کاربر گرامی، از روز جمعه (24 خرداد) بخش تعبیر خواب از ساعت 12 شب تا 19 عصر فعال خواهد بود! همچنین روزهای دوشنبه و پنج شنبه مانند روال گذشته کلا تعطیل خواهد بود.باشه

یوتاب گلچینی از بهترین ها

تعبیر خواب انگشتر

اگر کسی ببیند انگشتری در دست دارد که قبلا هرگز آن را نداشته، و از داشتن آن خوشحال شد، به موفقیتی بزرگ و باور نکردنی نائل خواهد شد. اگر کسی انگشتری خود را گم کرد، مالی را از دست می دهد. اگر انگشتری اش در زیر پایش له شد، در اثر سهل انگاری، خیر و منفعتی را از دست می دهد. اگر ناگاه نگاهش به انگشترش افتاد و آن را بدون نگین دید، کاری را در پیش خواهد داشت که منفعتی برایش ندارد.

اگر انگشترش را در جایی گذاشت و رفت و بازگشت و دید که دزد انگشترش را برده، از وی مالی به هدر می رود. اگر کسی انگشتری به شما داد و شما آن را به انگشت خود کردید از جانب آن شخص سودی عاید شما می شود. اگر کسی در خواب ببیند که انگشتری خودش را شکست در صورتی که ازدواج کرده باشد، بین او و همسرش اختلاف و جدایی اتفاق می افتد.

اگر در خواب دیدید که انگشتری خود را به کسی امانت داده بودید و او آن را آورد و به شما باز پس داد، خواب شما می گوید که در آینده ای نه چندان دور از زنی یا دختری خواستگاری می کنید که او نمی پذیرد و چنان چه در شرایط ازدواج نباشید از آرزو و تمنائی بر آورده نشده خبر می دهد.
گم شدن انگشتری برای زن بخصوص اگر نگین داشته باشد خوب نیست چون خبر می دهد که بیننده خواب کسی را از دست می دهد یا از سمتی معزول می شود.

اگر کسی انگشتری داشت که نام مقدسی بر نگین آن حک شده بود، در امر دین به توفیق می رسد. داشتن انگشتری با نگین سیاه، در صورتی که در بیداری چنین انگشتری نداشته باشید، اختلاف با همسر و طلاق و جدایی است.

یوسف نبی (ع) می گوید: دیدن حلقه انگشتری تعبیرش فرزند است. دیدن انگشتر طلا برای مردان بد است اما دیدن انگشتری نقره یا فیروزه خوب است.
حضرت دانیال می گوید: چون نقش و صفت انگشتری ببیند، به او خیر و نیکی خواهد رسد. گرفتن انگشتر از کسی در خواب، به فراخور توانایی و استحقاق آن شخص است به این صورت که اگر کسی لایق پادشاهی باشد پادشاهی یابد و اگر توانگر باشد، به انداره قیمت انگشتری، مال یابد. اگر ببیند که در مسجد یا در نماز، کسی انگشتری به وی داد، آن شخص زاهد و عابد است. اگر بازرگان بود، نصیب او نفع تجارت خواهد بود.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر کسی ببیند که انگشتری او ضایع شد یا دزد برد، دلیل که در کارهای او آفت و دشواری پدید آید. اگر ببیند انگشتری او بشکست و نگین او بماند، دلیل که بزرگی و جاه او برود و آبرو و هیبتش برجای خواهد بود. اگر ببیند انگشتری خود را به کسی بخشید، دلیل که از آن چه دارد، برخی را ببخشد. اگر ببیند انگشتری خویش بفروخت، دلیل است از آن چه دارد، جمله بفروشد و هزینه کند.

