کاربر گرامی، از روز جمعه (24 خرداد) بخش تعبیر خواب از ساعت 12 شب تا 19 عصر فعال خواهد بود! همچنین روزهای دوشنبه و پنج شنبه مانند روال گذشته کلا تعطیل خواهد بود.باشه

یوتاب گلچینی از بهترین ها

تعبیر خواب انگشتر

اگر کسی ببیند انگشتری در دست دارد که قبلا هرگز آن را نداشته، و از داشتن آن خوشحال شد، به موفقیتی بزرگ و باور نکردنی نائل خواهد شد. اگر کسی انگشتری خود را گم کرد، مالی را از دست می دهد. اگر انگشتری اش در زیر پایش له شد، در اثر سهل انگاری، خیر و منفعتی را از دست می دهد. اگر ناگاه نگاهش به انگشترش افتاد و آن را بدون نگین دید، کاری را در پیش خواهد داشت که منفعتی برایش ندارد.

اگر انگشترش را در جایی گذاشت و رفت و بازگشت و دید که دزد انگشترش را برده، از وی مالی به هدر می رود. اگر کسی انگشتری به شما داد و شما آن را به انگشت خود کردید از جانب آن شخص سودی عاید شما می شود. اگر کسی در خواب ببیند که انگشتری خودش را شکست در صورتی که ازدواج کرده باشد، بین او و همسرش اختلاف و جدایی اتفاق می افتد.

اگر در خواب دیدید که انگشتری خود را به کسی امانت داده بودید و او آن را آورد و به شما باز پس داد، خواب شما می گوید که در آینده ای نه چندان دور از زنی یا دختری خواستگاری می کنید که او نمی پذیرد و چنان چه در شرایط ازدواج نباشید از آرزو و تمنائی بر آورده نشده خبر می دهد.
گم شدن انگشتری برای زن بخصوص اگر نگین داشته باشد خوب نیست چون خبر می دهد که بیننده خواب کسی را از دست می دهد یا از سمتی معزول می شود.

اگر کسی انگشتری داشت که نام مقدسی بر نگین آن حک شده بود، در امر دین به توفیق می رسد. داشتن انگشتری با نگین سیاه، در صورتی که در بیداری چنین انگشتری نداشته باشید، اختلاف با همسر و طلاق و جدایی است.

یوسف نبی (ع) می گوید: دیدن حلقه انگشتری تعبیرش فرزند است. دیدن انگشتر طلا برای مردان بد است اما دیدن انگشتری نقره یا فیروزه خوب است.
حضرت دانیال می گوید: چون نقش و صفت انگشتری ببیند، به او خیر و نیکی خواهد رسد. گرفتن انگشتر از کسی در خواب، به فراخور توانایی و استحقاق آن شخص است به این صورت که اگر کسی لایق پادشاهی باشد پادشاهی یابد و اگر توانگر باشد، به انداره قیمت انگشتری، مال یابد. اگر ببیند که در مسجد یا در نماز، کسی انگشتری به وی داد، آن شخص زاهد و عابد است. اگر بازرگان بود، نصیب او نفع تجارت خواهد بود.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر کسی ببیند که انگشتری او ضایع شد یا دزد برد، دلیل که در کارهای او آفت و دشواری پدید آید. اگر ببیند انگشتری او بشکست و نگین او بماند، دلیل که بزرگی و جاه او برود و آبرو و هیبتش برجای خواهد بود. اگر ببیند انگشتری خود را به کسی بخشید، دلیل که از آن چه دارد، برخی را ببخشد. اگر ببیند انگشتری خویش بفروخت، دلیل است از آن چه دارد، جمله بفروشد و هزینه کند.

جابر مغربی می گوید: اگر ببیند در انگشت وی انگشتری آهن بود، قوت و توانائی یابد. اگر ببیند از برنج یا مس است، از مردمان بی اصل منفعت یابد. اگر ببیند که بلور است، از مردم عامه چیزی به او رسد. اگر ببیند انگشتری خویش نزد کسی به امانت نهاد یا وی را بخشید و آن کس هم انگشتر را نپذیرفت، زنی به نکاح بخواهد و آن زن نپذیرد. اگر ببیند انگشتری خویش بشکست، دلیل که در میان او و عیالش جدایی افتد.
اگر زنی ببیند که انگشتری با نگین از او ضایع شد، دلیل است حشمت و جاه او کم شود یا فرزند یا همسرش بمیرد یا مالش تلف شود. اگر والی بود معزول گردد.

