کاربر گرامی، بخش دیدگاه تعبیر خواب روزهای دوشنبه و پنج شنبه کلا بسته است. سایر روزها از ساعت 12 شب تا 17 عصر فعال است.باشه

یوتاب گلچینی از بهترین ها

تعبیر خواب انگور

خوردن انگور سبز و قرمز در فصل، نشانه مال و شادکامی است و در غیر فصل نشانه زیان و خسران. انگور بی دانه خوردن و داشتن یا چیدن آن در فصل از درخت، مالی است که به سهولت و آسان بدست می آید و اگر کسی برای شخص بزرگ و ثروتمندی دید آب انگور می گیرد، از او خواسته ای دارد که برآورده خواهد شد. اگر دستگاهی که با آن آب انگور می گرفت شکست، آن بزرگ به عهد خود وفا نمی کند. گرفتن عصاره انگور در خواب سودمند است.

    امام صادق (ع) می فرماید: انگور سیاه و سفید به وقت خود و بی وقت، بر سه وجه است:
  1. فرزند نیک،
  2. علم فرائض،
  3. مال حلال.
    فشردن انگور در خواب هم بر سه وجه است:
  1. مال باخیر وبرکت،
  2. فراخی نعمت،
  3. از قحط و بلا امان یافتن.

یوسف نبی (ع) می گوید: دیدن انگور سفید روزی حلال است.
حضرت دانیال می گوید: خوردن انگور سیاه در فصل انگور، غم و اندوه است و خارج از فصل انگور، ترس و بیم است.
معبران گفته اند: خوردن انگور سفید به وقت خود نعمت و خیر بسیار زیاد در دنیا است و به غیر وقت، تعبیرش این است که از دهان کسی خیری راجع به مال و ثروت بیرون خواهد آمد. اگر انگور سرخ ببیند همین تعبیر را دارد.

محمد ابن سیرین می گوید: انگور سفید به وقت خوردن، دلیل بر مالی است که به دشواری به دست آید و انگور سرخ به وقت خود خوردن، دلیل بر منفعت اندک است. انگوری که پوست آن سخت باشد، دلیل که مالی به دشواری بدست آید. انگوری که پوست آن روشن باشد، دلیل بر مال حلال کند.
انگوری که آب آن تیره باشد، دلیل بر مال حرام است. انگوری که سرخ باشد، دلالت بر عز و جاه دارد. انگوری که سیاه باشد، دلیل بر غم و اندوه کند. انگوری که شیرین تر و تازه تر باشد، دلیل بر مال و جاه نماید و عزت او بیشتر گردد.

لوک اویتنهاو می گوید: خوردن انگور، نشانه تب مختصر است. چیدن آن جدایی غیر منتظره، انگور سفید یعنی شادمانی، انگور سیاه یعنی غصه، دیدن انگور یعنی شما به هدفتان خواهید رسید. اگر کسی به شما انگور بدهد یعنی آشناییهای تازه و دیدن کشمش یعنی دعوا در همسایگی.

تعبیر خواب خوشه انگور

اگر خواب ببینید که خوشه انگور دارید و انگورهای آن فشرده و آبدارو با پوستی نازک هستند، به شما شادی و ثروتی خواهد رسید که برای رسیدن به آن احتیاج به سعی و تلاش زیادی نخواهید داشت.
اگر خواب ببینید که خوشه انگور شما فشرده نیست و انگورها دانه دانه و جدا از هم هستند، حجم ثروت شما کمتر خواهد بود.

اگر خواب ببینید که خوشه انگور خودش از بالای درخت روی سر شما افتاد، یا پرنده ای خوشه را چید و بر سر شما انداخت، از آسمان بی آنکه منتظرباشید، لطف خداوند شامل حال شما خواهد شد و از جایی که انتظار ندارید به شما شادکامی خواهد رسید.

تعبیر خواب چیدن انگور از درخت

اگر خواب ببینید که از باغ سبد سبد انگور می چینید، و آنها را به کسی می بخشید، از شما خیر و منفعتی به دیگران خواهد رسید. اگر خواب ببینید که از باغ انگور دیگری می چینید، و برای خودتان بر می دارید، یا دیگری به شما گفت انگورهای باغ من را برای خودت بچین، به ثروت و شادکامی دست خواهید یافت.

