کاربر گرامی، از روز جمعه (24 خرداد) بخش تعبیر خواب از ساعت 12 شب تا 19 عصر فعال خواهد بود! همچنین روزهای دوشنبه و پنج شنبه مانند روال گذشته کلا تعطیل خواهد بود.باشه

یوتاب گلچینی از بهترین ها

تعبیر خواب انگشتر

اگر کسی ببیند انگشتری در دست دارد که قبلا هرگز آن را نداشته، و از داشتن آن خوشحال شد، به موفقیتی بزرگ و باور نکردنی نائل خواهد شد. اگر کسی انگشتری خود را گم کرد، مالی را از دست می دهد. اگر انگشتری اش در زیر پایش له شد، در اثر سهل انگاری، خیر و منفعتی را از دست می دهد. اگر ناگاه نگاهش به انگشترش افتاد و آن را بدون نگین دید، کاری را در پیش خواهد داشت که منفعتی برایش ندارد.

اگر انگشترش را در جایی گذاشت و رفت و بازگشت و دید که دزد انگشترش را برده، از وی مالی به هدر می رود. اگر کسی انگشتری به شما داد و شما آن را به انگشت خود کردید از جانب آن شخص سودی عاید شما می شود. اگر کسی در خواب ببیند که انگشتری خودش را شکست در صورتی که ازدواج کرده باشد، بین او و همسرش اختلاف و جدایی اتفاق می افتد.

اگر در خواب دیدید که انگشتری خود را به کسی امانت داده بودید و او آن را آورد و به شما باز پس داد، خواب شما می گوید که در آینده ای نه چندان دور از زنی یا دختری خواستگاری می کنید که او نمی پذیرد و چنان چه در شرایط ازدواج نباشید از آرزو و تمنائی بر آورده نشده خبر می دهد.
گم شدن انگشتری برای زن بخصوص اگر نگین داشته باشد خوب نیست چون خبر می دهد که بیننده خواب کسی را از دست می دهد یا از سمتی معزول می شود.

اگر کسی انگشتری داشت که نام مقدسی بر نگین آن حک شده بود، در امر دین به توفیق می رسد. داشتن انگشتری با نگین سیاه، در صورتی که در بیداری چنین انگشتری نداشته باشید، اختلاف با همسر و طلاق و جدایی است.

یوسف نبی (ع) می گوید: دیدن حلقه انگشتری تعبیرش فرزند است. دیدن انگشتر طلا برای مردان بد است اما دیدن انگشتری نقره یا فیروزه خوب است.
حضرت دانیال می گوید: چون نقش و صفت انگشتری ببیند، به او خیر و نیکی خواهد رسد. گرفتن انگشتر از کسی در خواب، به فراخور توانایی و استحقاق آن شخص است به این صورت که اگر کسی لایق پادشاهی باشد پادشاهی یابد و اگر توانگر باشد، به انداره قیمت انگشتری، مال یابد. اگر ببیند که در مسجد یا در نماز، کسی انگشتری به وی داد، آن شخص زاهد و عابد است. اگر بازرگان بود، نصیب او نفع تجارت خواهد بود.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر کسی ببیند که انگشتری او ضایع شد یا دزد برد، دلیل که در کارهای او آفت و دشواری پدید آید. اگر ببیند انگشتری او بشکست و نگین او بماند، دلیل که بزرگی و جاه او برود و آبرو و هیبتش برجای خواهد بود. اگر ببیند انگشتری خود را به کسی بخشید، دلیل که از آن چه دارد، برخی را ببخشد. اگر ببیند انگشتری خویش بفروخت، دلیل است از آن چه دارد، جمله بفروشد و هزینه کند.

جابر مغربی می گوید: اگر ببیند در انگشت وی انگشتری آهن بود، قوت و توانائی یابد. اگر ببیند از برنج یا مس است، از مردمان بی اصل منفعت یابد. اگر ببیند که بلور است، از مردم عامه چیزی به او رسد. اگر ببیند انگشتری خویش نزد کسی به امانت نهاد یا وی را بخشید و آن کس هم انگشتر را نپذیرفت، زنی به نکاح بخواهد و آن زن نپذیرد. اگر ببیند انگشتری خویش بشکست، دلیل که در میان او و عیالش جدایی افتد.
اگر زنی ببیند که انگشتری با نگین از او ضایع شد، دلیل است حشمت و جاه او کم شود یا فرزند یا همسرش بمیرد یا مالش تلف شود. اگر والی بود معزول گردد.

