کاربر گرامی، از روز جمعه (24 خرداد) بخش تعبیر خواب از ساعت 12 شب تا 19 عصر فعال خواهد بود! همچنین روزهای دوشنبه و پنج شنبه مانند روال گذشته کلا تعطیل خواهد بود.باشه

یوتاب گلچینی از بهترین ها

تعبیر خواب انگشتر

اگر کسی ببیند انگشتری در دست دارد که قبلا هرگز آن را نداشته، و از داشتن آن خوشحال شد، به موفقیتی بزرگ و باور نکردنی نائل خواهد شد. اگر کسی انگشتری خود را گم کرد، مالی را از دست می دهد. اگر انگشتری اش در زیر پایش له شد، در اثر سهل انگاری، خیر و منفعتی را از دست می دهد. اگر ناگاه نگاهش به انگشترش افتاد و آن را بدون نگین دید، کاری را در پیش خواهد داشت که منفعتی برایش ندارد.

اگر انگشترش را در جایی گذاشت و رفت و بازگشت و دید که دزد انگشترش را برده، از وی مالی به هدر می رود. اگر کسی انگشتری به شما داد و شما آن را به انگشت خود کردید از جانب آن شخص سودی عاید شما می شود. اگر کسی در خواب ببیند که انگشتری خودش را شکست در صورتی که ازدواج کرده باشد، بین او و همسرش اختلاف و جدایی اتفاق می افتد.

اگر در خواب دیدید که انگشتری خود را به کسی امانت داده بودید و او آن را آورد و به شما باز پس داد، خواب شما می گوید که در آینده ای نه چندان دور از زنی یا دختری خواستگاری می کنید که او نمی پذیرد و چنان چه در شرایط ازدواج نباشید از آرزو و تمنائی بر آورده نشده خبر می دهد.
گم شدن انگشتری برای زن بخصوص اگر نگین داشته باشد خوب نیست چون خبر می دهد که بیننده خواب کسی را از دست می دهد یا از سمتی معزول می شود.

اگر کسی انگشتری داشت که نام مقدسی بر نگین آن حک شده بود، در امر دین به توفیق می رسد. داشتن انگشتری با نگین سیاه، در صورتی که در بیداری چنین انگشتری نداشته باشید، اختلاف با همسر و طلاق و جدایی است.

یوسف نبی (ع) می گوید: دیدن حلقه انگشتری تعبیرش فرزند است. دیدن انگشتر طلا برای مردان بد است اما دیدن انگشتری نقره یا فیروزه خوب است.
حضرت دانیال می گوید: چون نقش و صفت انگشتری ببیند، به او خیر و نیکی خواهد رسد. گرفتن انگشتر از کسی در خواب، به فراخور توانایی و استحقاق آن شخص است به این صورت که اگر کسی لایق پادشاهی باشد پادشاهی یابد و اگر توانگر باشد، به انداره قیمت انگشتری، مال یابد. اگر ببیند که در مسجد یا در نماز، کسی انگشتری به وی داد، آن شخص زاهد و عابد است. اگر بازرگان بود، نصیب او نفع تجارت خواهد بود.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر کسی ببیند که انگشتری او ضایع شد یا دزد برد، دلیل که در کارهای او آفت و دشواری پدید آید. اگر ببیند انگشتری او بشکست و نگین او بماند، دلیل که بزرگی و جاه او برود و آبرو و هیبتش برجای خواهد بود. اگر ببیند انگشتری خود را به کسی بخشید، دلیل که از آن چه دارد، برخی را ببخشد. اگر ببیند انگشتری خویش بفروخت، دلیل است از آن چه دارد، جمله بفروشد و هزینه کند.

جابر مغربی می گوید: اگر ببیند در انگشت وی انگشتری آهن بود، قوت و توانائی یابد. اگر ببیند از برنج یا مس است، از مردمان بی اصل منفعت یابد. اگر ببیند که بلور است، از مردم عامه چیزی به او رسد. اگر ببیند انگشتری خویش نزد کسی به امانت نهاد یا وی را بخشید و آن کس هم انگشتر را نپذیرفت، زنی به نکاح بخواهد و آن زن نپذیرد. اگر ببیند انگشتری خویش بشکست، دلیل که در میان او و عیالش جدایی افتد.
اگر زنی ببیند که انگشتری با نگین از او ضایع شد، دلیل است حشمت و جاه او کم شود یا فرزند یا همسرش بمیرد یا مالش تلف شود. اگر والی بود معزول گردد.

