. تشکر. همینطور شما. نگرش هایی که شما نسبت به مسائل دارید به خاطر تجاربی است که کسب کرده اید و کاری که به شما واگذار شود صد در صد انرژی و هم و غم خودتان را روی آن می گذارید تا به موفقیت برسید. به همین دلیل گشایش کار می یابید. دوست شما نیاز به نصیحت شما دارد و شما سعی می کنید که مولفه ها و عناصری را به او یادآوری کنید و یا بیاموزید که باعث شود زندگی او خوب شود. دوست شما به خاطر مسئله ای نگران است و غصه می خورد. بعید به نظر می رسد که خواب شما در قسمت دوم صادقه باشد و دوستتان باردار باشد. شما به هر جهت او را راهنمایی خواهید کرد. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۱۹ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۹:۲۵
فاطما گل

فاطما گل : با سلام و عرض احترام خدمت شما . خواب ديدم بيرون در خيابان نزديك خانه مان بودم و شب بود و تقريبا دير وقت بود و من به سرعت مي دويدم و مي ترسيدم كه كسي آسيبي به من نرساند . خودم را نهايتا به نزيكي خانه رساندم و مادرم را آنجا ديدم كه منتظر من ايستاده بود و حس مي كردم با كليد در خانه در دست منتظرم بود. پيش او رفتم او هم جايي بود و از آنجا آمده بود و گفت ٢٠٠ تومن كرايه دادم و اومدم و من كمي به نظرم زياد آمد و كمي عصباني شدم ولي انگار چيزي نگفتم و ديگر مي خواستيم به خانه برويم .ممنون مي شوم خوابم را تعبير كنيد .

پاسخ
لینک۱۵ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۰۸:۳۳
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. احترام متقابل. شما و مادرتان هر دو احساس می کنید که دشمنانتان یا مسائل منفی می خواهند به شما غلبه کنند و شما نیاز به حمایت دارید و احساس کنار گذاشته شدن و ایزوله شدن می کنید. شما نمی توانید حدس بزنید که چه چیزی در آینده منتظر شماست و شرایط برایتان روشن و واضح نیست ولی می خواهید با مادرتان همفکری و همدلی داشته باشید و مشکلاتتان را در جایی که نمی توانید به کسی اعتماد کنید، با همدیگر مطرح کنید و به هم کمک کنید. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۱۵ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۳:۳۸
Leila

Leila : با عرض سلام و خسته نباشید. اگه که یک نفر بگه تو این 50 روزی که گذشت و ازت دور بودم خیلی زجر کشیدم چه تعبیری داره؟ پیشاپیش ممنون از پاسخگوییتون.

پاسخ
لینک۹ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۴۰:۴۵
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. برای تعبیر صحیح خواب معمولا انتخاب یک جمله از کل خواب برای تعبیر، نمی تواند تعبیر درستی به شما بدهد و شرایطی که در خواب دیده اید به طور خلاصه، برای بیان تعبیر بسیار مهم است ولی به طور کلی همین جمله ( با در نظر گرفتن ریسک و احتمال خطا به خاطر خلاصه نویسی) گویای این استکه : 50 بیانگر تمام چیزهای مقدس است، بیانگر شادیست و بیانگر سهم عادلانه ی شما از چیزیست. پس وقتی می گوید در این 50 روز که نبودی زجر کشیدم یعنی تو برای من مقدسی، باعث شادی من هستی و تو چیزی هستی که من برای خودم حق الهی ام می دانم. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۹ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۰۰:۱۵
سحر

سحر : سلام وقتتون بخیر
من خواب دیدم تو حسابم ۳۷ میلیون پول داشتم بعد یهو دیدم یه کارت اعتباری که فکر میکردم خالی باشه ۳میلیون مانده داشت تعجب کرده بودم چه جوری این مانده داره من که قبلا صفرش کرده بودم بعد خوشحال شدم اگه این ۳تومنم بکشم پولم ۴۰‌میلیون میشه
ممنون میشم تعبیر کنید

