کاربر گرامی، از روز جمعه (24 خرداد) بخش تعبیر خواب از ساعت 12 شب تا 19 عصر فعال خواهد بود! همچنین روزهای دوشنبه و پنج شنبه مانند روال گذشته کلا تعطیل خواهد بود.باشه

یوتاب گلچینی از بهترین ها

تعبیر خواب انگور

خوردن انگور سبز و قرمز در فصل، نشانه مال و شادکامی است و در غیر فصل نشانه زیان و خسران. انگور بی دانه خوردن و داشتن یا چیدن آن در فصل از درخت، مالی است که به سهولت و آسان بدست می آید و اگر کسی برای شخص بزرگ و ثروتمندی دید آب انگور می گیرد، از او خواسته ای دارد که برآورده خواهد شد. اگر دستگاهی که با آن آب انگور می گرفت شکست، آن بزرگ به عهد خود وفا نمی کند. گرفتن عصاره انگور در خواب سودمند است.

    امام صادق (ع) می فرماید: انگور سیاه و سفید به وقت خود و بی وقت، بر سه وجه است:
  1. فرزند نیک،
  2. علم فرائض،
  3. مال حلال.
    فشردن انگور در خواب هم بر سه وجه است:
  1. مال باخیر وبرکت،
  2. فراخی نعمت،
  3. از قحط و بلا امان یافتن.

یوسف نبی (ع) می گوید: دیدن انگور سفید روزی حلال است.
حضرت دانیال می گوید: خوردن انگور سیاه در فصل انگور، غم و اندوه است و خارج از فصل انگور، ترس و بیم است.
معبران گفته اند: خوردن انگور سفید به وقت خود نعمت و خیر بسیار زیاد در دنیا است و به غیر وقت، تعبیرش این است که از دهان کسی خیری راجع به مال و ثروت بیرون خواهد آمد. اگر انگور سرخ ببیند همین تعبیر را دارد.

محمد ابن سیرین می گوید: انگور سفید به وقت خوردن، دلیل بر مالی است که به دشواری به دست آید و انگور سرخ به وقت خود خوردن، دلیل بر منفعت اندک است. انگوری که پوست آن سخت باشد، دلیل که مالی به دشواری بدست آید. انگوری که پوست آن روشن باشد، دلیل بر مال حلال کند.
انگوری که آب آن تیره باشد، دلیل بر مال حرام است. انگوری که سرخ باشد، دلالت بر عز و جاه دارد. انگوری که سیاه باشد، دلیل بر غم و اندوه کند. انگوری که شیرین تر و تازه تر باشد، دلیل بر مال و جاه نماید و عزت او بیشتر گردد.

لوک اویتنهاو می گوید: خوردن انگور، نشانه تب مختصر است. چیدن آن جدایی غیر منتظره، انگور سفید یعنی شادمانی، انگور سیاه یعنی غصه، دیدن انگور یعنی شما به هدفتان خواهید رسید. اگر کسی به شما انگور بدهد یعنی آشناییهای تازه و دیدن کشمش یعنی دعوا در همسایگی.

تعبیر خواب خوشه انگور

اگر خواب ببینید که خوشه انگور دارید و انگورهای آن فشرده و آبدارو با پوستی نازک هستند، به شما شادی و ثروتی خواهد رسید که برای رسیدن به آن احتیاج به سعی و تلاش زیادی نخواهید داشت.
اگر خواب ببینید که خوشه انگور شما فشرده نیست و انگورها دانه دانه و جدا از هم هستند، حجم ثروت شما کمتر خواهد بود.

اگر خواب ببینید که خوشه انگور خودش از بالای درخت روی سر شما افتاد، یا پرنده ای خوشه را چید و بر سر شما انداخت، از آسمان بی آنکه منتظرباشید، لطف خداوند شامل حال شما خواهد شد و از جایی که انتظار ندارید به شما شادکامی خواهد رسید.

