یوتاب گلچینی از بهترین ها

تعبیر خواب اعداد

از میان اعداد ، دیدن عدد 7، 40، 110 و عدد 121 در خواب، سعد و نیکوست زیرا در ذکر خداوند، این چهار عدد دارای رموز مثبتی است.

ابراهیم کرمانی می گوید:
1 عدد یکی نیک بود.
2 عدد دو، دلیل غم بود.
3 اگر به خواب عدد سه بیند، دلیل است ازکاری که کند برخورداری نیابد.
4 اگر عدد چهار بیند، نیکو بود. وقتی که چیزی دیگر با آن نباشد و نپیوندد.
5 اگر عدد پنج بیند، نیکو بود، وقتی که نمازها برپا دارد.
6 اگر در خواب عدد شش بیند، دلیل که به غایت نیکو بود و مراد یابد.
7 و 8 اگر هفت یا هشت بیند، بد بود.
9 اگر نه بیند، دلیل زحمت و فساد بود.
10 اگر عدد ده بیند، دلیل که مراد دین و دنیای او حاصل گردد.
11 اگر عدد یازده بیند، دلیل شغل او به روز کار تمام گردد.
12 اگر عدد دوازده بیند، نیکو بود.
13 اگر در خواب عدد سیزده بیند، دلیل است کارش بسته گردد.
14 اگر عدد چهارده بیند نیکو بود.
15 اگر عدد پانزده بیند، دلیل است که پراکنده گردد.
16 اگر شانزده بیند، دلیل که کارش نیکو گردد.
17 اگر عدد هفده بیند، دلیل که چیزها تباه گردد و بازگردد.
18 اگر عدد هجده بیند، دلیل که کارش برنیاید.
19 اگر نوزده بیند، دلیل است او را بی زحمت کار افتد.
20 اگر در خواب عدد بیست بیند، دلیل که مال حاصل کند و بر دشمن ظفر یابد.
30 اگر عدد سی بیند، دلیل که او را با کسی رو افتد و مراد یابد.
40 اگر عدد را چهل بیند، دلیل است کارش بسته گردد.
50 اگر عدد پنجاه بیند، دلیل است بر رنج و شغل بی فایده.
60 عدد شصت سوگندی است بر گردن که باید شصت روز روزه بگیری.
70 اگر عدد را هفتاد بیند دلیل است کارش به تأخیر برآید.
80 اگر عدد هشتاد بیند، دلیل است او را به تهمت زنا بگیرند و هشتاد چوبین بزنند.
90 اگر در خواب عدد نود بیند، دلیل که زنی بزرگزاده و مالدار بخواهد.
100 اگر عدد صد بیند، دلیل که ظفر یابد.
200 اگر عدد دویست بیند، دلیل است دشمن بر وی ظفر یابد.
300 اگر عدد سیصد بیند، دلیل است مرادش دیر برآید.
400 اگر چهارصد بیند، بر دشمن ظفر یابد.
500 اگر در خواب پانصد بیند، دلیل که کارش موقوف نماید.
600 اگر ششصد بیند، دلیل است به مقصود برسد.
700 اگر هفتصد بیند، دلیل است از کار سخت برهد.
800 اگر هشتصد بیند، دلیل است بر دشمن ظفر یابد.
1000 اگر هزار بیند، دلیل است دشمن را قهر کند.
3000 اگر سه هزار بیند قوت باشد و فیروزی یابد.
4000 عدد چهارهزار، دلیل مضرت بود.
5000 اگر عدد پنج هزار بیند، مبارک و فرخنده بود.
6000 اگر در خواب عدد شش هزار بیند، دلیل فتح و نصرت بود.
7000 هفت هزار، گشایش کارها است.
8000 هشت هزار، دلیل است که دلیل که کارش به نظام شود.
9000 اگر نه هزار بیند بد است.
10000 گر ده هزار بیند مضرت است.
20000 اگر بیست هزار بیند، دلیل است که بر دشمن غلبه کند.
30000 اگر سی هزار بیند ظفر است.
40000 اگر چهل هزار بیند، نصرت است.
50000 اگر پنجاه هزار بیند، دلیل است که در رنج بماند.
60000 اگر عدد شصت هزار بیند، دلیل شادی است.
70000 اگر هفتاد هزار بیند، دلیل که دشمن بر وی ظفر یابد.
80000 اگر عدد هشتاد هزار بیند، دلیل است که بر خصم غالب شود.
90000 اگر عدد نود هزار بیند، دلیل است که بر خصم غالب شود.
100000 اگر در خواب صد هزار بیند، دلیل است که به مرادها برسد.