جابر مغربی می گوید: اگر ببیند در انگشت وی انگشتری آهن بود، قوت و توانائی یابد. اگر ببیند از برنج یا مس است، از مردمان بی اصل منفعت یابد. اگر ببیند که بلور است، از مردم عامه چیزی به او رسد. اگر ببیند انگشتری خویش نزد کسی به امانت نهاد یا وی را بخشید و آن کس هم انگشتر را نپذیرفت، زنی به نکاح بخواهد و آن زن نپذیرد. اگر ببیند انگشتری خویش بشکست، دلیل که در میان او و عیالش جدایی افتد.
اگر زنی ببیند که انگشتری با نگین از او ضایع شد، دلیل است حشمت و جاه او کم شود یا فرزند یا همسرش بمیرد یا مالش تلف شود. اگر والی بود معزول گردد.

لوک اویتنهاو می گوید: دیدن انگشتر نشانه افتخار و آرامش است. گم کردن آن به معنی جدایی، یافتن آن به معنای اختلاف، دریافت کردن آن به معنی دام و تله، انگشتری گرانقیمت، نشانه ازدواج موفق و خرید انگشتر تعبیرش نامزدی است.

تعبیر خواب انگشتر نقره

داشتن، پیدا کردن و خریدن انگشتر نقره، به رسیدن به ثروت پایدار و مالی ماندنی تعبیر شده است.
اگر زنی که حامله است خواب ببیند که صاحب انگشتر نقره شده است، صاحب فرزند دختر خواهد شد. همینطور است اگر مردی که همسرش باردار است، خواب ببیند که انگشتر نقره بر دست دارد، تعبیرش این است که همسر او دختری به دنیا خواهد آورد.

اگر کسی در سن ازدواج باشد و خواب ببیند که انگشتر نقره به او دادند، با کسی ازدواج می کند که برای او می ماند و زندگی با ثبات و پایداری خواهند داشت.

    امام صادق (ع) می فرماید: انگشتری نقره (سیمین) در خواب بر چهار وجه است:
  1. مملکت،
  2. زن،
  3. فرزند،
  4. مال.

تعبیر خواب نگین انگشتر

نگین انگشتر نشانه منفعت و سود دارنده نگین در خواب است. اگر خواب ببینید که انگشتری دارید که نگین زیبایی دارد، به منفعتی بزرگ خواهید رسید.

اگر ببینید که نگین انگشتر خود را گم کردید، ولی انگشتر همچنان در دستتان است، از سمت خود معزول می شوید و موردی پیش می آید که اعتبار سابق را نخواهید داشت. اگر ببینید که انگشتری را با نگین آن گم کردید، کسی را از دست می دهید و این به معنای مرگ آن شخص نیست. گم کردن انگشتر، می تواند به معنای به هم خوردن دوستی و یا جدایی در رفاقت و ازدواج تعبیر شود. بسته به اینکه چه انگشتری را گم کنید، تعبیر آن متفاوت است.

اگر کسی دید که در انگشتر خود نگین زیبایی دارد، زنی زیبا اختیار می کند. اگر در نگین خود از اسماء امامان حک کرده بود، مرد پارسایی است و اگر زنی انگشتری زیبای نگین داری داشت و مجرد بود، با مرد ثروتمندی ازدواج می کند. اگر زنی در بیداری نگین انگشترش مشکی نباشد و خواب ببیند که نگین مشکی بر روی انگشترش قرار گرفته، نشانه جدایی و اختلاف با همسر است.

تعبیر خواب انگشتر نگین سیاه
داشتن انگشتری با نگین سیاه، در صورتی که در بیداری چنین انگشتری نداشته باشید، اختلاف با همسر و طلاق و جدایی است.

تعبیر خواب انگشتر نگین سبز
داشتن انگشتری با نگین سبز، نشانه رسیدن به خیر و برکت و سربلندی است. اگر کسی خواب ببیند که به او انگشتری سبز دادند، خیر و برکت یافته و بر دشمن ظفر می یابد. اگر بیمار است شفا پیدا می کند و رنگ سبز نشانه ایمان قوی و خلوص نیت است.

