کاربر گرامی، از روز جمعه (24 خرداد) بخش تعبیر خواب از ساعت 12 شب تا 19 عصر فعال خواهد بود! همچنین روزهای دوشنبه و پنج شنبه مانند روال گذشته کلا تعطیل خواهد بود.باشه

یوتاب گلچینی از بهترین ها

تعبیر خواب اعداد

از میان اعداد ، دیدن عدد 7، 40، 110 و عدد 121 در خواب، سعد و نیکوست زیرا در ذکر خداوند، این چهار عدد دارای رموز مثبتی است.

ابراهیم کرمانی می گوید:
1 عدد یکی نیک بود.
2 عدد دو، دلیل غم بود.
3 اگر به خواب عدد سه بیند، دلیل است ازکاری که کند برخورداری نیابد.
4 اگر عدد چهار بیند، نیکو بود. وقتی که چیزی دیگر با آن نباشد و نپیوندد.
5 اگر عدد پنج بیند، نیکو بود، وقتی که نمازها برپا دارد.
6 اگر در خواب عدد شش بیند، دلیل که به غایت نیکو بود و مراد یابد.
7 و 8 اگر هفت یا هشت بیند، بد بود.
9 اگر نه بیند، دلیل زحمت و فساد بود.
10 اگر عدد ده بیند، دلیل که مراد دین و دنیای او حاصل گردد.
11 اگر عدد یازده بیند، دلیل شغل او به روز کار تمام گردد.
12 اگر عدد دوازده بیند، نیکو بود.
13 اگر در خواب عدد سیزده بیند، دلیل است کارش بسته گردد.
14 اگر عدد چهارده بیند نیکو بود.
15 اگر عدد پانزده بیند، دلیل است که پراکنده گردد.
16 اگر شانزده بیند، دلیل که کارش نیکو گردد.
17 اگر عدد هفده بیند، دلیل که چیزها تباه گردد و بازگردد.
18 اگر عدد هجده بیند، دلیل که کارش برنیاید.
19 اگر نوزده بیند، دلیل است او را بی زحمت کار افتد.
20 اگر در خواب عدد بیست بیند، دلیل که مال حاصل کند و بر دشمن ظفر یابد.
30 اگر عدد سی بیند، دلیل که او را با کسی رو افتد و مراد یابد.
40 اگر عدد را چهل بیند، دلیل است کارش بسته گردد.
50 اگر عدد پنجاه بیند، دلیل است بر رنج و شغل بی فایده.
60 عدد شصت سوگندی است بر گردن که باید شصت روز روزه بگیری.
70 اگر عدد را هفتاد بیند دلیل است کارش به تأخیر برآید.
80 اگر عدد هشتاد بیند، دلیل است او را به تهمت زنا بگیرند و هشتاد چوبین بزنند.
90 اگر در خواب عدد نود بیند، دلیل که زنی بزرگزاده و مالدار بخواهد.
100 اگر عدد صد بیند، دلیل که ظفر یابد.
200 اگر عدد دویست بیند، دلیل است دشمن بر وی ظفر یابد.
300 اگر عدد سیصد بیند، دلیل است مرادش دیر برآید.
400 اگر چهارصد بیند، بر دشمن ظفر یابد.
500 اگر در خواب پانصد بیند، دلیل که کارش موقوف نماید.
600 اگر ششصد بیند، دلیل است به مقصود برسد.
700 اگر هفتصد بیند، دلیل است از کار سخت برهد.
800 اگر هشتصد بیند، دلیل است بر دشمن ظفر یابد.
1000 اگر هزار بیند، دلیل است دشمن را قهر کند.
3000 اگر سه هزار بیند قوت باشد و فیروزی یابد.
4000 عدد چهارهزار، دلیل مضرت بود.
5000 اگر عدد پنج هزار بیند، مبارک و فرخنده بود.
6000 اگر در خواب عدد شش هزار بیند، دلیل فتح و نصرت بود.
7000 هفت هزار، گشایش کارها است.
8000 هشت هزار، دلیل است که دلیل که کارش به نظام شود.
9000 اگر نه هزار بیند بد است.
10000 گر ده هزار بیند مضرت است.
20000 اگر بیست هزار بیند، دلیل است که بر دشمن غلبه کند.
30000 اگر سی هزار بیند ظفر است.
40000 اگر چهل هزار بیند، نصرت است.
50000 اگر پنجاه هزار بیند، دلیل است که در رنج بماند.
60000 اگر عدد شصت هزار بیند، دلیل شادی است.
70000 اگر هفتاد هزار بیند، دلیل که دشمن بر وی ظفر یابد.
80000 اگر عدد هشتاد هزار بیند، دلیل است که بر خصم غالب شود.
90000 اگر عدد نود هزار بیند، دلیل است که بر خصم غالب شود.
100000 اگر در خواب صد هزار بیند، دلیل است که به مرادها برسد.