تعبیر خواب اعداد طبق روانشناسی یونگ

دیدن اعداد خاص در خوابتان بیانگر تشویق و ترغیب(یا عدم تشویق) در یک ناحیه از زندگی بیداری تان است. اعداد، بازتابی ازین هستند که در یک جایی از زندگی بیداری تان، کجا ایستاده اید یا وضعیت تان چگونه است. برخی اوقات اعداد ممکن است مستقیما ظاهر نشوند و می توانند به صورت تعداد شخصیت ها، تعداد اشیا یا یک عملکردی باشند که به تعداد دفعات خاص تکرار می شود.

هم چنین لازم به ذکر است که اعداد فرد، تهاجمی تر از اعداد زوج هستند، در حالی که نفس اعداد زوج، آرام تر در نظر گرفته شده است. به طور کلی ، شما می خواهید که به اعداد اولیه(از ۱ تا ۹) دقت کنید وقتی که تلاش می کنید معنی اعداد چند رقمی را کشف کنید. برای مثال عدد ۱۹۶۵، می تواند به معنی سال ۱۹۶۵ باشد. اما شما می توانید ارقام را تا زمانی که به یک تک رقم خاص برسید جمع بزنید. پس جمع ارقام ۱۹۶۵ می شود ۲۱ که جمع ارقام آن هم می شود ۳

صفر
صفر نمادی از هیچی یا خالی است. شما یک خلا را در زندگی تان تجربه می کنید. نماد ممکن است همان اهمیت دایره را داشته باشد و بیانگر بی نهایت، ابدیت، تکامل، آزادی مطلق و تقدس باشد. تعبیر دیگر این است که خواب هشداری است که شما دارید به دور خود می چرخید و به هیچ کجا نمی رسید. شاید کارهای تان، معکوس بوده است. بیانگر ماندگاری و بی زمانی است.

یک
یک نمایانگر فردیت، استقلال، رهبری، اصالت، اعتماد به نفس و نفس خود است. عدد یک بودن به این معنی است که شما برنده اید و بهترین هستید. تعبیر دیگر این است که یک بیانگر تنهایی یا تکی بودن است. بیانگر یک نیروی معنوی بالاتر است.

دو
دو بیانگر تعادل، تنوع، مشارکت، پیوند زناشویی، روح یا پذیرش است. می تواند نمادی از ضعف دو برابر یا قدرت دوبرابر باشد. جهان، ساخته شده از دو گانگی ها و تضاد ها دیده می شود، مثل مرد و زن، مادر و پدر، تاریکی و روشنایی، بهشت و جهنم و ...

سه
سه بیانگر زندگی، نشاط و سرزندگی، قدرت درونی، تکامل، تصور، خلاقیت، انرژی، کشف خود و تجربه است. سه بیانگر نمایش بسته ی سه تایی است مثل (گذشته، حال و آینده) یا (پدر مادر و فرزند) یا (جسم و ذهن و روح.) خواب دیدن عدد سه ممکن است به شما بگوید که «تا سه نشه بازی نشه» !

چهار
ثبات و پایداری، محدودیت های فیزیکی، کارهای سخت و چیزهای زمینی است، درست مثل ۴ گوشه ی زمین یا ۴ عنصری که زمین از آن ساخته شده(خاک، باد، آتش و آب). هم چنین بیانگر موضوعات مادی گرایانه است و اینکه چگونه چیزها را به سرانجام می رسانید.

پنج
بیانگر پذیرفتن، خود بخودی، خیرگی و پر رنگ بودن، ماهیت جسورانه، عمل و انسانیت است. عدد ۵ بیانگر ۵ حس انسان است و ممکن است به شما بگوید که حساس تر باشید و با حواس پنج گانه تان بیشتر هماهنگ باشید. تعبیر دیگر این است که عدد ۵ ممکن است بازتاب یک تغییر در مسیرتان باشد یا اینکه نیاز دارید مسیرتان را تغییر دهید. هم چنین لینکی بین بهشت و زمین است و این دو را به هم متصل می کند.

شش
عدد شش بیانگر همکاری، تعادل، آرامش، کمال، گرما، اتحاد، ازدواج، خانواده و عشق است. اینکه حالات ذهنی احساسی و معنوی تان هماهنگ هستند. بیانگر سعادت خانوادگی است.

هفت
عدد هفت بیانگر کمال ذهنی، شفا، تکامل، موزیک و دستیابی به معنویت بالاست. عدد ۷ ممکن است به ۷ گناه مرگبار اشاره کند، ۷ روز هفته یا ۷ چاکرای بدن. تعبیر دیگر این است که ۷ بیانگر منحصر به فرد بودن و بی قاعدگی است. در برخی فرهنگ های شرقی عدد هفت مقدس است.