لوک اویتنهاو می گوید: دیدن انگشتر نشانه افتخار و آرامش است. گم کردن آن به معنی جدایی، یافتن آن به معنای اختلاف، دریافت کردن آن به معنی دام و تله، انگشتری گرانقیمت، نشانه ازدواج موفق و خرید انگشتر تعبیرش نامزدی است.

تعبیر خواب انگشتر نقره

داشتن، پیدا کردن و خریدن انگشتر نقره، به رسیدن به ثروت پایدار و مالی ماندنی تعبیر شده است.
اگر زنی که حامله است خواب ببیند که صاحب انگشتر نقره شده است، صاحب فرزند دختر خواهد شد. همینطور است اگر مردی که همسرش باردار است، خواب ببیند که انگشتر نقره بر دست دارد، تعبیرش این است که همسر او دختری به دنیا خواهد آورد.

اگر کسی در سن ازدواج باشد و خواب ببیند که انگشتر نقره به او دادند، با کسی ازدواج می کند که برای او می ماند و زندگی با ثبات و پایداری خواهند داشت.

    امام صادق (ع) می فرماید: انگشتری نقره (سیمین) در خواب بر چهار وجه است:
  1. مملکت،
  2. زن،
  3. فرزند،
  4. مال.

تعبیر خواب نگین انگشتر

نگین انگشتر نشانه منفعت و سود دارنده نگین در خواب است. اگر خواب ببینید که انگشتری دارید که نگین زیبایی دارد، به منفعتی بزرگ خواهید رسید.

اگر ببینید که نگین انگشتر خود را گم کردید، ولی انگشتر همچنان در دستتان است، از سمت خود معزول می شوید و موردی پیش می آید که اعتبار سابق را نخواهید داشت. اگر ببینید که انگشتری را با نگین آن گم کردید، کسی را از دست می دهید و این به معنای مرگ آن شخص نیست. گم کردن انگشتر، می تواند به معنای به هم خوردن دوستی و یا جدایی در رفاقت و ازدواج تعبیر شود. بسته به اینکه چه انگشتری را گم کنید، تعبیر آن متفاوت است.

اگر کسی دید که در انگشتر خود نگین زیبایی دارد، زنی زیبا اختیار می کند. اگر در نگین خود از اسماء امامان حک کرده بود، مرد پارسایی است و اگر زنی انگشتری زیبای نگین داری داشت و مجرد بود، با مرد ثروتمندی ازدواج می کند. اگر زنی در بیداری نگین انگشترش مشکی نباشد و خواب ببیند که نگین مشکی بر روی انگشترش قرار گرفته، نشانه جدایی و اختلاف با همسر است.

تعبیر خواب انگشتر نگین سیاه
داشتن انگشتری با نگین سیاه، در صورتی که در بیداری چنین انگشتری نداشته باشید، اختلاف با همسر و طلاق و جدایی است.

تعبیر خواب انگشتر نگین سبز
داشتن انگشتری با نگین سبز، نشانه رسیدن به خیر و برکت و سربلندی است. اگر کسی خواب ببیند که به او انگشتری سبز دادند، خیر و برکت یافته و بر دشمن ظفر می یابد. اگر بیمار است شفا پیدا می کند و رنگ سبز نشانه ایمان قوی و خلوص نیت است.

تعبیر خواب حلقه ازدواج

تعبیر حلقه ازدواج در خواب منوط به اینکه این حلقه از چه جنسی است و نگین دارد یا ندارد، یا آن نگین از چه جنسی است، می تواند تعابیر متفاوتی داشته باشد. برای انگشترهای با نگین های متفاوت و جنس متفاوت، جداگانه در بخش تعبیر خواب انگشتر و نگین توضیح داده شده است.

اگر کسی که مجرد است خواب ببیند که به او حلقه ازدواج دادند، یا خودش حلقه ازدواج برای کسی می خرد، تعبیرش ازدواج کردن و رسیدن به کسی است که آرزویش را دارد. اگر خواب ببینید که حلقه ازدواج خود را گم کرده اید، کدورت و ناراحتی بین شما و همسرتان به وجود خواهد آمد.

