کاربر گرامی، از روز جمعه (24 خرداد) بخش تعبیر خواب از ساعت 12 شب تا 19 عصر فعال خواهد بود! همچنین روزهای دوشنبه و پنج شنبه مانند روال گذشته کلا تعطیل خواهد بود.باشه

یوتاب گلچینی از بهترین ها

تعبیر خواب اعداد

از میان اعداد ، دیدن عدد 7، 40، 110 و عدد 121 در خواب، سعد و نیکوست زیرا در ذکر خداوند، این چهار عدد دارای رموز مثبتی است.

ابراهیم کرمانی می گوید:
1 عدد یکی نیک بود.
2 عدد دو، دلیل غم بود.
3 اگر به خواب عدد سه بیند، دلیل است ازکاری که کند برخورداری نیابد.
4 اگر عدد چهار بیند، نیکو بود. وقتی که چیزی دیگر با آن نباشد و نپیوندد.
5 اگر عدد پنج بیند، نیکو بود، وقتی که نمازها برپا دارد.
6 اگر در خواب عدد شش بیند، دلیل که به غایت نیکو بود و مراد یابد.
7 و 8 اگر هفت یا هشت بیند، بد بود.
9 اگر نه بیند، دلیل زحمت و فساد بود.
10 اگر عدد ده بیند، دلیل که مراد دین و دنیای او حاصل گردد.
11 اگر عدد یازده بیند، دلیل شغل او به روز کار تمام گردد.
12 اگر عدد دوازده بیند، نیکو بود.
13 اگر در خواب عدد سیزده بیند، دلیل است کارش بسته گردد.
14 اگر عدد چهارده بیند نیکو بود.
15 اگر عدد پانزده بیند، دلیل است که پراکنده گردد.
16 اگر شانزده بیند، دلیل که کارش نیکو گردد.
17 اگر عدد هفده بیند، دلیل که چیزها تباه گردد و بازگردد.
18 اگر عدد هجده بیند، دلیل که کارش برنیاید.
19 اگر نوزده بیند، دلیل است او را بی زحمت کار افتد.
20 اگر در خواب عدد بیست بیند، دلیل که مال حاصل کند و بر دشمن ظفر یابد.
30 اگر عدد سی بیند، دلیل که او را با کسی رو افتد و مراد یابد.
40 اگر عدد را چهل بیند، دلیل است کارش بسته گردد.
50 اگر عدد پنجاه بیند، دلیل است بر رنج و شغل بی فایده.
60 عدد شصت سوگندی است بر گردن که باید شصت روز روزه بگیری.
70 اگر عدد را هفتاد بیند دلیل است کارش به تأخیر برآید.
80 اگر عدد هشتاد بیند، دلیل است او را به تهمت زنا بگیرند و هشتاد چوبین بزنند.
90 اگر در خواب عدد نود بیند، دلیل که زنی بزرگزاده و مالدار بخواهد.
100 اگر عدد صد بیند، دلیل که ظفر یابد.
200 اگر عدد دویست بیند، دلیل است دشمن بر وی ظفر یابد.
300 اگر عدد سیصد بیند، دلیل است مرادش دیر برآید.
400 اگر چهارصد بیند، بر دشمن ظفر یابد.
500 اگر در خواب پانصد بیند، دلیل که کارش موقوف نماید.
600 اگر ششصد بیند، دلیل است به مقصود برسد.
700 اگر هفتصد بیند، دلیل است از کار سخت برهد.
800 اگر هشتصد بیند، دلیل است بر دشمن ظفر یابد.
1000 اگر هزار بیند، دلیل است دشمن را قهر کند.
3000 اگر سه هزار بیند قوت باشد و فیروزی یابد.
4000 عدد چهارهزار، دلیل مضرت بود.
5000 اگر عدد پنج هزار بیند، مبارک و فرخنده بود.
6000 اگر در خواب عدد شش هزار بیند، دلیل فتح و نصرت بود.
7000 هفت هزار، گشایش کارها است.
8000 هشت هزار، دلیل است که دلیل که کارش به نظام شود.
9000 اگر نه هزار بیند بد است.
10000 گر ده هزار بیند مضرت است.
20000 اگر بیست هزار بیند، دلیل است که بر دشمن غلبه کند.
30000 اگر سی هزار بیند ظفر است.
40000 اگر چهل هزار بیند، نصرت است.
50000 اگر پنجاه هزار بیند، دلیل است که در رنج بماند.
60000 اگر عدد شصت هزار بیند، دلیل شادی است.
70000 اگر هفتاد هزار بیند، دلیل که دشمن بر وی ظفر یابد.
80000 اگر عدد هشتاد هزار بیند، دلیل است که بر خصم غالب شود.
90000 اگر عدد نود هزار بیند، دلیل است که بر خصم غالب شود.
100000 اگر در خواب صد هزار بیند، دلیل است که به مرادها برسد.