هشت
بیانگر قدرت، اختیار، موفقیت، کارما، دستاورد های مادی، احیا و ثروت است. وقتی که عدد هشت در خوابتان ظاهر می شود، به غرایز و شهود خود اعتماد کنید.

نه
بیانگر تکامل، خاتمه، تولد دوباره، الهام بخش بودن و تهذیب است. شما در مسیر سازنده ای هستید، به دنبال بهبود جهانید. عدد ۹ نمادی از طول عمر، احیا، تولد دوباره، الهام بخش بودن و تهذیب است.

ده
مطابق مفهوم خاتمه، قدرت بزرگ و دستاورد است. به قوانین یا ۱۰ فرمان اشاره دارد.

یازده
بیانگر شهود، تسلط در یک زمینه خاص، معنویت، روشنگری و ظرفیت برای بدست آوردن است. نمادی از خلاقیت و دیدگاه شماست. چونکه عدد ۱۱ با دو خط موازی نشان داده شده است، پس ممکن است بیانگر دو فرد یا یک شراکت باشد. اگر شما ۱۱ را از یک طرف بچرخانید، نمادی از علامت تساوی است. شاید شما به دنبال تعادل و برابری هستید.

دوازده
بیانگر قدرت معنوی و کمال الهی است. بیانگر چرخه و تکرار است.

سیزده
یک عدد پارادوکس دار و متناقض است که به معنی مرگ و تولد، پایان و شروع، و تغییر و تحول است. نمادی از موانعی است که سر راه شماست و باید به آن غلبه کنید. باید استقامت کنید و سخت بکوشید و به خاطر موفق شدن و رسیدن به اهدافتان سخت تلاش کنید. برای خیلی ها، عدد ۱۳ بیانگر بدشانسی است.

چهارده
بیانگر غیر منتظره و نیاز شما برای انطباق با فرآیند هایی است که هر لحظه در حال تغییر است. نمادی از افراط است و اینکه چگونه به تمایلاتتان توجه زیادی می کنید. شما نیاز دارید که بیشتر خویشتن داری کنید و تمرکزتان روی اهدافتان باشد.

پانزده
بیانگر حل و فصل شرایط سخت است. مشکلات شما به زودی ناپدید خواهد شد.

شانزده
شانزده نمادی از بیگناهی، بی ریایی، آسیب پذیری و عطوفت است. همچنین بیانگر پاکی معنوی و خراب کردن خود قدیمی و تولد جدید است. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بیانگر سن پیش روی شما باشد.

هفده
هفده نمادی از روح است.

هجده
نمادی از کشمکش بین مادی گرایی و معنویت است. همچنین هشداری از خیانت، فریب، دروغ و خودخواهی است. تعبیر دیگر این است که ۱۸ به معنی دروازه ورود شما به بزرگسالی و مسئولیت هایی است که در پی آن می آید.

نوزده
بیانگر استقلال و غلبه بر کشمکش های شخصی است. شما خواهید فهمید که مجبورید پای حرف و عمل خودتان بایستید. این عدد بیانگر یک دندگی و تردید شما در پذیرش کمک از جانب دیگران است.

بیست
عدد بیست بیانگر این است که شما به حمایت نیاز دارید. شاید شما حس کنار گذاشته شدن و ایزوله شدن می کنید.

بیست و یک
بیانگر نقطه عطف در زندگی تان است و گذار کامل به بزرگسالی است. مربوط به مسئولیت هایی است که نیاز دارید خودتان به عهده گیرید.

بیست و دو
بیانگر ظرفیت ذهنی و دانش شماست. بیانگر این است که نیاز دارید عملیاتی تر و هدف محور تر باشید.

بیست و سه
بیانگر این است که شما زیادی حواستان به مردم و خواسته هاشان است. که شما اهداف بلند و/یا غیر واقعی دارید. ممکن است در باور ها و خط فکری تان زیادی ایده آل گرا باشید.

بیست و چهار
سمبلی از پاداش، شادی، عشق، پول، موفقیت و خلاقیت است. به ملاحظات و تعاملات شما با مردمی با جایگاه و قدرت بالا اشاره دارد یعنی به معاشرت تان با افراد بالا دست اشاره دارد. این عدد ممکن است به شما بگوید که در عشق یا موفقیت، زیادی متکبر هستید. تعبیر دیگر این است که عدد ۲۴ ممکن است بیانگر زمان باشد، مثل ۲۴ ساعت یا کل یک روز.

