کاربر گرامی، از روز جمعه (24 خرداد) بخش تعبیر خواب از ساعت 12 شب تا 19 عصر فعال خواهد بود! همچنین روزهای دوشنبه و پنج شنبه مانند روال گذشته کلا تعطیل خواهد بود.باشه

یوتاب گلچینی از بهترین ها

تعبیر خواب انگشتر

اگر کسی ببیند انگشتری در دست دارد که قبلا هرگز آن را نداشته، و از داشتن آن خوشحال شد، به موفقیتی بزرگ و باور نکردنی نائل خواهد شد. اگر کسی انگشتری خود را گم کرد، مالی را از دست می دهد. اگر انگشتری اش در زیر پایش له شد، در اثر سهل انگاری، خیر و منفعتی را از دست می دهد. اگر ناگاه نگاهش به انگشترش افتاد و آن را بدون نگین دید، کاری را در پیش خواهد داشت که منفعتی برایش ندارد.

اگر انگشترش را در جایی گذاشت و رفت و بازگشت و دید که دزد انگشترش را برده، از وی مالی به هدر می رود. اگر کسی انگشتری به شما داد و شما آن را به انگشت خود کردید از جانب آن شخص سودی عاید شما می شود. اگر کسی در خواب ببیند که انگشتری خودش را شکست در صورتی که ازدواج کرده باشد، بین او و همسرش اختلاف و جدایی اتفاق می افتد.

اگر در خواب دیدید که انگشتری خود را به کسی امانت داده بودید و او آن را آورد و به شما باز پس داد، خواب شما می گوید که در آینده ای نه چندان دور از زنی یا دختری خواستگاری می کنید که او نمی پذیرد و چنان چه در شرایط ازدواج نباشید از آرزو و تمنائی بر آورده نشده خبر می دهد.
گم شدن انگشتری برای زن بخصوص اگر نگین داشته باشد خوب نیست چون خبر می دهد که بیننده خواب کسی را از دست می دهد یا از سمتی معزول می شود.

اگر کسی انگشتری داشت که نام مقدسی بر نگین آن حک شده بود، در امر دین به توفیق می رسد. داشتن انگشتری با نگین سیاه، در صورتی که در بیداری چنین انگشتری نداشته باشید، اختلاف با همسر و طلاق و جدایی است.

یوسف نبی (ع) می گوید: دیدن حلقه انگشتری تعبیرش فرزند است. دیدن انگشتر طلا برای مردان بد است اما دیدن انگشتری نقره یا فیروزه خوب است.
حضرت دانیال می گوید: چون نقش و صفت انگشتری ببیند، به او خیر و نیکی خواهد رسد. گرفتن انگشتر از کسی در خواب، به فراخور توانایی و استحقاق آن شخص است به این صورت که اگر کسی لایق پادشاهی باشد پادشاهی یابد و اگر توانگر باشد، به انداره قیمت انگشتری، مال یابد. اگر ببیند که در مسجد یا در نماز، کسی انگشتری به وی داد، آن شخص زاهد و عابد است. اگر بازرگان بود، نصیب او نفع تجارت خواهد بود.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر کسی ببیند که انگشتری او ضایع شد یا دزد برد، دلیل که در کارهای او آفت و دشواری پدید آید. اگر ببیند انگشتری او بشکست و نگین او بماند، دلیل که بزرگی و جاه او برود و آبرو و هیبتش برجای خواهد بود. اگر ببیند انگشتری خود را به کسی بخشید، دلیل که از آن چه دارد، برخی را ببخشد. اگر ببیند انگشتری خویش بفروخت، دلیل است از آن چه دارد، جمله بفروشد و هزینه کند.

جابر مغربی می گوید: اگر ببیند در انگشت وی انگشتری آهن بود، قوت و توانائی یابد. اگر ببیند از برنج یا مس است، از مردمان بی اصل منفعت یابد. اگر ببیند که بلور است، از مردم عامه چیزی به او رسد. اگر ببیند انگشتری خویش نزد کسی به امانت نهاد یا وی را بخشید و آن کس هم انگشتر را نپذیرفت، زنی به نکاح بخواهد و آن زن نپذیرد. اگر ببیند انگشتری خویش بشکست، دلیل که در میان او و عیالش جدایی افتد.
اگر زنی ببیند که انگشتری با نگین از او ضایع شد، دلیل است حشمت و جاه او کم شود یا فرزند یا همسرش بمیرد یا مالش تلف شود. اگر والی بود معزول گردد.

لوک اویتنهاو می گوید: دیدن انگشتر نشانه افتخار و آرامش است. گم کردن آن به معنی جدایی، یافتن آن به معنای اختلاف، دریافت کردن آن به معنی دام و تله، انگشتری گرانقیمت، نشانه ازدواج موفق و خرید انگشتر تعبیرش نامزدی است.

تعبیر خواب انگشتر نقره

داشتن، پیدا کردن و خریدن انگشتر نقره، به رسیدن به ثروت پایدار و مالی ماندنی تعبیر شده است.
اگر زنی که حامله است خواب ببیند که صاحب انگشتر نقره شده است، صاحب فرزند دختر خواهد شد. همینطور است اگر مردی که همسرش باردار است، خواب ببیند که انگشتر نقره بر دست دارد، تعبیرش این است که همسر او دختری به دنیا خواهد آورد.