تعبیر خواب اعداد طبق روانشناسی یونگ

دیدن اعداد خاص در خوابتان بیانگر تشویق و ترغیب(یا عدم تشویق) در یک ناحیه از زندگی بیداری تان است. اعداد، بازتابی ازین هستند که در یک جایی از زندگی بیداری تان، کجا ایستاده اید یا وضعیت تان چگونه است. برخی اوقات اعداد ممکن است مستقیما ظاهر نشوند و می توانند به صورت تعداد شخصیت ها، تعداد اشیا یا یک عملکردی باشند که به تعداد دفعات خاص تکرار می شود.

هم چنین لازم به ذکر است که اعداد فرد، تهاجمی تر از اعداد زوج هستند، در حالی که نفس اعداد زوج، آرام تر در نظر گرفته شده است. به طور کلی ، شما می خواهید که به اعداد اولیه(از ۱ تا ۹) دقت کنید وقتی که تلاش می کنید معنی اعداد چند رقمی را کشف کنید. برای مثال عدد ۱۹۶۵، می تواند به معنی سال ۱۹۶۵ باشد. اما شما می توانید ارقام را تا زمانی که به یک تک رقم خاص برسید جمع بزنید. پس جمع ارقام ۱۹۶۵ می شود ۲۱ که جمع ارقام آن هم می شود ۳

صفر
صفر نمادی از هیچی یا خالی است. شما یک خلا را در زندگی تان تجربه می کنید. نماد ممکن است همان اهمیت دایره را داشته باشد و بیانگر بی نهایت، ابدیت، تکامل، آزادی مطلق و تقدس باشد. تعبیر دیگر این است که خواب هشداری است که شما دارید به دور خود می چرخید و به هیچ کجا نمی رسید. شاید کارهای تان، معکوس بوده است. بیانگر ماندگاری و بی زمانی است.

یک
یک نمایانگر فردیت، استقلال، رهبری، اصالت، اعتماد به نفس و نفس خود است. عدد یک بودن به این معنی است که شما برنده اید و بهترین هستید. تعبیر دیگر این است که یک بیانگر تنهایی یا تکی بودن است. بیانگر یک نیروی معنوی بالاتر است.

دو
دو بیانگر تعادل، تنوع، مشارکت، پیوند زناشویی، روح یا پذیرش است. می تواند نمادی از ضعف دو برابر یا قدرت دوبرابر باشد. جهان، ساخته شده از دو گانگی ها و تضاد ها دیده می شود، مثل مرد و زن، مادر و پدر، تاریکی و روشنایی، بهشت و جهنم و ...

سه
سه بیانگر زندگی، نشاط و سرزندگی، قدرت درونی، تکامل، تصور، خلاقیت، انرژی، کشف خود و تجربه است. سه بیانگر نمایش بسته ی سه تایی است مثل (گذشته، حال و آینده) یا (پدر مادر و فرزند) یا (جسم و ذهن و روح.) خواب دیدن عدد سه ممکن است به شما بگوید که «تا سه نشه بازی نشه» !

چهار
ثبات و پایداری، محدودیت های فیزیکی، کارهای سخت و چیزهای زمینی است، درست مثل ۴ گوشه ی زمین یا ۴ عنصری که زمین از آن ساخته شده(خاک، باد، آتش و آب). هم چنین بیانگر موضوعات مادی گرایانه است و اینکه چگونه چیزها را به سرانجام می رسانید.

پنج
بیانگر پذیرفتن، خود بخودی، خیرگی و پر رنگ بودن، ماهیت جسورانه، عمل و انسانیت است. عدد ۵ بیانگر ۵ حس انسان است و ممکن است به شما بگوید که حساس تر باشید و با حواس پنج گانه تان بیشتر هماهنگ باشید. تعبیر دیگر این است که عدد ۵ ممکن است بازتاب یک تغییر در مسیرتان باشد یا اینکه نیاز دارید مسیرتان را تغییر دهید. هم چنین لینکی بین بهشت و زمین است و این دو را به هم متصل می کند.

شش
عدد شش بیانگر همکاری، تعادل، آرامش، کمال، گرما، اتحاد، ازدواج، خانواده و عشق است. اینکه حالات ذهنی احساسی و معنوی تان هماهنگ هستند. بیانگر سعادت خانوادگی است.