لوک اویتنهاو می گوید: دیدن انگشتر نشانه افتخار و آرامش است. گم کردن آن به معنی جدایی، یافتن آن به معنای اختلاف، دریافت کردن آن به معنی دام و تله، انگشتری گرانقیمت، نشانه ازدواج موفق و خرید انگشتر تعبیرش نامزدی است.

تعبیر خواب انگشتر نقره

داشتن، پیدا کردن و خریدن انگشتر نقره، به رسیدن به ثروت پایدار و مالی ماندنی تعبیر شده است.
اگر زنی که حامله است خواب ببیند که صاحب انگشتر نقره شده است، صاحب فرزند دختر خواهد شد. همینطور است اگر مردی که همسرش باردار است، خواب ببیند که انگشتر نقره بر دست دارد، تعبیرش این است که همسر او دختری به دنیا خواهد آورد.

اگر کسی در سن ازدواج باشد و خواب ببیند که انگشتر نقره به او دادند، با کسی ازدواج می کند که برای او می ماند و زندگی با ثبات و پایداری خواهند داشت.

  امام صادق (ع) می فرماید: انگشتری نقره (سیمین) در خواب بر چهار وجه است:
 1. مملکت،
 2. زن،
 3. فرزند،
 4. مال.

تعبیر خواب نگین انگشتر

نگین انگشتر نشانه منفعت و سود دارنده نگین در خواب است. اگر خواب ببینید که انگشتری دارید که نگین زیبایی دارد، به منفعتی بزرگ خواهید رسید.

اگر ببینید که نگین انگشتر خود را گم کردید، ولی انگشتر همچنان در دستتان است، از سمت خود معزول می شوید و موردی پیش می آید که اعتبار سابق را نخواهید داشت. اگر ببینید که انگشتری را با نگین آن گم کردید، کسی را از دست می دهید و این به معنای مرگ آن شخص نیست. گم کردن انگشتر، می تواند به معنای به هم خوردن دوستی و یا جدایی در رفاقت و ازدواج تعبیر شود. بسته به اینکه چه انگشتری را گم کنید، تعبیر آن متفاوت است.

اگر کسی دید که در انگشتر خود نگین زیبایی دارد، زنی زیبا اختیار می کند. اگر در نگین خود از اسماء امامان حک کرده بود، مرد پارسایی است و اگر زنی انگشتری زیبای نگین داری داشت و مجرد بود، با مرد ثروتمندی ازدواج می کند. اگر زنی در بیداری نگین انگشترش مشکی نباشد و خواب ببیند که نگین مشکی بر روی انگشترش قرار گرفته، نشانه جدایی و اختلاف با همسر است.

تعبیر خواب انگشتر نگین سیاه
داشتن انگشتری با نگین سیاه، در صورتی که در بیداری چنین انگشتری نداشته باشید، اختلاف با همسر و طلاق و جدایی است.

تعبیر خواب انگشتر نگین سبز
داشتن انگشتری با نگین سبز، نشانه رسیدن به خیر و برکت و سربلندی است. اگر کسی خواب ببیند که به او انگشتری سبز دادند، خیر و برکت یافته و بر دشمن ظفر می یابد. اگر بیمار است شفا پیدا می کند و رنگ سبز نشانه ایمان قوی و خلوص نیت است.

تعبیر خواب حلقه ازدواج

تعبیر حلقه ازدواج در خواب منوط به اینکه این حلقه از چه جنسی است و نگین دارد یا ندارد، یا آن نگین از چه جنسی است، می تواند تعابیر متفاوتی داشته باشد. برای انگشترهای با نگین های متفاوت و جنس متفاوت، جداگانه در بخش تعبیر خواب انگشتر و نگین توضیح داده شده است.

اگر کسی که مجرد است خواب ببیند که به او حلقه ازدواج دادند، یا خودش حلقه ازدواج برای کسی می خرد، تعبیرش ازدواج کردن و رسیدن به کسی است که آرزویش را دارد. اگر خواب ببینید که حلقه ازدواج خود را گم کرده اید، کدورت و ناراحتی بین شما و همسرتان به وجود خواهد آمد.

اگر خواب ببینید که حلقه ازدواج شما شکست، یا آن را از شما دزدیدند تعبیر آن جدایی و فاصله بین شما و همسرتان است.
اگر خواب ببینید که همسر شما به شما حلقه ازدواج داد، بین شما صمیمیت و صفا به وجود می آید.