اگر خواب ببینید که شما به عنوان کارگر در باغ انگور دیگران مشغول به کار هستید، و خودتان از انگورها چیزی نمی خورید یا به شما نمی دهند، دیگران به واسطه شما به ثروت خواهند رسید. اگر مجانی برای کسی انگور بچینید، باعث می شوید که دیگری به واسطه عملی که از شما سرخواهد زد، به شادکامی برسد.

اگر در ازای کارگری برای چیدن انگور از درخت به شما پول دادند، نه تنها باعث می شوید دیگران به ثروت برسند، خود شما به مشکل برخواهید خورد. چون گرفتن پول در خواب، رسیدن به سختی تعبیر می شود. در این صورت بهتر است با صدقه رفع سختی کنید.

اگر خواب ببینید که با آرامش و شادی در یک باغ زیبای انگور راه می روید و از انگورها می چینید و می خورید، زندگی شما مرفه و سرشار از شادی خواهد شد. اگر آن باغ متعلق به خودتان باشد، به نهایت ثروت و شادی خواهید رسید.

تعبیر خواب انگور یاقوتی

انگور یاقوتی در خواب، رسیدن به ثروتی است که باعث شادکامی شما خواهد شد ولی این ثروت بیشتر به امور جزیی و کوچک مربوط می شود؛ همانطورکه دانه های انگور یاقوتی ریز هستند. اگر خواب ببینید که لابه لای انگور یاقوتی شما عنکبوت خانه کرده، دیگران به حقوق و مال و ثروت شما چشم طمع دوخته اند.

اگر شاخه های انگور یاقوتی که در خواب می بینید، سنگین و پر بار باشد، ثروتی زیاد و شادی آور به شما خواهد رسید. اما اگر تک و توک به شاخه انگور چسبیده باشد، ثروت کمی به شما خواهد رسید که صرف امور جزیی زندگی خواهد شد اما با این وجود شما از رسیدن به آن شادمان خواهید گشت و احساس رضایت خواهید داشت.

تعبیر خواب خوشه انگور قرمز

دیدن انگور در خواب به رسیدن نعمت و شادی و روزی فراوان تعبیر می شود. اگر خواب ببنید که صاحب انگور قرمز و شیرین و پر آب هستید، شادی و نعمت و شادکامی به شما خواهد رسید. اگرخواب ببینید انگوری که می خورید پوست نازکی داشته باشد، به آسانی و به راحتی به ثروت می رسید اما اگر پوست انگور سفت باشد، رسیدن به آن مال و ثروت کمی سخت تر است.

اگر انگوری که می خورید ترش باشد، حرف ناخوشایندی خواهید شنید و اگر خواب ببینید به خوشه انگوری که دارید آفت نشسته است، کسانی به ثروت و مال شما طمع دارند و قصد دارند موذیانه به شما آسیب مالی برسانند.

اگر خواب ببینید آب انگور قرمز را می گیرید، ثروتی به شما می رسد که شما را بسیار خرسند خواهد کرد. اما اگر خواب ببینید که می خواهید با آب انگور خود شراب بسازید، از راه حرام به شما ثروتی می رسد که باعث خرسندی شما خواهد شد.
اگر ببینید که به کسی انگور قرمز پوست نازک و شیرین می دهید، خیر شما به کسی می رسد و یا در مورد کسی حرف خوبی خواهید زد. اگر انگور ترش به کسی بدهید، آن شخص از جانب شما حرف بدی خواهد شنید.

اگر انگور پوست کلفت به کسی بدهید، مالی را به زور و خلاف میل خود به آن شخص خواهید بخشید که آن شخص به راحتی نمی تواند به آن ثروت دست یابد. یا آن شخص به ثروتی به سختی و مشقت خواهد رسید.
اگر خواب ببینید انگوری که می خورید از فرط قرمز بودن به سیاهی می زند، و طعم آن بد است، سختی و ناراحتی در امور مالی به شما خواهد رسید.

تعبیر خواب دادن انگور به مرده

اگر خواب ببینید که از یکی از اقوام خود که مرده است انگور گرفتید، به آرزوهای بزرگ خود خواهید رسید. اگر خواب ببینید که او از شما انگور گرفت، بهتر است صدقه دهید چون احتمالا با از دست دادن مقداری از مال خود روبرو خواهید شد که اندازه آن به نسبت انگوری که به مرده داده اید، متناسب است.