هفت
عدد هفت بیانگر کمال ذهنی، شفا، تکامل، موزیک و دستیابی به معنویت بالاست. عدد ۷ ممکن است به ۷ گناه مرگبار اشاره کند، ۷ روز هفته یا ۷ چاکرای بدن. تعبیر دیگر این است که ۷ بیانگر منحصر به فرد بودن و بی قاعدگی است. در برخی فرهنگ های شرقی عدد هفت مقدس است.

هشت
بیانگر قدرت، اختیار، موفقیت، کارما، دستاورد های مادی، احیا و ثروت است. وقتی که عدد هشت در خوابتان ظاهر می شود، به غرایز و شهود خود اعتماد کنید.

نه
بیانگر تکامل، خاتمه، تولد دوباره، الهام بخش بودن و تهذیب است. شما در مسیر سازنده ای هستید، به دنبال بهبود جهانید. عدد ۹ نمادی از طول عمر، احیا، تولد دوباره، الهام بخش بودن و تهذیب است.

ده
مطابق مفهوم خاتمه، قدرت بزرگ و دستاورد است. به قوانین یا ۱۰ فرمان اشاره دارد.

یازده
بیانگر شهود، تسلط در یک زمینه خاص، معنویت، روشنگری و ظرفیت برای بدست آوردن است. نمادی از خلاقیت و دیدگاه شماست. چونکه عدد ۱۱ با دو خط موازی نشان داده شده است، پس ممکن است بیانگر دو فرد یا یک شراکت باشد. اگر شما ۱۱ را از یک طرف بچرخانید، نمادی از علامت تساوی است. شاید شما به دنبال تعادل و برابری هستید.

دوازده
بیانگر قدرت معنوی و کمال الهی است. بیانگر چرخه و تکرار است.

سیزده
یک عدد پارادوکس دار و متناقض است که به معنی مرگ و تولد، پایان و شروع، و تغییر و تحول است. نمادی از موانعی است که سر راه شماست و باید به آن غلبه کنید. باید استقامت کنید و سخت بکوشید و به خاطر موفق شدن و رسیدن به اهدافتان سخت تلاش کنید. برای خیلی ها، عدد ۱۳ بیانگر بدشانسی است.

چهارده
بیانگر غیر منتظره و نیاز شما برای انطباق با فرآیند هایی است که هر لحظه در حال تغییر است. نمادی از افراط است و اینکه چگونه به تمایلاتتان توجه زیادی می کنید. شما نیاز دارید که بیشتر خویشتن داری کنید و تمرکزتان روی اهدافتان باشد.

پانزده
بیانگر حل و فصل شرایط سخت است. مشکلات شما به زودی ناپدید خواهد شد.

شانزده
شانزده نمادی از بیگناهی، بی ریایی، آسیب پذیری و عطوفت است. همچنین بیانگر پاکی معنوی و خراب کردن خود قدیمی و تولد جدید است. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بیانگر سن پیش روی شما باشد.

هفده
هفده نمادی از روح است.

هجده
نمادی از کشمکش بین مادی گرایی و معنویت است. همچنین هشداری از خیانت، فریب، دروغ و خودخواهی است. تعبیر دیگر این است که ۱۸ به معنی دروازه ورود شما به بزرگسالی و مسئولیت هایی است که در پی آن می آید.

نوزده
بیانگر استقلال و غلبه بر کشمکش های شخصی است. شما خواهید فهمید که مجبورید پای حرف و عمل خودتان بایستید. این عدد بیانگر یک دندگی و تردید شما در پذیرش کمک از جانب دیگران است.

بیست
عدد بیست بیانگر این است که شما به حمایت نیاز دارید. شاید شما حس کنار گذاشته شدن و ایزوله شدن می کنید.

بیست و یک
بیانگر نقطه عطف در زندگی تان است و گذار کامل به بزرگسالی است. مربوط به مسئولیت هایی است که نیاز دارید خودتان به عهده گیرید.

بیست و دو
بیانگر ظرفیت ذهنی و دانش شماست. بیانگر این است که نیاز دارید عملیاتی تر و هدف محور تر باشید.

بیست و سه
بیانگر این است که شما زیادی حواستان به مردم و خواسته هاشان است. که شما اهداف بلند و/یا غیر واقعی دارید. ممکن است در باور ها و خط فکری تان زیادی ایده آل گرا باشید.