پاسخ
لینک۶ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۲:۲۵
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. دور دور شماست و اوضاع به نفع شما پیش خواهد رفت. شما امکاناتی به دست می آورید که به خواسته هایتان برسید و موفقیت های زیادی به دست خواهید آورد. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۶ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۴:۵۸
b

b : سلام روز بخیر ..
خواب دیدم که توی تعقیب و گریز دوتا از دوستای خیلی قدیمم ( دوره ی دبیرستان) که باهم فامیل هم هستن ، من یجایی رفتم خرید کنم . سه تا سی دی خریدم که از صاحب مغازه پرسیدم چقد میشه؟ گفت چهارده تومن . بهش گفتم یکم تخفیف بده . اونم یه پونصدی کاغذی و سه تا سکه پونصدی دونه دونه انداخت توی کف دستم و من یکم خوشحال بودم که مثلا تخفیف گرفتم
ممنون از وقتی که میزارید .

پاسخ
لینک۶ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۰۰:۲۸
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. تشکر. اگر از تعقیب آنها احساس خوبی داشتید، دیگران شما را دوست دارند وگرنه احساس می کنید امنیت شما در خطر قرار دارد. شما نیاز دارید که کمی به خودتان استراحت بدهید . فرصت ها و احتمالاتی در دسترس شما قرار می گیرد که بتوانید خوش بگذرانید. عدد 14 نمادی از افراط است و اینکه چگونه به تمایلاتتان توجه زیادی می کنید. شما نیاز دارید که بیشتر خویشتن داری کنید و تمرکزتان روی اهدافتان باشد. باید سعی کنید که در زندگی تان تعادل به وجود بیاورید و مراقب دوگانگی ها و تضادهایی که همیشه وجود دارد باشید چون این دوگانگی ها برای شما موجب ناراحتی تان خواهد شد و دردسر آفرین است. حتما صدقه بدهید که مشکلات و دردسری برایتان بوجود نیاید. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۶ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۴۳:۳۱
b

b : من احساس میکنم که تعقیب و گریز رو لشتباه ممکنه رسونده باشم . اونها همدیگه رو دنبال میکردن و ازینکارا قبلا هم میکردن . دنبال نیکرون و در نهایت یکی خسته میشد و یکی دیگه به مرادش میرسید و باز فردا انگار نه انگار . منظورم از تعقیب و گریز این بوود .پوزش بابت اشتباه ناکافی

پاسخ
لینک۶ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۰:۱۲
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : اشکالی ندارد. تعبیرخواب شما از فرصتها و احتمالات شروع می شود تا آخر.

پاسخ
لینک۶ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۳۷:۰۱
mastan

mastan : سلام مجدد..‌نه من واقعا ساکن اهواز هستم.این معنای خاصی نداره؟

پاسخ
لینک۳ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۰۱:۴۴:۴۵
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : نه نداره.

پاسخ
لینک۳ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۷:۴۲
mastan

mastan : سلام...من دیشب بعد از نیمه شب خواب دیدم که رفتم به شهر مادریم که یکی از شهرهای استان فارس هست بعد یک بلیط رفت و برگشت هواپیما دستمه و برای ساعت نه از شیراز حرکت دارم به محل زندگیم اونجا توی یک خونه بودم که دوتا خاله هام بودن یکی از دخترهای فامیل های دورمونم بودن بعد خاله کوچیکم اومد و گفت من با مامانت قهرم میخوامم از قهر بودنم غصه بخوره چون میدونم ناراحته( من اصلا خاله هامو دوست ندارم و ارتباطم باهاشون ندارم)منم از دیدنش اصن چندشم شد و تو خواب با خودم میگفتم آره تو راست میگی..بعد یکهو دیدم ساعت هشت شبه و من هنوز حرکت نکردم یادم رفته بود انقدر هول کرده بودم و مسناصل بودم که از پرواز جا میمونم و به اون دختر فامیلمونم گفتم وای من نمیرسم یک ساعت و خرده ای تا شیراز راه هست بعدم تا فرودگاه...گفتم سارا زنگ بزن اطلاعات پرواز شاید تاخیر داشته باشه..زنگ زد و شماره پرواز و گفت و بهش گفتن هواپیما تازه از مقصد نشسته و منتظره دوباره برگرده و آماده میشه برای پرواز و قطعش کرد...بعد گفتم اینکه جواب نشد باید میپرسیدی پرواز تاخیر داره یا نه؟ خودم زنگ زدم و به خانمه گفتم خانم پرواز به مقصد اهواز تاخیر داره..شماره پرواز و خواست که به گمونم صد و سی و دو یا صد و سی و سه بود..اما فکر کنم صد و سی و سه بود چندبار گفتم تا شنید و گفت بله پرواز افتاده یازده و نیم شب..منم تند تند آماده بودم که برم و برسم و دیگه بیدار شدم.