بیست و پنج
دیدنش در خوابتان بیانگر این است که زمان گذشتن از یک مساله یا موضوع رسیده است.

بیست و شش
نمادی از زمین و کارما است.

بیست و هفت
دیدنش در خوابتان به عشق بی قید و شرط و تعهد اشاره دارد. شما از هیچ کاری که برای دیگران از دستتان بر می آمده دریغ نکرده اید.

بیست و هشت
بیانگر پول آسان است. ممکن است اهمیتی شبیه عدد ۱۰ داشته باشد.

بیست و نه
اگر شماره بیست و نه در خوابتان ظاهر می شود، مربوط به روابط و کار شما با هم به عنوان یک تیم است. شما نیاز دارید که به هم اعتماد کنید و وابستگی داشته باشید.

سی
بیانگر سطحی بودن است. شما با احساساتتان صاف و صادق نیستید یا کسی هست که با احساساتش صاف و صادق نیست.

سی و دو
بیانگر این است که شما از نظر احساسی بی حس و کرخت هستید.

سی و سه
بیانگر پتانسیل بالا و آگاهی معنوی است.

سی و چهار
به پشتکار و خرد شما اشاره دارد. شما از اشتباهات و تجارب گذشته تان درس گرفته اید.

سی و پنج
خواب دیدن در مورد ۳۵ به این معنی است که شما برای مسیرتان برنامه ریزی کرده اید و راه را تنظیم کرده اید. می تواند به نبود هارمونی در زندگی بیداری تان اشاره داشته باشد.

سی و شش
به موانع شما اشاره دارد.

سی و نه
نمادی از درک، اندیشه، مدیتیشن و برتری ذهنی است.

چهل
بیانگر این است که دور دور شماست و اوضاع به نفع شماست. دوره ی تذهیب، مهیا شدن و رشد رسیده است.

چهل و دو
مربوط به جذابیت اضداد است.

چهل و سه
بیانگر این است که نیاز دارید چیزها را به شیوه ی خاص و در زمان خاصی انجام دهید. دوست دارید که قوانین را دنبال کنید.

چهل و چهار
به اتحاد مقدس یا ازدواج الهی اشاره دارد.

چهل و نه
بیانگر واقعیت است. زمان آن رسیده است که با حقیقت روبرو شوید.

پنجاه
بیانگر همه ی چیزهای مقدس است. بیانگر لذت و جشن و سرور است. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر سهم عادلانه ی شما از چیزی است، مثل ۵۰/۵۰ یا همان نصف یک چیز.

شصت
عدد مربوط به زمان است. به مساله به اتمام رسیدن زمان یا طول عمر اشاره دارد.

هفتاد
بیانگر کامل بودن و کمال است. شما از زندگی لذت می برید.

هفتاد و شش
خواب دیدن در مورد ۷۶ بیانگر این است که ایده ها یا برنامه های شما، به بار نشسته است. هزینه سخت کوشی و فداکاری شما داده خواهد شد و عوضش داده خواهد شد. این عدد نمادی از معنویت شماست.

هشتاد
عدد ۸۰ در خوابتان به موفقیت و درک و تحقق اهدافتان اشاره دارد. شما در زندگی به پیش می روید.

صد
بیانگر کمال ۱۰۰% است. همچنین ظاهر این عدد در خوابتان به این معنی است که نیاز است تمام هم و غم خود را روی کاری که در دست انجام دارید بگذارید.

۱۱۱
دیدنش درخوابتان به انگیزه، استقلال، قدرت و موفقیت های شما اشاره دارد. همچنین شما منبع الهام برای دیگران هستید. همچنین خواب بیانگر این است که به سرعت اهدافتان را درک می کنید و به آنها می رسید.

۳۳۳
اگر عدد ۳۳۳ در خوابتان ظاهر شود، به این معنی است که شما به دنبال راهنمایی هستید. شما راه خود را گم کرده اید و برای برگشتن در مسیر درست نیاز به کمک دارید.

۵۵۵
بیانگر این است که شما در یک دوره تحول بزرگ را متحمل می شوید و در حال گرفتن تصمیمات مهم هستید.

۶۶۶
دیدن ارقام این عدد در خوابتان بیانگر شیطان و همه ی چیزهای شیطانی است. ظاهرش در خوابتان ممکن است به فعالیت نامشروع یا کاری غلط اشاره کند.

۷۷۷
نمادی از شانس و کمال است. چیزها به وفق مراد شما پیش می روند. تعبیر دیگر این است که به عدد خدا اشاره دارد. شما بر شیطان غلبه خواهید کرد.