اگر کسی در سن ازدواج باشد و خواب ببیند که انگشتر نقره به او دادند، با کسی ازدواج می کند که برای او می ماند و زندگی با ثبات و پایداری خواهند داشت.

    امام صادق (ع) می فرماید: انگشتری نقره (سیمین) در خواب بر چهار وجه است:
  1. مملکت،
  2. زن،
  3. فرزند،
  4. مال.

تعبیر خواب نگین انگشتر

نگین انگشتر نشانه منفعت و سود دارنده نگین در خواب است. اگر خواب ببینید که انگشتری دارید که نگین زیبایی دارد، به منفعتی بزرگ خواهید رسید.

اگر ببینید که نگین انگشتر خود را گم کردید، ولی انگشتر همچنان در دستتان است، از سمت خود معزول می شوید و موردی پیش می آید که اعتبار سابق را نخواهید داشت. اگر ببینید که انگشتری را با نگین آن گم کردید، کسی را از دست می دهید و این به معنای مرگ آن شخص نیست. گم کردن انگشتر، می تواند به معنای به هم خوردن دوستی و یا جدایی در رفاقت و ازدواج تعبیر شود. بسته به اینکه چه انگشتری را گم کنید، تعبیر آن متفاوت است.

اگر کسی دید که در انگشتر خود نگین زیبایی دارد، زنی زیبا اختیار می کند. اگر در نگین خود از اسماء امامان حک کرده بود، مرد پارسایی است و اگر زنی انگشتری زیبای نگین داری داشت و مجرد بود، با مرد ثروتمندی ازدواج می کند. اگر زنی در بیداری نگین انگشترش مشکی نباشد و خواب ببیند که نگین مشکی بر روی انگشترش قرار گرفته، نشانه جدایی و اختلاف با همسر است.

تعبیر خواب انگشتر نگین سیاه
داشتن انگشتری با نگین سیاه، در صورتی که در بیداری چنین انگشتری نداشته باشید، اختلاف با همسر و طلاق و جدایی است.

تعبیر خواب انگشتر نگین سبز
داشتن انگشتری با نگین سبز، نشانه رسیدن به خیر و برکت و سربلندی است. اگر کسی خواب ببیند که به او انگشتری سبز دادند، خیر و برکت یافته و بر دشمن ظفر می یابد. اگر بیمار است شفا پیدا می کند و رنگ سبز نشانه ایمان قوی و خلوص نیت است.

تعبیر خواب حلقه ازدواج

تعبیر حلقه ازدواج در خواب منوط به اینکه این حلقه از چه جنسی است و نگین دارد یا ندارد، یا آن نگین از چه جنسی است، می تواند تعابیر متفاوتی داشته باشد. برای انگشترهای با نگین های متفاوت و جنس متفاوت، جداگانه در بخش تعبیر خواب انگشتر و نگین توضیح داده شده است.

اگر کسی که مجرد است خواب ببیند که به او حلقه ازدواج دادند، یا خودش حلقه ازدواج برای کسی می خرد، تعبیرش ازدواج کردن و رسیدن به کسی است که آرزویش را دارد. اگر خواب ببینید که حلقه ازدواج خود را گم کرده اید، کدورت و ناراحتی بین شما و همسرتان به وجود خواهد آمد.

اگر خواب ببینید که حلقه ازدواج شما شکست، یا آن را از شما دزدیدند تعبیر آن جدایی و فاصله بین شما و همسرتان است.
اگر خواب ببینید که همسر شما به شما حلقه ازدواج داد، بین شما صمیمیت و صفا به وجود می آید.

تعبير خواب انگشتر طلا

دیدن انگشتر طلا در خواب برای مردان رسیدن به سختی و ناراحتی و ارتکاب به کاری حرام تعبیر شده است. اگر مردی خواب ببیند که انگشتر طلا دارد، احتمالا ضرر مالی خواهد دید.
اگر مردی خواب ببیند که از زرگر انگشتر طلا می خرد، مردی لاف زن و دروغ گو قصد فریب او و گول زدن او را دارد.

اگر مردی خواب ببیند که به او انگشتر طلا دادند، از کسی سخنی مکروه خواهد شنید. اگر مردی خواب ببیند که انگشتر طلای خود را پیش کسی به امانت می گذارد، آن کس که انگشتر را به امانت گرفته است، در بیداری به او خیانت می کند و یا سخن ناروایی بین آنان رد و بدل خواهد شد.

تعبیر خواب پیدا کردن انگشتر طلا
پیدا کردن انگشتر طلا در خواب برای زنان، رسیدن به موفقیت و شادکامی است. اگر زنی خواب ببیند که شوهر او به او انگشتر طلا داد، مورد احترام او واقع می شود و به عزت و شادی می رسد.