تعبیر خواب حلقه ازدواج

تعبیر حلقه ازدواج در خواب منوط به اینکه این حلقه از چه جنسی است و نگین دارد یا ندارد، یا آن نگین از چه جنسی است، می تواند تعابیر متفاوتی داشته باشد. برای انگشترهای با نگین های متفاوت و جنس متفاوت، جداگانه در بخش تعبیر خواب انگشتر و نگین توضیح داده شده است.

اگر کسی که مجرد است خواب ببیند که به او حلقه ازدواج دادند، یا خودش حلقه ازدواج برای کسی می خرد، تعبیرش ازدواج کردن و رسیدن به کسی است که آرزویش را دارد. اگر خواب ببینید که حلقه ازدواج خود را گم کرده اید، کدورت و ناراحتی بین شما و همسرتان به وجود خواهد آمد.

اگر خواب ببینید که حلقه ازدواج شما شکست، یا آن را از شما دزدیدند تعبیر آن جدایی و فاصله بین شما و همسرتان است.
اگر خواب ببینید که همسر شما به شما حلقه ازدواج داد، بین شما صمیمیت و صفا به وجود می آید.

تعبير خواب انگشتر طلا

دیدن انگشتر طلا در خواب برای مردان رسیدن به سختی و ناراحتی و ارتکاب به کاری حرام تعبیر شده است. اگر مردی خواب ببیند که انگشتر طلا دارد، احتمالا ضرر مالی خواهد دید.
اگر مردی خواب ببیند که از زرگر انگشتر طلا می خرد، مردی لاف زن و دروغ گو قصد فریب او و گول زدن او را دارد.

اگر مردی خواب ببیند که به او انگشتر طلا دادند، از کسی سخنی مکروه خواهد شنید. اگر مردی خواب ببیند که انگشتر طلای خود را پیش کسی به امانت می گذارد، آن کس که انگشتر را به امانت گرفته است، در بیداری به او خیانت می کند و یا سخن ناروایی بین آنان رد و بدل خواهد شد.

تعبیر خواب پیدا کردن انگشتر طلا
پیدا کردن انگشتر طلا در خواب برای زنان، رسیدن به موفقیت و شادکامی است. اگر زنی خواب ببیند که شوهر او به او انگشتر طلا داد، مورد احترام او واقع می شود و به عزت و شادی می رسد.

اگر دختری خواب ببیند که برای او انگشتر طلا خریدند، شوهر می کند و شوهر او موجب سربلندی و افتخار او خواهد شد.
اگر مردی خواب ببیند که انگشتر طلا پیدا کرد، با کاری مواجه می شود که به ضرر اوست.

تعبیر خواب انگشتر طلا در دست چپ
اگرزنی خواب ببیند که در دست چپ انگشتری از طلا دارد، شوهرش به او وفادار است. اگر دختری خواب ببیند که انگشتر طلا در دست چپ او کردند، برای او خواستگار می آید.
اگر مردی خواب ببیند که در دست چپ خود انگشتر طلا کرد، پنهانی و بدون مشورت با کسی به کاری مبادرت می کند که برای او مشکل و ناراحتی پیش می آورد.

تعبیر خواب انگشتر عقیق

داشتن، پیدا کردن و یا خریدن انگشتر عقیق در خواب، نشانه زیاد شدن ایمان، فراخی روزی و گشایش کار است.
اگر خواب ببینید که انگشتر عقیق خود را فروختید یا آن را از شما دزدیدند و یا آن را گم کردید، مال و ثروت یا فرصت مناسب و خوبی را از دست خواهید داد و متضرر خواهید شد. اگر خواب ببینید که به کسی انگشتر عقیق دادید، برای او کاری انجام می دهید و به او کمک می کنید.
اگر خواب ببینید که فقط نگین عقیق به کسی دادید، او را راهنمایی می کنید.

تعبیر خواب انگشتر فیروزه

داشتن انگشتر فیروزه در خواب، رسیدن به قدرت روانی و روحی بالا و نشانه تسلط بر اعصاب و خویشتن داری است. پیدا کردن انگشتر فیروزه در خواب، رسیدن به ثروت، اعتبار، عمر دراز، صاحب فرزند شدن و مسلط بودن بر اعصاب و روان تعبیر می شود.
از دست دادن انگشتر فیروزه، تعبیری بر عکس خواهد داشت.