بیست و چهار
سمبلی از پاداش، شادی، عشق، پول، موفقیت و خلاقیت است. به ملاحظات و تعاملات شما با مردمی با جایگاه و قدرت بالا اشاره دارد یعنی به معاشرت تان با افراد بالا دست اشاره دارد. این عدد ممکن است به شما بگوید که در عشق یا موفقیت، زیادی متکبر هستید. تعبیر دیگر این است که عدد ۲۴ ممکن است بیانگر زمان باشد، مثل ۲۴ ساعت یا کل یک روز.

بیست و پنج
دیدنش در خوابتان بیانگر این است که زمان گذشتن از یک مساله یا موضوع رسیده است.

بیست و شش
نمادی از زمین و کارما است.

بیست و هفت
دیدنش در خوابتان به عشق بی قید و شرط و تعهد اشاره دارد. شما از هیچ کاری که برای دیگران از دستتان بر می آمده دریغ نکرده اید.

بیست و هشت
بیانگر پول آسان است. ممکن است اهمیتی شبیه عدد ۱۰ داشته باشد.

بیست و نه
اگر شماره بیست و نه در خوابتان ظاهر می شود، مربوط به روابط و کار شما با هم به عنوان یک تیم است. شما نیاز دارید که به هم اعتماد کنید و وابستگی داشته باشید.

سی
بیانگر سطحی بودن است. شما با احساساتتان صاف و صادق نیستید یا کسی هست که با احساساتش صاف و صادق نیست.

سی و دو
بیانگر این است که شما از نظر احساسی بی حس و کرخت هستید.

سی و سه
بیانگر پتانسیل بالا و آگاهی معنوی است.

سی و چهار
به پشتکار و خرد شما اشاره دارد. شما از اشتباهات و تجارب گذشته تان درس گرفته اید.

سی و پنج
خواب دیدن در مورد ۳۵ به این معنی است که شما برای مسیرتان برنامه ریزی کرده اید و راه را تنظیم کرده اید. می تواند به نبود هارمونی در زندگی بیداری تان اشاره داشته باشد.

سی و شش
به موانع شما اشاره دارد.

سی و نه
نمادی از درک، اندیشه، مدیتیشن و برتری ذهنی است.

چهل
بیانگر این است که دور دور شماست و اوضاع به نفع شماست. دوره ی تذهیب، مهیا شدن و رشد رسیده است.

چهل و دو
مربوط به جذابیت اضداد است.

چهل و سه
بیانگر این است که نیاز دارید چیزها را به شیوه ی خاص و در زمان خاصی انجام دهید. دوست دارید که قوانین را دنبال کنید.

چهل و چهار
به اتحاد مقدس یا ازدواج الهی اشاره دارد.

چهل و نه
بیانگر واقعیت است. زمان آن رسیده است که با حقیقت روبرو شوید.

پنجاه
بیانگر همه ی چیزهای مقدس است. بیانگر لذت و جشن و سرور است. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر سهم عادلانه ی شما از چیزی است، مثل ۵۰/۵۰ یا همان نصف یک چیز.

شصت
عدد مربوط به زمان است. به مساله به اتمام رسیدن زمان یا طول عمر اشاره دارد.

هفتاد
بیانگر کامل بودن و کمال است. شما از زندگی لذت می برید.

هفتاد و شش
خواب دیدن در مورد ۷۶ بیانگر این است که ایده ها یا برنامه های شما، به بار نشسته است. هزینه سخت کوشی و فداکاری شما داده خواهد شد و عوضش داده خواهد شد. این عدد نمادی از معنویت شماست.

هشتاد
عدد ۸۰ در خوابتان به موفقیت و درک و تحقق اهدافتان اشاره دارد. شما در زندگی به پیش می روید.

صد
بیانگر کمال ۱۰۰% است. همچنین ظاهر این عدد در خوابتان به این معنی است که نیاز است تمام هم و غم خود را روی کاری که در دست انجام دارید بگذارید.

۱۱۱
دیدنش درخوابتان به انگیزه، استقلال، قدرت و موفقیت های شما اشاره دارد. همچنین شما منبع الهام برای دیگران هستید. همچنین خواب بیانگر این است که به سرعت اهدافتان را درک می کنید و به آنها می رسید.

۳۳۳
اگر عدد ۳۳۳ در خوابتان ظاهر شود، به این معنی است که شما به دنبال راهنمایی هستید. شما راه خود را گم کرده اید و برای برگشتن در مسیر درست نیاز به کمک دارید.

۵۵۵
بیانگر این است که شما در یک دوره تحول بزرگ را متحمل می شوید و در حال گرفتن تصمیمات مهم هستید.