اگر دختری خواب ببیند که برای او انگشتر طلا خریدند، شوهر می کند و شوهر او موجب سربلندی و افتخار او خواهد شد.
اگر مردی خواب ببیند که انگشتر طلا پیدا کرد، با کاری مواجه می شود که به ضرر اوست.

تعبیر خواب انگشتر طلا در دست چپ
اگرزنی خواب ببیند که در دست چپ انگشتری از طلا دارد، شوهرش به او وفادار است. اگر دختری خواب ببیند که انگشتر طلا در دست چپ او کردند، برای او خواستگار می آید.
اگر مردی خواب ببیند که در دست چپ خود انگشتر طلا کرد، پنهانی و بدون مشورت با کسی به کاری مبادرت می کند که برای او مشکل و ناراحتی پیش می آورد.

تعبیر خواب انگشتر عقیق

داشتن، پیدا کردن و یا خریدن انگشتر عقیق در خواب، نشانه زیاد شدن ایمان، فراخی روزی و گشایش کار است.
اگر خواب ببینید که انگشتر عقیق خود را فروختید یا آن را از شما دزدیدند و یا آن را گم کردید، مال و ثروت یا فرصت مناسب و خوبی را از دست خواهید داد و متضرر خواهید شد. اگر خواب ببینید که به کسی انگشتر عقیق دادید، برای او کاری انجام می دهید و به او کمک می کنید.
اگر خواب ببینید که فقط نگین عقیق به کسی دادید، او را راهنمایی می کنید.

تعبیر خواب انگشتر فیروزه

داشتن انگشتر فیروزه در خواب، رسیدن به قدرت روانی و روحی بالا و نشانه تسلط بر اعصاب و خویشتن داری است. پیدا کردن انگشتر فیروزه در خواب، رسیدن به ثروت، اعتبار، عمر دراز، صاحب فرزند شدن و مسلط بودن بر اعصاب و روان تعبیر می شود.
از دست دادن انگشتر فیروزه، تعبیری بر عکس خواهد داشت.

تعبیر خواب انگشتر الماس

انگشتر الماس در خواب رسیدن به موفقیت تعبیر شده است. اگرخواب ببینید صاحب انگشتر الماس هستید، مورد لطف و احترام مقامات بالا قرار می گیرید. اگر دختری خواب ببیند نامزدش به او الماس هدیه می دهد، ازدواجش با افتخار و سربلندی همراه خواهد شد.

گم کردن الماس، نشانه رسوا شدن یا مرگ است. اگر کسی خواب ببیند که انگشتر الماس دارد، سعادتمند خواهد شد و هدایای زیادی دریافت خواهد کرد. اگر بازرگانی چنین خوابی یببیند، معاملات سود آوری خواهد داشت.

تعبیر خواب انگشتر شکسته

اگر کسی خواب ببیند که انگشتر او شکست، اگر حلقه ازدواج او بود، از همسرش جدا خواهد شد. در غیر این صورت، از مقامی که دارد عزل خواهد شد. و اگر صرفا نگین انگشتری او افتاد، از احترام او کاسته خواهد شد

.

اگر تعبیر خواب خود را پیدا نکردید آن را از ما بپرسید. لطفا به موارد زیر دقت فرمایید:
لطفا هر خواب را در صفحه تعبیر خواب مرتبط با آن سوال کنید.
لطفا قبل از ارسال خواب متن تعبیر خواب را به دقت بخوانید. اگر تعبیر خواب درخواستی در صفحه موجود باشد دیدگاه شما پاسخ داده نخواهد شد.
حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. کامنت های انگلیسی تایید نخواهند شد.
تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
ارسال تعبیر خواب به ایمیل امکان پذیر نمی باشد و تعبیر ها فقط در سایت نوشته می شود.
تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

268 دیدگاه

از تاریخ 21 بهمن 1396 فقط اعضای وب سایت می توانند تعبیر خواب خود را سوال کنند. اگر قبلا عضو شده اید ورود و برای ثبت نام عضویت را کلیک کنید. ورود عضویت