اگر خواب ببینید که حلقه ازدواج شما شکست، یا آن را از شما دزدیدند تعبیر آن جدایی و فاصله بین شما و همسرتان است.
اگر خواب ببینید که همسر شما به شما حلقه ازدواج داد، بین شما صمیمیت و صفا به وجود می آید.

تعبير خواب انگشتر طلا

دیدن انگشتر طلا در خواب برای مردان رسیدن به سختی و ناراحتی و ارتکاب به کاری حرام تعبیر شده است. اگر مردی خواب ببیند که انگشتر طلا دارد، احتمالا ضرر مالی خواهد دید.
اگر مردی خواب ببیند که از زرگر انگشتر طلا می خرد، مردی لاف زن و دروغ گو قصد فریب او و گول زدن او را دارد.

اگر مردی خواب ببیند که به او انگشتر طلا دادند، از کسی سخنی مکروه خواهد شنید. اگر مردی خواب ببیند که انگشتر طلای خود را پیش کسی به امانت می گذارد، آن کس که انگشتر را به امانت گرفته است، در بیداری به او خیانت می کند و یا سخن ناروایی بین آنان رد و بدل خواهد شد.

تعبیر خواب پیدا کردن انگشتر طلا
پیدا کردن انگشتر طلا در خواب برای زنان، رسیدن به موفقیت و شادکامی است. اگر زنی خواب ببیند که شوهر او به او انگشتر طلا داد، مورد احترام او واقع می شود و به عزت و شادی می رسد.

اگر دختری خواب ببیند که برای او انگشتر طلا خریدند، شوهر می کند و شوهر او موجب سربلندی و افتخار او خواهد شد.
اگر مردی خواب ببیند که انگشتر طلا پیدا کرد، با کاری مواجه می شود که به ضرر اوست.

تعبیر خواب انگشتر طلا در دست چپ
اگرزنی خواب ببیند که در دست چپ انگشتری از طلا دارد، شوهرش به او وفادار است. اگر دختری خواب ببیند که انگشتر طلا در دست چپ او کردند، برای او خواستگار می آید.
اگر مردی خواب ببیند که در دست چپ خود انگشتر طلا کرد، پنهانی و بدون مشورت با کسی به کاری مبادرت می کند که برای او مشکل و ناراحتی پیش می آورد.

تعبیر خواب انگشتر عقیق

داشتن، پیدا کردن و یا خریدن انگشتر عقیق در خواب، نشانه زیاد شدن ایمان، فراخی روزی و گشایش کار است.
اگر خواب ببینید که انگشتر عقیق خود را فروختید یا آن را از شما دزدیدند و یا آن را گم کردید، مال و ثروت یا فرصت مناسب و خوبی را از دست خواهید داد و متضرر خواهید شد. اگر خواب ببینید که به کسی انگشتر عقیق دادید، برای او کاری انجام می دهید و به او کمک می کنید.
اگر خواب ببینید که فقط نگین عقیق به کسی دادید، او را راهنمایی می کنید.

تعبیر خواب انگشتر فیروزه

داشتن انگشتر فیروزه در خواب، رسیدن به قدرت روانی و روحی بالا و نشانه تسلط بر اعصاب و خویشتن داری است. پیدا کردن انگشتر فیروزه در خواب، رسیدن به ثروت، اعتبار، عمر دراز، صاحب فرزند شدن و مسلط بودن بر اعصاب و روان تعبیر می شود.
از دست دادن انگشتر فیروزه، تعبیری بر عکس خواهد داشت.

تعبیر خواب انگشتر الماس

انگشتر الماس در خواب رسیدن به موفقیت تعبیر شده است. اگرخواب ببینید صاحب انگشتر الماس هستید، مورد لطف و احترام مقامات بالا قرار می گیرید. اگر دختری خواب ببیند نامزدش به او الماس هدیه می دهد، ازدواجش با افتخار و سربلندی همراه خواهد شد.

گم کردن الماس، نشانه رسوا شدن یا مرگ است. اگر کسی خواب ببیند که انگشتر الماس دارد، سعادتمند خواهد شد و هدایای زیادی دریافت خواهد کرد. اگر بازرگانی چنین خوابی یببیند، معاملات سود آوری خواهد داشت.