تعبير خواب انگشتر طلا

دیدن انگشتر طلا در خواب برای مردان رسیدن به سختی و ناراحتی و ارتکاب به کاری حرام تعبیر شده است. اگر مردی خواب ببیند که انگشتر طلا دارد، احتمالا ضرر مالی خواهد دید.
اگر مردی خواب ببیند که از زرگر انگشتر طلا می خرد، مردی لاف زن و دروغ گو قصد فریب او و گول زدن او را دارد.

اگر مردی خواب ببیند که به او انگشتر طلا دادند، از کسی سخنی مکروه خواهد شنید. اگر مردی خواب ببیند که انگشتر طلای خود را پیش کسی به امانت می گذارد، آن کس که انگشتر را به امانت گرفته است، در بیداری به او خیانت می کند و یا سخن ناروایی بین آنان رد و بدل خواهد شد.

تعبیر خواب پیدا کردن انگشتر طلا
پیدا کردن انگشتر طلا در خواب برای زنان، رسیدن به موفقیت و شادکامی است. اگر زنی خواب ببیند که شوهر او به او انگشتر طلا داد، مورد احترام او واقع می شود و به عزت و شادی می رسد.

اگر دختری خواب ببیند که برای او انگشتر طلا خریدند، شوهر می کند و شوهر او موجب سربلندی و افتخار او خواهد شد.
اگر مردی خواب ببیند که انگشتر طلا پیدا کرد، با کاری مواجه می شود که به ضرر اوست.

تعبیر خواب انگشتر طلا در دست چپ
اگرزنی خواب ببیند که در دست چپ انگشتری از طلا دارد، شوهرش به او وفادار است. اگر دختری خواب ببیند که انگشتر طلا در دست چپ او کردند، برای او خواستگار می آید.
اگر مردی خواب ببیند که در دست چپ خود انگشتر طلا کرد، پنهانی و بدون مشورت با کسی به کاری مبادرت می کند که برای او مشکل و ناراحتی پیش می آورد.

تعبیر خواب انگشتر عقیق

داشتن، پیدا کردن و یا خریدن انگشتر عقیق در خواب، نشانه زیاد شدن ایمان، فراخی روزی و گشایش کار است.
اگر خواب ببینید که انگشتر عقیق خود را فروختید یا آن را از شما دزدیدند و یا آن را گم کردید، مال و ثروت یا فرصت مناسب و خوبی را از دست خواهید داد و متضرر خواهید شد. اگر خواب ببینید که به کسی انگشتر عقیق دادید، برای او کاری انجام می دهید و به او کمک می کنید.
اگر خواب ببینید که فقط نگین عقیق به کسی دادید، او را راهنمایی می کنید.

تعبیر خواب انگشتر فیروزه

داشتن انگشتر فیروزه در خواب، رسیدن به قدرت روانی و روحی بالا و نشانه تسلط بر اعصاب و خویشتن داری است. پیدا کردن انگشتر فیروزه در خواب، رسیدن به ثروت، اعتبار، عمر دراز، صاحب فرزند شدن و مسلط بودن بر اعصاب و روان تعبیر می شود.
از دست دادن انگشتر فیروزه، تعبیری بر عکس خواهد داشت.

تعبیر خواب انگشتر الماس

انگشتر الماس در خواب رسیدن به موفقیت تعبیر شده است. اگرخواب ببینید صاحب انگشتر الماس هستید، مورد لطف و احترام مقامات بالا قرار می گیرید. اگر دختری خواب ببیند نامزدش به او الماس هدیه می دهد، ازدواجش با افتخار و سربلندی همراه خواهد شد.

گم کردن الماس، نشانه رسوا شدن یا مرگ است. اگر کسی خواب ببیند که انگشتر الماس دارد، سعادتمند خواهد شد و هدایای زیادی دریافت خواهد کرد. اگر بازرگانی چنین خوابی یببیند، معاملات سود آوری خواهد داشت.

تعبیر خواب انگشتر شکسته

اگر کسی خواب ببیند که انگشتر او شکست، اگر حلقه ازدواج او بود، از همسرش جدا خواهد شد. در غیر این صورت، از مقامی که دارد عزل خواهد شد. و اگر صرفا نگین انگشتری او افتاد، از احترام او کاسته خواهد شد

.