۱۱۰
خواب دیدن اینکه به ۱۱۰ زنگ می زنید و کسی جواب نمی دهد یا اینکه شما پشت خط میمانید و منتظر می مانید بیانگر این است که شما توسط یک فرد با اختیار و با قدرت در زندگی تان، بی اهمیت شمرده شده اید. تعبیر دیگر این است که خواب مثل یک بیدار باش است، حواس شما را به چیزی جمع می کند که فکر نمی کردید مهم یا ضروری است اما در واقع به توجه فوری شما نیاز دارد.

۱۰۴۶
وقتی که این عدد را در خواب میبینید، بیانگر این است که به دنبال راهنمایی به سمت مسیر درست هستید.

۱۰۴۷
اگر ارقامش در خوابتان ظاهر شود، پس به این معنی است که شما یک مانع را پیش پای اهدافتان تجربه می کنید. همچنین خواب به شما می گوید که یک رویکرد جدید بیابید.

اگر تعبیر خواب خود را پیدا نکردید آن را از ما بپرسید. لطفا به موارد زیر دقت فرمایید:
لطفا هر خواب را در صفحه تعبیر خواب مرتبط با آن سوال کنید.
لطفا قبل از ارسال خواب متن تعبیر خواب را به دقت بخوانید. اگر تعبیر خواب درخواستی در صفحه موجود باشد دیدگاه شما پاسخ داده نخواهد شد.
حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. کامنت های انگلیسی تایید نخواهند شد.
تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
ارسال تعبیر خواب به ایمیل امکان پذیر نمی باشد و تعبیر ها فقط در سایت نوشته می شود.
تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

136 دیدگاه

از تاریخ 21 بهمن 1396 فقط اعضای وب سایت می توانند تعبیر خواب خود را سوال کنند. اگر قبلا عضو شده اید ورود و برای ثبت نام عضویت را کلیک کنید. ورود عضویت

فاطما گل

فاطما گل : با سلام و عرض احترام خدمت شما.( اين خواب از زبان مادرم است.)خواب ديدم خانمي مي خواست به خيريه اي برود كه ( ساكي داشت.)ساك از من بود و وسايل اش از ايشان.من ساك را كمك اش بردم. آنجا حس مي كردم قبلا پولي را به عنوان كمك دادم و الان هم مي خواستم بدهم.آن خانم به آقايي كه آنجا بود گفت ١٠١ هزار تومان بدهم و او گفت بله . من هم با خودم گفتم بهتر است منم ١٠١ هزار تومان بدهم و دو تا ٥٠ هزار توماني يا يك هزار توماني دادم و براي خودم دو تا ٥ هزاري و دو تا ١٠ هزاري و يك ٢ هزاري باقيماند يعني جمعا ٣٢ هزار باقيماند.ممنون مي شوم خواب او را تعبير كنيد.

پاسخ
لینک۳۰ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۲۵:۰۳
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. احترام متقابل. شما می خواهید با انجام کار خیر به موفقیت برسید و هم 100 درصد موفق خواهید شد و هم به نیروی معنوی الهی وصل شده اعتماد به نفستان بالا می رود و برنده هستید. اما از نظر احساسی در شرایط حاضر کرخت و سست هستید. می خواهید مسیر زندگی تان عوض شود و به دستاورد بزرگی برسید اما در عین حال با دوگانگی ها و تضادهای دنیا مواجه هستید که به شما احساس ضعف دوبرابر می دهد. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۳۱ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۳۰:۳۲
leili

leili : سلام خانم هراتی
ما جدیدا درگیر اتفاقاتی شدیم که اگر حواسمون یه لحظه از پدرمون پرت بشه، یکی از افراد بسیار نزدیکمون اموال پدرم را بالا می کشه، برای همین ما دنبال اینیم که یه وکیل خوب برای بابام پیدا کنیم تا طرف حساب ایشون وکیل بابام باشه.
دیشب خواب دیدم بابام بهم یه سفته دو میلیونی داده، و کارم در فرودگاه ردیف شده و قراره بابام ضامنم بشه.
تعبیرش چیه؟ ممکنه بابام منو وکیل خودش کنه؟ چون امروز به من همین حرفو زد!
ممنون از لطفتون

پاسخ
لینک۲۸ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۲۸:۲۸
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. یعنی او می خواهد که شما برای بدست آوردن تعادل در زندگی تان پیشرفت کنید و مال و اموال به دست بیاورید. او پشتیبان شما خواهد بود. انشالله در زندگی پیشرفت کرده و بالا می روید. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۸ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۱۰:۰۵
Nika