تعبیر خواب انگشتر شکسته

اگر کسی خواب ببیند که انگشتر او شکست، اگر حلقه ازدواج او بود، از همسرش جدا خواهد شد. در غیر این صورت، از مقامی که دارد عزل خواهد شد. و اگر صرفا نگین انگشتری او افتاد، از احترام او کاسته خواهد شد

.

اگر تعبیر خواب خود را پیدا نکردید آن را از ما بپرسید. لطفا به موارد زیر دقت فرمایید:
لطفا هر خواب را در صفحه تعبیر خواب مرتبط با آن سوال کنید.
لطفا قبل از ارسال خواب متن تعبیر خواب را به دقت بخوانید. اگر تعبیر خواب درخواستی در صفحه موجود باشد دیدگاه شما پاسخ داده نخواهد شد.
حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. کامنت های انگلیسی تایید نخواهند شد.
تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
ارسال تعبیر خواب به ایمیل امکان پذیر نمی باشد و تعبیر ها فقط در سایت نوشته می شود.
تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

300 دیدگاه

از تاریخ 21 بهمن 1396 فقط اعضای وب سایت می توانند تعبیر خواب خود را سوال کنند. اگر قبلا عضو شده اید ورود و برای ثبت نام عضویت را کلیک کنید. ورود عضویت

behnaz

behnaz : سلام خانم هراتی عزیزم
مامانم خواب دیده که یک پسری با من نامزد شده بود و خاستگاری امده بود و میخواستن حلقه ازدواج برای من بگیرن و داداشم رفت حلقه گرفت از طرف اون پسر برای ،من داداشم یک حلقه زیبا برای من اورد و مامانم با تعجب به داداشم گفت تو نباید میگرفتی بلکه اون پسر باید میخرید ولی داداشم در جواب مادرم گفت پولش رو اون داد یعنی پسره و اون خرید ،انگشتر طلای بلریان سفید خیلی زیبا بود و انگار کارهای ازدواجم رو برادرم انجام میداد

پاسخ
لینک۲۷ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۲:۵۶:۰۸
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام عزیزم. برادر شما احتمالا به وکالت از آقای داماد کارهایی را برای رفاه شما انجام خواهد داد و شما هم البته نسبت به کسی متعهد می شوید و قرار ازدواج می گذارید. مبارک باشد. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۷ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۵۰:۲۳
shamim

shamim : سلام خانم هراتی.خسته نباشید.خواهرم مجرد است.خواب دیدم که خواهرم انگشتره نقره ی نگین دار داره من دارم از انگشترش تعریف میکنم تو خواب میگم چه انگشتر نقره ی نگین دار خوشگلی...(بیدار شدم چیزی از انگشتره یادم نمیاد که دیدمش تو خواب یا نه )فقط همین یادمه که داشتم از انگشترش تعریف میکردم. ممنون از تعبیرتون

پاسخ
لینک۲۵ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۴۵:۰۵
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. تشکر. اگر انگشتر خواهرتان در انگشت حلقه ی او بوده، خواهرتان با کسی ازدواج می کند که برای او می ماند و زندگی پایداری خواهند داشت و به موفقیت بزرگی خواهند رسید. اما اگر انگشتر در انگشت دیگری در دست خواهرتان بوده، خواهرتان در کارش ثابت و موفق خواهد بود و مهارت های فیزیکی و ذهنی او شکوفا خواهد شد و همه از او تعریف خواهند کرد. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۵ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۳۱:۱۸
zahra

zahra : سلام بر خانم هراتی بزرگوار.شبی در عالم خواب دیدم.از کوچه خاله ام میگذشتم که صدایی میگفت:کسی از حج برگشته برای زیارت قبولیش برین.وارد خانه خاله ام شدم.در کنارش نشتم .مردی که حاجی بود.با چهره ایی زیبا وموهای پر وپشت وصورتی سفید نشته بود.خاله ام از آن مرد تعریف میکرد.من درحالی که به مرد غریبه نگاه میکردم.متوجه انگشتری با نگین روشن (طوسی یا شیری رنگ)در دست راستم شدم.که با ذوق به آن نگاه میکردم.تشکر مهربان