لوک اویتنهاو می گوید: دیدن انگشتر نشانه افتخار و آرامش است. گم کردن آن به معنی جدایی، یافتن آن به معنای اختلاف، دریافت کردن آن به معنی دام و تله، انگشتری گرانقیمت، نشانه ازدواج موفق و خرید انگشتر تعبیرش نامزدی است.

تعبیر خواب انگشتر نقره

داشتن، پیدا کردن و خریدن انگشتر نقره، به رسیدن به ثروت پایدار و مالی ماندنی تعبیر شده است.
اگر زنی که حامله است خواب ببیند که صاحب انگشتر نقره شده است، صاحب فرزند دختر خواهد شد. همینطور است اگر مردی که همسرش باردار است، خواب ببیند که انگشتر نقره بر دست دارد، تعبیرش این است که همسر او دختری به دنیا خواهد آورد.

اگر کسی در سن ازدواج باشد و خواب ببیند که انگشتر نقره به او دادند، با کسی ازدواج می کند که برای او می ماند و زندگی با ثبات و پایداری خواهند داشت.

    امام صادق (ع) می فرماید: انگشتری نقره (سیمین) در خواب بر چهار وجه است:
  1. مملکت،
  2. زن،
  3. فرزند،
  4. مال.

تعبیر خواب نگین انگشتر

نگین انگشتر نشانه منفعت و سود دارنده نگین در خواب است. اگر خواب ببینید که انگشتری دارید که نگین زیبایی دارد، به منفعتی بزرگ خواهید رسید.

اگر ببینید که نگین انگشتر خود را گم کردید، ولی انگشتر همچنان در دستتان است، از سمت خود معزول می شوید و موردی پیش می آید که اعتبار سابق را نخواهید داشت. اگر ببینید که انگشتری را با نگین آن گم کردید، کسی را از دست می دهید و این به معنای مرگ آن شخص نیست. گم کردن انگشتر، می تواند به معنای به هم خوردن دوستی و یا جدایی در رفاقت و ازدواج تعبیر شود. بسته به اینکه چه انگشتری را گم کنید، تعبیر آن متفاوت است.

اگر کسی دید که در انگشتر خود نگین زیبایی دارد، زنی زیبا اختیار می کند. اگر در نگین خود از اسماء امامان حک کرده بود، مرد پارسایی است و اگر زنی انگشتری زیبای نگین داری داشت و مجرد بود، با مرد ثروتمندی ازدواج می کند. اگر زنی در بیداری نگین انگشترش مشکی نباشد و خواب ببیند که نگین مشکی بر روی انگشترش قرار گرفته، نشانه جدایی و اختلاف با همسر است.

تعبیر خواب انگشتر نگین سیاه
داشتن انگشتری با نگین سیاه، در صورتی که در بیداری چنین انگشتری نداشته باشید، اختلاف با همسر و طلاق و جدایی است.

تعبیر خواب انگشتر نگین سبز
داشتن انگشتری با نگین سبز، نشانه رسیدن به خیر و برکت و سربلندی است. اگر کسی خواب ببیند که به او انگشتری سبز دادند، خیر و برکت یافته و بر دشمن ظفر می یابد. اگر بیمار است شفا پیدا می کند و رنگ سبز نشانه ایمان قوی و خلوص نیت است.

تعبیر خواب حلقه ازدواج

تعبیر حلقه ازدواج در خواب منوط به اینکه این حلقه از چه جنسی است و نگین دارد یا ندارد، یا آن نگین از چه جنسی است، می تواند تعابیر متفاوتی داشته باشد. برای انگشترهای با نگین های متفاوت و جنس متفاوت، جداگانه در بخش تعبیر خواب انگشتر و نگین توضیح داده شده است.