تعبیر خواب چیدن انگور از درخت

اگر خواب ببینید که از باغ سبد سبد انگور می چینید، و آنها را به کسی می بخشید، از شما خیر و منفعتی به دیگران خواهد رسید. اگر خواب ببینید که از باغ انگور دیگری می چینید، و برای خودتان بر می دارید، یا دیگری به شما گفت انگورهای باغ من را برای خودت بچین، به ثروت و شادکامی دست خواهید یافت.

اگر خواب ببینید که شما به عنوان کارگر در باغ انگور دیگران مشغول به کار هستید، و خودتان از انگورها چیزی نمی خورید یا به شما نمی دهند، دیگران به واسطه شما به ثروت خواهند رسید. اگر مجانی برای کسی انگور بچینید، باعث می شوید که دیگری به واسطه عملی که از شما سرخواهد زد، به شادکامی برسد.

اگر در ازای کارگری برای چیدن انگور از درخت به شما پول دادند، نه تنها باعث می شوید دیگران به ثروت برسند، خود شما به مشکل برخواهید خورد. چون گرفتن پول در خواب، رسیدن به سختی تعبیر می شود. در این صورت بهتر است با صدقه رفع سختی کنید.

اگر خواب ببینید که با آرامش و شادی در یک باغ زیبای انگور راه می روید و از انگورها می چینید و می خورید، زندگی شما مرفه و سرشار از شادی خواهد شد. اگر آن باغ متعلق به خودتان باشد، به نهایت ثروت و شادی خواهید رسید.

تعبیر خواب انگور یاقوتی

انگور یاقوتی در خواب، رسیدن به ثروتی است که باعث شادکامی شما خواهد شد ولی این ثروت بیشتر به امور جزیی و کوچک مربوط می شود؛ همانطورکه دانه های انگور یاقوتی ریز هستند. اگر خواب ببینید که لابه لای انگور یاقوتی شما عنکبوت خانه کرده، دیگران به حقوق و مال و ثروت شما چشم طمع دوخته اند.

اگر شاخه های انگور یاقوتی که در خواب می بینید، سنگین و پر بار باشد، ثروتی زیاد و شادی آور به شما خواهد رسید. اما اگر تک و توک به شاخه انگور چسبیده باشد، ثروت کمی به شما خواهد رسید که صرف امور جزیی زندگی خواهد شد اما با این وجود شما از رسیدن به آن شادمان خواهید گشت و احساس رضایت خواهید داشت.

تعبیر خواب خوشه انگور قرمز

دیدن انگور در خواب به رسیدن نعمت و شادی و روزی فراوان تعبیر می شود. اگر خواب ببنید که صاحب انگور قرمز و شیرین و پر آب هستید، شادی و نعمت و شادکامی به شما خواهد رسید. اگرخواب ببینید انگوری که می خورید پوست نازکی داشته باشد، به آسانی و به راحتی به ثروت می رسید اما اگر پوست انگور سفت باشد، رسیدن به آن مال و ثروت کمی سخت تر است.

اگر انگوری که می خورید ترش باشد، حرف ناخوشایندی خواهید شنید و اگر خواب ببینید به خوشه انگوری که دارید آفت نشسته است، کسانی به ثروت و مال شما طمع دارند و قصد دارند موذیانه به شما آسیب مالی برسانند.

اگر خواب ببینید آب انگور قرمز را می گیرید، ثروتی به شما می رسد که شما را بسیار خرسند خواهد کرد. اما اگر خواب ببینید که می خواهید با آب انگور خود شراب بسازید، از راه حرام به شما ثروتی می رسد که باعث خرسندی شما خواهد شد.
اگر ببینید که به کسی انگور قرمز پوست نازک و شیرین می دهید، خیر شما به کسی می رسد و یا در مورد کسی حرف خوبی خواهید زد. اگر انگور ترش به کسی بدهید، آن شخص از جانب شما حرف بدی خواهد شنید.

اگر انگور پوست کلفت به کسی بدهید، مالی را به زور و خلاف میل خود به آن شخص خواهید بخشید که آن شخص به راحتی نمی تواند به آن ثروت دست یابد. یا آن شخص به ثروتی به سختی و مشقت خواهد رسید.
اگر خواب ببینید انگوری که می خورید از فرط قرمز بودن به سیاهی می زند، و طعم آن بد است، سختی و ناراحتی در امور مالی به شما خواهد رسید.