تعبیر خواب انگشتر الماس

انگشتر الماس در خواب رسیدن به موفقیت تعبیر شده است. اگرخواب ببینید صاحب انگشتر الماس هستید، مورد لطف و احترام مقامات بالا قرار می گیرید. اگر دختری خواب ببیند نامزدش به او الماس هدیه می دهد، ازدواجش با افتخار و سربلندی همراه خواهد شد.

گم کردن الماس، نشانه رسوا شدن یا مرگ است. اگر کسی خواب ببیند که انگشتر الماس دارد، سعادتمند خواهد شد و هدایای زیادی دریافت خواهد کرد. اگر بازرگانی چنین خوابی یببیند، معاملات سود آوری خواهد داشت.

تعبیر خواب انگشتر شکسته

اگر کسی خواب ببیند که انگشتر او شکست، اگر حلقه ازدواج او بود، از همسرش جدا خواهد شد. در غیر این صورت، از مقامی که دارد عزل خواهد شد. و اگر صرفا نگین انگشتری او افتاد، از احترام او کاسته خواهد شد

.

اگر تعبیر خواب خود را پیدا نکردید آن را از ما بپرسید. لطفا به موارد زیر دقت فرمایید:
لطفا هر خواب را در صفحه تعبیر خواب مرتبط با آن سوال کنید.
لطفا قبل از ارسال خواب متن تعبیر خواب را به دقت بخوانید. اگر تعبیر خواب درخواستی در صفحه موجود باشد دیدگاه شما پاسخ داده نخواهد شد.
حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. کامنت های انگلیسی تایید نخواهند شد.
تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
ارسال تعبیر خواب به ایمیل امکان پذیر نمی باشد و تعبیر ها فقط در سایت نوشته می شود.
تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

304 دیدگاه

از تاریخ 21 بهمن 1396 فقط اعضای وب سایت می توانند تعبیر خواب خود را سوال کنند. اگر قبلا عضو شده اید ورود و برای ثبت نام عضویت را کلیک کنید. ورود عضویت

aram

aram : سلام این خواب مال چند سال پیشه. خواب دیدم نگین بیضی قرمز یه انگشتر مردونه داخل دهنمه و اونو داخل دهنم می چرخوندم و لذت می بردم. نگین کمی نرم بود. بعد یه آقای روحانی آشنا روبروم نشسته بود و لبخند میزد. (من که همیشه تو بیداری دنبال خبر از آینده هستم) زود نگینو از دهانم درآوردم و کف دستش گذاشتم و گفتم فلانی میاد(منظورم کسی بود که خیلی دوستش داشتم) اون منقلب شد و رنگ از رخسارش پرید. عمامه سفیدش سیاه شد. حرفی نزد. وقتی داشت می رفت حلقه اون انگشتر نقره رو بهش دادم و گفتم نگین فلانیه و این منم. برام خبرشو بیار. ممنون

پاسخ
لینک۱۶ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۵۰:۰۱
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. شما به خاطر برزگی و شخصیت مردی احساس افتخار و شادی کرده اید و به خودتان می بالیده اید که او را در زندگی دارید و همه اش حرف او در دهان شماست. ولی قرار نبوده به او برسید. آن شخص از زندگی تان رفته است. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۱۶ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۲۶:۱۱
پریماه

پریماه : سلام من چند ساله همش انگشتر میبینم توانگشتام گاهی فکر میکنم نحوه خابها به افکارم برمیگرده تعبیرش چون مساله خاصی نبوده امروز یه انگشتر مردانه نقره با نگین سیاه بزگ هم بود تو انگشتم یک لحظه دیدم البته صبح ساعتهای 8:30 تشکر