تعبیر خواب اعداد طبق روانشناسی یونگ

دیدن اعداد خاص در خوابتان بیانگر تشویق و ترغیب(یا عدم تشویق) در یک ناحیه از زندگی بیداری تان است. اعداد، بازتابی ازین هستند که در یک جایی از زندگی بیداری تان، کجا ایستاده اید یا وضعیت تان چگونه است. برخی اوقات اعداد ممکن است مستقیما ظاهر نشوند و می توانند به صورت تعداد شخصیت ها، تعداد اشیا یا یک عملکردی باشند که به تعداد دفعات خاص تکرار می شود.

هم چنین لازم به ذکر است که اعداد فرد، تهاجمی تر از اعداد زوج هستند، در حالی که نفس اعداد زوج، آرام تر در نظر گرفته شده است. به طور کلی ، شما می خواهید که به اعداد اولیه(از ۱ تا ۹) دقت کنید وقتی که تلاش می کنید معنی اعداد چند رقمی را کشف کنید. برای مثال عدد ۱۹۶۵، می تواند به معنی سال ۱۹۶۵ باشد. اما شما می توانید ارقام را تا زمانی که به یک تک رقم خاص برسید جمع بزنید. پس جمع ارقام ۱۹۶۵ می شود ۲۱ که جمع ارقام آن هم می شود ۳

صفر
صفر نمادی از هیچی یا خالی است. شما یک خلا را در زندگی تان تجربه می کنید. نماد ممکن است همان اهمیت دایره را داشته باشد و بیانگر بی نهایت، ابدیت، تکامل، آزادی مطلق و تقدس باشد. تعبیر دیگر این است که خواب هشداری است که شما دارید به دور خود می چرخید و به هیچ کجا نمی رسید. شاید کارهای تان، معکوس بوده است. بیانگر ماندگاری و بی زمانی است.

یک
یک نمایانگر فردیت، استقلال، رهبری، اصالت، اعتماد به نفس و نفس خود است. عدد یک بودن به این معنی است که شما برنده اید و بهترین هستید. تعبیر دیگر این است که یک بیانگر تنهایی یا تکی بودن است. بیانگر یک نیروی معنوی بالاتر است.

دو
دو بیانگر تعادل، تنوع، مشارکت، پیوند زناشویی، روح یا پذیرش است. می تواند نمادی از ضعف دو برابر یا قدرت دوبرابر باشد. جهان، ساخته شده از دو گانگی ها و تضاد ها دیده می شود، مثل مرد و زن، مادر و پدر، تاریکی و روشنایی، بهشت و جهنم و ...

سه
سه بیانگر زندگی، نشاط و سرزندگی، قدرت درونی، تکامل، تصور، خلاقیت، انرژی، کشف خود و تجربه است. سه بیانگر نمایش بسته ی سه تایی است مثل (گذشته، حال و آینده) یا (پدر مادر و فرزند) یا (جسم و ذهن و روح.) خواب دیدن عدد سه ممکن است به شما بگوید که «تا سه نشه بازی نشه» !

چهار
ثبات و پایداری، محدودیت های فیزیکی، کارهای سخت و چیزهای زمینی است، درست مثل ۴ گوشه ی زمین یا ۴ عنصری که زمین از آن ساخته شده(خاک، باد، آتش و آب). هم چنین بیانگر موضوعات مادی گرایانه است و اینکه چگونه چیزها را به سرانجام می رسانید.

پنج
بیانگر پذیرفتن، خود بخودی، خیرگی و پر رنگ بودن، ماهیت جسورانه، عمل و انسانیت است. عدد ۵ بیانگر ۵ حس انسان است و ممکن است به شما بگوید که حساس تر باشید و با حواس پنج گانه تان بیشتر هماهنگ باشید. تعبیر دیگر این است که عدد ۵ ممکن است بازتاب یک تغییر در مسیرتان باشد یا اینکه نیاز دارید مسیرتان را تغییر دهید. هم چنین لینکی بین بهشت و زمین است و این دو را به هم متصل می کند.