۶۶۶
دیدن ارقام این عدد در خوابتان بیانگر شیطان و همه ی چیزهای شیطانی است. ظاهرش در خوابتان ممکن است به فعالیت نامشروع یا کاری غلط اشاره کند.

۷۷۷
نمادی از شانس و کمال است. چیزها به وفق مراد شما پیش می روند. تعبیر دیگر این است که به عدد خدا اشاره دارد. شما بر شیطان غلبه خواهید کرد.

۱۱۰
خواب دیدن اینکه به ۱۱۰ زنگ می زنید و کسی جواب نمی دهد یا اینکه شما پشت خط میمانید و منتظر می مانید بیانگر این است که شما توسط یک فرد با اختیار و با قدرت در زندگی تان، بی اهمیت شمرده شده اید. تعبیر دیگر این است که خواب مثل یک بیدار باش است، حواس شما را به چیزی جمع می کند که فکر نمی کردید مهم یا ضروری است اما در واقع به توجه فوری شما نیاز دارد.

۱۰۴۶
وقتی که این عدد را در خواب میبینید، بیانگر این است که به دنبال راهنمایی به سمت مسیر درست هستید.

۱۰۴۷
اگر ارقامش در خوابتان ظاهر شود، پس به این معنی است که شما یک مانع را پیش پای اهدافتان تجربه می کنید. همچنین خواب به شما می گوید که یک رویکرد جدید بیابید.

اگر تعبیر خواب خود را پیدا نکردید آن را از ما بپرسید. لطفا به موارد زیر دقت فرمایید:
لطفا هر خواب را در صفحه تعبیر خواب مرتبط با آن سوال کنید.
لطفا قبل از ارسال خواب متن تعبیر خواب را به دقت بخوانید. اگر تعبیر خواب درخواستی در صفحه موجود باشد دیدگاه شما پاسخ داده نخواهد شد.
حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. کامنت های انگلیسی تایید نخواهند شد.
تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
ارسال تعبیر خواب به ایمیل امکان پذیر نمی باشد و تعبیر ها فقط در سایت نوشته می شود.
تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

224 دیدگاه

از تاریخ 21 بهمن 1396 فقط اعضای وب سایت می توانند تعبیر خواب خود را سوال کنند. اگر قبلا عضو شده اید ورود و برای ثبت نام عضویت را کلیک کنید. ورود عضویت

آرتمیس

آرتمیس : با عرض سلام و احترام
امروز خواب دیدم پدرم فروشندگی می کرد
توی ی مغازه ولی نمیدونم چی می فروخت دختر دایی مامانم به همراه شوهرش اومده بودند ازش خرید کنند من داشتم روی پیشخوان در ی ظرف عسل رو می بستم دوتا جنس خریدن یکیش ۱۰۰۰ تومن و دیگری ۵۰۰۰ تومن .ممنون از تعبیرتون

پاسخ
لینک۲ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۱۵:۳۳
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. احترام متقابل. پدر شما می خواهد تحول مثبتی در زندگی اش ایجاد کند و می خواهد کاری را انجام دهد که خودش صلاح می داند که انجام دهد و نه اینکه برای خوشایند دیگران اقدامی انجام دهد. دختر دایی مادرتان به فرصت ها و گزینه هایی که پیش رویشان دارند نگاه می کنند و سعی می کنند از نظرات پدرتان استفاده کنند ولی شما ترجیح می دهید که کمتر صحبت کنید و نظراتتان را به دیگران در هر زمینه ای بازگو نکنید. آنها می خواهند کار درست را انجام داده و مسیر زندگی شان را عوض کنند. تشکر از همراهیتون

پاسخ
لینک۲ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۳۶:۲۳
Sorakhrshd

Sorakhrshd : خانم هراتی عزیز. مادرم خواب دیده با یک شلنگ که قطر بزرگی داشته و اب فراوانی ازش بیرون میومده داشته چه وسایل قدیمی و چه در حال حاضر که خاک گرفتند رو می شسته. بعد می بینه مقدار خیلی زیادی آرد گندم تو خونه هست تصمیم می گیره باهاشون نان درست کنه. مرسی از تعابیر زیباتون

پاسخ
لینک۱ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۱۲:۵۷
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. دوست خوبم لطفا خوابتان را فقط در صفحه تعبیر خواب مربوط به خودش ثبت کنید. الان اینجا تعبیر خواب اعداد است و ربطی به خواب شما ندارد!!! نگرانی ها و ناراحتی های مادرتان از زندگی شان دفع خواهد شد. او می تواند منابعی و ثروتی را که در دست دارد جهت ارامش و راحتی و ثروت و غنای بیشتر خانواده اش مصرف کند. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۱ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۵۸:۲۷
Sorakhrshd

Sorakhrshd : خانم هراتی من یکشنبه خوابم رو ارسال کردم. خوابم ثبت شده یا دوباره بفرستم؟

پاسخ
لینک۱ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۴۷:۰۱
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. خیر ثبت نشده بود.