اگر خواب ببینید که کنار یکی از اقوام خود که مرده است نشسته اید و او به شما گفت که به من انگور بده، اما شما در خواب به او انگور ندادید، آن شخص که مرده از شما خیرات می خواهد و انتظار دارد که از او یاد کنید و برای شادی روحش صدقه و خیرات بدهید. اگر مرده ای با زور از شما انگور گرفت، باید صدقه بدهید و رفع بلا کنید.

تعبیر خواب باغ انگور

اگر خواب ببینید که در باغ انگوری قدم می زنید که متعلق به شما نیست، خبرهای خوشی از اطرافیانتان به شما خواهد رسید. اگر خواب ببینید خودتان صاحب باغ انگور هستید، ثروت هنگفتی به شما خواهد رسید. اگر خواب ببینید که کسی از باغ انگور شما دزدی می کند، کسی به مال شما آشکارا چشم طمع دارد.
اگر ببینید که باغ انگور را آفت زده و حشرات ریزی روی انگورها راه می روند و یا آنها را می خورند، دشمنانی داری که موزیانه به ثروت شما چشم دوخته اند.

تعبیر خواب خریدن انگور

خریدن انگور شیرین خوب است و رسیدن به ثروت و شادمانی را در پی دارد. اما فروختن انگور شیرین و دریافت پول به جای آن، رسیدن به سختی و ناراحتی است. اگر خواب ببینید که انگور ترش به دیگران می فروشید، مردم از حرف های بد شما آزرده خواهند شد.

اگر خواب ببینید که انگور ترش می خرید، دیگران در مورد شما حرف های ناخوشایند خواهند زد.
به همین ترتیب اگر خواب ببینید که به دیگران انگور شیرین می فروشید، به دیگران نفعی خواهد رسید.
اگر در ازای فروش انگور پول دریافت نکنید، خیر شما به دیگران خواهد رسید. اگر خودتان برای خرید انگور به دیگری پول بدهید، شادی به زندگی شما خواهد آمد و سختی ها از زندگی شما خواهد رفت.

اگر خواب ببینید که انگور باغ خود را می فروشید و در ازای آن پولی دریافت می کنید، به شما سختی و ناراحتی خواهد رسید. در این صورت بهتر است با صدقه رفع بلا کنید.

اگر تعبیر خواب خود را پیدا نکردید آن را از ما بپرسید. لطفا به موارد زیر دقت فرمایید:
لطفا هر خواب را در صفحه تعبیر خواب مرتبط با آن سوال کنید.
لطفا قبل از ارسال خواب متن تعبیر خواب را به دقت بخوانید. اگر تعبیر خواب درخواستی در صفحه موجود باشد دیدگاه شما پاسخ داده نخواهد شد.
حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. کامنت های انگلیسی تایید نخواهند شد.
تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
ارسال تعبیر خواب به ایمیل امکان پذیر نمی باشد و تعبیر ها فقط در سایت نوشته می شود.
تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.
در صورتیکه خواب ارسالی شما بیشتر از ۱۰ خط (معادل ۱۰ خط موبایل) باشد، به ازای هر ۱۰ خط یک حق خواب از شما کسر خواهد شد!

87 دیدگاه

از تاریخ 21 بهمن 1396 فقط اعضای وب سایت می توانند تعبیر خواب خود را سوال کنند. اگر قبلا عضو شده اید ورود و برای ثبت نام عضویت را کلیک کنید. ورود عضویت

رز

رز : سلام خواب دیدم خونه پدربزرگم که به رحمت خدا رفته والان کسی اونجا زندگی نمیکنه پراز درختهای انگور بودانگور قرمز و سبز هنوز کامل نرسیده بودن من یه خوشه کندم و به شیشه ای بودن انگور سرخ نگاه کردم و خوشحال بودم که اینهمه درختهای انگور هست و همکارم رو درخت انگور تاب میخورد ،بهش گفتم مواظب باش درخت کنده نشه اما اون خوشحال رو درخت حالت چرخشی تاب میخورد،منم زیر درختها قدم میزدم و نگاهشون میکردم یدونه انگور نیمه رسیده خوردم