پاسخ
لینک۲ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۳۶:۴۷
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. شما به حمایت نیاز دارید. شاید شما حس کنار گذاشته شدن و ایزوله شدن می کنید. می خواهید به موانع و مشکلات زندگی تان غلبه کنید و اهداف بلندی برای خودتان تنظیم کرده اید. ظرفیت و درک شما بالاست ولی شما زیادی حواستان به مردم و خواسته هاشان است و اهداف بلند و یا غیر واقعی دارید. ممکن است در باور ها و خط فکری تان زیادی ایده آل گرا باشید ولی با احساسات خودتان صاف و صادق نیستید و حرف دلتان را نمی زنید. اگر در واقعیت در اهواز هستید که هیچ اما اگر فقط در خوابتان می خواستید به اهواز بروید، دوره ی سخت و استرس زایی پیش روی شماست و باید برای دفع شر صدقه بدهید. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۳۲:۵۹
Samira

Samira : سلام.خواب ديدم يه گوشي موبايل خريدم كه همراهش دوتا كارت بهم دادن كه انگار چيزي شبيه مدرك يا سندش بود و بايد هردو كارت رو هميشه نگه ميداشتم.مدل گوشي توي خواب مثلا هموني بود كه در بيداري قصد دارم يه روزي بخرم ولي ظاهرش يكم فرق داشت و قيمت اصليش ٨-٩ ميليون هست و توي خوابم عدد قيمتشو چند بار ديدم كه نوشته بود ٢٦٨(يا شايد ٢٤٨) و با اين قيمت خريدمش.و خيلي هم مراقب گوشي و مراقب كارتها بودم.توي يكي از اون كارتها رو خوندم كه مشخصات من به عنوان صاحب گوشي نوشته شده بود.و فقط يادمه نوشته بود دختر زيبا.
تشكر از تعبيرتون

پاسخ
لینک۲۶ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۵۵:۴۴
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. شما با کسی آشنا خواهید شد یا ارتباط جدیدی با کسی پیدا می کنید و تغییر خوشایندی در زندگی شما به وجود می آید. شما باید مراقب باشید که مسائلی غیر منتظره در شرف وقوع هستند و شرایط هر لحظه در حال تغییر است. باید دقت کنید که خیلی به تمایلاتتان توجه نکنید و افراط نکنید. شما نیاز دارید که بیشتر خویشتن داری کنید و تمرکزتان روی اهدافتان باشد تا متضرر نشوید. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۶ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۰۷:۴۴
melika