Nika : سلام خانم هراتی ، امروز هفت صبح توو خواب دیدم ، میون یک سری آدمهای ناشناس هستم که انگار فامیلم هستند ولی من نمیشناسمشون، و همش حرف از هفده بود اولش درباره هفده روز صحبت میکردیم و اخر خوابم این بود که انگار من هفده هزار تومن پول داشتم و اونها به همدیگه میگفتند این هفده تومن پول داره که ارزشی نداره و من مخالف بودم و میگفتم من تقسیم بندیش میکنم و باهاش سرمایه گذاری میکنم. توو خوابم عدد هفده رو خیلی میشنیدم

پاسخ
لینک۲۷ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۴۹:۲۲
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. شما با احساسات سرکوب شده ی خودتان و چیزهایی که هیج وقت نگذاشته اند به آنها فکر کنید یا برسید مواجه خواهید شد. یا اینکه با فامیلتان احساس غریبگی خواهید کرد چون شما را درک نمی کنند. آنها روح و انگیزه ی شما را برای رسیدن به موفقیت درک نمی کنند. اما شما می دانید که قادر خواهید بود به موفقیت برسید. به غرایز و شهود خودتان اعتماد کنید. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۷ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۴۲:۲۱
العبد

العبد : سلام
خواب دیدم پشت میز در محل کارمان نشسته بودم (چینش اتاق کمی متفاوت بود) صاحب کارمان نزد من آمد و گفت برگه ای بردار و متراژ قدر السهم هرکس را در پاساژ بنویس (آنها مجتمعی تجاری اداری ساخته اند که دفتر ما همانجاست)
نخست سهم یکی از دوستانش را گفت 1555 متر که ایشان هم انجا بود و صدایی به شوخی در اوردند و همه خندیدند. دوست ایشان در واقع بذله گو و بسیار متمول است. سپس سهم خودش را گفت که باز آن آقا صدایی به شوخی در اوردند و همه خندیدند. جمع و خنده ها دوستانه بود نه اینکه جنبه تمسخر داشته باشد.
آیا این خواب تعبیر دارد؟

پاسخ
لینک۲۷ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۰۴:۰۵
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. شما می خواهید شخصیت عده ای را ارزیابی کرده و روی آنان قضاوت کنید. صاحب سهم نخست به کمال ذهنی رسیده و شخصیتی منحصر به فرد دارد. روح او بزرگ است و تدبیر و عقل او زیاد. شاید شما خلاف این فکر می کرده اید. نوشتن در خواب، به خطا در قضاوت و اشتباهی که کرده اید اشاره دارد. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۷ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۱۰:۱۹
العبد

العبد : سلام مجدد
سهم نفر دوم هزار متر بود فراموش کردم بنویسم

پاسخ
لینک۲۷ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۵۷:۴۵
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : نفر دوم با تمام قوا روی کاری که در نظر دارد، فعالیت می کند تا به موفقیت برسد. او به دستاورد بزرگی خواهد رسید و او صاحب شخصیتی مستقل، دارای قدرت رهبری، با اصالت و با اعتماد به نفس است و همیشه بهترین و برنده محسوب می شود.

پاسخ
لینک۲۷ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۱۴:۴۶
لی لی من

لی لی من : سلام من خواب دیدم قران دست مادر بزرگم بود,یا نمیدونم من دادم دستش,گفتم مامان بزرگ بیا یکم قران بخون دعا کن من مشکلم حل شه(البته مادر بزرگم فوت شدن) مادربزرگم قرانو خوند یکم گفت خوندم دعاکردم,مشکلت حل میشه وحاجت میگیری,بعد قرار بود بریم انتخابات رفتم یه جایی که خیلی شلوغ بود یه برگه ایی بهم دادن,من تو اون برگه یک عالمه عدد یک نوشتم,البته دو سه ام نوشتم زیاد ولی عدد یک خیلی بیشتر بود

پاسخ
لینک۲۵ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۱۰:۰۰
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. روحشان شاد. شما از مادر بزرگتان التماس دعا می کنیدد و او هم شما را دعا می کند که به خواسته هایتان برسید. حاجت روا خواهید شد. شما انتخابی خواهید کرد که درجه یک و بهترین است و شما برنده خواهید بود. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۵ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۴۹:۲۶
Golesorkh

Golesorkh : ببخشيد حواسم نبود كه بگم بليطايي كه گرفته بود براي سينما بود انگار ، ببخشيد