اگر کسی که مجرد است خواب ببیند که به او حلقه ازدواج دادند، یا خودش حلقه ازدواج برای کسی می خرد، تعبیرش ازدواج کردن و رسیدن به کسی است که آرزویش را دارد. اگر خواب ببینید که حلقه ازدواج خود را گم کرده اید، کدورت و ناراحتی بین شما و همسرتان به وجود خواهد آمد.

اگر خواب ببینید که حلقه ازدواج شما شکست، یا آن را از شما دزدیدند تعبیر آن جدایی و فاصله بین شما و همسرتان است.
اگر خواب ببینید که همسر شما به شما حلقه ازدواج داد، بین شما صمیمیت و صفا به وجود می آید.

تعبير خواب انگشتر طلا

دیدن انگشتر طلا در خواب برای مردان رسیدن به سختی و ناراحتی و ارتکاب به کاری حرام تعبیر شده است. اگر مردی خواب ببیند که انگشتر طلا دارد، احتمالا ضرر مالی خواهد دید.
اگر مردی خواب ببیند که از زرگر انگشتر طلا می خرد، مردی لاف زن و دروغ گو قصد فریب او و گول زدن او را دارد.

اگر مردی خواب ببیند که به او انگشتر طلا دادند، از کسی سخنی مکروه خواهد شنید. اگر مردی خواب ببیند که انگشتر طلای خود را پیش کسی به امانت می گذارد، آن کس که انگشتر را به امانت گرفته است، در بیداری به او خیانت می کند و یا سخن ناروایی بین آنان رد و بدل خواهد شد.

تعبیر خواب پیدا کردن انگشتر طلا
پیدا کردن انگشتر طلا در خواب برای زنان، رسیدن به موفقیت و شادکامی است. اگر زنی خواب ببیند که شوهر او به او انگشتر طلا داد، مورد احترام او واقع می شود و به عزت و شادی می رسد.

اگر دختری خواب ببیند که برای او انگشتر طلا خریدند، شوهر می کند و شوهر او موجب سربلندی و افتخار او خواهد شد.
اگر مردی خواب ببیند که انگشتر طلا پیدا کرد، با کاری مواجه می شود که به ضرر اوست.

تعبیر خواب انگشتر طلا در دست چپ
اگرزنی خواب ببیند که در دست چپ انگشتری از طلا دارد، شوهرش به او وفادار است. اگر دختری خواب ببیند که انگشتر طلا در دست چپ او کردند، برای او خواستگار می آید.
اگر مردی خواب ببیند که در دست چپ خود انگشتر طلا کرد، پنهانی و بدون مشورت با کسی به کاری مبادرت می کند که برای او مشکل و ناراحتی پیش می آورد.

تعبیر خواب انگشتر عقیق

داشتن، پیدا کردن و یا خریدن انگشتر عقیق در خواب، نشانه زیاد شدن ایمان، فراخی روزی و گشایش کار است.
اگر خواب ببینید که انگشتر عقیق خود را فروختید یا آن را از شما دزدیدند و یا آن را گم کردید، مال و ثروت یا فرصت مناسب و خوبی را از دست خواهید داد و متضرر خواهید شد. اگر خواب ببینید که به کسی انگشتر عقیق دادید، برای او کاری انجام می دهید و به او کمک می کنید.
اگر خواب ببینید که فقط نگین عقیق به کسی دادید، او را راهنمایی می کنید.

تعبیر خواب انگشتر فیروزه

داشتن انگشتر فیروزه در خواب، رسیدن به قدرت روانی و روحی بالا و نشانه تسلط بر اعصاب و خویشتن داری است. پیدا کردن انگشتر فیروزه در خواب، رسیدن به ثروت، اعتبار، عمر دراز، صاحب فرزند شدن و مسلط بودن بر اعصاب و روان تعبیر می شود.
از دست دادن انگشتر فیروزه، تعبیری بر عکس خواهد داشت.