Aylar

Aylar : سلام خانم هراتی عزیز دیدم با خانواده مسافرت رفتیم مشهد پدرم رفت نماز بخونه منم خواستم نماز بخونم اما یهو یادم افتاد پریود شدم(تو واقعیت پریودم) بخاطر همین فقط رفتم دستشویی و برگشتم پسرخالم و داداشم با شیلنگ میشستن دستاشونو منم با اب همون شیلنگ شستم بعد دیدم تنها رفتم یه جایی تو مشهد که نه خونه بود نه کوچه چندتا از دوستام و همکارام هم اونجا بودن دقیق نمیشناختمشون اما انگار دیده بودمشون قبلا که یکیشون چند تا انگشتر میفروخت از عقیق گرفته تا یه انگشتر تمام سنگ شبنما که سنگش شبیه سنگ مرمر سفید بود و کلا انگار از سنگ ساخته شده بود و (قسمت نگینش به جای نگین از همون سنگ به شکل مربع کنده کاری سطحی شده بود) و وقتی جای تاریک نگاش میکردی شب نما بود نمیدونم چرا اونو انتخاب کردم وبه انگشت نامزدی انداختنم که اتفاقا همون انگشتم یک حلقه از انگشترای نقرم بود با وجود اینکه این انگشتر سنگی سفید خیلی بزرگ بود و من از انگشتر بزرگ خوشم نمیاد ولی خیلی خوشگل شد دستم، اعتماد بنفس بهم داد با اینکه مهم نبود بقیه چه نظری دارن بعدش دیدم دستبندم میفروشه نگین دستبندم عقیق قرمز بود گفتم عه از این انگشتر دارم عین این با اون ست میکنم(انگشتر عقیق ندارم تو‌اقعیت اهل زیاد این چیزا هم نیستم ولی تو خواب فک میکردم دارم) اونم گرفتم کردم دست راستم کنار النگوهام.بعدش یه خونه دیگه رفتیم با همون چیزایی که دستم بود انگار قرار شد من گروه بزنم تو تلگرام مدیرش باشم اصلا متوجه نشدم چی به چیه که تعداد زیادی ادم کوتوله حمله ور شدن به خونه که اخر سر با طناب بستیمشون (کوتوله های سفید برفی یادم افتاد وقتی اونارو دیدم) اونا هم اخر سر تابع ما شدن.یه چندتا هم متکا بودن که روش نشستم لهش کردم(چاق نیستم) بعدش انگار دوسه تا مامور سپاه اومدن توی خونه رو بگردن علتشو نفهمیدم چرا اومدن اونارم بیرون کردیم :) بعد انگار وقتش رسیده بود که برگردم پیش خونوادم برگشتم بیدار شدم.

پاسخ
لینک۲۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۲۳:۲۸
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. خواب شما باطل است. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۴۹:۱۲
Pardis

Pardis : با سلام و عرض ادب خدمت شما خانم هراتى عزيز، متاسفانه خوابى ديدم كه خيلي بهمم ريخته. خواب ديدم كه انگار مي خواد برايم خواستگار بياد( متاهل هستم) بعد دارم خودم رو آماده مي كنم و لباس مناسب چند شال يا روسري زربافت و سنگ دوزى شده خيلي شيك و مقداري طلا كه ببشترش انگشتر بود با خودم برميدارم كه براى اون مجلس استفاده كنم. ولي وقتي خواستگار مياد، بهترين انگشترم در بيدارى كه يه ياقوت قرمز هست و دورش برليان داره سعى كردم دستم بكنم كه مي بينم انگار يكي دوتا برليان هاى ريز از سمت چپ شل شده و يكى دوتاش افتاده. گفتم اشكال نداره دستم مي كنم ولي تو دستم كلي از برليان هاي همون سمت چپ انگار دراومدن و مثل تسبيح كه پاره مي شه، پاره شدن. به خودم گفتم بذار اينها جمع كنم بعدا مي دم طلا فروشى درست مي كنه. خانم هراتي عزيز در شرايط سختي با خانواده همسرم قرار داريم و فردا قراره صحبت كنيم آيا اين خواب به بهم خوردن ارتباط با اون ها مربوط مي شه يا تعبير ديگه اي داره؟ خيلي ممنونم از تعابير خوب تون

پاسخ
لینک۲۱ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۴۱:۴۸
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. عرض ادب متقابل. دوست خوبم اولا که نذر کنید که برای دفع شر یک مرغ قربانی کنید. دوم اینکه خانواده شوهر شما می خواهند رابطه ی شما را با همسرتان به هم بزنند. بسیار سیاست داشته باشید و بگذارید که احترامتان سر جایش باشد. با همسرتان هماهنگ کنید که چه بگویید و چه نگویید و از او تبعیت کنید تا دشمنانتان نتوانند بین شما اختلاف بیاندازند. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۱ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۲۱:۵۲
سایه

سایه : حلقه ای که من برای تعمیر نداده بودم و این حلقه ای نداشتم یهو رفتم گفتم حلقه ام آماده هست

پاسخ
لینک۱۷ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۵۳:۵۹
سایه

سایه : در ادامه اش دیدم زمین های مادریم درخت گوجه سبزها گوجه سبز در آورده زیاد ، به حدی که شاخه ها خم شدن و خواهرم کلی گوجه سبز چیده روی زمین رو هم رو هم جمع کرده بود بهم گفت از رو زمین بردار ، در واقعیت قبلا تو آن تیکه زمین درخت گوجه سبز داشتیم اما برادرهام بریدن جاش ویلا ساختن آنجا گوجه سبزهای شیرینی هم داشت

پاسخ
لینک۱۷ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۱۱:۱۵
سایه

سایه : سلام خواب دیدم حلقه ای را برای تعمیر دادم که روش الماس بذارن رفتم بگیرم گفتن آماده نیست و گوشی آقای را دیدم که پیامک هایی براش آمده بود بیشتر براش پیامک آمده بود تا پیامک ارسال کرده باشه ولی پیامک ها عاشقانه نبود با هم دعوا کردیم

