کاربر گرامی، بخش دیدگاه تعبیر خواب روزهای دوشنبه و پنج شنبه کلا بسته است. سایر روزها از ساعت 12 شب تا 17 عصر فعال است.باشه

یوتاب گلچینی از بهترین ها

تعبیر خواب انگشتر

اگر کسی ببیند انگشتری در دست دارد که قبلا هرگز آن را نداشته، و از داشتن آن خوشحال شد، به موفقیتی بزرگ و باور نکردنی نائل خواهد شد. اگر کسی انگشتری خود را گم کرد، مالی را از دست می دهد. اگر انگشتری اش در زیر پایش له شد، در اثر سهل انگاری، خیر و منفعتی را از دست می دهد. اگر ناگاه نگاهش به انگشترش افتاد و آن را بدون نگین دید، کاری را در پیش خواهد داشت که منفعتی برایش ندارد.

اگر انگشترش را در جایی گذاشت و رفت و بازگشت و دید که دزد انگشترش را برده، از وی مالی به هدر می رود. اگر کسی انگشتری به شما داد و شما آن را به انگشت خود کردید از جانب آن شخص سودی عاید شما می شود. اگر کسی در خواب ببیند که انگشتری خودش را شکست در صورتی که ازدواج کرده باشد، بین او و همسرش اختلاف و جدایی اتفاق می افتد.

اگر در خواب دیدید که انگشتری خود را به کسی امانت داده بودید و او آن را آورد و به شما باز پس داد، خواب شما می گوید که در آینده ای نه چندان دور از زنی یا دختری خواستگاری می کنید که او نمی پذیرد و چنان چه در شرایط ازدواج نباشید از آرزو و تمنائی بر آورده نشده خبر می دهد.
گم شدن انگشتری برای زن بخصوص اگر نگین داشته باشد خوب نیست چون خبر می دهد که بیننده خواب کسی را از دست می دهد یا از سمتی معزول می شود.

اگر کسی انگشتری داشت که نام مقدسی بر نگین آن حک شده بود، در امر دین به توفیق می رسد. داشتن انگشتری با نگین سیاه، در صورتی که در بیداری چنین انگشتری نداشته باشید، اختلاف با همسر و طلاق و جدایی است.

یوسف نبی (ع) می گوید: دیدن حلقه انگشتری تعبیرش فرزند است. دیدن انگشتر طلا برای مردان بد است اما دیدن انگشتری نقره یا فیروزه خوب است.
حضرت دانیال می گوید: چون نقش و صفت انگشتری ببیند، به او خیر و نیکی خواهد رسد. گرفتن انگشتر از کسی در خواب، به فراخور توانایی و استحقاق آن شخص است به این صورت که اگر کسی لایق پادشاهی باشد پادشاهی یابد و اگر توانگر باشد، به انداره قیمت انگشتری، مال یابد. اگر ببیند که در مسجد یا در نماز، کسی انگشتری به وی داد، آن شخص زاهد و عابد است. اگر بازرگان بود، نصیب او نفع تجارت خواهد بود.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر کسی ببیند که انگشتری او ضایع شد یا دزد برد، دلیل که در کارهای او آفت و دشواری پدید آید. اگر ببیند انگشتری او بشکست و نگین او بماند، دلیل که بزرگی و جاه او برود و آبرو و هیبتش برجای خواهد بود. اگر ببیند انگشتری خود را به کسی بخشید، دلیل که از آن چه دارد، برخی را ببخشد. اگر ببیند انگشتری خویش بفروخت، دلیل است از آن چه دارد، جمله بفروشد و هزینه کند.

جابر مغربی می گوید: اگر ببیند در انگشت وی انگشتری آهن بود، قوت و توانائی یابد. اگر ببیند از برنج یا مس است، از مردمان بی اصل منفعت یابد. اگر ببیند که بلور است، از مردم عامه چیزی به او رسد. اگر ببیند انگشتری خویش نزد کسی به امانت نهاد یا وی را بخشید و آن کس هم انگشتر را نپذیرفت، زنی به نکاح بخواهد و آن زن نپذیرد. اگر ببیند انگشتری خویش بشکست، دلیل که در میان او و عیالش جدایی افتد.
اگر زنی ببیند که انگشتری با نگین از او ضایع شد، دلیل است حشمت و جاه او کم شود یا فرزند یا همسرش بمیرد یا مالش تلف شود. اگر والی بود معزول گردد.