اگر تعبیر خواب خود را پیدا نکردید آن را از ما بپرسید. لطفا به موارد زیر دقت فرمایید:
لطفا هر خواب را در صفحه تعبیر خواب مرتبط با آن سوال کنید.
لطفا قبل از ارسال خواب متن تعبیر خواب را به دقت بخوانید. اگر تعبیر خواب درخواستی در صفحه موجود باشد دیدگاه شما پاسخ داده نخواهد شد.
حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. کامنت های انگلیسی تایید نخواهند شد.
تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
ارسال تعبیر خواب به ایمیل امکان پذیر نمی باشد و تعبیر ها فقط در سایت نوشته می شود.
تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

362 دیدگاه

از تاریخ 21 بهمن 1396 فقط اعضای وب سایت می توانند تعبیر خواب خود را سوال کنند. اگر قبلا عضو شده اید ورود و برای ثبت نام عضویت را کلیک کنید. ورود عضویت

afsoon

afsoon : سلام خانم هراتی عزیز.من خواب دیدم که با مادرم رفتیم پاساژ طلافروش ها که همه مغازه ها طلافروشی بود بعد تو یک مغازه وارد شدیم ومن و مامانم قصد خرید انگشتر برای من را داشتیم بعد من یک انگشتر دستم کردم تا اونجایی که یادمه انگشت حلقه بود که هی از خودم میپرسیدم این انگشت چرا .اون انگشتری که واسه امتحان دستم کردم انگشتر طلا با سنگ ابی روشن مربعی شکل روش بود که مامانم خیلی پسندیده بود ولی من گفتم که اینو دوست ندارم و یک انگشتر دیگه که روش دو تا بال با سنگ سفید و ظریف بود رو پسندیدم ولی بعدش از انگشتم دراوردم گفتم چندتا جا دیگه را ببینیم نپسندیدیم میایم همینو می خریم ممنون میشم تعبیرش را بفرمایین.

پاسخ
لینک۲۵ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۵۲:۲۶
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. شما و مادرتان به این فکر می کنید که شما با شخص خوبی در زندگی آشنا شوید و با او ازدواج کنید. شما با کسی آشنا می شوید که از لحاظ مالی قوی است و می تواند با قدرت و استحکام و ثبات اخلاقی زندگی اش را خوب پیش ببرد ولی شما او را دوست ندارید چون حس می کنید که نمی توانید نظراتتان را در برابر او راحت بیان کنید و اینکه او به حرفتان زیاد اهمیت نمی دهد و کار خودش را می کند. مادر شما او را می پسندد ولی شما نه. شما می خواهید که با کسی ازدواج کنید که به شما بال پرواز دهد و آزادتان بگذارد و احساس آرامش و صلح داشته باشید حالا خیلی پولدار هم نبود برایتان مهم نیست. بحث شما راجع به این مسائل است و در جستجوی همسر هستید. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۵ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۱۹:۲۹
aram

aram : نگین انگشترم که در واقعیت هم داشتم سبز کمرنگ و حلقش نقره بود

پاسخ
لینک۱۰ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۱۷:۴۱
aram

aram : سلام من چند سال پیش انگشتر شرف شمسی داشتم. یه شب خواب دیدم تو مشت مادر بزرگم (که فوت کردند ‌و اون موقع زنده بودن) همین انگشتره و رو نگینش با نور سرخ سفینة النجاة نوشته شده. من اون زمان حواسم پیش فرد بخصوصی بود و وقتی مادر بزرگم مشتش رو هنوز باز نکرده بود میگفتم ببینم اسم کی نوشته شده؟ دوست داشتم اسم اون باشه. وقتی این کلماتو دیدم مادر بزرگم گفت این یعنی کشتی نوح. بعد گفت که مواظب باش و دختر یکی از اقوام که خیلی از نظر هوشی و فکری نرمال نیستن رو نشون داد.