پاسخ
لینک۲۳ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۵۳:۳۱
Golesorkh

Golesorkh : سلام خانم هراتي عزيز❤️ من ديروز از دوستپسرم سر يه مسيج الكي ناراحت شدم،ديشب اين دو صحنه رو قاطي باهم ديدم، يجاي خوابم مراسم عروسي يه دختر فاميلمون بود كه لباس عروس پوشيده بود و تو جمعيت بود من لباسشو قبلن كه پرو كرده بود ديده بودم و نظرمثبت داده بودم به لباسش، و تومراسم ب مامانش گفتم لباسش خوشگله، ولي از نزديك يكم از مد افتاده بود، وسط مراسم عروسيش (فك كنم قبل از رقص) من و خانوادم خدافظي كرديم و رفتيم موقع خدافظي من دنبال رژلب قرمز ميگشتم چون لبام يكم بيرنگ شده بود و پيداش كردم تو كيفم. بعد صحنه دوم ديدمدوست پسرم هي پيغام ميده حرفاي اون مسيجشو كه تو بيداري داده عوض ميكنه و توجيه ميكنه حتي يه جاش گفته بود الكي گفتم! و حتي( من در واقعيت كورد هستم) يه جا به دوتا مرد با لباس كوردي كه داشتن تو كوچه كوردي ميرقصيدن به زبون كوردي شادباش گفت، همه اينارو واسه اينكه از دل من درآره انگار ميكرد،در آخر انگار باهام يه قرار ديدار گذاشته بود و بليط سينما خريده بود هي از پله برقي بالا رفتم تا اينكه به بالاترين طبقه رسيدم كه حالت وي آي پي داشت و همه وسايل اونجا از جاهاي ديگه مجلل تر بود، يهو ديدم با پاسپورت خودش انگار بليط اينترنتي گرفته براي هردومون و منم پاسپورتمو زدم سيستم اكي داد و از ورودي رد شدم و نگاهم ب بليطي كه خريده بود برام افتاد و ديدم قيمتش ٢٦ تومنه و از بليطاي معمولي كه ٢٠ تومنه بيشتر بود،چون وي آي پي بود، تو دلم گفتم خوب بود باش بد رفتار كردم، ببين چقد دنبالم افتاد و بليط گرون گرفت.

پاسخ
لینک۲۳ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۵۰:۵۷
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. دختر فامیلتان با مشکلی مواجه خواهد شد و شما نظرتان را راجع به طرز رفتار او به او گفته اید که با رفتار او موافقید ولی بعد متوجه می شوید که خیلی هم رفتار او درست نیست. شما گاهی دروغ می گویید و از روی هیجان صحبت می کنید و باید سعی کنید منطقی حرف بزنید نه احساسی. دوست پسر شما می خواهد از دل شما ناراحتی را بیرون بکشد و می خواهد نسبت به شما هدفمند رفتار کند و در زندگی با شما باشد. شما به اوج موفقیت خواهید رسید . تقدیر برای شما خوش رقم زده و اینطور نیست که صرفا از شما حمایت شود بلکه شما به تعادل، آرامش، کمال، گرما، اتحاد، ازدواج، خانواده و عشق خواهید رسید و حالات ذهنی احساسی و معنوی تان هماهنگ خواهند بود و به سعادت خانوادگی می رسید. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۳ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۶:۵۷
نرگس

نرگس : سلام خانم هراتي عزيزم روز خوش
خواب ديدم شرايطي پيش امده و من همراه كسي بدون اينكه هزينه اي كنم به المان سفر كردم و إز اين بابت خوشحالم به خاطر اين قضيه با خودم ميگفتم حالا كه شرايط اينطوري برام پيش اومده براي خودم اونجا خريد كنم رفتم داخل پاساژي و خواستم شلوار بخرم قيمت رو پرسبدم كفت ١٢٥ فروشنده إيراني بود گفت همين شلوار رو تو سنتر ٤٥ تومن ميدن برو إز اونجا بخر من فكر ميكردم اما با اينحال قيمت شلوازها مناسبه إز دوتا شلوار جين خوشم اومده بود ولي يكيشون روش خال هاي توپي سفيد روش بود إز نظر من مناسب من نبود وفكر ميكردم اوني نيست كه من ميخوام و قطعا نميپوشمش اون يكي خيلي شيك و ساده و جنسي عالي داشت و بعد ديدم با دوستي سوار ماشين شدم موقع پياده شدن من در بسته نشد راننده با كنايه بهم گفت كه در رو نبستم خودش به طرف در اومد و سعي كرد در رو ببنده اما در بسته نشد و به من گفت در رو شما خراب كردي من اومدم به سمت در تا در رو ببندم ولي در بسته نميشد دوستي كه كنارم بود گفت اين مرد دروغ ميگه در رو يك پسر بچه خراب كرده و ميخواد بندازه گردن تو و تصميم گرفتيم محل رو ترك كنيم بعد ديدم دنداني كه در دهانم كجه كمي لق شده رو من تونستم با چرخندونش اونو صاف كنم و رفتم دندانپزشكي و به دكتر گفتم پشت دندونم رو ميله بذاره تا دندونم صاف بشه داشتم فكر ميكردم براي اون يكي دوندونم هم همينكار رو بكنم اينطوري دندونام مرتب ميشه
با سپاس از تعابيير شما در پناه خدا باشيد