پاسخ
لینک۱ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۰۲:۰۶
Zahra

Zahra : سلام خانم هراتی عزیز واقعا تعبیراتتون باعث شگفتی من می شود بی نهایت سپاس گزارم. .

پاسخ
لینک۲۹ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۵۶:۰۸
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. تشکر. دیدن مشت در خوابتان به این اشاره می کند که شما باید آماده ی دفاع کردن از خودتان باشید و برای رسیدن به آرامشتان بجنگید. شما که برده نیستید هر وقت شوهرتان خواست با شما مهربان باشد هر وقت خواست آزارتان دهد. در قرآن ازدواج آمده طلاق هم آمده. ازدواج یک قرار داد است که اگر در آن حقوق شما پایمال شود، ماندن در این قرار داد به معنی مجوز شما برای توسری خوردن از همسرتان است!! کسی که شما دوستش دارید مثل شما فکر نمی کند خصوصا که او می داند که شما متاهل هستید. خودتان را ارزشمند بدانید و از سر تنهایی به هر کسی که در زندگی تان پیدا می شود به امید منجی خودتان نگاه نکنید. امیدوارم زودتر سلامتتان را بدست بیاورید. این شخص می خواهد از شما سو استفاده کند و وانمود کند که شما هستید که به او گیر داده اید. میخواهد ار اول میخ خودش را محکم بکوبد. شوهر خواهران شما خوب می توانند زندگی هایشان را کنترل کنند و با هم در خوبی به خواهرانتان کورس می گذارندو رقابت می کنند. کسی سعی می کند از شما سو استفاده مالی کند و فکرتان را خراب کند یا شاید این شخص قبلا در زندگی تان بوده و الان از زندگی تان رفته است. دوست عزیز مداحی که سهل است پیامبری هم باعث نمی شود که کسی از اشتباه مبری باشد!! برای خودتان از مردم بت نسازید. یونس ع به خاطر اشتباهی که کرد در شکم ماهی محبوس ماند!! اینکه یک نفر 4 تا کار خوب بکند و صدایش هم قشنگ باشد که دلیل نمی شود که عشق بفهمد! این شخص کم عقل است! همین کسی که دوستش دارید را می گویم. دارد بچه بازی در می آورد. او شخصیتی بسیار سطحی دارد و اصلا با احساساتش صاف و صادق نیست او هیچی نیست! به بهانه ی بهبود کار شما به جلو آمده و می خواهد بگوید که آگاهی معنوی در او بالاست و می گوید که مسیر زندگی تان را عوض می کند. او می داند که شما احساس ایزوله شدن می کنید و نیاز به حمایت دارید ولی شخصیت او دوگانه و متضاد است. من فکر می کنم که اگر شوهرتان دوستتان نداشته باشد، نه تنها مهرتان را نمی دهد بلکه عذاب وجدان هم نمی گیرد. برایتان کلی دردسر درست می کند و دخترتان را هم بهانه قرار می دهد. من فکر می کنم بزرگترین اشتباه شما این است که به خاطر فراموش کردن دخترتان ، سه سوته دل به کسی دیگر ببندید. اگر کار می کنید که خودتان خرجتان را می دهید، و نیاز مالی ندارید مهرتان را ببخشید برود پی کارش. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۹ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۴۴:۴۷
masi

masi : خانم هراتی جون واقعا از ته دل ازتون ممنون وسپاسگذارم .چشم حتما به روی چشم دیگه مستقیم با خود خدا حرف میزنم .اخه فکر میکردم خیلی گناهکارم و دنبال واسطه بودم .
خدا منو ببخشه .ممنونم از راهنماییتون

پاسخ
لینک۲۱ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۲۶:۰۶
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : استدعا میکنم. خداوند از رگ گردن به شما نزدیک تر است.