پاسخ
لینک۱۷ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۴۴:۵۸
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. دوست عزیز لطفا خوابتان را همیشه یکجا و کامل بفرستید و از تکه تکه ارسال کردن آن خودداری کنید چون هم در آمار سایت اشتباه می شود و هم خیلی محتمل است که اشتباها از شما حق خواب بیشتر کسر شود! اول فکر کنید و بعد خوابتان را یکجا بنویسید نه اینکه هر یک ساعت یکبار یک کامنت اضافه بفرستید که این هم بود ... شما می خواهید نسبت به کسی که دوستش دارید متعهد باشید و به موفقیت برسید. احساس شما این است که این اقا به کارهایی اشتغال دارد که شما را در جریان این کارها قرار نداده. شما ثروت و امکانات رفاهی خانوادگی زیادی دارید و می توانید با کمک خانواده تان زندگی خیلی خوبی داشته باشید. احساس شما این است که برای شما مهم نیست که رابطه ای که داشته اید به کجا می رسد و از نظر شما این رابطه تمام شده است ولی اگر به شما پیشنهاد کنند که دوباره با او رابطه برقرار کنید، او هنوز آماده نیست و هنوز آن شخصیتی را ندارد که شما انتظار داشته اید که باشد!! موفقیتی در ارتباط با او برای شما نیست. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۱۸ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۸:۳۲
 زینب

زینب : سلام خانم هراتی. خواب دیدم رفته بودم یه جای ناشناس. سالن بود انگار . رو مبل ال نشسته بودم یهو دختر داییمو دیدم کنارم نشسته.وپشت سرم مادر بزرگم روی زمین کنار پیرمردی دعانویسی نشسته بود براش سرکتاب باز کند. که انگار طلا ساز هم بود. و طلا فروش و انگار طلا دزد هم بود! که بوسیله دختربچه طلا میدزدید. دختر داییم پیشش گوشواره ساخته بود مطمئن نیستم جفت بود انگار یه لنگ بود منکه یک لنگه دیدم تو خواب نگین صورتی. من گفتم منم پیشش بسازم ولی من گوشواره نمیخوام انگشتر میخوام. بعد یهو خودم را در مغازه پیرمرد دیدم با یک زن بود پیرمرد دور انگشت دست راستم را اندازه گرفت و سریع انگشترم را آماده کرد ولی میخواستم دستم کنم دوتا انگشتر انگار برایم ساخته بود بانگین فیروزه یکی اندازه گیری شده که در انگشت حلقه راست و دیگری بزرگتر بود در انگشت وسط گذاشتم که تصمیم بگیرم کدام را انتخاب کنم من از انگشت وسط خوشم آمد آن را برداشتم و گفتم در دست چپم در انگشت وسط میگذارم . موقع پرداخت پول خانم کنارش گفت نودهزار تومن میشود و خودش صدهزارتومن بهم پس داد. من گفتم حسابت اشتباه است گفت نه من صد میدهم و نود میدهی! من هم نودهزار(پنج تومنی و ده تومنی) دادم و صدهزارتومن (تراول صد)گرفتم. بعد یهو دیدم کیفم که مشکی بود دستم نیست و زیر میزشونه و از پیرمرد دور بود.خم شدم کیفم را بیاورم از پیرمرد پرسیدم آیا انگشترم را در کیف گذاشته اند گفت آره. دنبال انگشتر میگشتم در خرت و پرت کیفم که یکهو پریدم از خواب...