لوک اویتنهاو می گوید: دیدن انگشتر نشانه افتخار و آرامش است. گم کردن آن به معنی جدایی، یافتن آن به معنای اختلاف، دریافت کردن آن به معنی دام و تله، انگشتری گرانقیمت، نشانه ازدواج موفق و خرید انگشتر تعبیرش نامزدی است.

تعبیر خواب انگشتر نقره

داشتن، پیدا کردن و خریدن انگشتر نقره، به رسیدن به ثروت پایدار و مالی ماندنی تعبیر شده است.
اگر زنی که حامله است خواب ببیند که صاحب انگشتر نقره شده است، صاحب فرزند دختر خواهد شد. همینطور است اگر مردی که همسرش باردار است، خواب ببیند که انگشتر نقره بر دست دارد، تعبیرش این است که همسر او دختری به دنیا خواهد آورد.

اگر کسی در سن ازدواج باشد و خواب ببیند که انگشتر نقره به او دادند، با کسی ازدواج می کند که برای او می ماند و زندگی با ثبات و پایداری خواهند داشت.

    امام صادق (ع) می فرماید: انگشتری نقره (سیمین) در خواب بر چهار وجه است:
  1. مملکت،
  2. زن،
  3. فرزند،
  4. مال.

تعبیر خواب نگین انگشتر

نگین انگشتر نشانه منفعت و سود دارنده نگین در خواب است. اگر خواب ببینید که انگشتری دارید که نگین زیبایی دارد، به منفعتی بزرگ خواهید رسید.

اگر ببینید که نگین انگشتر خود را گم کردید، ولی انگشتر همچنان در دستتان است، از سمت خود معزول می شوید و موردی پیش می آید که اعتبار سابق را نخواهید داشت. اگر ببینید که انگشتری را با نگین آن گم کردید، کسی را از دست می دهید و این به معنای مرگ آن شخص نیست. گم کردن انگشتر، می تواند به معنای به هم خوردن دوستی و یا جدایی در رفاقت و ازدواج تعبیر شود. بسته به اینکه چه انگشتری را گم کنید، تعبیر آن متفاوت است.

اگر کسی دید که در انگشتر خود نگین زیبایی دارد، زنی زیبا اختیار می کند. اگر در نگین خود از اسماء امامان حک کرده بود، مرد پارسایی است و اگر زنی انگشتری زیبای نگین داری داشت و مجرد بود، با مرد ثروتمندی ازدواج می کند. اگر زنی در بیداری نگین انگشترش مشکی نباشد و خواب ببیند که نگین مشکی بر روی انگشترش قرار گرفته، نشانه جدایی و اختلاف با همسر است.

تعبیر خواب انگشتر نگین سیاه
داشتن انگشتری با نگین سیاه، در صورتی که در بیداری چنین انگشتری نداشته باشید، اختلاف با همسر و طلاق و جدایی است.

تعبیر خواب انگشتر نگین سبز
داشتن انگشتری با نگین سبز، نشانه رسیدن به خیر و برکت و سربلندی است. اگر کسی خواب ببیند که به او انگشتری سبز دادند، خیر و برکت یافته و بر دشمن ظفر می یابد. اگر بیمار است شفا پیدا می کند و رنگ سبز نشانه ایمان قوی و خلوص نیت است.

تعبیر خواب حلقه ازدواج

تعبیر حلقه ازدواج در خواب منوط به اینکه این حلقه از چه جنسی است و نگین دارد یا ندارد، یا آن نگین از چه جنسی است، می تواند تعابیر متفاوتی داشته باشد. برای انگشترهای با نگین های متفاوت و جنس متفاوت، جداگانه در بخش تعبیر خواب انگشتر و نگین توضیح داده شده است.

اگر کسی که مجرد است خواب ببیند که به او حلقه ازدواج دادند، یا خودش حلقه ازدواج برای کسی می خرد، تعبیرش ازدواج کردن و رسیدن به کسی است که آرزویش را دارد. اگر خواب ببینید که حلقه ازدواج خود را گم کرده اید، کدورت و ناراحتی بین شما و همسرتان به وجود خواهد آمد.