پاسخ
لینک۱۹ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۱۶:۵۳
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. شما گشایش کار خواهید یافت و حاجتتان را گرفته اید. تعهدی قوی و استوار به زندگی تان راه می یابد. شما به ایده آلها و مسئولیت ها و باورهایتان وفادارید. کاری را شروع خواهید کرد که به خودتان و آن کار افتخار خواهید کرد. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۱۹ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۲۸:۰۱
Hamide

Hamide : با سلام
من ازدواج كردم و فرزندي ندارم،
خواب ديدم انگشتري طلا داخل انگشت اشاره دست راستم هست
انگار انگشتر قبلا تيره بود و من اونو با آب يا همچين چيزي دوباره به رنگ طلايي برگردونده بودم و داشتم نگاهش ميكردم

پاسخ
لینک۹ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۹:۱۲
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. مهارت های ذهنی و فیریکی شما در مورد قضاوت و جهت دهی به زندگی تان و اختیاراتی که دارید بسیار قوی خواهد شد و نسبت به انجام کاری متعهد می شوید که عملکرد شما باعث افتخار شما خواهد شد. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۹ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۵:۵۰
Mehrnika

Mehrnika : با سلام و احترام
خانم هراتی عزیز،خواب دیدم تو خونه ای مهمانی بود و همه از قشر مرفه جامعه بودند ،انگار دزدی شد و طلای همه دزدیده شد
و بعد من انگار تو اتاق خوابم بودم ولی اون اتاق تو خونه ی همون ساختمان مهمانی بود،من ایستاده بودم کنار تخت خواب و تمام طلاهای دزدیده شدهروی تخت بودند و من با علم به اینکه میدونستم صاحبان طلاها بیرون اتاق هستن اونارو جمع کردم که پسشون بدم ولی دیدم یه انگشتر انگشتم هست که درش اوردم و باز هنگام برداشتن طلاها انگشتر دیگه ای به انگشت دیدم و اونم در اوردم و با اطمینان تمام انگشتر خودم رو که نگینهای الماس داشت به دست کردم،زمانی که طلاهارو رو زمین ریخته بودم و به صاحبانشون پس میدادم بینشون قاشق چنگال هم بود که اونارو هم پس دادم و بینشون قاشق چنگالهای خودمو جدا میکردم
در ضمن اون ادمها اصلا گم شدن و پیدا شدن طلاها براشون مهم نبود.
با تشکر فراوان

پاسخ
لینک۸ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۱۹:۴۴
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. احترام متقابل. شما متوجه خواهید شد که مال و ثروت عده ای از ثروتمندان به تاراج می رود ولی خودشان خبر ندارند. دقت و تیزهوشی شما باعث خواهد شد که موفقیت خودتان برایتان محفوظ بماند و توانایی های روحی و ذهنی و فیزیکی شما افزایش خواهد یافت. ارتباط شما با این اشخاص قویتر می شود و به آنان کمک خواهید کرد که مشکلاتشان از بین برود و حقی از ایشان زایل نشود. شما نیاز به این ندارید که موفقیت های دیگران را به نام خودتان تمام کنید چون به اندازه کافی قوی هستید. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۸ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۲۲:۳۶
مروارید

مروارید : سلام خانم هراتی.خواب دیدم ی کتاب بسته بندی شده چرمی دریافت کردم دیگه نمیدونم کتاب بود یا دفتر یا سالنامه که پلاستیک دورش رو باز کردم و دیدم وسط کتاب یک انگشتر الماس با نگین بزرگ بود ولی نگینش مثل الماس که تو واقعیت هست نبود یعنی صاف بود و من دست چپم کردم یادم نمیاد کدوم انگشت بود و داشتم هی نگاهش میکردم. ممنون.