تعبیر خواب دادن انگور به مرده

اگر خواب ببینید که از یکی از اقوام خود که مرده است انگور گرفتید، به آرزوهای بزرگ خود خواهید رسید. اگر خواب ببینید که او از شما انگور گرفت، بهتر است صدقه دهید چون احتمالا با از دست دادن مقداری از مال خود روبرو خواهید شد که اندازه آن به نسبت انگوری که به مرده داده اید، متناسب است.

اگر خواب ببینید که کنار یکی از اقوام خود که مرده است نشسته اید و او به شما گفت که به من انگور بده، اما شما در خواب به او انگور ندادید، آن شخص که مرده از شما خیرات می خواهد و انتظار دارد که از او یاد کنید و برای شادی روحش صدقه و خیرات بدهید. اگر مرده ای با زور از شما انگور گرفت، باید صدقه بدهید و رفع بلا کنید.

تعبیر خواب باغ انگور

اگر خواب ببینید که در باغ انگوری قدم می زنید که متعلق به شما نیست، خبرهای خوشی از اطرافیانتان به شما خواهد رسید. اگر خواب ببینید خودتان صاحب باغ انگور هستید، ثروت هنگفتی به شما خواهد رسید. اگر خواب ببینید که کسی از باغ انگور شما دزدی می کند، کسی به مال شما آشکارا چشم طمع دارد.
اگر ببینید که باغ انگور را آفت زده و حشرات ریزی روی انگورها راه می روند و یا آنها را می خورند، دشمنانی داری که موزیانه به ثروت شما چشم دوخته اند.

تعبیر خواب خریدن انگور

خریدن انگور شیرین خوب است و رسیدن به ثروت و شادمانی را در پی دارد. اما فروختن انگور شیرین و دریافت پول به جای آن، رسیدن به سختی و ناراحتی است. اگر خواب ببینید که انگور ترش به دیگران می فروشید، مردم از حرف های بد شما آزرده خواهند شد.

اگر خواب ببینید که انگور ترش می خرید، دیگران در مورد شما حرف های ناخوشایند خواهند زد.
به همین ترتیب اگر خواب ببینید که به دیگران انگور شیرین می فروشید، به دیگران نفعی خواهد رسید.
اگر در ازای فروش انگور پول دریافت نکنید، خیر شما به دیگران خواهد رسید. اگر خودتان برای خرید انگور به دیگری پول بدهید، شادی به زندگی شما خواهد آمد و سختی ها از زندگی شما خواهد رفت.

اگر خواب ببینید که انگور باغ خود را می فروشید و در ازای آن پولی دریافت می کنید، به شما سختی و ناراحتی خواهد رسید. در این صورت بهتر است با صدقه رفع بلا کنید.

اگر تعبیر خواب خود را پیدا نکردید آن را از ما بپرسید. لطفا به موارد زیر دقت فرمایید:
لطفا هر خواب را در صفحه تعبیر خواب مرتبط با آن سوال کنید.
لطفا قبل از ارسال خواب متن تعبیر خواب را به دقت بخوانید. اگر تعبیر خواب درخواستی در صفحه موجود باشد دیدگاه شما پاسخ داده نخواهد شد.
حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. کامنت های انگلیسی تایید نخواهند شد.
تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
ارسال تعبیر خواب به ایمیل امکان پذیر نمی باشد و تعبیر ها فقط در سایت نوشته می شود.
تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

66 دیدگاه

از تاریخ 21 بهمن 1396 فقط اعضای وب سایت می توانند تعبیر خواب خود را سوال کنند. اگر قبلا عضو شده اید ورود و برای ثبت نام عضویت را کلیک کنید. ورود عضویت