شش
عدد شش بیانگر همکاری، تعادل، آرامش، کمال، گرما، اتحاد، ازدواج، خانواده و عشق است. اینکه حالات ذهنی احساسی و معنوی تان هماهنگ هستند. بیانگر سعادت خانوادگی است.

هفت
عدد هفت بیانگر کمال ذهنی، شفا، تکامل، موزیک و دستیابی به معنویت بالاست. عدد ۷ ممکن است به ۷ گناه مرگبار اشاره کند، ۷ روز هفته یا ۷ چاکرای بدن. تعبیر دیگر این است که ۷ بیانگر منحصر به فرد بودن و بی قاعدگی است. در برخی فرهنگ های شرقی عدد هفت مقدس است.

هشت
بیانگر قدرت، اختیار، موفقیت، کارما، دستاورد های مادی، احیا و ثروت است. وقتی که عدد هشت در خوابتان ظاهر می شود، به غرایز و شهود خود اعتماد کنید.

نه
بیانگر تکامل، خاتمه، تولد دوباره، الهام بخش بودن و تهذیب است. شما در مسیر سازنده ای هستید، به دنبال بهبود جهانید. عدد ۹ نمادی از طول عمر، احیا، تولد دوباره، الهام بخش بودن و تهذیب است.

ده
مطابق مفهوم خاتمه، قدرت بزرگ و دستاورد است. به قوانین یا ۱۰ فرمان اشاره دارد.

یازده
بیانگر شهود، تسلط در یک زمینه خاص، معنویت، روشنگری و ظرفیت برای بدست آوردن است. نمادی از خلاقیت و دیدگاه شماست. چونکه عدد ۱۱ با دو خط موازی نشان داده شده است، پس ممکن است بیانگر دو فرد یا یک شراکت باشد. اگر شما ۱۱ را از یک طرف بچرخانید، نمادی از علامت تساوی است. شاید شما به دنبال تعادل و برابری هستید.

دوازده
بیانگر قدرت معنوی و کمال الهی است. بیانگر چرخه و تکرار است.

سیزده
یک عدد پارادوکس دار و متناقض است که به معنی مرگ و تولد، پایان و شروع، و تغییر و تحول است. نمادی از موانعی است که سر راه شماست و باید به آن غلبه کنید. باید استقامت کنید و سخت بکوشید و به خاطر موفق شدن و رسیدن به اهدافتان سخت تلاش کنید. برای خیلی ها، عدد ۱۳ بیانگر بدشانسی است.

چهارده
بیانگر غیر منتظره و نیاز شما برای انطباق با فرآیند هایی است که هر لحظه در حال تغییر است. نمادی از افراط است و اینکه چگونه به تمایلاتتان توجه زیادی می کنید. شما نیاز دارید که بیشتر خویشتن داری کنید و تمرکزتان روی اهدافتان باشد.

پانزده
بیانگر حل و فصل شرایط سخت است. مشکلات شما به زودی ناپدید خواهد شد.

شانزده
شانزده نمادی از بیگناهی، بی ریایی، آسیب پذیری و عطوفت است. همچنین بیانگر پاکی معنوی و خراب کردن خود قدیمی و تولد جدید است. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بیانگر سن پیش روی شما باشد.

هفده
هفده نمادی از روح است.

هجده
نمادی از کشمکش بین مادی گرایی و معنویت است. همچنین هشداری از خیانت، فریب، دروغ و خودخواهی است. تعبیر دیگر این است که ۱۸ به معنی دروازه ورود شما به بزرگسالی و مسئولیت هایی است که در پی آن می آید.

نوزده
بیانگر استقلال و غلبه بر کشمکش های شخصی است. شما خواهید فهمید که مجبورید پای حرف و عمل خودتان بایستید. این عدد بیانگر یک دندگی و تردید شما در پذیرش کمک از جانب دیگران است.

بیست
عدد بیست بیانگر این است که شما به حمایت نیاز دارید. شاید شما حس کنار گذاشته شدن و ایزوله شدن می کنید.