پاسخ
لینک۲۱ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۳۴:۴۱
masi

masi : با سلام وخسته نباشید خانم هراتی جون واقعا تو تعبیر خواب قبلیم موندم عین عین واقعیت رو گفتین اخه چه حوری میشه من هلاکتم عشقم
پنج شنبه شب خواب دیدم جلو در خونه مادرم عدد ۳۹ میاد تو ذهنم و جلو چشمام
برمیگردم تو حیاط و حساب میکنم سوره فاتحه هفت تا ایس و بقیه رو میرم تو بقره حساب میکنم می افته ایه ۳۲ میخاستم همین که معنی ایه ۳۲ میخاست بیاد جلو چشمام مثل یه فیلم یه دفعه یه فامیل مون که بیماره میاد جلوم بهش میگم چشماتو ببند و دستتو بزار رو قلبت وبه اشاره هایی که فرشته ها برات میفرستن دقت کن وگوش کن.وتو زندگیت ازشون کمک بخواه
خانم هراتی جون فدات شم خیلی فکرمو درگیر کرده بیدار که شدم رفتم معنی ایه رو خوندم این بود .فرشتگان به خدا گفتند منزهی تو ما جز انچه به ما تعلیم دادی نمیدانیم زیرا تویی که دانا وحکیمی ..کلی تعجب کردم اخه من خیلی سعی میکنم با فرشته هام ارتباط برقرار کنم وازشون تو زندگی کمک بگیرم .نکنه کارم اشتباهه ؟؟؟

پاسخ
لینک۲۱ دی ۱۳۹۸ ساعت ۰۱:۱۰:۳۲
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. تشکر. :))))) عدد 39 نمادی از درک، اندیشه، مدیتیشن و برتری ذهنی است. شما می خواهید که درکتان بالاتر رفته و درست تر فکر کنید. می خواهید از طریق مراقبه و مدیتیشن به برتری ذهنی برسید. بله دوست خوبم توجه به معنی آیه دقیقا همین را می گوید که اگر شما روح پاکی دارید ( مثل فرشته ها) باید مطیع فرمان خداوند باشید و زیاده خواهی نکنید. آنها به خداوند گفتند که ما فقط آنچیزی را می دانیم که تو به ما تعلیم دادی و تویی که حکمت و مصلحت امور را می دانی و می دانی که به چه کسی بیشتر یاد بدهی و به چه کسی کمتر!! سعی شما برای ارتباط با فرشته های خداوند اشتباه است. شما می خواهید کاری را بکنید که مشابه کار دعانویسان است که از جنیان کمک می گیرند. شما انسان هستید!! باید از انسانها کمک بگیرید. اگر این کار درست بود، رسول خدا و امامان همه از فرشته ها کمک می گرفتند و نه جنگ می شد نه کسی شهید می شد همه فقط می نشستند و فرشته ها کارها را خودشان انجام می دادند. در قرآن کریم آمده است که خداوند وعده ی یاری فرشتگان را به رسول خدا در جنگ ها داد. اما این از اختیار رسول خدا خارج بود که خودش آنها را اجیر کند تا برایش کاری انجام دهند. شما که جای خود دارید!!! متوسل به امامان و پیامبران خداوند شوید تا برایتان دعای خیر کنند اما باور کنید که ما انسانها نقاط ضعفی داریم که اگر قدرت های ماورای طبیعه داشته باشیم استفاده از این قدرت ها بر علیه خودمان تمام خواهد شد!! شما فرض کنید که مثلا از کسی بدتان بیاید. سه سوته نفرینش می کنید الهی بمیری. خوب طرف باید بیافتد و بمیرد؟؟؟؟ ولی خداوند وقتی از کسی ناراحت می شود به او تا زمانی معین فرصت می دهد و از قدرت خودش برای نابودی حتی دشمنانش زود تر از موعد مقرر اجل آنها اقدام نمی کند! خداوند تمام کائنات را بر مبنای قوانین فیزیکی بنا نهاده. از تعداد الکترونهایی که دور اتم ها در حرکتند و به اتمها خاصیت های متفاوتی می بخشند گرفته.... تا حرکت سیارات و تا تقدیر در اینکه ژن های انسانها چه شباهت ها و یا تغییراتی داشته باشند همه بر مبنای علم است و خارج از این حیطه ی علمی شما نمی توانید قدم بردارید. نمی توانید از فرشته ها بخواهید که ژن کسی عوض شود و انسانی تبدیل به مارمولک شود!! در این حیطه ی فیزیک شما فقط باید دعا کنید و با خدا مستقیما در تماس باشید. آیه 6 سوره جن می فرماید: یک عده از انسان ها و نوع بشر، به جای پناه بردن به خدا، به جن پناه می برند در صورتی که اجنه نمی توانند پناه آنها باشند. فرشته ها هم هرگز نمی توانند پناه یا یاور یا دشمن کسی باشند مگر اینکه خدا بخواهد. پس از خدا کمک بخواهید و به او تکیه کنید نه به شیاطین و اجنه و فرشته ها..... تشکر از همراهیتون

پاسخ
لینک۲۱ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۴۲:۵۶
Zahra

Zahra : سلام وعرض ارادت

لطفا خوابم نمایش داده نشود.