پاسخ
لینک۳۱ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۵۹:۰۳
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. روحشان شاد. دعای خیر پدر بزرگتان پشت سر شماست. شما به ثروت و رفاه و خوشی و آرامش و روزی حلال خواهید رسید و شادی و شعف و نشاط و سلامتی به زندگی تان راه می یابد. روزیتان زیاد خواهد شد و انشالله هم شما و هم همکارتان به ثروت می رسید هر چند که او اهل ریسک است. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۳۱ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۳:۰۱
ام البنین

ام البنین : سلام.من ۳ سال پیش خواب دیدم مادربزرگم یه حیاط خیلی بزرگ داره که دور تا دورش درخت و گل و گیاه هست و وسط حیاط یه حوض بزرگ آبی رنگ که فواره هم داره و دوتا قابلمه بزرگ غذا گوشه حیاط بود و یه سفره خیلی بزرگ پهن کرده بودیم و هرکس که میشناختم از مرده و زنده سر اون سفره بودند و مادربزرگم روی یه صندلی کنار سفره نشسته بود و هی تعارف میکرد و دستور پذیرایی میداد و ما بقیه پایین نشسته بودیم و غذا میخوردیم بعد من بلندشدم رفتم سمت حوض لبه حوض نشستم و یکم دستمو به آب زدم و به آسمون نگاه کردم صاف و آبی بود از آب و آسمان و سبزی درختان لذت میبردم و بعد رفتم سمت یه خونه نقلی ساده که گوشه اون حیاط بود و کلا دوتا اتاق بود وچیدمان داخلش مدل خونه های قدیمی ما ایرانیا بود رختخوابا یه گوشه اتاق انبار شده بود و یه چادرشب روش انداخته بودن و فرشای لاکی قشنگی داشت همه چیز از چوب طبیعی بود من رفتم توی اتاق روی یه تخت چوبی ولی نرم نشستم لذت میبردم از سادگی و زیبایی اون خونه و در حال تماشا بودم که دیدم مامانبزرگم از حیاط اومده تو خونه دنبال من و روبروم ایستاد و یه مشت انگور سبز درشت برام آورده بود، مشتشو باز کرد و با محبت خالص و لبخند شیرینی اسممو صدا زد و گفت: انگور بخور سهم توست تا حالا همچین انگوری نخوردی مزه اش فرق داره با بقیه انگورا برای تو نگهداشتم بخور خیییلی خوشمزه اس، انگورها دان شده و درشت بود و من همرو ازش گرفتم و یکیشو خوردم و واقعا لذیذ بود و مزه ی جدید و ملسی داشت که نه ترش بود و نه شیرین در دهنم آب میشد هسته ای نداشت. در کل خواب احساس میکردم بسیار آرومم و لبخند به لب دارم.مادربزرگم ۲سال قبل از این خوابم فوت شده بودن و از میوه ها انگور رو بیشتر از همه دوستداشت. ممنونم.

پاسخ
لینک۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۰:۳۰:۳۵
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. روحشان شاد. مادر بزرگ شما در بهشت و در آرامش به سر می برد و دعای خیر او پشت سر همه ی شما از زنده و مرده است و دلش می خواهد که همه ی خانواده اش خوشبخت باشند و در آرامش به سر ببرند. او در دنیای باقی جایگاهی آرام و خوش دارد و هیچ نگرانی و ناراحتی ندارد. آرزوهای زیادی دارد که کم کم برای بازماندگانش تحقق خواهند یافت و شما به زندگی مرفه و سرشار از آرامش و ثروت و روزی حلال و عشق و شادی دست خواهید یافت همه ی اینها به برکت دعاهای او که برای شما فرستاده است. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۳۵:۴۴
Rosita

Rosita : سلام وقت بخیر
من خواب دیدم خونمون خوشه انگور داشتم ولی بعد پدرم نگداشت بخورم بعد رفتم یه سبد انگور از باغ چیدم (فک کنم باغ عمه ام اینا بود)،انواع انگور بود ،سر یکی از عمه هام خوشه انگور بود که که چیدم ،البته یادم نیس که خوردم یا نه ولی اقسام انگور ها بود (ولی قرمز یا سیاه نبودند همه سفید و سبز بودم)،بعد خواب دیدم رفتم قم ما قبلا قم زندگی میکردیم بعد میگم دلم برای قم تنگ شده بود و میخواستم کتاب بخرم و حرم برم ولی مسیر رو گم کرده بودم که حین راه یه اسرائیلی تازه مسلمان شده و یه خانم جوان خیلی خون گرم هم کنارم بودن که میخواستن برن حرم و از همه ادرس حرم رو می‌پرسیدیم ،البته اتوبوس های زیادی میآمدند و میرفتند.
سپاس