اگر خواب ببینید که حلقه ازدواج شما شکست، یا آن را از شما دزدیدند تعبیر آن جدایی و فاصله بین شما و همسرتان است.
اگر خواب ببینید که همسر شما به شما حلقه ازدواج داد، بین شما صمیمیت و صفا به وجود می آید.

تعبير خواب انگشتر طلا

دیدن انگشتر طلا در خواب برای مردان رسیدن به سختی و ناراحتی و ارتکاب به کاری حرام تعبیر شده است. اگر مردی خواب ببیند که انگشتر طلا دارد، احتمالا ضرر مالی خواهد دید.
اگر مردی خواب ببیند که از زرگر انگشتر طلا می خرد، مردی لاف زن و دروغ گو قصد فریب او و گول زدن او را دارد.

اگر مردی خواب ببیند که به او انگشتر طلا دادند، از کسی سخنی مکروه خواهد شنید. اگر مردی خواب ببیند که انگشتر طلای خود را پیش کسی به امانت می گذارد، آن کس که انگشتر را به امانت گرفته است، در بیداری به او خیانت می کند و یا سخن ناروایی بین آنان رد و بدل خواهد شد.

تعبیر خواب پیدا کردن انگشتر طلا
پیدا کردن انگشتر طلا در خواب برای زنان، رسیدن به موفقیت و شادکامی است. اگر زنی خواب ببیند که شوهر او به او انگشتر طلا داد، مورد احترام او واقع می شود و به عزت و شادی می رسد.

اگر دختری خواب ببیند که برای او انگشتر طلا خریدند، شوهر می کند و شوهر او موجب سربلندی و افتخار او خواهد شد.
اگر مردی خواب ببیند که انگشتر طلا پیدا کرد، با کاری مواجه می شود که به ضرر اوست.

تعبیر خواب انگشتر طلا در دست چپ
اگرزنی خواب ببیند که در دست چپ انگشتری از طلا دارد، شوهرش به او وفادار است. اگر دختری خواب ببیند که انگشتر طلا در دست چپ او کردند، برای او خواستگار می آید.
اگر مردی خواب ببیند که در دست چپ خود انگشتر طلا کرد، پنهانی و بدون مشورت با کسی به کاری مبادرت می کند که برای او مشکل و ناراحتی پیش می آورد.

تعبیر خواب انگشتر عقیق

داشتن، پیدا کردن و یا خریدن انگشتر عقیق در خواب، نشانه زیاد شدن ایمان، فراخی روزی و گشایش کار است.
اگر خواب ببینید که انگشتر عقیق خود را فروختید یا آن را از شما دزدیدند و یا آن را گم کردید، مال و ثروت یا فرصت مناسب و خوبی را از دست خواهید داد و متضرر خواهید شد. اگر خواب ببینید که به کسی انگشتر عقیق دادید، برای او کاری انجام می دهید و به او کمک می کنید.
اگر خواب ببینید که فقط نگین عقیق به کسی دادید، او را راهنمایی می کنید.

تعبیر خواب انگشتر فیروزه

داشتن انگشتر فیروزه در خواب، رسیدن به قدرت روانی و روحی بالا و نشانه تسلط بر اعصاب و خویشتن داری است. پیدا کردن انگشتر فیروزه در خواب، رسیدن به ثروت، اعتبار، عمر دراز، صاحب فرزند شدن و مسلط بودن بر اعصاب و روان تعبیر می شود.
از دست دادن انگشتر فیروزه، تعبیری بر عکس خواهد داشت.

تعبیر خواب انگشتر الماس

انگشتر الماس در خواب رسیدن به موفقیت تعبیر شده است. اگرخواب ببینید صاحب انگشتر الماس هستید، مورد لطف و احترام مقامات بالا قرار می گیرید. اگر دختری خواب ببیند نامزدش به او الماس هدیه می دهد، ازدواجش با افتخار و سربلندی همراه خواهد شد.

گم کردن الماس، نشانه رسوا شدن یا مرگ است. اگر کسی خواب ببیند که انگشتر الماس دارد، سعادتمند خواهد شد و هدایای زیادی دریافت خواهد کرد. اگر بازرگانی چنین خوابی یببیند، معاملات سود آوری خواهد داشت.

تعبیر خواب انگشتر شکسته

اگر کسی خواب ببیند که انگشتر او شکست، اگر حلقه ازدواج او بود، از همسرش جدا خواهد شد. در غیر این صورت، از مقامی که دارد عزل خواهد شد. و اگر صرفا نگین انگشتری او افتاد، از احترام او کاسته خواهد شد

.