تعبیر خواب انگشتر الماس

انگشتر الماس در خواب رسیدن به موفقیت تعبیر شده است. اگرخواب ببینید صاحب انگشتر الماس هستید، مورد لطف و احترام مقامات بالا قرار می گیرید. اگر دختری خواب ببیند نامزدش به او الماس هدیه می دهد، ازدواجش با افتخار و سربلندی همراه خواهد شد.

گم کردن الماس، نشانه رسوا شدن یا مرگ است. اگر کسی خواب ببیند که انگشتر الماس دارد، سعادتمند خواهد شد و هدایای زیادی دریافت خواهد کرد. اگر بازرگانی چنین خوابی یببیند، معاملات سود آوری خواهد داشت.

تعبیر خواب انگشتر شکسته

اگر کسی خواب ببیند که انگشتر او شکست، اگر حلقه ازدواج او بود، از همسرش جدا خواهد شد. در غیر این صورت، از مقامی که دارد عزل خواهد شد. و اگر صرفا نگین انگشتری او افتاد، از احترام او کاسته خواهد شد

.

اگر تعبیر خواب خود را پیدا نکردید آن را از ما بپرسید. لطفا به موارد زیر دقت فرمایید:
لطفا هر خواب را در صفحه تعبیر خواب مرتبط با آن سوال کنید.
لطفا قبل از ارسال خواب متن تعبیر خواب را به دقت بخوانید. اگر تعبیر خواب درخواستی در صفحه موجود باشد دیدگاه شما پاسخ داده نخواهد شد.
حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. کامنت های انگلیسی تایید نخواهند شد.
تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
ارسال تعبیر خواب به ایمیل امکان پذیر نمی باشد و تعبیر ها فقط در سایت نوشته می شود.
تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

317 دیدگاه

از تاریخ 21 بهمن 1396 فقط اعضای وب سایت می توانند تعبیر خواب خود را سوال کنند. اگر قبلا عضو شده اید ورود و برای ثبت نام عضویت را کلیک کنید. ورود عضویت

سحر

سحر : سلام.با تشکر از زحمات.خواب میدیدم که یکی از دوستای همسرم و زنش طلاق گرفتن ولی اون خانوم ناراحت نبود و میخندید.بعد میدونستم من و همسرم هم باید جدا بشیم (تو واقعیت جدا زندگی میکنیم و میخوایم جدا شیم)بعد یه جا کنار هم خوابیدیم و میشنوم که انگار همسرم داره میگه وقتی دست من رو میگرفته من سرد بودم باهاش بعد من دارم گلایه ام رو میگم که در اثر رفتار اون انگار من سرد شدم و انگار بهش میگفتم با کسی دیگه این کار رو نکنه واونم انگار قبول میکنه بعد همسرم خودشو سمت من میکشه و پاش رو میندازه رو پای من و انگار صورتامون هم بعدش روبروی هم قرار میگیره.بعد داریم جایی راه میریم و اون میگه به خاطر تو منم میخوام بچه دار شم و دیگه طلاق نگیریم من خوشحال میشمو انگار بغلش میکنمو اون انگار زیپ مانتوم رو که زیپ سرتا سری داشت مرتب میکرد بعد داریم درباره ی اینکه کجا زندگی کنیم حرف میزنیم و منم میخوام بهش بگم میتونیم دیگه بریم خونه ی مامانت اینا و خودش میگه فعلا میتونم خونه ی مامان اینا بمونم چون با تو اشتی کردم.بعد اخر خوابم میبینم که دست چپم انگشت اشاره ام یه انگشتر پر نگین سفید و تقریبا بزرگ دستمه و خیلی قشنگه و دوتا انگشتر با سنگ یاقوت کبود توی انگشت حلقه و انگشت کوچکم هست.