پاسخ
لینک۶ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۴۸:۳۸
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. شما به دانشی دست پیدا می کنید که باعث می شود به ثروت زیادی برسید و موفقیت بالایی بدست خواهید آورد. مهارت های ذهنی و عملی شما تقویت خواهند شد و به افتخار بالایی دست پیدا می کنید. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۶ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۹:۱۸
نگار

نگار : سلام
خانم هراتی خوابم واضح یادم نیست اما تو خواب دو بار یادمه که حلقه دستم کردم که حلقه ازدواج خودم نبود. بدلی بودن و هر دو بار هم از دستم افتادن یا دراوردم از دستم. بعد دیدم رفتم شرکت همسرم و اونجا به شریکش و خودش سلام دادم و رفتم نشستم یه طرف کار انجام دادم بعدش هم بهشون محل ندادم و ازخدافظی کردم و اومدم بیرون و دنبال ماشینم میگشتم و هوا انگار بارونی بود. و همسرم انگار از یه در دیگه به شریکش بیرون رفت که با من رودررو نشه

پاسخ
لینک۵ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۰۵:۱۳
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. شما به کسانی متعهد می شوید که روابط کوتاه مدت و گذرا با شما دارند و برایتان نمی مانند. یا شما آنها را نمی خواهید یا آنها شمارا... این می تواند هم مربوط به گذشته باشد و هم مربوط به آینده. در حال حاضر هم شما می خواهید که نسبت به همسرتان رفتاری مسالمت آمیز داشته باشید و در انجام کارهایتان مستقل باشید. رضایت و توجه همسرتان برایتان مهم نیست. جریان احساسی منفی بین شما به وجود آمده و گویا همسرتان هم تمایلی به گفتگو و ارتباط عاطفی قویتر نسبت به شما ندارد. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۵ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۲۴:۳۵
حسن زاده

حسن زاده : با سلام . من در بحبحه ازدواج هستم. طوری که خانواده پسر خیلی اذیت میکنن و خود پسر دودلی براش به وجود اومده. من این اواخر خیلی ناراحتم و مدام در حال غصه هستم. البته به نماز و دعا متوسل میشم. دیشب قبل از ادان صبح بود فکر کنم که خواب دیدم انگشتر نگین داری دست راستم کردم به گونه ای که انگار انگشتر نشونه . انگشتر رو که برگردوندم دیدم روش پر شده از نام ائمه و ایات قران و 4 قل و من یکاد و حرز امام علی که فردی بهم گفت این انگشتر کمکت خواهد کرد. ممنون از تعبیرتون

پاسخ
لینک۵ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۵۰:۱۹
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. تعبیر خواب شما این است که توکل به خداوند و توسل به ائمه اطهار به شما کمک می کند که از این نگرانی بیرون بیایید. وابستگی شما در زندگی تان باید همین ائمه اطهار باشند که دست کمک به سوی ایشان دراز می کنید و به آنان متعهد هستید. اگر این ازدواج به صلاح شما باشد خداوند خودش برایتان گشایش کار به وجود می آورد و خانواده این آقا و خودش، با شما خوشرفتار خواهند شد. اگر هم به صلاحتان نباشد که با او زندگی کنید و خدای نکرده بخواهند برایتان روزهای بدی را رقم بزنند انشالله خداوند خودش به عشق خودش، و با نیروی خودش، شر آدمهای بد را از زندگی تان دفع خواهد کرد. فقط بگویید راضی هستم به رضای خدا و اینکه انشالله آنچه که خیر شما هست برایتان اتفاق بیافتد. در پناه خدای بزرگ باشید. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۵ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۵۴:۴۴
shamim