اگر تعبیر خواب خود را پیدا نکردید آن را از ما بپرسید. لطفا به موارد زیر دقت فرمایید:
لطفا هر خواب را در صفحه تعبیر خواب مرتبط با آن سوال کنید.
لطفا قبل از ارسال خواب متن تعبیر خواب را به دقت بخوانید. اگر تعبیر خواب درخواستی در صفحه موجود باشد دیدگاه شما پاسخ داده نخواهد شد.
حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. کامنت های انگلیسی تایید نخواهند شد.
تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
ارسال تعبیر خواب به ایمیل امکان پذیر نمی باشد و تعبیر ها فقط در سایت نوشته می شود.
تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.
در صورتیکه خواب ارسالی شما بیشتر از ۷۵۰ کاراکترباشد، به ازای هر ۷۵۰ کاراکتر یک حق خواب از شما کسر خواهد شد!

469 دیدگاه

از تاریخ 21 بهمن 1396 فقط اعضای وب سایت می توانند تعبیر خواب خود را سوال کنند. اگر قبلا عضو شده اید ورود و برای ثبت نام عضویت را کلیک کنید. ورود عضویت

سارا

سارا : سلام اشکال نداره هزینه رو کسر کنید چون اشتباه از من بود و تعبیرشو لطف کنید و بفرمایید چون یه کاری میخوام انجام بدم حس میکنم مربوط به اون کاره برام مهمه تعبیرش

پاسخ
لینک۵ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۳۲:۱۲
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. خوابتان در زیر کامنت اصلاحی دفعه ی قبل دوباره تعبیر شد. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۵ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۵۱:۰۵
سارا

سارا : سلام من خوابی و دو روز پیش گذاشتم که سه تا انگشتر دستم بود گفتید چه دستی دست راست بود و انگشت دوم را شما انگشت اشاره در نظر گرفتید در صورتی که من منظورم از انگشت سوم انگشت اشاره بود که انگشتر جدید و زیبا دستم بود
انگشت دوم انگشت بعد از انگشت کوچیکه منظورم بود
بسیار عالی و دقیق تعبیر میکنید ممنون از زحمات شما
بازم ببخشید که توضیحات من ناقص بود و باعث اشتباه شد

پاسخ
لینک۴ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۳۲:۰۵
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. شما سعی می کنید که رفتاری سیاستمدارانه از خودتان بروز داده و وجهه ی تازه تری از خودتان را به دیگران معرفی کنید. اینکه انگشتر انگشت دوم دست راستتان خراب شده، به این اشاره دارد که شما دیگر نسبت به کاری که انجام می دهید احساس تعهد کامل ندارید و دلتان پیش آن نیست و کارتان را مثل قبل دوست ندارید. انگشت میانی تان بیانگر ملاحظه، کارایی، احتیاط، مسئولیت و سخت کوشی است که شما نسبت به این مسائل هم دچار ایراد و اشکال هستید. مضافا به اینکه شما از بیرون سخت و غیر قابل نفوذ به نظر می رسید و زیاد از کسی حرف شنوایی ندارید و حرف حرف خودتان است.اینکه انگشتر طلا سفید انگشت اشاره ی شما ناقص بوده، گویای این است که شما قبلا در قضاوت نسبت به موضوعی، یا در دادن اختیارات به کسی، یا در جهت دادن به کسی به خاطر راهنمایی او، دچار اشتباه شده اید و در این موارد باید سعی کنید که درست قضاوت کنید درست راهنمایی کنید و به هر کسی، هر کاری را واگذار نکنید.شما آرام نیستید، تمرکز ندارید و از شاخه ای به شاخه ای می پرید! تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۵ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۵۰:۴۰
سارا