پاسخ
لینک۳ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۴۸:۰۳
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. شما می خواهید به آرزوهای خودتان برسید و مرفه زندگی کنید و شاد باشید که پدرتان با بعضی از این آرزوهای شما مخالف است و شما سعی می کنید که خودتان استقلال عمل داشته باشید و برای رسیدن به اهدافتان اقدام کنید. شما به شدت تحت فشار هستید و ایمانتان تضعیف شده. اما هم به ثروت خواهید رسید و هم سعی خواهید کرد که با خست از ثروتتان محافظت کنید و محتاطانه خرج کنید و پولتان را حرام نکنید و گشایش کار خواهید یافت. شما مثل خیلی از مردم به حضرت معصومه س متوسل خواهید شد تا او برایتان دعا کند که به حاجتتان برسید. تشکر از همراهیتون

پاسخ
لینک۳ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۴۹:۲۱
Rosita

Rosita : سپاس

پاسخ
لینک۴ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۴۳:۵۶
Hakimeh

Hakimeh : سلام همکارم در خواب دیده من به میهمانی منزلشان رفتم همسرش از حیاط خانه شان انگور نه چندان تازهای چیده برای پذیرایی من هم شروع به دانه کردن آنها کردم میپرسد برای چه دانه می کنی میگویم برای مادرم که مرحوم شده اند اوهم بامن شریک می شود برای مادر مرحوم خود درضمن انگورها زرد بودند . با تشکر

پاسخ
لینک۲ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۱۲:۴۶
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. شما و دوست و همسر او راجع به احساسات، افکار، امیدها و ایده هایتان در ارتباط با بعضی مسائل از جمله مادرانتان صحبت می کنید. شما نسبت به ناز و نعمت، ثروت و زوالی که به واسطه ی مادرتان به شما رسیده صحبت خواهید کرد. از حمایت های او بردباری او توانایی او برای بخشیدن شادی به دیگران و چیزهایی که شما در این زمینه ها از او یاد گرفته اید، صحبت خواهید کرد و به خاطر عدم حضور فیزیکی آنها پیش خودتان ناراحت هستید هر چند که روح آنها زنده است و پیش شماست. روح امواتتان شاد.

پاسخ
لینک۲ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۲۴:۵۲
فاطمه

فاطمه : سلام
من خواب ديدم با جمعي از دوستانم بيرون هستم دور هم بوديم،بعد بعضي هاشون رفتند و من هم رفتم سر كوچه كه برم بعد پدر بزرگم كه فوت كردند با يك موتور باربري قديمي اومد و بهم كمك كرد من سوار موتور كرد و گفت بيا ميبرمت خونتون،من تو بار موتور ايستاده بودم وارد كوچه كه شديم كوچه خانه قبليمون بود اما پر ازدرخت انگور زرد بود با برگ هاي سبز،همينطور كه از درخت ها رد ميشديم من دست انداختم و سه دانه انگور را چيدم و تو دستم نگه داشتم و يكبار ديگه ام دستم و كشيدم به درخت ها چند تيكه علف چيدم كه حلقه حلقه ي كوچك بودند و از دستم سر خوردند تو شلوارم،بعد پدر بزرگم درب خانه ايستاد كه من پياده شم.ممنون

پاسخ
لینک۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۲۴:۱۸
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. شما ممکن است احساس کنید که دوستان شما هر کدام فکر خودشان هستند و سوی خودشان می روند و شما به محدودیت ها و شرایطی که در آن قرار گرفته اید فکر می کنید. روح پدر بزرگتان شاد. دعای خیر او پشت سر شماست. او با تمام قوا و وجودش برای شما دعا کرده که شما در زندگی تان خوسبخت شوید و به امنیت و آرامش برسید و خواسته هایتان برآورده شود. بنابراین شما با دعای خیر او به موفقیت خواهید رسید. شما در زندگی تان شادی و سلامت و ثروت خواهید داشت و اندوه و غم و غصه را رها می کنید. اما باید سعی کنید که خیلی به کارهای بیهوده فکرتان را خسته نکنید و این کارها روی نقش و عملکرد شما در زندگی تان تاثیر منفی نگذارند. شما باید در کارهایتان متوسل به پدر بزرگتان شوید و برای او دعا کنید و متقابلا دعای خیر او را دریافت خواهید کرد. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۱۱:۳۳
Irannn

Irannn : خانم هراتی عزیز دست مریزاد واقعا احسنت برشما با این تعابیر عالیتون انشاالله که همیشه سالم و سلامت باشید

پاسخ
لینک۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۳۷:۱۵
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : استدعا می کنم. تشکر.