بیست و یک
بیانگر نقطه عطف در زندگی تان است و گذار کامل به بزرگسالی است. مربوط به مسئولیت هایی است که نیاز دارید خودتان به عهده گیرید.

بیست و دو
بیانگر ظرفیت ذهنی و دانش شماست. بیانگر این است که نیاز دارید عملیاتی تر و هدف محور تر باشید.

بیست و سه
بیانگر این است که شما زیادی حواستان به مردم و خواسته هاشان است. که شما اهداف بلند و/یا غیر واقعی دارید. ممکن است در باور ها و خط فکری تان زیادی ایده آل گرا باشید.

بیست و چهار
سمبلی از پاداش، شادی، عشق، پول، موفقیت و خلاقیت است. به ملاحظات و تعاملات شما با مردمی با جایگاه و قدرت بالا اشاره دارد یعنی به معاشرت تان با افراد بالا دست اشاره دارد. این عدد ممکن است به شما بگوید که در عشق یا موفقیت، زیادی متکبر هستید. تعبیر دیگر این است که عدد ۲۴ ممکن است بیانگر زمان باشد، مثل ۲۴ ساعت یا کل یک روز.

بیست و پنج
دیدنش در خوابتان بیانگر این است که زمان گذشتن از یک مساله یا موضوع رسیده است.

بیست و شش
نمادی از زمین و کارما است.

بیست و هفت
دیدنش در خوابتان به عشق بی قید و شرط و تعهد اشاره دارد. شما از هیچ کاری که برای دیگران از دستتان بر می آمده دریغ نکرده اید.

بیست و هشت
بیانگر پول آسان است. ممکن است اهمیتی شبیه عدد ۱۰ داشته باشد.

بیست و نه
اگر شماره بیست و نه در خوابتان ظاهر می شود، مربوط به روابط و کار شما با هم به عنوان یک تیم است. شما نیاز دارید که به هم اعتماد کنید و وابستگی داشته باشید.

سی
بیانگر سطحی بودن است. شما با احساساتتان صاف و صادق نیستید یا کسی هست که با احساساتش صاف و صادق نیست.

سی و دو
بیانگر این است که شما از نظر احساسی بی حس و کرخت هستید.

سی و سه
بیانگر پتانسیل بالا و آگاهی معنوی است.

سی و چهار
به پشتکار و خرد شما اشاره دارد. شما از اشتباهات و تجارب گذشته تان درس گرفته اید.

سی و پنج
خواب دیدن در مورد ۳۵ به این معنی است که شما برای مسیرتان برنامه ریزی کرده اید و راه را تنظیم کرده اید. می تواند به نبود هارمونی در زندگی بیداری تان اشاره داشته باشد.

سی و شش
به موانع شما اشاره دارد.

سی و نه
نمادی از درک، اندیشه، مدیتیشن و برتری ذهنی است.

چهل
بیانگر این است که دور دور شماست و اوضاع به نفع شماست. دوره ی تذهیب، مهیا شدن و رشد رسیده است.

چهل و دو
مربوط به جذابیت اضداد است.

چهل و سه
بیانگر این است که نیاز دارید چیزها را به شیوه ی خاص و در زمان خاصی انجام دهید. دوست دارید که قوانین را دنبال کنید.

چهل و چهار
به اتحاد مقدس یا ازدواج الهی اشاره دارد.

چهل و نه
بیانگر واقعیت است. زمان آن رسیده است که با حقیقت روبرو شوید.

پنجاه
بیانگر همه ی چیزهای مقدس است. بیانگر لذت و جشن و سرور است. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر سهم عادلانه ی شما از چیزی است، مثل ۵۰/۵۰ یا همان نصف یک چیز.

شصت
عدد مربوط به زمان است. به مساله به اتمام رسیدن زمان یا طول عمر اشاره دارد.

هفتاد
بیانگر کامل بودن و کمال است. شما از زندگی لذت می برید.

هفتاد و شش
خواب دیدن در مورد ۷۶ بیانگر این است که ایده ها یا برنامه های شما، به بار نشسته است. هزینه سخت کوشی و فداکاری شما داده خواهد شد و عوضش داده خواهد شد. این عدد نمادی از معنویت شماست.

هشتاد
عدد ۸۰ در خوابتان به موفقیت و درک و تحقق اهدافتان اشاره دارد. شما در زندگی به پیش می روید.