پاسخ
لینک۲۰ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۴۲:۱۵
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. تشکر. شما احساس می کنید که دنیای امروزتان با هرج و مرج مواجه شده و می خواهید مشکلات را پشت سر بگذارید و اجازه ندهید دیگران از شما سو استفاده کنند و برایتان تصمیم بگیرند. به انتخاب های پیش رویتان نگاه می کنید و اینکه الان در این شرایط حدیدی که پیش می آید و زندگی تان را متحول می کند، چه انتخاب هایی دارید. ازدواج یا کاری برایتان پیش می آید که موفقیت و دستاوردهای مادی را برایتان به همراه می آورد و شما باید به غرایز و شهود خودتان اعتماد کنید. شما قبول می کنید که با شرایطی ساده و با سخت کوشی به موفقیت برسید ولی نباید به هر کسی اعتماد کنید و سرنوشت خودتان را دست کسی بسپارید. بلکه باید با دقت عمل در کارتان و با اعتماد به نفس پیش بروید تا در زندگی موفق باشید. اگر دندان لق از فک بالا بوده با یک مرد و اگر از فک پایین بوده با یک خانم از فامیلتان حرفتان می شود و باید سعی کنید که جوری حرف نزنید که دل همدیگر را بشکانید و روابطتان را خراب کنید. محتاط باشید. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۰ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۵۱:۵۷
فاطما گل

فاطما گل : سلام و روزتون بخير و خوشي. خواب ديدم ٢ جفت كفش راحتي بود ( كه يادم نيس مردانه بود يا زنانه.)كه انگار جفتي ٤٥٠٠٠ تومان خريده بودم و در خواب آن را به مرد غريبه اي دادم و گفتم گرون تر بفروشه و سودش رو بهم بده و سودش بين مان تقسيم شود.ممنون مي شوم خوابم را تعبير كنيد.

پاسخ
لینک۱۸ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۵۷:۳۰
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. تشکر. شما می خواهید از کسی حمایت کنید تا اوضاع زندگی اش خوب شود این کار شما ثواب زیادی دارد که نتیجه ی این خوبی که به دیگران می کنید با سود بیشتری برای خودتان، به شما بر می گردد. همان قرض الحسنه دادن است. یا کمک به دیگران.. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۱۸ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۴۳:۵۸
Zahra

Zahra : سلام خواب دیدم
رفتم یه جایی انگار مشهد رفته بودیم
با مامانم که دیدم یه پسر از من خوشش اومده بود و اومد دنبالم و بهم یه کاغذ داد کاغذ تو دستم بود و با مامانم از پله های هتل رفتم بالا و در باز کردم یه راهرو باریک بود با دوتا اتاق توی این راهرو بود که اتاقی که ته راهرو بود رفتیم داخل کاغذ باز کردم دیدم چندتا شماره تماس توی کاغذ نوشته شده و یک متن دیدم که دقیق یادم نیست چی نوشته بود ولی انگار رتبه منو با رتبه مامانش مقایسه کرده بود و با دیدن رتبه من احساس خوبی کرده بود و گفته بود رتبه تو شده ۱۵۰۰۰ و من تو خواب میگفتم منکه آزمونی ندادم که رتبه داشته باشم این چیه که نوشته بعد به مامانم که گفتم مامانم گفت این پسره که بینی اش شبیه آدم های عقب افتاده بود

پاسخ
لینک۱۶ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۳۱:۳۱
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. شما برای موفقیت در کارتان باید به امام رضا ع متوسل شوید. گشایش کار خواهید یافت و شرایط سخت برایتان حل و فصل خواهد شد. مشکلات شما به زودی ناپدید می شود. مادرتان باور نمی کند که این موضوع واقعیت داشته باشد و شما کاملا موفق شوید. زندگی شما متحول خواهد شد و از عادات قدیمی و طرز فکرهای قدیمی تان رها خواهید شد. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۱۶ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۵۹:۱۱
ادامه

از تاریخ 21 بهمن 1396 فقط اعضای وب سایت می توانند تعبیر خواب خود را سوال کنند. اگر قبلا عضو شده اید ورود و برای ثبت نام عضویت را کلیک کنید. ورود عضویت