پاسخ
لینک۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۴۴:۲۱
Irannn

Irannn : خانم هراتی عزیز انگوری که درخوابم میخوردم رنگش تیره بود ولی سیاه نبود مث انگوهایی بود که تو زمستان دم مغازه ها میبینیم و مث این هست که سرما بهشون زده البته دانه های درشتی داشت

پاسخ
لینک۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۴۰:۱۳
Irannn

Irannn : سلام خانم هراتی عزیز روزتون بخیر
من امروز بعد از نمازصبح خواب دیدم در محل کارم هستم و شوهرم اومده دم در محل کارم و سراغ منو میگیره و چون در باز بود منو دید و من مجبور شدم برم بیرون محل کار و باهاش حرف بزنم یادمه یه خوشه انگور دستم بود و در حالی که کنارشوهرم راه میرفتم از دونه های انگور میکندم و میخوردم انگار انگور رنگ تیره داشت و دونه هاش بزرگ بود. شوهرم همین طور که کنارش بودم دست دور من می انداخت و منو به خودش میچسبوند(به علت خیانت شوهرم ما دور از هم زندگی میکنیم و درحال جدایی هستیم و فردا دادگاه داریم) بعد یه دفعه زنی که با شوهرم رابطه داره رو یه جایی مث رو یه تپه دیدم که به سیم های خارداری که اونجا کشیده بودن پشت کرده بود و ایستاده بود تا من ویه خانمی که نمیدونم کی بود ولی همراه من بودا دید گفت مامانم بیمارستان بود دیشب و من تاحالا بالاسرش بودم من بهش حمله نکردم و کتکش نزدم اما یادمه تو ذهنم داشتم به سرو صورتش میزدم یادمه تو خواب به خودم میگفتم پس دروغ میگن این زن دیگه با شوهرمن نیست

پاسخ
لینک۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۰۷:۴۴:۲۱
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. تشکر. شما مشکل مالی ندارید ولی لذتی از حقوق و یا زندگی تان نمی برید چون فکرتان ناراحت است. شوهر شما به شما فکر می کند و احتمالا از اینکه شما را دارد از دست می دهد ناراحت است. زنی که با شوهرتان رابطه دارد فکر می کند که به موفقیت رسیده ولی او هم با محدودیت های زیادی در زندگی اش مواجه خواهد شد که فعلا از آن خبر ندارد. مضافا به اینکه به خاطر اینکه به شما ظلم کرده، به پشت خودش خار فرو کرده و شر کارش به خودش برخواهد گشت. او فکرش بسیار ناراحت است و شما فقط نظاره گر او هستید در حالی که در دلتان او را نفرین می کنید. دوست عزیز انتقام و تقاص همین دنیاست! کسانی که فکر می کنند خیانت به زن مجاز است و کلاه شرعی سر خودشان می گذارند، همه را خداوند می بیند! (خداوند در بدن یک مرد، 2 قلب قرار نداده -سوره احزاب آیه 4، و شما مردان هرگز نمی توانید بین زنان عدالت را رعایت کنید! آیه 129 سوره نساء ) ازدواج مجدد یک مرد بصورت پنهانی و بدون رضایت همسر اول او مجاز نیست!. زنهایی که فکر می کنند می توانند با خراب کردن زندگی دیگران برای خودشان همسر و خانه ای تهیه کنند، هم به خودشان خیانت می کنند و هم تقاص کارشان را خداوند به آنها نشان خواهد داد. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۵۲:۰۹
b