سارا : سلام ان شالله که حالتون خوب باشه
من خواب دیدم یه جشن یا مراسمی ه با خواهرم رفتیم ارایشگاه من منتظر نشستم یهو ارایشگر دستای منو میبینه میگه چه انگشترایی ؛ دستمو نگاه میکنم سه تا انگشتر تو دستمه انگشت دوم یه انگشتری که فک میکنم انگشتر طلا سفید قدیمی خودمه که ناقص شده هی فک میکنم این شکل گل بود چرا الان انقد عجیب شده و فقط یه چیز شبیه یه گلبرگش مونده انگشت وسط یه انگشتره که اونم طلا سفید ناقص ه انقد که فکر میکنم داشتمش اما از بس تغییر کرد یادم نمیاد کدومه خیلی فکرمو مشغول کرده بود که چرا طلاهام خراب شده که انگشت سوم دیدم یه انگشتر زرد به شکل پروانه بزرگ و خیلی خوشگله و میدرخشه بهش دو تا زنجیرم اویزه با خودم میگم عیب نداره اون دو تا ناقص شدن عوضش اینو الان دارم اون دو تا رو هم عکساشو میبرم به طلا ساز میدم درست کنه

پاسخ
لینک۲ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۲۱:۳۹
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. تشکر از محبت شما. شما می خواهید سعی کنید که رفتاری سیاستمدارانه تر از خودتان بروز دهید و تصویر و وجهه ی تازه تری از خودتان را به دیگران معرفی کنید. متاسفانه شما ذکر نکرده اید که انگشترها متعلق به کدام دست شما بودند دست چپ یا راست! و من مجبورم توضیحات اضافه عرض کنم. اگر انگشترها در دست راست شما بوده، شما نسبت به انجام کارهایتان احساس تعهد می کنید و اگر در دست چپ شما بوده، انگشترها بیانگر تعهدات شما نسبت به کسی است که دوستش دارید. اینکه انگشتر طلا سفید انگشت اشاره ی شما ناقص بوده، گویای این است که شما قبلا در قضاوت نسبت به موضوعی، یا در دادن اختیارات به کسی، یا در جهت دادن به کسی به خاطر راهنمایی او، دچار اشتباه شده اید و در این موارد باید سعی کنید که درست قضاوت کنید درست راهنمایی کنید و به هر کسی، هر کاری را واگذار نکنید. انگشت میانی تان بیانگر ملاحظه، کارایی، احتیاط، مسئولیت و سخت کوشی است که شما نسبت به این مسائل هم دچار ایراد و اشکال هستید. مضافا به اینکه شما از بیرون سخت و غیر قابل نفوذ به نظر می رسید و زیاد از کسی حرف شنوایی ندارید و حرف حرف خودتان است. در نهایت اینکه شما نسبت به تعهد به عشقتان یا کارتان واقعا متعهد هستید و موفق عمل می کنید. ولی یک ایراد در این زمینه دارید و آن این است که شما آرام نیستید، تمرکز ندارید و از شاخه ای به شاخه ای می پرید! تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۵۱:۴۸
تانیا

تانیا : با عرض سلام و ادب . روزتون بخیر انشاالله رفع کسالت شده .( این خواب نقل قول هست لطفا بعد از تعبیر پاک بفرمایید ) سپاسگزارم

پاسخ
لینک۳۰ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۰۴:۳۴
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. تشکر از محبت شما. همسر شما از اینکه شما با او زندگی کنید و به او متعهد باشید خوشحال می شود ولی شما باید بپذیرید که شما دو نفر در واقع هر دویتان با هم فرق دارید. یکی از شما شخصیتی موفق و مهربان و شاید نرم و انعطاف پیذیرتر دارد و دیگری از بیرون سخت و غیر قابل نفوذ به نظر می رسد و زیاد از خودش احساسات بروز نمی دهد اما در عمل سعی می کند که موفق باشد. شما دو نفر با هم و در کنار هم می توانید تعادل را در زندگی تان به وجود بیاورید منوط به اینکه فرق های همدیگر را بپذیرید و سعی کنید که در زندگی تان تعادل و برابری را حفظ کنید. شاید شما انتظار دارید که همسرتان دقیقا مثل شما باشد و از این رفتار او نسبت به خودتان مردد هستید که در کنار او خوشبخت خواهید ماند و باید به او متعهد باقی بمانید یا خیر. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۳۰ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۱۴:۰۰
سارا