صد
بیانگر کمال ۱۰۰% است. همچنین ظاهر این عدد در خوابتان به این معنی است که نیاز است تمام هم و غم خود را روی کاری که در دست انجام دارید بگذارید.

۱۱۱
دیدنش درخوابتان به انگیزه، استقلال، قدرت و موفقیت های شما اشاره دارد. همچنین شما منبع الهام برای دیگران هستید. همچنین خواب بیانگر این است که به سرعت اهدافتان را درک می کنید و به آنها می رسید.

۳۳۳
اگر عدد ۳۳۳ در خوابتان ظاهر شود، به این معنی است که شما به دنبال راهنمایی هستید. شما راه خود را گم کرده اید و برای برگشتن در مسیر درست نیاز به کمک دارید.

۵۵۵
بیانگر این است که شما در یک دوره تحول بزرگ را متحمل می شوید و در حال گرفتن تصمیمات مهم هستید.

۶۶۶
دیدن ارقام این عدد در خوابتان بیانگر شیطان و همه ی چیزهای شیطانی است. ظاهرش در خوابتان ممکن است به فعالیت نامشروع یا کاری غلط اشاره کند.

۷۷۷
نمادی از شانس و کمال است. چیزها به وفق مراد شما پیش می روند. تعبیر دیگر این است که به عدد خدا اشاره دارد. شما بر شیطان غلبه خواهید کرد.

۱۱۰
خواب دیدن اینکه به ۱۱۰ زنگ می زنید و کسی جواب نمی دهد یا اینکه شما پشت خط میمانید و منتظر می مانید بیانگر این است که شما توسط یک فرد با اختیار و با قدرت در زندگی تان، بی اهمیت شمرده شده اید. تعبیر دیگر این است که خواب مثل یک بیدار باش است، حواس شما را به چیزی جمع می کند که فکر نمی کردید مهم یا ضروری است اما در واقع به توجه فوری شما نیاز دارد.

۱۰۴۶
وقتی که این عدد را در خواب میبینید، بیانگر این است که به دنبال راهنمایی به سمت مسیر درست هستید.

۱۰۴۷
اگر ارقامش در خوابتان ظاهر شود، پس به این معنی است که شما یک مانع را پیش پای اهدافتان تجربه می کنید. همچنین خواب به شما می گوید که یک رویکرد جدید بیابید.

اگر تعبیر خواب خود را پیدا نکردید آن را از ما بپرسید. لطفا به موارد زیر دقت فرمایید:
لطفا هر خواب را در صفحه تعبیر خواب مرتبط با آن سوال کنید.
لطفا قبل از ارسال خواب متن تعبیر خواب را به دقت بخوانید. اگر تعبیر خواب درخواستی در صفحه موجود باشد دیدگاه شما پاسخ داده نخواهد شد.
حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. کامنت های انگلیسی تایید نخواهند شد.
تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
ارسال تعبیر خواب به ایمیل امکان پذیر نمی باشد و تعبیر ها فقط در سایت نوشته می شود.
تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

155 دیدگاه

از تاریخ 21 بهمن 1396 فقط اعضای وب سایت می توانند تعبیر خواب خود را سوال کنند. اگر قبلا عضو شده اید ورود و برای ثبت نام عضویت را کلیک کنید. ورود عضویت

ساره

ساره : بازم ببخشید :)))آخرش مانتو رو از روی چوب لباسی برداشتم تا کردم.

پاسخ
لینک۲۸ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۱۴:۴۱
ساره

ساره : خانم هراتی عزیز ببخشید این بخش از خوابم یادم رفت بگم که یک مانتو نو شیک که حریر بود خریده بودم و فکر کنم رنگش مشکی بود روی چوب لباسی آویزان بود و من دستم گرفته بودم و گرفته بودم جلوم نگاهش می کردم. فکر کنم یکی از دوستانم هم عین همون مانتو رو خریده بود و آستین مانتو رو که بر می گردوندم آسترش رنگ زرد بود.
ممنون می شم اگه تعبیری داره این رو هم اضافه کنید به خوابم.