Shamim

Shamim : سلام روزبخیر
دیشب مادرم خواب دیدن که پدرم میوه تقریبا به مقدار زیاد خریده ،جوری که کشوی یخچال بیرون از یخچال بوده و پر میوه بوده.مادرم از این میوه ها فقط انگور سیاه رو یادش هست
بعد مادرم بخاطر اینکه خانم همسایمون تو خونمون بوده،می‌خواد میوه هارو جا می‌دهد تو یخچال،در یخچال رو که باز میکنه یه خوشه انگور یاقوتی میبینه که گندیده و میگه حیف این انگور خراب شده ،بعد پدرم هم غر می‌زنه،مادرم بهش میگه تقصیر من نیست.بعد هم مادرم میوه هارو تو یخچال جا میده.
ممنون واسه تعبیر

پاسخ
لینک۱۴ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۱۳:۱۰
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. تشکر. شما به ثروت و سلامت و شادی و روزی بسیار زیاد خواهید رسید. شما باید از ثروتی که به دست می آورید مقداری از آن را انفاق کنید و همه را برای خودتان نگه ندارید وگرنه مثل همان خوشه ی گندیده، مقداری از پولتان خدای نکرده صرف مسائل منفی و یا بیماری خواهد شد. پولی که قرار است از دست بدهید، از دستتان خواهد پرید پس بهتر است به جای خدای نکرده خرج کردن پول برای کارهای منفی، از آن به عنوان صدقه و خیرات به دیگران استفاده کنید تا هم مال و ثروتتان بیشتر شود و هم تنتان سلامت بماند و هم خیرتان به دیگران برسد. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۱۴ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۱:۱۳
Mahsa

Mahsa : ببخشین خانم هراتی من و خانوادم درسطح متوسط هستیم ازنظرمالی ومن شاغل هم نیستم وشمافرمودین به ثروت میرسم ممکنه تعبیردیگرش شوهرثروتمندباشه چون من نه پشتوانه مالی دارم ونه پدرپولدارونه کسی و چندخواب اخیرهم که دیده بودم شمافرمودین به ثروت میرسم به خاطر همین سوال کردم..ممنون ازشما

پاسخ
لینک۹ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۱۰:۴۹
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : من نمی دانم از کجا قرار است به خوشی و ثروت برسید ولی می رسید. حالا یا ازدواج یا کاری برایتان پیدا می شود. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۹ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۷:۴۶
Mahsa

Mahsa : سلام و عرض ادب.ظهرخواب دیدم توی حیاط خونمون فرش انداختیم نشستیم.من ومامانم بودیم وخواهرم وداییم هم اومده بودن ومادربزرگم که فوت کردن هم بود.من یکم با مادرم بحث لفظیم شدومادرم شکایت منوداشت به خواهرم میکردوانگاردرددل میکردوجلوی من یه ظرف تقریبابزرگ انگور بود هم سفیدهم قرمزومن شروع کردم خوردن وبیشترشوخوردم وخواهرم دید که من با لذت می خورم اومدوچندتادونه از ظرف من انگور برداشت خورد ومن دوباره تنهایی داشتم میخوردم و انگار تموم نمیشدودخترخواهرم هم یه کوچولو برداشت ومن دلم سوخت یه شاخه کوچولوبهش دادم.و اون طرفم مامان ومادربزرگم که فوت کرده قلیان میخاستن بکشن وداییم هم سیگارمیکشید(خانواده مادریم مشکلی براشون پیش اومده درواقیعت).درضمن من مجردم. ممنون ازتعبیرتون

پاسخ
لینک۸ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۴۴:۰۵
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. عرض ادب متقابل. روحشان شاد. شما به خوشی و شادی و ثروت می رسید در جالیکه مادر شما به خاطر مسئله ای غصه می خورد و مادر بزرگتان هم نگران اوست. دایی تان هم خیلی ناراحت است. شما احتمالا شخصیتی از خود گذشته دارید و تمایلات احساسی تان زیاد است. شما پاداش سخت کوشی تان را خواهید گرفت. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۸ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۰۵:۱۱
anita