پاسخ
لینک۲۱ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۱۴:۳۳
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. تشکر. شما به تجارب دیگران نگاه می کنید و سعی می کنید که درست قضاوت کنید و با وجودی که انتخاب شما امروز این است که از هم جدا شوید ولی جهت گیری و موضع گیریتان درست تر خواهد شد. محبوبیت شما بالاتر خواهد رفت و قدرت ارتباط شما با همسرتان بیشتر خواهد شد. اگر خوابتان را دیشب دیده اید احتمال دارد که خوابتان ساخته پرداخته ی ذهن شما و باطل باشد ولی نمی توان با قاطعیت گفت که باطل است. ولی اگر جز این باشد به احتمال قوی شما با هم انشالله آشتی خواهید کرد چون به نظر نمی رسد که خواب شما ساخته و پرداخته ی ذهنتان باشد. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۱ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۱۲:۲۲
Asi

Asi : یعنی در واقع وقتی گردنبندو برداشتمو گفتم چیزای قدیمی چیزی جز دردسرو ناراحتی ندارن

پاسخ
لینک۲۰ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۴۳:۰۰
Asi

Asi : سلام من‌ خانم هستم و امروز خوابی دیدم که وقتی بیدار شدم ساعت ۸ صبح بود اول یه توضیح بدم که من یکبار باردار شدم و متاسفانه سقط شد والان در حال اقدامم که متاسفانه در حال حاضر باردار نشدم و این مساله خیلی ناراحتم میکنه و همچنین یاداوری اون سقط خیلی باعث ترس از بارداری دوبارمه همش میترسم اگر باردار بشم دوباره اونجوری بشه ولی قلبا انتظار فرزند رو‌میکشم خواب دیدم تو خونه ی پدرم هستم و روز تولدمه و در حال برو بیاو خرید هستیم خونمون شلوغ پلوغ از بچه های عموام که مثله خواهر برادریم بگو و بخند میکنیم که من تو حیاط خونمون چشمم میوفته به سه تا انگشتری که روزمین توهم قرار گرفتن یکیش سنگش قهوه ای بود و اون دوتا فیروزه هر سه تاشونم نقره بودن من زنونه اولیشو که برداشتم‌نقره با فیروزه بود با یه سیم خیلی خیلی کوچیک و ظریف انگشتر سوم که باز نقره و سنگش فیروزه بود و اندازه انگشت یک نوزاد میشد بهش وصل بود برداشتم و به بچه ها میگفتم اینو برمیدارم برای خودمو پسرم اوناهم هیم میگفتن اووه حالا تو بچت کجاست حالا اگر شد اسمشو چی میخوای بزاری من بهشون نمیگفتم فقط میخندیدم که رفتم سمت آشپزخونه خونمون مادرمو زن عموم در حال پختن کیکو اینجور چیزا برای تولدم‌بودن من به زن عموم‌ میگم فلان اسمو برای پسرم انتخاب کردم قشنگه؟ (در واقعیت هم همون اسمو انتخاب کردم) بهم‌گفت آره حالا اینقدر فکرررر نکککککن بزار بیاد خدا کریمه بعد به مادرم نشون دادم اون انگشترارو گفتم مامان من اینارو تو حیاط خونه پیدا کردم یکم حالت قدیمی دارن یکم جلاشون بدم خیلی قشنگ میشن که مادرم بهم گفت نباید اینو برمیداشتی خودم‌ برای کاری به گفته کسی گذاشتم تو حیاط بعد رو به زن عموم کردو گفت فلانی گفته اینو گذاشتی اصلااااا نباید برش داری اصلا خوب نیست رفتار زن عموم با ایما اشاره به مادرم جوری بود که از موضوع خبر داره هی به مادرم میگفتم‌ کی گفته بعد تو گذاشتیش حداقل میگفتی گذاشتی کسی برنداره گفتم حالا میرم میزارم‌ سر جاش ولی من با اینکه از تو حیاط برش داشتم انگار اون انگشتر سومی تو اتاقم(اتاق خودم خونه ی پدرم زمان مجردی داشتم) رو زمین رو موکت بود منم دوباره این دوتارو با دقتتتت نگاه کردمو گفتم اگر چیزه خوبی نیست پس چرا مادرم تو اتاق من گذاشته اینارو اصلا واسه چه کاری گذاشته با ناراحتی هردوتا انگشتر زنونه و نوزادی که بهم وصل شده بودو دوباره رو همون انگشتر سومی که برنداشتم گذاشتم و رو میز آرایشیم یه گردنبند باز هم‌ نقره و خیلیییی قدیمی حالت میله ای بود که چندین سکه به ترتیب به فاصله ی یک‌ سانت یک سانت از این سر به اون سر کنارهم وصل بودنو با ناراحتی برداشتمو و با خودمگفتم اینم قشنگه باز بد نیست اصلا مهم نیست چیزای قدیمی همشون فقط دردسر دارن و از اتاقم زدم‌ بیرون و از خواب بیدار شدم خیلی نگرانم