پاسخ
لینک۲۸ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۱۲:۳۴
ساره

ساره : سلام خانم هراتی عزیز
خواب دیدم یکی از همکلاسی های خانم دانشکده ام که چند سالیست با یکی از هم دانشکده ای ها ازدواج کرده تولدش است و من در قالب عکس این اتفاقات می بینم و متولد ۱۳۵۹ است و گویا روی کیک تولدش هم این عدد نوشته بود. ازینکه متولد ۱۳۵۹ بود خیلی خوشحال بود و من در خواب باور نمی کردم که او انقدر سنش بالاتر بوده و تصور می کردم که پس ده سالی باید از شوهرش بزرگتر باشد. در خواب هم مثل واقعیت او و شوهر خیلی همدیگر را دوست داشتند. عدد ۱۳۵۹ محور اصلی خوابم بود.
ممنون می شم خوابمو تعبیر کنید.

پاسخ
لینک۲۸ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۴۲:۴۳
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. دوست خوبم لطفا قبل از ارسال خوابتان اول خوب فکر کنید و بعد همه ی خوابتان را یکجا ارسال کنید. اینطوری ممکن است در آمار سایت اشتباه بوجود بیاید و به جای یک حق خواب 3 خواب از شما کسر شود و هم برای ما دردسر می شود هم برای خودتان. زندگی دوستتا متحول خواهد شد. او به خاطر کشمکش هایی بین مادی گرایی و معنویت در ذهنش و همچنین احتمالا به خاطر خیانت، فریب، دروغ و خودخواهی کسی، احساس می کند که مسئولیت ها و مشکلاتش زیاد شده و باید عاقلانه تر فکر کند و البته عاقلتر هم شده است. او از شوهرش عاقلتر و مسئولیت پذیر تر است. ساره ی عزیز دقت داشته باشید که اگر شما بین قسمت اول و دوم خوابتان بیدار شده باشید و دو خواب را در یک شب دیده باشید مجاز به ثبت فقط یک خواب هستید حتی اگر چند خواب در یک شب ببینید. در این صورت شما مدیون سایت خواهید بود و این کار شرعا حرام است! اگر چنین است بفرمایید از شما یک حق خواب دیگر هم کسر کنم چون قسمت دوم خوابتان هیچ ربطی به اولی ندارد و صحیح نیست که به خاطر یک خواب شما مدیون شوید. شما رفتاری با عزت و صحیح از خودتان نشان خواهید داد و دوست شما هم سعی می کند که مثل شما رفتار کند. اما شما در دلتان نگرانی هایی هم دارید که رو نمی کنید. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۸ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۲۹:۰۱
Dokhtare Ali110

Dokhtare Ali110 : سلام خانوم هراتی عزیزم. حالتون چطوره؟ دلم براتون تنگ‌شده بود . ان شاءالله که در کمال صحت و آرامش و شادکامی باشین.
خواب دیدم توی منزلمون بودم که البته شکل دیگه ای بود . یه مرد جوان که نمیشناسم توی منزلمون بود و من توی حموم خونمون نشسته بودم ( نمیدونم چرا. برهنه نبودم و مشغول استحمام هم نبودم)
اون مرد انگار که نسبت به من علاقه یا کششی داشت منو زیر نظر گرفته بود و تو دلم میگفتم انگار از من خوشش میاد. در همون حال مشغول محاسبه ضرب المثلها بودم ! و دو هزارو دویست تا ضرب المثل محاسبه کرده بودم اما بعد متوجه شدم که دو هزارتا کافی بوده و دویست تا زیادی هستش !
ممنون میشم اگر خوابم تعبیری داره راهنماییم بفرمایین. خیلی از لطفتون و وقتی که میذارین ممنونم .

پاسخ
لینک۲۸ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۲:۱۸:۰۹
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام عزیزم. تشکر. افکار جدیدی به ذهن شما می رسد. به این فکر می کنید که تا چه اندازه موفق خواهید بود و اینکه کی یا چطور می توانید مشکلات گذشته را حل کنید و به آرامش برسید. شما می خواهید در زندگی به تعادل برسید و زندگی متنوع تری داشته باشید، ازدواج کنید و روحیه ای قوی تر داشته باشید. به تضادها و دوگانگی های دنیا فکر می کنید.... مسائلی که بسیار زیاد هستند و بسیار مهم! آنقدر مهم که شما فکر می کنید که اینکه ایزوله شده اید یا تنها هستید پیش این تضادها و دوگانگی هایی که در دنیا هست هیچ چیز نیست! برای شما راحت تر است که تنها باشید ولی بی خیال، به جای اینکه مرتب درگیر این موضوع باشید که چرا آدمها اینقدر متناقض عمل می کنند یا کارها وارونه پیش می رود یا چرا بعضی ها ضعیفند و بعضی قوی.... و کلا چطور باید بتوانید مسائلی که حس می کنید با هم جور نیستند را بخواهید توجیه کنید! تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۸ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۵۶:۳۹
زهرااااا