پاسخ
لینک۱۷ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۴:۵۴:۲۹
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. متاسفانه به شما می گویند که چاره کارتان دست این دعانویسهای شیاد است و شما هم باور می کنید!! چون دختر دایی تان قبلا به نصیحت آنها گوش داده و مادر بزرگتان هم باور دارد که قدرت دعانویسان از قدرت خداوند بالاتر است و به جای اینکه به خدای بزرگ توکل کند که به خواسته هایش بنا به مصلحت خداوند برسد، می خواهد از دعانویسان کمک بگیرد که به خواسته های خودش برسد هرجور که شده!! ولو با جبر و اجیر کردن جن ها و با گول زدن ذهن کسی از طریق جادو و رام و مطیع ساختن او!! شما مثل دختر خاله تان به نصیحت احتیاج ندارید ولی می خواهید که کار یا بختی خوش پیدا کنید که بتوانید به آن متعهد باشید. طلافروش و طلا ساز و طلا دزد یعنی همین شیاد بودن اینان. دوست خوبم!! دعا نویسان از جنیان کمک می گیرند تا در زندگی دیگران به آنان کمک کنند. شما فکر می کنید که با وجود آنان به موفقیت می رسید. شما باید تمام ایمانتان و اعتقادات و باورهایتان را به جای این کمک آنان بدهید برود!! دست آخر هم مغزتان را اجیر و اسیر و بنده ی خودشان می کنند که مثل آنان فکر کنید. این مطلب را مطالعه کنید تا نظر قرآن را راجع به جادو بدانید : شما باید از ارتباط با جن ها و دعانویسان پرهیز کنید و اینکارها واقعا گناه است شر کارتان گردنتان را می گیرد و در نهایت به ضعف اعصاب یا دیوانگی خدای نکرده دچار می شوید. همانطور که در قرآن آمده هیچ برگی از درخت نمی افتد مگر اینکه خدا بخواهد. جادو فقط برای کسانی موثر واقع می شود که به جادو ایمان دارند و قدرت آن را بالاتر از قدرت خدا می دانند. آیه 6 سوره جن می فرماید: یک عده از انسان ها و نوع بشر، به جای پناه بردن به خدا، به جن پناه می برند در صورتی که اجنه نمی توانند پناه آنها باشند. ( پس این کارهای دعا نویسان برای اجیر کردن اجنه برای موفقیت انسان ها در زندگی شان وعده ای دروغ و باطل است. هیچ قدرتی بالاتر از قدرت خدا نیست! ) در جای دیگری در قرآن در سوره بقره آیه 102 آمده که (عده ای از بنی اسرائیل از دو فرشته که در بابل نازل شده بودند، به اسم هاروت و ماروت که دعاهایی می آموختند، که بین زن و شوهران جدایی می انداخت، و جدایی نمی انداخت مگر آنکه خدا می خواست!! ) و این به این معنی است که حتی اگر جنیان بخواهند کاری کنند، موفق نمی شوند مگر اینکه خدا بخواهد! حالا جای سوال است که مگر خدا می خواهد؟ مگر خدا دوست دارد که کسی بد بخت شود؟ حقیقت این است که اگر جنیان به خودی خود می توانستند به انسان ها آسیب برسانند، احدی بر پشت زمین باقی نمی ماند زیرا شیطان از بدو خلقت انسان با او دشمنی داشت!! خداوند انسان ها را دوست دارد و عاشق آنان است زیرا از روح خود در بدن انسان دمید. تنها کسانی اسیر جادو جنبل می شوند و آسیب می بینند، که معتقد هسنند که قدرت شیاطین از قدرت خداوند بیشتر است. معتقد هستند که خداوند مهربان نیست و حامی بنده های خود نیست. معتقد هستند که خدا نمی بیند و نمی شنود و آنان را رها کرده تا شیاطین و اجنه بتوانند آنان را اذیت کنند. خداوند به واسطه چن ها، باور انسانها را نسبت به قدرت خودش آزمایش می کند. تا بفهمد که چه کسانی به او توکل می کنندو چه کسانی به اجنه!! این باور منفی انسانها، انرژی منفی دشمنانشان و اجنه را جذب کرده و آنان را آسیب پذیر و مغلوب می کند. اگر شما به خدای بزرگ و الرحم الراحمین ایمان داشته باشید و مطمئن باشید که عشق او شامل حال بندگانش است، هرگز آسیبی از هیچ جنی نخواهید دید. برای کارهایتان هم مطلقا از این دعا نویسان کمک نگیرید. گر اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی!! تشکر از همراهیتون..


پاسخ
لینک۱۷ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۱۱:۲۵
Behnaz

Behnaz : سلام خانم هراتی عزیزم،من چند سال پیش یک خاستگار داشتم که اصلا در فکرش نبودم ولی خواب دیدم که اون اقا و پدرش به خاستگاری من اومدن و من گفتم چرا با مادرت نیومدی ؟کاملا خاستگاری رسمی بود ،ولی من ناراحت شدم و گفتم تا مادرت رضایت نداشته باشه من همسر تو نمیشم و از توی هر انگشتم یک انگشتر در اوردم و همون جا گذاشتم توی انگشت اشارم هم حتیانگشتر بود و همینجور که انگشتر ها رو در میوردم گفتم این حلقه و این هم پشت حلقه (توی خوابم حتی توی دلم گفتم پشت حلقه هم داشتم)بعدش رفتم سمت مادرش و بهش گفتم شما فقط به خاطر اینکه پسرت چند سال پیش برای خواهر من گفش گرفت شما من رو نمیخواین؟(در بیداری خواهر من مثل خواهر اون پسر بود و خیلی همدیگه رو در عالم خواهر و برادری دوست داشتند ،مخصوصا اون پسر اون زمان خیلی هوای خواهرمو مثل خواهر خودش داشت)بعد یک کفش توی ذهنم اومد که اون پسر چند سال پیش برای خواهرم خریده بود ،کفشه مشکی و پاشنه بلند بود،مامانشو قانع کردم که به خاطر یک کفش زندگی و اینده ما رو خراب نکنه و بعد مادرش منو قبول کرد و محکم در اغوش گرفت ،توی بغلش که بودم پر بودن اندام مادرش رو حس میکردم مخصوصا دور کمر،من رو خیلی سفت بغل کرده بود و کاملا پذیرفته بود،میشه لطفا معنی این خواب رو به من بگید؟

پاسخ
لینک۱۷ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۲:۴۰:۰۴
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. شما به مشکلاتی که با او برایتان پیش آمده فکر می کنید یا در پس زمینه ی ذهنتان، ضمیر ناخوداگاهتان به این مسائل فکر می کند و احساستان این است که نمی توانستید تعهدی نسبت به او داشته باشید. ضمن اینکه مادر او شما را دوست دارد و او راضی است هر چند که شما فکر می کنید که مادر او شما را نخواسته است. دنیا به شما رو می آورد و احساس خوبی خواهید داشت. شاید هم آنها مجددا به شما فکر کرده اند و راجع به این که چرا به او نه گفتید با خودشان صحبت کرده اند. تشکر از همراهیتون