پاسخ
لینک۲۰ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۵۱:۵۴
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. انگشتر نفره در خواب شما به تعهدات پایدار و ماندنی اشاره دارد. داشتن، پیدا کردن و خریدن انگشتر نقره، به رسیدن به ثروت پایدار و مالی ماندنی تعبیر شده است. اگر زنی که حامله است خواب ببیند که صاحب انگشتر نقره شده است، صاحب فرزند دختر خواهد شد. داشتن انگشتر فیروزه نیز در خواب، رسیدن به قدرت روانی و روحی بالا و نشانه تسلط بر اعصاب و خویشتن داری است. همچنین فیروزه نمادی از شانس و موفقیت است. مادر شما برای شما آرزوی فرزندی سالم و زندگی خوش کرده است و اینکه گفته انگشتر را برندار تا زمانی خاص به این اشاره می کند که شما باید صبور باشید تا وقتش برسد که انشالله حامله شوید. نباید عجله کنید. الان شما تمایلات و احساسات سرکوب شده ای در ذهنتان راجع به صاحب فرزند شدن دارید که از قدیم هم این تمایلات ماندگار را داشته اید و این همان گردنبند قدیمی شماست. از خدای بزرگ بخواهید صاحب فرزندی سالم و زیبا و خردمند و با ایمان شوید و برای او سر دختر و پسر بودنش شرط نگذارید. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۰ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۴۶:۲۳
فاطمه

فاطمه : سلام
من خواب ديدم تو منزلمون هستم و يكي از اقواممون كه دختر نوجوان و سيد هست اومده بود پيشم،من ميخواستم برم حمام اما ايشون گفت من ميترسم تنها بمونم(تنها بوديم تو خونه)،بعد من درب حمام رو باز گذاشتم و اون هم كنار حمام ايستاد من دوش گرفتم و باهم حرف ميزديم،من يه حوله ي قرمز تنم كردم بعد صحنه خوبم عوض شد و ديدم برادر دوست پسرم فوت كرده و مراسم تشيع شون بود(ايشون زنده هستند و مجرد)يه تاج گل سبز كه حرف اول اسم ايشون بود جلوي جنازه ايشون داشت باجمعيت ميامد،من هم چون با دوست پسرم قطع رابطه هستم ميترسيدم برم جلو،گفتم منتظر بشينم تا خلوت كه شد برم پيششون،رفتم تو يه بازارچه جلوي يه مغازه ايستادم كه وسايل عتيقه داشت يه انگشتر خيلي ظريف كه يه سنگ قهوه ايي هم روش داشت و دورش طلايي بود دستم كردم و خيلي خوشم اومد تو اينه داشتم به دستم نگاه ميكردم كه خوابم تموم شد.

پاسخ
لینک۱۷ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۴۸:۰۷
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. شما می خواهید ناراحتی ها و افکار منفی را از سرتان پاک کنید و شروعی تازه داشته باشید. با این خانم اگر در بیداری رابطه ی صمیمی دارید، او برایتان درددل خواهد کرد و شما او را در سختی ها تنها نمی گذارید و اگر رابطه ی صمیمی با او در بیداری ندارید، متوسل به حضرت زهرا ع می شوید که حاجتتان را بگیرید و از غم رها شوید. شما می خواهید ازدواج کنید و شورو شوق شما برای تشکیل زندگی و خانواده زیاد است. زندگی برادر دوست پسرتان متحول خواهد شد و شما هم احساسات و خاطرات قدیمی تان را نسبت به او کنار می گذارید و دفن می کنید و نسبت به او دیگر حساسیت و احساس منفی از خودتان نشان نخواهید داد. شما به داشته ها و سنت ها و اعتقاداتتان پایبند هستید و عشق و تعهد و ثروت به زندگی تان راه می یابد. شما خواهید درخشید و زندگی موفقی خواهید داشت. همیشه به خودتان به چشم یک شخصیت موفق نگاه خواهید کرد. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۱۷ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۳۲:۵۷
Farbod