زهرااااا : سلام خانم هراتی صبح بخیر ...خواب دیدم در خانه ای غریب هستم تعدادی افراد انجا بودند که من بعضی از آنها را نمیشناختم ...گویا مراسم جشنی بود برای من یکی از خانم های آشنا بهم گفت تو ۳۰۰ هزار تا النگو داری ...من حس کردم منظور او از این حرف این نیست که من این تعداد النگو داشته باشم .منظورش چیزی مبارک است یا موفقیت و چیزی شبیه آن است ..والنگویی در دستم هم در خواب ندیدم ...بعدمن چند لحظه خیلی ارام و بدون آهنگ رقصیدم ..ساق پاهایم بیرون بود ...بعد حس کردم که رفتم بیرون و دوباره برگشتم .... سپاسگزارم ♡

پاسخ
لینک۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۵۲:۵۱
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. تشکر. شما کلی موفقیت دارید که دستتان نیست!! در واقع چیزی که نداریم را نداریم. حقی که باید به شما برسد و می دانید که مال شماست اما دستتان نیست. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۱۶:۳۰
Sadgh1

Sadgh1 : سلام خانم هراتی من معلم هستم خواب دیدم که توی کلاس مدرسه قبلی ام که از انجابودم مشغول تدریس بودم که یکی از همکاران خانم که من از اون خواستگاری کرده بودم پشت پنجره کلاس آمده ، و پنجره کلاس من هم باز بودو یک بشقاب داخل اون پنج شیرینی زیبا وبه شکل گل پنج گوش بودند،حاصل کاردانش اموزان این همکار خانم بودند از بیرون به من داد ومن انهارا رویی وسایل دیگر داخل پنجره گذاشتم اون خانم پشت پنجره ایستاده بود وموقعی که من حواسم نبودبه من نگاه می کرد یا داخل کلاس من سرک می کشید زمانی که من به اون نگاه می کردم سرش را پایین می انداخت وزیر چشمی به من نگاه می کرد اینکار را چندین بار تکرار کردمن هم هرباربه او نگاه می کردم سرش را پایین می انداخت .اون پشت پنجره منتظر بود که من این شیرینی ها رابخورم اما من بدلیل اینکه دانش اموزان این شیرینی ها را درست کرده بودندخوشم نمی امد بخورم از طرفی دلم هم نمی امد همکار خانم را ناراخت کنم .همراه این خانم یکی دیگر از همکاران خانم ومتهل بود وسرش بکار خودش بود به من توجهی نداشت .تعداد از همکاران دیگر هم به پشت پنجره آمدند،که یکی از همکاران مردومدیر مدرسه اومد جلوواز من اجازه گرفت واز این شیرینی ها عکس گرفت.این خانم از انجام این کار مدیر مدرسه خوشش نیامد وبه همراه ان همکار خانم متهل کمی از پنجره فاصله گرفت واز همانجا به من نگاه می کرد سپس من تصمیم گرفتم داخل پنجره رامرتب کنم می خواستم همراه وسایل دیگر این شیرینی ها را بندازم دور که مدیر مدرسه گفت کهفلان کارمند موزش وپرورش از انداختن کاردستی(شرینی)ناراحت می شود من از انداختن آن منصرف شدم وان شیرینی ها را داخل پنجره که خالی ومرتب شده بود گذاشتم

پاسخ
لینک۲۵ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۲۶:۵۹
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. اینکه سر کار قبلی تان هستید بیانگر درسی از گذشته است که نیاز دارید یاد بگیرید و در موقعیت فعلی تان به کار ببرید. من متوجه نشدم منظور شما از اینکه از او خواستگاری کرده بودید دقیقا مربوط به گذشته است یا خواستگاری کرده اید و منتظر جواب هستید. به هر جهت تعبیر خوابتان این است که شما به تصمیمی فکر می کنید. خانمی که از او خواستگاری کرده اید تمایل دارد که به صورت غیر مستقیم به شما ابراز علاقه کند. فرصت های خوبی برای شما در رابطه با او پیش می آید و شما تمایل دارید که برایتان شفاف سازی شود که او نسبت به شما چه احساسی دارد. احتمالا دیگران هم با خبر شده اند که شما از او خواستگاری کرده اید. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۵ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۴۲:۱۱
میترا