پاسخ
لینک۱۸ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۵۹:۴۹
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. انگشتر به تعهد شما در رابطه با انجام کاری، یا به افتخار در مورد انجام کاری و همینطور به وفاداری اشاره می کند. شما سعی می کنید مثل یک مرد به قولها و تعهداتتان پایبند باشید ( مثل زمانی که می گویند قول مردانه بده) . تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۱۸ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۱۲:۴۱
Mahsa

Mahsa : سلام و عرض خسته نباشید.من دیروزخواب دیدم ۲تاانگشتردارم ولی ۲تاش ازجنس پربود(منظورم پرپرنده هست).۲تاانگشتربزرگ بودو۲تاش شکل گل بودولی جنس گلهاپربود.انگشترهاروتوی انگشتم کردم و انگار داشتیم می رفتیم مهمانی و رنگ پرهامشکی بود و خواهرم بهم داده بود.درضمن من مجردم.ممنون ازتعبیرتون..

پاسخ
لینک۲۷ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۴۳:۴۲
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. انگشتر منوط به اینکه در کدام انگشت باشد تعابیر متفاوتی دارد. ولی اگر منظورتان انگشت حلقه است، شما با کسی ازدواج می کنید که باعث افتخار شما خواهد شد و برایتان گرمی و آرامش و راحتی به همراه خواهد آورد. شخصیت او مثل شما خواهد بود و از جنس هم هستید. کبوتر با کبوتر باز با باز کند همجنس با همجنس پرواز. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۷ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۴۷:۴۲
بهار

بهار : عذر خواهي ميكنم خانم هراتي.انگشتر توي خواب پلاستيكي نبوده فقط تغيير رنگ داده از سبز به زرد

پاسخ
لینک۳۰ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۱۴:۴۴
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : اما شما نوشته اید(که در واقعیت نگین انگشترو گم کردن .نگین فیروزه ای رنگ و پلاستیکی ولی خیلی دوسش داشتن) لطفا دقت کنید که با این حجم بالای کاربران من مجبور نباشم هر خواب را دو بار تعبیر کنم. تعبیر همان مثل قبل است ولی دو خط اول را نادیده بگیرید. از رنگ تعبیر را شروع کنید.

پاسخ
لینک۳۰ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۵۲:۱۰
بهار

بهار : سلام خانم هراتي عزيز وقت بخير.مادرم چند وقت پيش خواب دیدن که با پدرم تو ماشین داشتن میرفتن و یکدفعه دیدن انگشتری با نگین سبز (که در واقعیت نگین انگشترو گم کردن .نگین فیروزه ای رنگ و پلاستیکی ولی خیلی دوسش داشتن)توی جاده افتاده خیلی خوشحال میشن و پیاده میشن برمیدارن انگشترو و میگن این خودشه ولی یه کم که میگذره میبینن انگشتر داره تغییر رنگ میده پیش خودشون میگن چرا نگینش عوض شد آخر سر نگینش زرد میشه یادشون نیست دستشون کردن یا نه.(من در اون زمان به تازگی نامزد کرده بودم ایا این خواب میتونه به ویژگی نامزد من مثلا مربوط باشه؟که اونطوری که فکر میکردیم نیست؟اینم بگم ما اصلا مشکلی نداریم )با تشکر

پاسخ
لینک۳۰ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۵۶:۰۶
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. بله دقیقا. پلاستیکی بودن انگشتری که پیدا کرده اند به تقلبی و مصنوعی و بی عاطفه بودن کسی اشاره می کند که روراست نیست ولی در عین حال انعطاف پذیر هم هست. زرد هم می تواند مثبت باشد مثل عقلانیت و خرد به کار بردن و زیرکی هم می تواند منفی باشد مثل نامردی و دروغ و خیانت. شما به صلاحتان است که تا کاملا او را نشناخته اید، عاطفی فکر نکنید. البته این هم صحیح نیست که خیلی بی عاطفه رفتار کنید ولی ته دلتان همیشه مراقب باشید عشقتان را زمانی قطعی کنید که او اثبات شده باشد. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۳۰ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۲۴:۵۱
Sahbaaa