Farbod : با سلام
همسر من خوابی دیده در مورد برادرم که نتونستم با استفاده از حروف ،تعبیر کامل یا درستی بدست بیارم.
همسرم خواب دیده که دو خواهر من رو دیده که بهش گفتن برای برادرم میخوان زن بگیرن و یه انگشتر خیلی زیبای طلا به شکل گل زیبا برای عروس جدید گرفته بودن که اتفاقا همسر من هم اون انگشتر رو دستش کرده بود.
۱)تعبیر خواب برای برادرم چیه؟(برادرم الان توی یه کشور خارجی گیر کرده و ازش بی خبریم )
۲)تعبیر برای همسرم که انگشتر رو دستش کرده چیه؟

پاسخ
لینک۱۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۲۶:۳۹
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. برادر شما به ثروت بسیار خواهد رسید و عشق و موفقیت به زندگی او خواهد رسید. احتمالا ازدواج خواهد کرد. دنیا به برادرتان رو می آورد و کارها بر وفق مرادش پیش خواهد رفت. همسر شما تایید می کند که برادرتان به موفقیت می رسد و شرایط او را با زندگی خودتان مقایسه می کند. او موفقیت و محبوبیت و خلاقیت خودش را در زندگی با شما مقایسه می کند با زندگی برادرتان و کسی که می خواهد با او ازدواج کند و موفقیت های او. از نظر همسرتان شما هم بسیار خوشبخت و موفق هستید و او هم برای شما بسیار مهربان و فداکار است و چیزی از برادرتان کم ندارید. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۱۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۵۳:۴۸
Mari

Mari : با عرض سلام و آرزوی بهترینها برای شما
توی خواب داشتم میرفتم خونمون(کوچه ای که کمی شیب دار هست درواقعیت)به سمت پایین رفتم رسیدم به درخونمون که یهو دیدم درانگشت انگشتری ی انگشترازجنس طلاسفیدیا نقره(طلا زرد نبود)با ی عالم نگین زیبای براق برجسته بود ی دستبند طلا زرد پهن(که شبیه دستبندمادرم دربیداری بود یاشایدخودش بود)هردودردست راستم بودن ومن دستم طوری روی زنگ خونه گذاشتم که اگرکسی اونجاست دستبندوانگشتر رو ببینن.

پاسخ
لینک۱۰ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۱۹:۳۶
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. تشکر. شما به انجام کاری متعهد خواهید شد یا هستید که به شدت به انجام آن افتخار می کنید. مهارت های فیریکی و ذهنی شما بسیار قویست. از بیرون سفت و سخت به نظر می رسید و هر کسی را به قلب و ذهن خودتان راه نمی دهید ولی شخصیتی احساساتی دارید. کاری که انجام می دهید با موفقیت زیاد همراه خواهد بود و در آن کار خواهید درخشید. به هدفتان می رسید. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۱۰ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۵۹:۵۷
محبوبه

محبوبه : من ی شب خواب دیدم تا رفتم ی امامزاده
و اونجا ی انگشتر نگینی بود که قبلش مال یکی دیگه بوده من ورش داشتم انداختم به انگشتم اونم انگشت وسط
بعد دیدم لباسم به رنگ بنفش پارچه از این براق ها و گل دار هست
یهو دیدم انگشتری که روی انگشتم گذاشته بودم عین لباسم شده همجنس اون