سارا : سلام
امروز خواب دیدم خونه فامیل هستیم.خونه بسیار بزرگ و سرسبز بود و از بودن توش حس خیلی خوبی داشتم. اونجا ی سالنی بود پر از پرنده های قشنگ و اکثرا تیره رنگ. خونوادم داشتن بیرون میرفتن، من گفتم بیرون نمیام، خونشون خیلی سرسبزه، میمونم تا برگردید. خونوادم رفتن پیک نیک و من غبطه خوردم چرا باهاشون نرفتم، حتما بهشون خوش گذشته.
بعد برگشتن و خودشونو برا مراسم خواستگاریم اماده میکردن. انگار پدرم پزشک بود و کتاب قطور تخصصی دستش بود، و ی برادرم داشتم ک در واقعیت ندارم
خانواده خواستگارم اومدن خونمون ک نامزد کنیم. یه ست طلا دادن ک طرحش خوب بود ولی سبک بود
2تا انگشتر طلام گرفتن. یکیش کادو و اون یکی انگشتر نشون بود. هرکدومو جدا ب انگشت حلقه دست راستم انداختم ببینم چجوریه به دست. یکیش خیلی لق و بزرگ و اندازه دست مردونه بود و روش ی شعله شمع مانند داشت ولی اصلا احساس گرما و سوزش رو انگشتم نداشتم. اون یکی هم یکم بزرگ بود ولی اندازه و طرحش معقول بود. ترتیب پوشیدنشو یادم نیست. داشتم با خودم فک میکردم این طلاها چی بود اوردن. ولی چون خیلی از بودن با نامزدم خوشحال بودم، گفتم اشکال نداره، حرفی نمیزنم کسی نارحت بشه

پاسخ
لینک۲۰ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۰۷:۱۴:۰۴
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. شما آرمانها و ایده های زیادی دارید که می خواهید به آنها برسید و روحیه ای مثبت اندیش و برونگرا دارید. دوست دارید همه چیز مطابق با سلیقه ی شما به پیش برود و خیلی اهل تبعیت از دیگران و انطباق با آنان نیستید. پدر شما با توجه به تجاربش می خواهد بهترین شرایط را برای خوشبختی شما فراهم کند و شما شخصیتی مصمم و مغرور و عملکرا و مستقل از خودتان نشان خواهید داد. شما می خواهید که خواستگارتان به شما خیلی اعتبار بالایی بدهد و تمام و کمال نشان دهد که برایتان ارزش قائل است. شما همه ی رفتار خواستگارتان را اول منطقا" بررسی می کنید و زود احساسات زیاد از خودتان به خرج نمی دهید. شما احتمالا احساس می کنید که خواستگارتان از شما توقع زیادی دارد که سفت و سخت به او متعهد شوید و می خواهد که شما خیلی مشتاق او باشید، و شما نه خیلی احساس تعهد به او می کنید و نه خیلی مشتاق او هستید. دوم اینکه انتظاراتشان از شما بالاست و خوب فکر می کنید که می توانید به هر سختی هم که شده این توقعات و انتظارات را برایشان فراهم کنید. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۰ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۰۷:۰۷
Nasssrin

Nasssrin : سلام وقتتون بخیر سپاس بابت زحماتتون لطف میکنید برام این خواب تعبیر کنید ، دوست مادرم خواب دیده من‌بهش زنگ زدم گفتم بیاد خونمون وقتی اومده دیده رفتیم یه خونه بزرگ قدیمی به من گفته خونه خودتون که خوب بود چرا اومدین اینجا اینجا قدیمیه ،من بهش گفتم اشکال نداره موقت اومدیم بعد از تو‌کمد یه جعبه در اوردم بهش نشون دادم گفتم بهش ببین چقد قشنگه انگشتر نگین سبز بوده خیلی خیلی قشنگ ،بهش گفتم اینو علی نامزدم برام گرفته اونم خوشحال شده گفته نامزد کردی ،بعد همدیگرو بغل کردیم کلی گریه کردیم به من میگفته ببین حالا که اسم همسرت علی شده ذکر یا علی زیاد بگو حضرت علی کمکت کرده که همچین شوهر خوبی گیرت بیاد ساعت ۳-۴ خواب دیدن مرسی

پاسخ
لینک۱۴ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۲۷:۴۰
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. تشکر. شما ایده ها و افکار تازه ای به ذهنتان می رسد و بیشتر به اعتقادات و سنت ها و فرهنگ خودتان پایبند خواهید بود. ایمان شما قویست و از این جهت به خودتان افتخار می کنید. شما به حضرت علی ع باور دارید و نسبت به او احساس تعهد می کنید. بنابراین اگر در کارهایتان متوسل به حضرت علی ع شوید و از او بخواهید که دعایتان کند تا خداوند حاجاتتان را برآورده سازد، انشالله حاجت روا خواهید شد. دوست مادرتان آرزو می کند که شما ازدواج موفقی داشته باشید و به این منظور هم باید متوسل به حضرت علی ع شوید که آنچه که خداوند برای شما صلاح می داند همان بشود و کسی به زندگی تان بیاید که برای شما از همه بهتر است. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۱۴ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۰۳:۲۲
الهه