میترا : سلام. روزتون بخیر. من نزدیک صبح خواب دیدم شماره ملئ جدید گرفتن و این شماره هست: ۴۲۱ میخواستم بپرسم تعبیرش چیه؟
ممنون

پاسخ
لینک۲۵ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۳۸:۳۸
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. تشکر. شما در کارهای سخت با ثبات و پایداری، استقامت خواهید کرد و کارهایتان را با موفقیت به سرانجام می رسانید. شما به نقطه ی عطفی در زندگی تان رسیده اید و گذار کاملی به بزرگسالی داشته اید و مسئولیت پذیر هستید. خودتان وظائف خودتان را انجام خواهید داد. شما به کمال ذهنی بالا، هارمونی و هماهنگی در زندگی و به معنویت بالا خواهید رسید. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۵ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۲۴:۵۴
Behnaz

Behnaz : سلام خانم هراتی عزیزم من موقع خواب عدد ۷۸۰ رو چند بار تکرار کردم ،چون یک خواب کوتاه بود مثل ابتدای خواب هیچی یادم نیست ولی با تکرار این عدد از خواب بیدارشدم

پاسخ
لینک۲۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۳۳:۳۱
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام عزیزم. ایده ها و برنامه های شما عملی خواهد شد و به اهدافتان می رسید. شرایط سخت برای شما حل و فصل خواهد شد و مشکلاتتان ناپدید می شود از هر جهت مادی و معنوی قوی و غنی خواهید شد. به عشق و ارامش و سعادت خانوادگی می رسید. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۱۱:۴۳
عطرا

عطرا : سلام، خواهرم در خواب ديده كه پدرم داشتن ميگفتن: من ٥٠ (پنجاه) روز خونه نيستم، دارم ميرم مسافرت.
لطفا تعبير بفرماييد

پاسخ
لینک۱۹ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۳۴:۲۷
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. پدر شما احساس می کنند که نیمی از زندگی شان ( در رابطه با مسائل مالی و در رابطه با تعامل با مردمی که در جایگاه بالا قرار دارند) در کنترل خودشان نیست و دیگران برای او تصمیم می گیرند و وادارش می کنند که تصمیماتی را اتخاذ کند که به انجامشان تمایلی ندارد یا اینکه دیگران جای او تصمیم می گیرند و از او سو استفاده می کنند و بنابراین نیمی از فکر پدرتان مشغول این مسائل است. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۱۹ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۴:۰۰
زیبا

زیبا : سلام عید شما مبارک
من دو شب پیش خواب دیدم یه برگه به من داده شد که سمت چپ عکسم زده بودن و سمت راست نوشته بودن " اولین نفر در ربع ساعت" و ی قسمت هم عدد ۶ نوشته شده بود
انگاری من به ریاست یه شعبه ی حسابداری در شهری کوچک انتخاب شده بودم منم با خودم میگفتم حالا چجوری تا اونجا برم و بیام برادرم منو دلداری میداد که حتما خودشون برات سرویس میگیرن نگران نباش
ممنون از تعبیرتون.

پاسخ
لینک۱۷ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۱۷:۲۰
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. تشکر. شرایط سخت زندگی تان حل و فصل خواهد شد و مشکلات شما به زودی ناپدید می شود. عدد شش بیانگر همکاری، تعادل، آرامش، کمال، گرما، اتحاد، ازدواج، خانواده و عشق است. اینکه حالات ذهنی احساسی و معنوی تان هماهنگ هستند. بیانگر سعادت خانوادگی است. شما حساب کتاب زندگی را در شرایط سخت خیلی خوب یاد گرفته اید و بلدید چطور با سختی ها مبارزه کنید بنابراین زندگی تان به زودی تغییر مثبتی خواهد کرد و از غم رها می شوید. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۱۷ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۱۱:۰۳
ادامه

از تاریخ 21 بهمن 1396 فقط اعضای وب سایت می توانند تعبیر خواب خود را سوال کنند. اگر قبلا عضو شده اید ورود و برای ثبت نام عضویت را کلیک کنید. ورود عضویت