پاسخ
لینک۲۹ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۲:۴۱
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. شما با ملاحظه، کارا، مستولیت پذیر و محتاط و سخت کوش هستید و نسبت به انجام کاری متعهد خواهید شد که این کار قبلا دست کسی دیگر بوده . شما رفتاری مهربان و برازنده و چشم گیر خواهید داشت و به خودتان افتخار می کنید. برای شما تعهد کاری تان قسمتی از رفتارتان محسوب می شود و نقش بازی نمی کنید که متعهد به کارتان هستید ولی کار نکنید. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۹ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۴۲:۱۶
ffereshteh

ffereshteh : باسلام خدمت شما، خواب دیدم که از یک طلافروشی یه انگشتر طلا گرفتم که تقریبا بزرگ بود و سه تا نگین قرمز داشت، دوباره به مغازه رفتم تا یه انگشتر دیگه از همون فرم، با نگین آبی بگیرم، که فروشنده( تو عالم واقع این شخص که تو خوابم طلافروش بودن اصلا شغلشون چیز دیگه ای هست و من بهشون سپرده م برام کار پیدا کنند) ازم سوال کرد این انگشتر رو بخاطر اینکه میخوای بری سرکار میگیری، گفتم نه برای کار دیگه ای لازم دارم. ممنونم

پاسخ
لینک۲۹ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۰۱:۱۷:۴۰
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. شما به موفقیت بزرگی خواهید رسید و به انجام کاری متعهد خواهید شد که در تمام زمینه های کارتان خواهید درخشید. شما می خواهید با شور و شوق و با هیجان کارتان را انجام دهید. شما تعهدات دیگری هم در فکرتان دارید که برای عملی شدن آن، می خواهید از خودگذشته و خردمند و آرام به نظر بیایید و دیگران احساس کنند که می توانند به شما اعتماد کنند. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۹ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۴۲:۱۲
منیره

منیره : سلام و خسته نباشید دوستم خواب دیده که با من و جند نفر آشنای دیگه تو سالن بلینگ بودیم بعد چندتا ادمی که زخمی بودن وارد سالن میشن و ما متوجه میشیم که بیرون از اونجا زلزله اومده و من تصمیم میگیرم که اونجا بمونم و به زخمیها کمک کنم اما بقیه میخواستن برن بعد یه آقای به ظاهر جذاب وارد اونجا میشه که منو ببینه ومن از دیدنش خیلی خوشحال میشم انگار همو میشناختیم اونم اصرار میکنه که باهاش از اونجا برم بیرون اما من میگم میخوام بمونم تا کمک کنم بعد اون آقا یه انگشتر از جیبش در میاره و دست من میکنه میگه این به این خاطره که بدونی مال منی و فرامشم نکنی تا اینجا کارت تموم بشه

پاسخ
لینک۲۷ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۰۱:۵۰:۵۹
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. تشکر. شما در زندگی تان در یک عادت بد گیر کرده اید و نیاز دارید که مسیر زندگی تان را عوض کنید چون ادامه ی این روند به ضرر شماست. شما با کسانی مواجه می شوید که در بالا پایین های زندگی دچار استرس و نگرانی شده اند و تصمیم می گیرید که به این اشخاص کمک کنید و در این کار بسیار موفق عمل خواهید کرد. اگر انگشتر در انگشت حلقه ی شما بوده ازدواج خواهید کرد و اگر در انگشت دیگری بوده، به انجام کارتان متعهد باقی خواهید ماند و موفق عمل خواهید کرد. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۷ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۲۴:۰۹
samin

samin : سپاس از شما .کسی اصلا نمیداند که ایشان شباهت دارد و یا کسی درقلبمه بجز این همکار که در جایی دیگر شاغل هستند ،من خیلی کلی هم به این همکارم گفتم که کسی درقلبمه که آشنا هستند ولی امیدی ندارم ایشون خیلی دعا میکنند و ترغیب می کنند که انرژی مثبت داشته باشم

پاسخ
لینک۲۲ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۵۸:۰۸
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : خواهش می کنم. پس خوابتان به نگرانی یا ترس شما از افشای این احساس اشاره می کند.

پاسخ
لینک۲۲ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۱۳:۵۶
ادامه

از تاریخ 21 بهمن 1396 فقط اعضای وب سایت می توانند تعبیر خواب خود را سوال کنند. اگر قبلا عضو شده اید ورود و برای ثبت نام عضویت را کلیک کنید. ورود عضویت