الهه : سلام وقت بخیر، از تعبیر خواب عالی تون ممنون ، متن خواب نمایش داده نشود ممنون

پاسخ
لینک۷ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۳۴:۴۲
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. تشکر. استدعا می کنم. طریقه ی فکری جدیدی به ذهن شما می رسد که برای رسیدن به معنویت بیشتر، اصلا فکر موفقیت خودتان را کنار بگذارید و زندگی تان را متحول کنید. شما با این تحولی که در ذهنتان دارید نمی توانید افکارتان را متمرکز کنید و به آرامش برسید و مرتب تمایل خواهید داشت که از شاخه ای به شاخه ی دیگر بپرید. آشنای آقای شما، یا به ثروت رسیده و به اوج موفقیت می رسد و اهدافش را عملی می کند و یا اینکه با خانمی که رفتاری سیاستمدارانه دارد در ارتباط است و باز به همراه او به اوج موفقیت می رسد. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۷ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۳۶:۲۷
melika

melika : سلام خواب دیدم شبه همه جا تاریک به سمت در خونه پدربزرگم میرفتم که دم خونشونم حالت عزاداری داشت بعد یا خودم میگم یا یکی بهم میگه برا حاجتم متوسل شم به مادر یا خواهر یا همسر امام حسن عسکری حتی ازخوابم بیدار شدم یادم نبود کدومش رو گفته ولی به احتمال زیاد مادرشون رو گفت و اینکه درحین راه رفتن نگا تو دستم‌میکنم همون لحظه میبینم یه انگشتر ر‌و دستمه اما دونگین داشت بحالت دوانگشتری بود و این دوتا نگین یدفه سبز و نورانی شدن یعنی نور دادن بیرون بحالت روشن شدن.و من مسیرمو یکم کج کردم رفتم اونسمت خونه داخل نرفتم.واقعا عزادار شدیم درواقعیت و پدربزرگم فوت شدن

پاسخ
لینک۷ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۴۹:۰۷
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. شما به پدر بزرگتان فکر می کنید و به خاطر او ناامید هستید. خطر جانی پدر بزرگتان را تهدید می کند و شما از خدای بزرگ می خواهید که آنچه که مصلحت اوست همان بشود و شفای عاجل به پدر بزرگتان برسد. توسل شما به امام حسن عسکری ع یا مادرشان همان انگشتری است که در دست دارید و تعهد شما به ایشان است و اینکه دو نگین در آن بوده که به یکباره نورانی شده است به فوت پدر بزرگتان و حضور او در بهشت در کنار امام حسن عسکری ع اشاره می کند. امام حسن عسکری ع یا مادرشان شفیع پدربزرگتان هستند و شما باید به او افتخار کنید. اینکه داخل منزل نرفته اید به این معنی است که در واقع روح پدربزرگتان زنده است و او فقط حضور فیزیکی اش را در کنار شما از دست داده و شما نباید برای او ماتم زده باشید و خودتان را عزادار بدانید. بلکه روح او همیشه همراه شماست و اگر از پدربزرگتان بخواهید که دعایتان کند، به خاطر ایمان و پاکی او، دعای خیر او در حق شما مستجاب خواهد شد. ( روحشان شاد). تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۷ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۲۱:۳۸
Bahar