پاسخ
لینک۱۷ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۱۵:۱۱
Fateme

Fateme : سلام
من ساعت ۵.۵۰ دقیقه از خواب پریدم
مجرد هستم
اوایل خوابم خیلی نا واضح بود و بیشتر تو محل درس و خوابگاه بودم بعد وارد یک کشتی میشم که برای کمک رفته بودم انگار یه تعداد آدم که از من قدشون کوتاه تر بود اونجا کمک میخواستن و من کمکمشون کردم از اونجا که خارج شدم یک سری میوه خریدم که بینش کلم‌بروکلی بود و وقتی فروشنده میدادش زیر‌زیرکی به همکارش یه چیزی گفت که من حس کردم خراب هست کلم بروکلی
بیرون مغازه یکی از دوستان مدرسم رو‌میبینم و سوار ماشینش میشم با ماشینش از رو یک پل نیمه ساخت رد میشیم و یک جا درست نمیپیچه دوستم و پل هم گارد نداشت و میفتیم وسط حیاط خونه بچگی هام ولی سالم بودیم و ماشین هم چیزیش نبود فقط از بالا اومدیم آروم رو زمین و من ترمز دستی کشیدم که به یک سری ماشین قدیمی ته حیاط از بند آویزون بود نخوریم
داخل مشتم حدودا ۵ تا انگشتر طلا داشتم که توی ماشین از دستم میریزه وقتی دنبالشون میگیردم زیر صندلی پر از برگ های زرد و خرد شده بود و یک روسری زیر اون ها پهن بود تمام انگشترا لا به لای خرده برگ ها بودن که از بین برگ ها انگشترا رو بر میداشتم ولی انگشتر های جدید هم اون زیر بود هرچی برمیداشتم رو‌داخل انگشتام میکردم و تمام نمیشد آخر هر انگشتم ۳ یا ۴ تا انگشتر بود و تعدادشون چند برابر شده بود تمام دستم پر از انگشتر بود هم انگشترایی که از قبل ریخته بود از دستم هم کلی انگشتر جدید فقط یک انگشتر رو که قبلش داخل مشتم بود پیدا نکردم
همه انگشتر ها طلا زرد و پر‌نگین الماس بعضی ها قرمز و یاقوت
یه انگشتر آهنی بود نامزد سابقم تو بیداری داده بودن اون رو هم دیدم ولی دوباره گذاشتم سر‌جاش
اون وسط یه گوشواره و گردنبند و تل هم پیدا میکنم که تِل اش قدیمی بود و هرچی به جز این جواهرات رو زیر صندلی پیدا کردم دادم به دوستم که مال اونه
ولی جواهرات رو حس میکردم مال خودمه به جز همون گوشواره و گردنبند که نگین های سیاه داشت که حس کردم مال من نیست ولی اونم ریختم داخل کیفم
از طرفی پشت سر خرید هایی که کرده بودم رو گذاشته بودم
که یک سری کلم پیچ و فک‌ میکنم هندوانه و چند تا چیز دیگه بود ولی دو تا کلم بروکلی خیلی بزرگ هم بود که زنبور و سوسک بزرگ پشت سر هم ازش بالا میرفتن و همسایه ها جمع شده بودن دور میوه ها و سبزی ها که بدزدنش و من دورشون کردم مادرم هم اونجا بود و خیلی عصبانی بود که من صبر نکردم اون بیاد دنبالم یا بیاد همونجا که من بودم اول خواب و با دوستم اومدم و از خواب پریدم

پاسخ
لینک۱۵ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۴:۰۷
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. دوست عزیز از شما خواهش میکنم با توجه به حجم بالای تعداد کاربرانی که خواب ارسال می کنند سعی کنید که خوابهایتان را خیلی کوتاه ارسال کنید و از ذکر جزئیاتی که مهم نیستند خودداری کنید. ضمن اینکه خوابتان را همه را پشت سر هم بنویسید و کادر بندی نکنید چون موقع پاسخ در باکس تعبیر، نمی توانم همه ی خوابتان را یکجا مشاهده کنم. شما درسهای زیادی از زندگی می گیرید و تصمیم می گیرید که شرایطی را مدیریت کنید که بتوانید به کسانی که از شما اوضاع زندگی پایینتر یا درک کمتری دارند و به نوعی فقیر هستند ( چه ذهنی چه مالی) کمک کنید. می خواهید که انرژی و شورو شوق بیشتری داشته باشید ولی متوجه می شوید که از نظر ذهنی خسته شده اید و باید آرامش روحی بیشتری به خودتان بدهید. تصمیمی می خواهید بگیرید که به واسطه ی آن زندگی تان متحول می شود ولی چون این تصمیم را عجولانه و بدون برنامه ریزی دقیق می گیرید، با شکست مواجه خواهید شد و نمی توانید اهدافتان را عملی کنید. شما تعهداتی دارید که می خواهید با کمک مهارت های فیزیکی و ذهنی تان به این تعهدات جامه عمل بپوشانید و خیلی از آرزوها و اهداف شما در گذشته با ناکامی مواجه شده بوده . اما به اهداف جدیدی هم می رسید که مرتب به ذهنتان می رسند و می خواهید خیلی برنامه ها را در زندگی تان پیاده و عملی کنید و خودتان را مقید می کنید که این اهداف را انجام دهید. شما به موفقیت های زیادی خواهید رسید و بسیار درست و موفق عمل خواهید کرد و افتخارات زیادی برای خودتان خواهید خرید. دوستتان هم به تعهدات زیادی پایبند خواهد شد و موفقیت های زیادی بدست خواهد آورد. شما تصمیم می گیرید که دوباره مسئله نامزدتان را زنده نکنید. احساسات سرکوب شده ی قدیمی تان را عملی می کند و به نصایحی که به شما شده گوش می دهید و افکارتان را متمرکز می کنید. سعی می کنید که به زندگی تان شور و شوق بیشتری وارد کنید و انرژی منفی و نقشه های اشتباه و غلط را از زندگی تان دور می کنید. کسی نمی تواند موفقیت های شما را بدزدد ولی شما باید با مادرتان صمیمی تر باشید و او را از خودتان نرنجانید. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۱۵ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۴۰:۱۷
nedaaa