پاسخ
لینک۱۸ دی ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۴۹:۱۹
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. ارادت متقابل. خبرهای خوشی خواهید شنید و اگر کسی را که خواسته تان است و اسمش را نوشته اید همان شخصی است که می خواهد به شما کمک کند، ارتباط شما به این واسطه قویتر خواهد شد. 7 بیانگر کمال ذهنی و هماهنگی است ولی می تواند به گناهان مرگبار هم اشاره کند. پس مراقب باشید و خیلی به هر کسی اعتماد نکنید حتی همین کسی که می خواهد کمکتان کند. مراقب باشید از شما سو استفاده نشود. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۱۸ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۲:۳۳
aram

aram : سلام دیشب خواب دیدم که یکی از دوستان صاحبکارم می گفت که صاحبکارم برای مراسمی که دارند یا داشتن صد تا صندلی آوردن چیدن تو پارکینگ و پارکینگ پر شد.
در قسمت دیگه ای دیدم که به آشپزخونه محل کارم رفتم، یه لیوان شیشه ای دسته دار برداشتم و آب داخلش ریختم و مقداری خوردم و لیوانو روی اجاق گاز جلوی دستم گذاشتم و نشستم رو یه صندلی که همونجا بود. بعد یکی از صاحبکارام و یکی از پسراشون هم اونجا روی صندلی نشسته بودن. من تو جمع اونا احساس راحتی نمیکردم، لیوان آبمو برداشتم و اومدم بیرون

پاسخ
لینک۱۵ دی ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۴۵:۳۳
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. صاحبکار شما صد در صد در کارش موفق خواهد بود و جایگاه او قرص و محکم شده و به راحتی و رفاه خواهد رسید. شما سعی می کنید که در محیط کارتان مثبت اندیش و دوستانه رفتار کنید ولی در مقابل صاحبکارتان احساس استرس و اضطراب می کنید و خودتان را دست کم می گیرید و سعی می کنید که خیلی صمیمی نشوید. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۱۵ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۰۰:۲۷
Fateme

Fateme : سلام . من خواب دیدم نام سوره های طه و یس رو در خواب میگم و بعد از این صدای کسی رو میشنوم که میگه چهلو پنج ، سی

پاسخ
لینک۱۵ دی ۱۳۹۸ ساعت ۰۶:۳۰:۳۸
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. دور دور شماست و اوضاع به نفع شماست. مسیر زندگی شما عوض خواهد شد. مشکلاتتان حل می شود و انگار تولدی دوباره می یابید. باید سعی کنید که در زندگی تان صداقت داشته باشید و با احساسات خودتان صاف و صادق باشید. ایمانتان قوی تر و عمرتان طولانی خواهد بود و بر دشمنانتان پیروز خواهید شد. ضمن اینکه سوره طه چهل و پنجمین سوره ی قرآن است ولی سوره یس سی و ششمین سوره ی قرآنی است. در بیداری هم به خواندن این سوره ها مداومت کنید. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۱۵ دی ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۴۶:۲۸
Behnaz

Behnaz : سلام خانم هراتی عزیزم
من خواب علامت بینهایت رو دیدم
در خواب خاستگارم رو دیدم که روی مچ دستش و روی قسمت نبضش علامت بینهایت رو هک کرده بود و با صداش که گفت: این علامت رو یک ماهه هک کردم رو نبضم از خواب بیدار شدم(مثل تاتو)
وقتی بیدار شدم به تقویم نگاه کردم دقیقا پنج شنبه یا جمعه ماه گذشته همچین روزی بود که به من پیشنهاد ازدواج داد
میشه لطفا تعبیرش رو بهم بگید؟ ممنونم :*

پاسخ
لینک۱۴ دی ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۱۹:۳۰
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام عزیزم. او به این اشاره می کند که احساس او به شما یک رابطه ی نامتعادل و یک طرفه از جانب اوست که او تا بی نهایت شما را دوست دارد ولی شما نه! او به اندازه ی کافی از پس انتظارات شما بر نمی آید. او می خواهد ابراز کند که شما تاثیری ماندگار روی زندگی او داشته اید. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۱۴ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۱۰:۲۲
ادامه

از تاریخ 21 بهمن 1396 فقط اعضای وب سایت می توانند تعبیر خواب خود را سوال کنند. اگر قبلا عضو شده اید ورود و برای ثبت نام عضویت را کلیک کنید. ورود عضویت