Sahbaaa : باعرض سلام و خسته نباشید چند مدت قبل خواب دیدم توی‌حیاط خونمون‌بودم دیدم یه عالمه انگشتر از تو‌کوچه انداختن تو خونمون و من همش رو دستم کردم‌همه رنگ هم بودن زرد قرمز‌ سبز،همه رنگ...و‌از‌جنس پلاستیک بودن بعضیاشون و‌بعضیاشونم شیشه ای خلاصه همه رو دستم کردم ولی تو انگشت شست دست چپم‌نکردم،و تو خواب ازاینکه تو انگشت دو تا دستم پر از انگشتر شده تعجب زیاد کرده بودم واقعا حس عجیب و حیرتی داشتم لطفا تعبیرشو بهم بگین و اینکه تو تمام انگشتام انگشتر کردم به جز اون انگشتم معنی ای داره؟ممنون

پاسخ
لینک۲۵ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۰۵:۵۶
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. تشکر. تعهدات، افتخارات و موقعیت هایی که به تکامل احساسی شما و قوی شدنتان و بالا رفتن درک احساسی تان منجر می شوند به زندگی تان راه می یابند. شما تا اندازه ای تقلبی و مصنوعی رفتار می کنید و روراست نیستید. زود هم دلتان می شکند و در فکرتان انعطاف پذیری دارید در حالی که سعی می کنید که خیلی عاطفه و دلبستگی پیدا نکنید. شما می خواهید مهارت های فیزیکی و ذهنی تان را بالا ببرید، درست قضاوت کنید، محتاط و مسئول باشید، سخت کوش و محبوب باشید. اما چیزی هست که شما فکر می کنید نمی توانید به دست بیاورید و احساس فقر و یا تنهایی می کنید. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۵ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۲۹:۳۰
سمیه

سمیه : ببخشید خانم هراتی یادم رفت بنویسم انگشترو تو انگشت حلقه دس کردم و نگین انگشترا هم هردوشون سفید بود

پاسخ
لینک۲۷ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۴:۲۳
سمیه

سمیه : سلام خواب دیدم که مراسمه عقدمه و قراره با خواستگاری قبلیم محرم بشیم من آرایشگاه رفته بودمو لباس صورتی تنم بود فکر کنم . دسته گل دستم بود و خلاصه عروسم کرده بودن. تو خوابم مراسم تو خونه ی قبلیمون بود مهمونای زیادی نداشتیم پسرخاله ها و دخترخاله ها وبیشتر مهمونا می اومدن و بهم تبریک میگفتن و ی جورایی حسودیشون هم میشد . بعد دیدم که عاقد منو به عقد اون آقا درآورد درحالی که داماد هنوز نیومده بود . پدرم دو انگشتر طلا بهم داد هردوشون نگین دار بود یکی برای خودم و اون یکی برای داماد با خودم می گفتم چرا خانواده داماد انگشترو نخریدن ‌. یکیشونو که تک نگین بود دستم کردم دیدم یه ذره گشاد بود در اوردم و اون یکی انگشترو دستم کردم که سه تا نگین داشت اندازه بود و انگشتره اولو پیش خودم نگه داشتم که وقتی دوماد اومد بهش بدم دستش کنه . بعد هی منتظر بودیم که دوماد بیاد مهمونا داشتن کم کم خسته میشدن اینو میدونستم که سر کلاس هلال احمر بود و داشت با به شاگرداش درس میداد اخم کرده بود(تو خواب میدیدمش سرکلاسه) با خودم می گفتم که چرا تو همچین روزی کارش براش مهم تره؛ بالاخره ساعت۱۱کلاسش تموم شد و لبخندی زد و گفت دیگه وقتشه برم(ینی بیاد پیش من تو مراسم).ممنون میشم برام تعبیر کنید . ببخشید عدد ۱۱نشانه یه چیه چون چند باره تو خوابم عدد ۱۱رو میبینم