پاسخ
لینک۱۰ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۰۰:۲۸
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. روحشان شاد. مادر بزرگ شما به شما خواسته بگوید که شما تجربه ی کافی در زندگی ندارید و ممکن است خیلی راحت گول بخورید و مثل کسی که از نظر هوشی نرمال نیست، تصمیم نا عاقلانه ای بگیرید. شما نیاز داشته اید که کمی بایستید و راجع به کارهایتان فکر کنید. شور و شوق شما نسبت به آن شخص احتمالا غیر عاقلانه بوده است. شما باید در کارهایتان متوسل به امام حسین ع شوید و عقلانی فکر کنید. حدیث «ان الحسین مصباح الهدی و سفینة النجاة» از رسول اکرم(ص) شهرت بسیاری دارد و عنوان «چراغ هدایت» و «کشتی نجات» درباره امام حسین (ع) به کار رفته است . تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۱۰ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۴۹:۵۷
eli

eli : سلام وقتتون بخیر
خواب دیدم حرم حضرت معصومه س هستم یه حاج آقایی که میشناختمشون قرار بود از یه دختر خانمی که انگار همه دانشگاهیم بود امتحان بگیره که یهو قرار شد از منم امتحان بگیره که ببینه تواناییش رو دارم می تونم یا نه حالا نمیدونم چه کاری! بعد یه انگشتر بزرگ مردانه که نگین سبز داشت رو از سوراخ یه سنگ سفید که جلو مون بود و توشمن یخورده مثل کوزه خالی بود انداخت تو و یه انگشتر هم انداخت تو ضریح،من با یه مداد سیاه انگشتر رو از تو سنگ بیرون آوردم فکر میکردم خیلی سخت باشه انگشتر خراش برداره ولی خیلی راحت بیرون آوردم انگشتر توی ضریح رو هم با مداد بیرون آوردم دوتا انگشتر دیگه هم پیدا کردم انگشتر سبز رو که از همه بزرگتر و قشنگ تر بود انداختم به انگشت وسط دست چپم انگشتر با نگین عقیق سفید که مثل انگشتر سبزه بود فقط کوچیکتر انداختم انگشت حلقه اون دوتا انگشتر هم انداختم همون انگشتاها برای دست راستم یکی نگین عقیق قرمز اون یکی نگین دُر نجف.میخواستم بگم این ها رو به عنوان یادگاری یا جایزه یا هرچیزی بر میدارم رفتم پیش اون حاج آقا بهم گفت تو نتونستی داشتم فکر میکردم و همین که اومدم چیزی بگم یه طلبه که انگار شاگرد اون حاج آقا بود گفت اگه نتونسته پس انگشتر کجاست منظورش توی سنگ بود. منم گفتم :میخواستم همینو بگم منم اگه نتونستم پس انگشتر کجاست؟(هیچکدومشون لباس روحانیت نداشتن از همون اول خوابم ولی میدونستم روحانی هستن)

پاسخ
لینک۱۰ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۰۱:۳۲:۱۸
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. تشکر. شما برای رسیدن به موفقیت در زندگی از جانب خدای بزرگ امتحان خواهید شد و باید خودتان را به او اثبات کنید به این منظور متوسل به حضرت معصومه س می شوید تا در درگاه خداوند روسفید باشید. ایمان شما قوی است و قادر خواهید بود ایمان قوی خودتان را با کارهایی تاثیر گذار در زندگی به اثبات برسانید. شما با ملاحظه، کارایی، سخت کوشی و احساس مسئولیت زیاد، ایمانتان را اثبات می کنید و پیش خداوند رو سفید خواهید بود. دیدن عقیق قرمز در خواب بیانگر صلح، طول عمر و سلامت است همینطور از نظر معنوی شما به شفا و صلح درونی خواهید رسید. شاید در ظاهر شما خیلی مذهبی به نظر نیایید اما چیزی که نزد خداوند مهم است ذهن و رفتار شماست و نه چیزی که مردم از ظاهرتان می بینند. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۱۰ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۰:۲۲
Shahrzad

Shahrzad : با سلام.من خواب نامزد قبلیمو دیدم که یک انگشتری که در انگشت حلقش بود رو تبلیغ میکرد و نگین شیشه ای داشت.نامزدم یک کلاه پشمی سرش بود و از خودش عکس سلفی گرفته بود و روی اون عکسی که من ازش دیدم پر از قلب های صورتی بود.