b : دروود بر شما خانم هراتی عزیز...
با تبریک سال نو و همچین آرزوی سلامتی در دوران کرونایی برای شما دوست عزیز و خوبم.
خواب دیدم تو انستیتوی آموزشی دوستم هستم و منشی دوستم هم هست . هم دوستم خانمه و هم منشی ایشون. ( یه اتفاقکی بین منو دوستم و منشیش چند ماه قبل افتاده و منشی ایشون با پر کردن دوستم باعث شده بین منو دوستم یکم کدورت پیش بیاد. البته بعدا تو خوابی برام تعبیر کردید که دوستم ادم خوبی نیست . یعنی اینکه بخاطر خودم با من دوست نیست). منشیش طبق روال سر جای خودش نشسته بود . دوستم یه ظرف انگور پیشم گذاشت که سه خوشه تقریبا بزرگ داخلش بود و انگورش مسی بود . یجوری بود که هم سبزکی میزد و هم رنگ قرمز مسی بود . و کاملا اطمینان داشتم رسیده بود . من سریعا هر سه تاشو ورداشتم . نمیدونم درجا خوردمشون یا خواستم ببرم خونم بخورمشون . فقط اینو میدونم هم تخم داشت انگور ها و هم اینکه حین ورداشتن انگور منشی دوستم داشت غرولند خیلی واضح میکرد و شاکی بودنش خیلی مشخص بود .
سپاس گذارم از وقتی که میزارید برای بنده اونم مثل همیشه .
چند وقتیه احساس میکنم خواب های من خبر از آینده میدن و این رو مخالف اصل اختیار برای انسان میدونم ... احساسم یکم نسبت به خوابهام عوض شده . آیا نظری راجب این موضوع دارید؟

پاسخ
لینک۳۱ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۰۰:۰۲:۴۲
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. خوش برگشتید. سال نوی شما هم مبارک. بله این خواب ساخته ی ذهن شما نیست. شما قرار است به ثروت برسید و زندگی تان خیلی بهتر خواهد شد و سورپرایز خوبی انشالله برایتان پیش می آید و البته نمی توان تضمینی گفت که این از طرف دوست شماست یا خیر. ولی هر چه که هست، تا کور شود هر انکه نتواند دید! :))))) منشی خانم هم حرص بخورند گوارای وجودشان. امیدوارم همیشه خوش خبر باشید. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۳۱ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۱۶:۳۱
Hoshang

Hoshang : سللم.خدا قوت.تو جایی نشسته ام،یک دختر خانمی،نمی دونم دختر بزرگم یا شاگردم،از من تقاضای میوه می کنه ،به گمانم من سیب داشتم ولی وقتی رفتم به ایشان بدم دیدم دو خوشه انگور خیلی بزرگ نیم متری تقریبا زرد رنگ را در آوردم بدم به اش که دیدم قدری خاک داره ،بردم بشورمش،موقع شستن چند تا از دونه ها اش افتاد،بعد نمی دونم،دادم به اش یا نه‌.بعد انگار تو یک خونه ای من و خانم و احتمالا دخترام خواب هستیم،نمی دونم چی شد کسی ما را بیدار کرد، بعد یک چیز های دیگه که در یک خودرو هستیم،یکی از رفیق هام که مهندس ناظر خونه من هم بود راننده است و محیط شهرستان،ایشان بینی اش را عمل کرده بود ولی انکار بینی اش را بریده بودن.پای خانمم مشخص بود و ایشان هم شکمش،خانمم به شوخی به اش می گفت،شکم آوردی.و چیزهای دیگه که فراموش کردم.

پاسخ
لینک۳۰ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۵۱:۱۸
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. تشکر. شما باید برای سلامتی خودتان، به فقرا صدقه بدهید. باید حواستان را جمع کنید و مراقب سلامتی تان باشید تا سرتان را کلاه نگذارند. دوست شما سعی می کند که روش فکری اش را عوض کند ولی سرش را کلاه می گذارند. رفتار و عملکرد خانم شما برایتان مشخص است و او با شما صداقت دارد. دوست شما احساساتش جریحه دار می شود و ساده لوحی به خرج می دهد و دل خانمتان برای او می سوزد ( اگر بفهمد که اینطور شده). تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۳۰ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۴۰:۲۴
ادامه

از تاریخ 21 بهمن 1396 فقط اعضای وب سایت می توانند تعبیر خواب خود را سوال کنند. اگر قبلا عضو شده اید ورود و برای ثبت نام عضویت را کلیک کنید. ورود عضویت