nedaaa : سلام خواب ديدم كه يك جا مهماني بود و من سه تا انگشتر دستم بود كه طلايي رنگ بودن، ولي اصلا نميدونم طلا بود يا بَدَل بود. ولي مثل طلا بود رنگش و فكر كنم يكيش يا دو تاش يك كمي به انگشتم بزرگ بود ولي خيلي نه و هر سه تاشو توي يك انگشتم كرده بودم و يادم نيست كدوم دستم بود و يادمه شكل يك انگشتر گل بود و انگشتر وسطي فكر كنم نگين داشت. ولي هر سه تا انگشترا نازك بود و بزرگ و گنده نبود و ظريف بود.ممنون مجردم

پاسخ
لینک۱۴ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۲۰:۵۸
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. شما به انجام کاری یا به کسی متعهد خواهید شد و نمی دانید که این کار خوب است یا خیر و این شخص خوب است یا خیر. اگر انگشت حلقه تان را انگشتر کرده اید ازدواج می کنید و در غیر اینصورت کار است. اما شما جه بخواهید به کار مشغول شوید و یا بخواهید ازدواج کنید، اعتماد به نفستان کم است و خودتان را دست کم می گیرید. موفقیت و مهربانی به زندگی تان می آید هر چند که خیلی چشمگیر نیست. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۱۴ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۰۹:۲۲
شایان ورامینی

شایان ورامینی : سلام این خوابو نامزدم دیدن
....به دفعات خواب دیم که نگین انگشتر عقیقم گم شد..و خیلی دنبال عقیق اون گشتم..ولی هم سایز انگشتر پیدا نکردم ..تا اینکه دیشب خواب گم شدن خود انگشتر عقیق و دیدم ..و...نگران و غمگین شدنم در خواب...نامزدم..تو خواب کاملا بی تفاوت بم نگاه می کرد اینگار منو نمیشناسه و پیراهن دکمه داری به تن داشت آبی نفتی روشن که زیر اون یک پیراهن دکمه دار تقریبا رنگ چرک آب خردلی به تن داشت..

پاسخ
لینک۱۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۳۷:۲۱
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. بسته به رنگ عقیق تعابیر متفاوتی وجود دارد. عقیق سیاه نشانه ی شجاعت و قدرت است و عقیق قرمز، صلح و طول عمر و سلامت است. اگر ببینید که نگین انگشترتان را گم کردید، ولی انگشتر همچنان در دستتان است، از سمت خودتان معزول می شوید و موردی پیش می آید که اعتبار سابق را نخواهید داشت و بسته به نوع رنگ عقیق تعبیر می شود که کمبودی در این زمینه برایتان پیش می آید. داشتن انگشتر عقیق در خواب، نشانه زیاد شدن ایمان، فراخی روزی و گشایش کار است. این که انگشتر عقیق تان را گم کردید، مال و ثروت یا فرصت مناسب و خوبی را از دست خواهید داد و متضرر خواهید شد. نامزد شما به دلائلی به شما بی اعتنایی خواهد کرد. بسته بودن دکمه های لباس نامزدتان به این اشاره می کند که او از نظر جسمی و احساسی و ذهنی خودش را به کسی عرضه نمی کند. نامزد شما از یک مورد فریب، رسوایی یا خیانت دلچرکین است ولی بسیار عاقلانه و زیرک رفتار می کند و شخصیت درون و احساس درونی اش را به دیگران نشان نمی دهد. از بیرون او آرام و از خودگذشته و خردمندانه رفتار می کند. دقت کنید که در زندگی تان عدم تفاهم پیش نیاید و برای دفع شر صدقه بدهید. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۱۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۵۸:۴۰
ادامه

از تاریخ 21 بهمن 1396 فقط اعضای وب سایت می توانند تعبیر خواب خود را سوال کنند. اگر قبلا عضو شده اید ورود و برای ثبت نام عضویت را کلیک کنید. ورود عضویت