پاسخ
لینک۲۷ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۲۹:۵۵
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. شما تمایل دارید نسبت به خواستگار قبلیتان متعهد بمانید و فکر او را می کنید و می خواهید اثر خوبی روی او بگذارید و نشان دهید که رفتاری مهربان و رمانتیک نسبت به او دارید. می خواهید مورد تایید و عشق و تحسین قرار بگیرید و دوست دارید که همه شما را تایید کنند. شما قلبا به او متعهد هستید هر چند که هنوز او به خواستگاریتان نیامده. پدر شما هم موافقیت خودش را نسبت به احساس شما اعلام کرده است. شما دلتان می خواهد که خانواده ی داماد هم شما را تایید کنند و نسبت به خواسته ی شما موافقت نشان دهند. او کم کم آماده می شود تا در زندگی پیشرفت کندو با شما توافق کند. حالات روحی او رو به بهبودی می روند عدد 11 توافق و شراکت است. انشالله ازدواج خواید کرد و سفید بخت می شوید. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۷ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۴۹:۵۳
تیرداد

تیرداد : سلام خانم هراتی خواب دیدم دوتا از پسر عمه هام پیشم بودن و من داشتم ماهی سرخ کرده میخوردم و بعد پسر دایی ام رو دیدم که انگشتر عقیقی به من داد . انگشتر رو دستم کردم دیدم نگینش یعنی سنگ عقیقش یک تیکه ازش شکسته با خودم گفتم اگه ست باشه با انگشتر خودم که دارم اشکال نداره سنگش و عوض میکنم دیدم قشنگ نیست بهش گفتم اون یکی انگشتر رو بهم بده قرمز بود و میدرخشید اون رو نداد و نمیدونم این یکی رو پش دادم یا ن و بعدش دوستم رو دیدم که گفت داداشش که دوستمه نامزدی کرده

پاسخ
لینک۳۰ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۰۶:۲۲:۱۴
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. شما می خواهید مسائل احساسی را بهتر هضم کنید و در رابطه با عشق و موفقیت سعی می کنید که زندگی خوبی داشته باشید. پسر دایی شما کار یا شخصی را به شما معرفی خواهد کرد و شما از این کار خوشتان نمی آید یا این شخص را برای ازدواج قبول نمی کنید چون فکر می کنید برایتان موفقیت و ارزشی به همراه ندارد. ولی خود او به کاری مشغول می شود یا ازدواجی می کند که برایش صلح و طول عمر و خوشبختی و سلامت به همراه می آورد. روحیه شما قوی خواهد شد و خواسته های شما برایتان فراهم می شود. ولی احتمالا برادر دوستتان با کسی مشکل و اختلاف نظر پیدا می کند. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۳۰ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۴۵:۵۹
شهلا

شهلا : سلام خانم هراتی عزیز.خواب دیدم باآقایی که قبلا میخواستم باهاش ازدواج کنم رفتیم خرید عروسی به همراه خانوادشون پدرشون بهم گفتن یکی ازانگشترهاروانتخاب کن.منم یه انگشتر سفیدنگین دار پرزرق و برق انتخاب کردم گفتن زود دستت کن(قبلا رفته بودیم خریدعروسی بعد قضیه منتفی شد)

پاسخ
لینک۱۶ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۴۹:۰۷
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. پدر او امیدوار است که شما عروس او شوید و نسبت به پسرش متعهد باشید. شما هم باعث افتخارتان خواهد بود که اینکار را انجام دهید. احتمالا راجع به خواستگاری مجددا فکر می کنند. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۱۶ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۰۴:۱۶
شهلا

شهلا : خیلی ممنون لطف کردین.چندبارهم اون آقارو دیدم که حلقه ای که براش خریده بودیم رو دستش کرده و دست منم گرفته

پاسخ
لینک۱۷ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۵۲:۰۹
ادامه

از تاریخ 21 بهمن 1396 فقط اعضای وب سایت می توانند تعبیر خواب خود را سوال کنند. اگر قبلا عضو شده اید ورود و برای ثبت نام عضویت را کلیک کنید. ورود عضویت