پاسخ
لینک۲۶ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۱۶:۴۶
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. نامزد شما عاشق کسی شده و می خواهد با او ازدواج کند. او احساس امنیت و گرمی می کند و تصویر ذهنی اش از خودش کسی است که عاشق و رمانتیک فکر می کند. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۶ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۹:۲۸
   sogand

sogand : سلام مجددمعذرت که دوباره مزاحم می شوم متوجه شدم ولی خدا کند این مورد ربطی به تعهد نداشته با شد چون من در ارتباط با ادم ها به روح بالاوصداقت توجه می کنم نه به مادیات وصرفا گذر از یک دوره سخت که روزهای سخت تر از این هم با توکل به خدا گذراندم سپاس

پاسخ
لینک۲۲ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۳۰:۴۴
   sogand

sogand : سلام خانم هراتی عزیز من دقیق متوجه جمله این پیشنهادی که به شما می شود ودر حد واندازه شما نیست نشدم میشه لطفا هر چی که هست رک وراست بگویید تا من هم اگاه باشم باز هم مثل همیشه خواهرانه راهنماییم کنید ممنون

پاسخ
لینک۲۲ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۳:۳۵
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. انگشتر تنگی که به انگشتتان نمی رفت، کار یا تعهدی است که به شما پیشنهاد می شود. تعهد شما به رابطه یا تلاش و کاری جدید برایتان مشکل است و فکر می کنید که این کار یا این رابطه درخور شخصیت شما نیست چون انگشت کوچک شما ( عقل شما) بزرگتر از انگشتر ( تعهد) است. گاهی آدم کارهایی می کند که برای آدم سنگین به نظر می آیند. می بینید مثلا کسی دکترا دارد، مسافر کشی می کند. این در حد و اندازه ی یک دکتر نیست که بخواهد مسافر کشی کند چون مسافر کشی اصلا احتیاج به مدرک دکترا ندارد. ولی او این کار را می کند که از شرایط سخت امروزش رها شود. چیزی تو این مایه ها منوط به شرایط خودتان. تشکر.

پاسخ
لینک۲۲ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۹:۳۶
   sogand

sogand : با سلام وعرض ادب من صبح خواب دیدم که در بانکی هستم پیش کارمند بانک وقبل از من دختر بچه ایی بود که با مادرش می خواست پول سپرده بگذارد ولج کرد ومقداری پول که همراه کارت بود را برداشت ومی گفت من این را نمی گذارم من به او نگاه می کردم بعد نوبت من رسید کارمند گفت چون مبلغی که می گذاری بیشتر می شود اول مقداری پول را بردار وبقیه را بگذارواعدادی را نوشت بعد از اون طرف باجه به سمت من امد ومن خم شده بودم وداشتم کاری را انجام می دادم که خوش را مالید به باسن من بعد همانطور داخل با نک بودم که رییس انجا گفت قبلا چه قدر گذاشته بودی من گفتم سی میلیون ونهصد می گرفتم پسرم انجا بود گفت اشتباه می کنی گفتم نه بابا خودم گذاشتم بعد برای کارکنان بانک سیب زمینی سرخ کرده وساندویچ اوردند من کنارمیزی ایستاده بودم خانمی چند تا نوشابه یا ابمیوه نمیدانم چون توی قوطی بود ولی گاز داشت روی میز برای من ویک مرد نا شناسی که بچه لاغری در اغوش داشت گذاشت واین خانم کارمند بانک بود ولی من گفتم بردار نمی خورم بعد صحنه عوض شد من کنار همان میز بودم ان جوان ناشناس هم کنارم بود ولی انگار من وعده ایی دیگر منتظر عروس بودیم یک محوطه بزرگ بود مثل باغ ولی من کنا رهمان میز نزدیک در ورودی بودم وکسانی هم روبرویم بودند زمین هم سنگ وخاک بود واسفالت یا موزاییک نبود بعد عده ایی وارد شدند بزن وبرقص نبود فقط زنانی با جادر سفید ولباس سفید بودند وعروس هم محجبه بود با چادر ولباس عروس که سن بالا بود ونمی شناختم انها رفتند داخل بعد به کف زمین نگاه کردم یک جعبه کوچک دیدم به رنگ سرمه ایی برداشتمکه در نداشت دیدم داخلش ست حلقه است یکی بزرگتر بود ومن اصلا درش نیاوردم وان یکی کوچک تر بود با عکس دو قلب به هم پیوسته وطلا که این نقش روی هردو حلقه بودکه حلقه زیرش به شکل مربع بود ودر انگشت کوچکم کردم نمی رفت کوچک بود بعد به سمت راستم وروبرو به خانمی که بود گفتم شما انگشتر گم نکردی من پیدا کردم ان جعبه حلقه را به سمتش پرت کردم نگاه کرد وگفت نه مال من نیست از همه پرسیدم ومجددا به سمت من پرت کرد ان جوان ناشناس که بغلم ایستاده با بچه لاغر گفت برش دار من می خواستم دوباره همان جا که پیدا کردم بگذارم گفتم نه گفت روی دیوار اطلاعیه بزن اگر کسی نیامد وقتی از این شهر رفتی بردار برای خودت بعد متوجه شدم که لباس عروسی به تنم است ورفتم جلوی ایینه که خودم را ببینم دیدم لباس عروس زیبایی بر تنم است ولی جلو باز ومن کاملا برهنه هستم فقط سوتین وشورت دارم لاغر شده بودم وخوش تیپ وموهایم مشکی بود وارایش داشتم نه زیاد ولی صورتم جوان شده بود ویک لکه مدادی روی گونه چپم بود که پاکش کردم من مجردم وهمسرم فوت شده ممنون از تعبیری که می کنید