melika : سلام خانوم هراتی من این خوابم خیلی برام مهمه آحر قراره یه مناقصه چند روز دیگه شوهرم شرکت کنه و من کلی از خدا خواستم که برا مبلغش راهنماییم کنه،دیشب خواب میدیدم تو داروخونه ای که تو دوران عقدم کار میکردم هستم و شوهرم قرار بود بره یه شهر دیگه برا کار منم بخاطر اون اول تصمیم داشتم از کارم بیام بیرون ولی بعدش گفتم خوب اون بره اون شهر برا کار منم بخاطری کمک خرجش باشمکار میکنم بعد تو داروخونه بودم دو تا آقا آمدنو یکیشون بهم گفت برا پنج تا بچه یتیم میخوام لباس بخرم چی مناسب دارین تو دارخونه منم احساس میکردم تو کمد دکتر داروخونه کت و شلوار فروشی هست بهش گفتم برا سه تا شون کت و شلوار هست اما قیمتشون هشتاد تومنه گفت حالا برو بیار من رفتم کتو شلوارو بیارم اتاق دکتر تو زیر زمین بود رفتم تو اتاقشو انگار تو خواب من تازه از مرخصی ازدواجم آمده بودم باهاش سلام علیک کردم گفت خانوم فلانی قبلا بیشتر دل به کار میدادی و خیلی ازت راضی بودم حواستو بیشتر جمع کن منم رفتم سر کمد کت و شلوارا و دیدم کت و شلوار سفید هم هست گفتم اینو برا شوهرم بردارم و به دکتر گفتم مشکیش نیست گفت نه منم سفیده روبرا شوهرم برداشتمو و اون سه تا دیگه رو هم برا اون آقا بعد دکتر بهم گفت حواست باشه اونا رو کمتر از بیست و دو هزار تومن ندی منم گفتم من فکر کردم هشتاد تومنه و به مرده گفتم هشتاد گفت جالا که اینجوری گفتی پس دیگه پنجاه تومن بهشون بده من آمدم از اتاق بیرون دیدم دو طرفم دو تا راه پله هست سمت چپی درست بود ولی به حالت مانع تا بالا جلوش آهن بود و سمت راستی هنوز به حالت نیمه ساخته از سمت راستی آمدم بالا و گفتم سریعت برم طرف داروخونه که دیر شده کتو شلوارو بردم و به مرده نشون دادم و گفتم برا شما پنجاه آخرش ولی اون گفت اینا اینقد نمی ارزه حالا نمیدونم برشون داشت یا نه.ممنون

پاسخ
لینک۲۵ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۱:۵۴:۰۲
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. شوهر شما می خواهد کاری را شروع کند و شرایط زندگی تان را عوض کند و شما دست به دعا برداشته اید تا خداوند راه حلی پیش پای شما بگذارد که بتوانید او را به برکت دعایتان کمک یا راهنمایی کنید. برای اینکه شما گشایش کار داشته باشید باید سعی کنید منبعد در زندگی تان خیلی انسانی و پررنگ تر و جسورانه تر از قبل رفتار کنید و مثلا به یتیمها کمک کنید تا شرایط زندگی آنان خوب شود یا بتوانید مسیر زندگی تعدادی از آنان را تغییر دهید. شما در توان خودتان می بینید که بتوانید باعث نشاط و سرزندگی و کمک به چند نفر بشوید که آنها بتوانند در زندگی به موفقیت برسند. در عوض شما هم از خداوند می خواهید که در ازای کمکتان به این یتیمها، شما هم به موفقیت برسید. همسرتان برای برنده شدن در مناقصه باید ظرفیت ذهنی و دانش خودش را بالا ببرد و عملیاتی تر و هدف محورتر عمل کند. او در این مناقصه برنده خواهد شد و خیالتان راحت می شود. شما با یتیمان عادلانه برخورد خواهید کرد و سهم عادلانه ی خودتان را هم از این معامله با خداوند خواهید گرفت. شما از پله ها بالا رفته اید و این به منزله ی پیشرفت شما در زندگی خواهد بود ولی پله های نیمه ساخته اشاره به این دارد که شوهر شما باید روی خودش کار کند و نقایص خودش را از بین ببرد. همانطور که گفتم باید سعی کند که ظرفیت ذهنی و دانش خودش را بالاتر ببرد و عملیاتی تر و هدف محورتر رفتار کند. انشالله که خداوند کارتان را با موفقیت پیش خواهد برد. منوط به اینکه شما هم سر قولتان باشید. نذر کنید که به بچه های یتیم کمک کنید و سرپرستی چند نفر را از لحاظ مالی به عهده بگیریدو ماهیانه برای رشد و ترقی آنان مبلغی را هزینه کنید. در ازای آن خداوند هم شما را در زندگی بالا خواهد برد. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۵ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۵۰:۰۷
ادامه

از تاریخ 21 بهمن 1396 فقط اعضای وب سایت می توانند تعبیر خواب خود را سوال کنند. اگر قبلا عضو شده اید ورود و برای ثبت نام عضویت را کلیک کنید. ورود عضویت