shamim : با سلام و خسته نباشید خدمت خانم هراتی. من در واقعیت حدود یکسال پیش خواستگاری داشتم دیگه حرفی نزدند.
چند وقت پیش خوابی دیدم که دختری که هم سن و سال و تقریبا شبیه من بود برادرش اقای مهدی هاشمی(بازیگر) هست(البته چند وقت پیشم خواب دیدم اقای مهدی هاشمی دوست پدرم هستند. پدرم دران خواب زنده بود ولی در واقعیت خیلی وقته فوت شدند)اقای مهدی هاشمی میخواست به خواستگار خواهرش که خواستگاری رو مطرح کرده بودند اما نیامده بودند خواستگاری تلفن کند و اعتراض و شکایت کند. من این قضیه رو به خواهرش اطلاع دادم. که ان دختر گفت وقتی گفتند میایند میایند دیگه لازم نیست زنگ بزنیم. اگه بزنیم ابروم میره. من نگاهم به دست راست دختره افتاد که انگشتر نامزدی در انگشتش بود. گفتم اهان! چون بهت حلقه نامزدی داده خیالت راحته.( تو دلم بهش حسرت خوردم)بعد باتفاق دختره رفتیم پیش داداشش که همون اقای هاشمی باشند. دیدیم که دارند تلفنی با خانواده خواستگاره صحبت میکنند و غر میزنند با حالتی معترضانه میگن چرا حرفی میزنید و عمل نمیکنید؟ چرا خواستگاری کردید نیومدید ؟؟ خواهرم منتظره. خیلی دلش میخواد شمارو ببینه. رو صورت خواهرم سیزده تا خط افتاده. من همون حین سیزده خط رو شمردم ازین ور صورت دختره بود تا اونور. مثل خط هایی بود که زندانی ها واسه روزشماری تا ازادی میزنند. سیزده خط نیم سانتی. ( اینجا هم به دختره حسرت میخوردم که یکی ازش حمایت کرده)بعد با دختره راه افتادیم برادر زاده اش که پسری هفت هشت ساله بود رو دیدیم. بهش گفتم چه پسر خوب و مهربون و خوشگلی... که یدفعه دیدم افتاد تشنج کرد. بهش گفتم چرا اینطوری میکنی؟!پاشو پاشو. گفت اشکال نداره هروقت کسی ازم تعریف کنه اینطور میشم. به چشماش نگاه کردم به رنگ ابی تیره بود شبیه رنگ این سنگایی که اویزون میکنن واسه چشم زخم. خیلی دو دو میزد و تند میچرخید. بعد انگار دیگه دختره رو ندیدم و فقط خودم بودم اون انگشتر نامزدی یا همون حلقه نامزدی دختره دست من بود. چپ یا راست یادم نیست. با خودم گفتم که اگه خواستگارم اینا اینو دستم ببینن که بد میشه. که بعد به فکرم رسید دارم میرم بیرون از دستم در میارم . بعد دوباره میپوشمش. ممنون از تعبیرتون.

پاسخ
لینک۴ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۲۳:۲۰
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. تشکر. دوست خوبم شما فکرتان هنوز درگیر خواستگارتان است و اعصابتان به خاطر او خرد شده. شما فکر می کنید که بد شانس هستید ( ولی اینطور نیست) فکر می کنید که باید به هر طریقی شده برای رسیدن به او استقامت کنید. فکر می کنید که چشمتان زده اند که اینطور شده. هیچکدام از اینها نیست. در زندگی انسانها تا قبل از اینکه ازدواج کنند، بارها و بارها ممکن است آدمهایی بیایند و بروند و یک روز آدم می بیند که شریک روحی اش را پیدا کرده. شما نشسته اید دست روی دست گذاشته اید و در گذشته سیر می کنید. بلند شوید! زندگی امروز است و آینده. عدد 13 یک عدد پارادوکس دار و متناقض است که به معنی مرگ و تولد، پایان و شروع، و تغییر و تحول است. شما باید زندگی تان را عوض کنید تا همه چیز عوض شود. گذشته را رها نکنید تا ابد همین است که امروز هست. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۴ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۵۲:۲۸
Behnaz

Behnaz : سلام خانم هراتی عزیزم ،من خواب دیدم یک انگشتر دارم که نگین بزرگ کرد داشت و روی نگین ایت الکرسی نوشته شده بود ،یک جا دیدم انگشترم نیست و وقتی دیدمش اون قسمت حلقه که دور انگشتم قرار میگیره نصفه بود و من نگین انگشتر رو خوردم و طعمش بینهایت خوب بود شیرین و‌بوی خوب خیلی خوشمزه بود

پاسخ
لینک۴ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۱:۵۰:۴۱
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام عزیزم. شما باید ایمانتان را تحت هر شرایطی حفظ کنید و اگر جایی بودید که منوط به شرایط نمی توانستید ظاهر ایمانتان را نشان دهید لااقل در وجودتان آن را محفوظ نگه دارید. خداوند حامی شماست و زندگی شما با ایمان به خداوند است که شیرین می شود. پس هرگز او را نادیده نگیرید و به خاطر دلخوشی جماعت و یا اقتضای زمان و مکانتان، خدا را نادیده نگیرید. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۴ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۳۳:۲۷
ادامه

از تاریخ 21 بهمن 1396 فقط اعضای وب سایت می توانند تعبیر خواب خود را سوال کنند. اگر قبلا عضو شده اید ورود و برای ثبت نام عضویت را کلیک کنید. ورود عضویت