پاسخ
لینک۲۲ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۰:۲۳
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. عرض ادب متقابل. شما می خواهید امنیت مالی داشته باشید و از بی ثباتی های مالی راحت باشید. به این خاطر نباید همه ی پولتان را سپرده کنید و باید مقداری از آن را برای خودتان در جایی دیگر نگه دارید تا دستتان برای روز مبادا باز باشد. این کار به شما پشتوانه ی مالی بیشتری می دهد. شما درک و اندیشه ی بالایی دارید ولی مشکلات مالی را تجربه می کنید و باید به صورتی که گفتم پس دست خودتان را داشته باشید. کارکنان بانک آدمهای ساده لوحی هستند و با یک دست چند تا هندوانه برمی دارند و فشار و استرس زیادی روی آنهاست. شما باید خودتان حواستان باشد که بهترین گزینه را برای رفع مشکلات مالیتان انتخاب کنید و نه هر چه را که بانک به شما پیشنهاد می دهد. روح همسرتان شاد. مشکلات مالی شما برای دیگران واضح است و می توانند متوجه نگرانی مالی شما شوند. اما شما در کارتان موفق خواهید بود. باید بیشتر مراقب خرج و دخل خودتان باشید . انگشت کوچک، قدرت ذهنی، قدرت ارتباط و خرد شماست و این پیشنهادی که به شما می شود برای شما کمی سخت است و در حد و اندازه تان نیست ولی موفقیت و قدرت و استحکام و ثبات برایتان به همراه می آورد. مشکلاتتان حل می شود و انشالله از نگرانی بیرون می آیید. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۲ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۱۷:۳۶
زهرااااا

زهرااااا : سلام خانم هراتی عزیز ...خوبید انشالله ؟
ی بار قبلنا خواب دیدم در یک جایی مثل یک ایوان بزرگ هستم( یک ایوان همکف) روی یک صندلی نشسته بودم و در انگشت حلقم یک انگشتر طلای زرد .که خیلی زیبا و گرانقیمت بود داشتم ..حس خیلی خوبی داشتم و حس میکردم که تازه نامزد کردم و اینو نامزدم خریده اما نمیدونستم که اون کیه ؟؟ یعنی اصلا این حس رو که اونو بشناسم نداشتم ..فقط میدونستم عقد کردم با کسی ..تنها بودم .یهو دختر یکی از فامیلامون که متاهله اومد سمتم و با حسرت نگاه کرد و گفت چه انگشتر قشنگی...! میشه من ببینم ...بعد من انگشتر رو در آوردم و دادم به دستش که نگاه کنه بعد پسش بده ..اما قبل از اینکه اونو بهم برگردونه من از خواب بیدار شدم...و نفهمیدم چی شد ...
از تعابیر قشنگتون سپاسگزارم ...تشکرررر

پاسخ
لینک۲۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۲:۵۹
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. تشکر. شما هم به ثروت می رسید هم جایگاه خودتان را پیدا می کنید و هم ازدواج موفقی خواهید داشت. او خواسته انگشتر شما را نگاه کند و این به این معنی نیست که شما انگشترتان را گم کرده یا از دست داده اید. مثل اینکه کسی به همسر شما نگاه کند دلیل نمی شود که همسرتان دیگر همسر شما نماند. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۲۸:۲۴
ادامه

از تاریخ 21 بهمن 1396 فقط اعضای وب سایت می توانند تعبیر خواب خود را سوال کنند. اگر قبلا عضو شده اید ورود و برای ثبت نام عضویت را کلیک کنید. ورود عضویت