Bahar : با سلام خدمت خانم هراتی گرامی
خوابی دیدم که شاهد عقد دو نفر هستم که بعد از آنها نوبت من هست که عقد بشوم داماد را نمیشناختم بعد دیدم روی یک بلندی راه میرم هی دور خودم میچرخم دیواری سفید رنگ بود زیر پام آدم هایی نشسته بودند بعد دیدم یک انگشتر توری از طلا آنقدر بلند بود که یک بند انگشت را گرفت دست چپم انگشت حلقه کردم اولش تنگ بود ولی بعد چرخاندم اندازه شد نقش روی آن جالب و خاص بود بعد دیدم گردنبند های مختلف از جنس طلای سفید دستم هست آقایی مسن ناشناس بالباس روحانی تاجی دستش بود ویک انگشتر بزرگ فیروزه نگینش خیلی خیلی بزرگ بود می خواست انگشتر را به من بدهد بعد دیدم داخل خیابان هستم پر از لحاف های بزرگ رنگارنگ که همه را دارند می دوزند این لحاف ها طول یک خیابان را گرفته بود من با کفش کتانی نو سفید و شلوار قهوای خوشرنگ و با یک بلوز بنفش و صورتی بودم ولی بعد چادر مشکی سرم کردم..توی خیابان داشتم قدم میزدم و سعی میکردم پا روی این لحافها نگذارم...پسری در داخل خواب مداوم مواظب من بود و منو تماشا میکرد و حس خوبی نسبت بهش داشتم .
خانم هراتی گرامی این خواب را روز دوشنبه روز تاج گذاری امام زمان ع دیدم و شب قبل از ایشان خواستم کمکم کند.
باتشکر فراوان

پاسخ
لینک۷ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۰۰:۴۰:۵۶
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. شما به آرزوهایتان خواهید رسید و حاجتتان را می گیرید. بر موانع و مشکلات زندگی تان غلبه می کنید، عشق به زندگی تان راه می یابد و باید در مقابل کسی که به زندگی تان می آید نرمش و انعطاف پذیری بیشتری از خودتان نشان دهید تا بتوانید با او به سازش و توافق برسید. شما به عشق او متعهد خواهید شد و به تمایلاتی که تا کنون سرکوبشان کرده اید، خواهید رسید. کسی به زندگی تان می آید که شاید از بیرون سخت و غیر قابل نفوذ به نظر برسد ولی موفق و مهربان است. آرامش و رفاه به زندگی تان می آید و انرژی مثبت و بخت و بالینی پاک خواهید داشت. ثروت و رفاه می یابید. رفتاری مهربان و رمانتیک خواهید داشت که برای همسرتان این خصلت ها را محفوظ نگه می دارید و زندگی شاد و آرامی انشالله خواهید داشت. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۷ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۲۹:۰۹
ta

ta : سلام خواب دیدم قصد دارم انگشتری رو برای مراسم ختم شخصی که در بیداری نمیدونم کی بود بدم ولی نمیدونم واسه چی انگار رسمی چیزی بود بعد دیدم همسر سابقم یه انگشتر که روش نگین داشت بهم هدیه داد و گذاشتش انگشت حلقه دست راستم و برادرشوهرم که تو خواب شبیه هیچ کدوم از برادرشوهرام در واقعیت نبود یه انگشتر بهم هدیه داد و خودش یا مامانش نمی دونم دقیقا گذاشتش انگشت حلقه دست چپم بعد دیدم انگشتری که شوهرم داده بود شبیه حلقه نامزدی بود و کنارشم نگین داشت. من هشت نه ساله جدا شدم اصلا اون خانواده واسم مهم نیستن که بخوام بهشون فکر کنم و همسر سابقم چند سال پیش ازدواج کردن. در واقع دغدغه فکری من نیستن نمیدونم چرااین خواب دیدم

پاسخ
لینک۴ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۴۰:۵۴
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. علاقه به زندگی گذشته و همسرتان به کل از دل شما رفته و شما می خواهید که خاطرات گذشته را فراموش کنید و شروعی تازه داشته باشید. همسر سابقتان الان به شما فکر کرده و احتمالا شما را با خانمش مقایسه کرده و پیش خودش گفته که شما شخصیتی متعهد و درست داشته اید و منطقا نمی تواند خوبیهای شما را منکر شود. برادر شوهرتان در خواب به گشایش کار شما در بیداری تعبیر می شود و به این تعبیر است که شما به عشق نسبت به کسی دوباره متعهد خواهید شد و انشالله ازدواج خواهید کرد. شاید همسرتان دعایتان کرده که شما خوشبخت باشید و احساس او را از طریق تله پاتی در خوابتان دریافت کرده اید. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۵ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۲۰:۳۸
ادامه

از تاریخ 21 بهمن 1396 فقط اعضای وب سایت می توانند تعبیر خواب خود را سوال کنند. اگر قبلا عضو شده اید ورود و برای ثبت نام عضویت را کلیک کنید. ورود عضویت