anita : سلام خانم هراتی عزیز روز جمعتون بخیر.. من صبح خواب دیدم خونه خالم بودم رو تراس خونشون شاخه های درخت انگور آویزون بود که خوشه های انگور قرمز ازش آویزون بود من یه خوشه بزرگ کندم و شروع کردم به خوردن که صدای دسته امام حسین رو شنیدم رفتم در رو باز کردم لای در وایستادم دو تا پسربچه کم سن مداح دسته بودن خیییلی قشنگ میخوندن من در حالی که انگور میخوردم نوحه هاشون رو زمزمه میکردم و اشک می‌ریختم بعد دیدم داخل مغازم (که طبقه بالای یه پاساژه) با پدرم و خواهرم وایستادم و قصد دارم تو مغازم کارهایی کنم که شیک بشه که بابام یهویی متوجه رطوبت دیوار شد وقتی رفتم نگاه کنم دیدم هم رطوبت داره همینکه رو دیوار همسایه بغلی آویزونه و به دیوار همسایه تکیه داده و اگه دیوار همسایه نبود ریخته بودپدرم گفت حتما باید یه بنا بیاریم سریع دیوار رو برگردونه سرجاش و درستش کنه وگرنه باید دوباره بسازیش بعد از رفتن پدرم تو مغازم دراز کشیدم که بخوابم اما یه نفر از دم در رد شد و من احساس کردم زمین تکون خورد و با ترس به دیوار نگاه کردم گفتمنکنه بریزه بعد گفتم نه نمیریزه چون به دیوار همسایه تکیه داره

پاسخ
لینک۸ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۴۷:۵۷
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. تشکر. شما قبلا شرایط اقتصادی خوبی داشته اید و می خواهید این شرایط امروز هم خوب شود. شما گشایش کار می یابید. برای رسیدن به خواسته هایتان متوسل به امام حسین ع می شوید و می خواهید که کار و بارتان بهتر شود. احساس شما اینطور است که با کوچکترین تنش و نگرانی اقتصادی بیشتر ممکن است پایه های اقتصادی تان در هم بشکند ولی شما با توکل به کسی که به او وابستگی دارید ( خداوند) قادر خواهید بود با مشکلات مبارزه کرده و در مقابل سختی ها توانایی هایتان را بالا خواهید برد. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۸ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۴:۱۸
Rojin

Rojin : سلام خسته نباشيد
خواب ديدم من به همراه ٣ يا ٤ نفر ديگه كف يه خيابون نشسته بوديم ، كسي كه روبروي من نشسته بود دوست پسر سابقم بود كه چند وقتيست رابطه ي ما تموم شده و از هم بي خبريم، اما بقيه رو يادم نمياد كه كي بودن، دوست پسر سابقم يك كاسه حاوي انگور هاي سفيد داشت كه يكي يكي اون انگورارو توي دهن من ميذاشت و من با لذت از آنها كه فكر ميكنم شيرين هم بود ميخوردم ، در همين حال بوديم كه انگار يك نفر داد زد وسط خيابونين الان ماشين رد ميشه و همه ي ما فرار كرديم ، يك دفعه من خودم و بالاي يك موج بلند آبي رنگ دريا ديدم كه بسيار زلال و آبي بود و دستم در دست يكي از دوستان دخترم بود كه بيشتر از ٣ سال است با هم قهريم و هيچ ارتباطي با هم نداريم توي خواب داشتم از ترس سكته ميكردم و داد ميزدم فريبا (اسم همون دوستم كه گفتم) الان غرق ميشيم(من در واقعيت هم از آب خيلي خيلي ميترسم و شنا بلد نيستم) كه يه دفعه متوجه شدم ما دو تا روي آب معلقيم و توي آب فرو نميريم ،اينو كه متوجه شدم آروم دست فريبارو ول كردم و با تعجب گفتم، فريبا ما غرق نميشيم كه يهو آب و دريا از بين رفت و من دوباره برگشتم توي همون خيابان آسفالت و از خواب پريدم. سپاس از شما

پاسخ
لینک۲۲ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۱:۲۲:۲۷
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. تشکر. شما در زندگی تان در حال حاضر احساس می کنید که پیشرفتی ندارید و زندگی تان راکد مانده و یاد خاطرات شیرین گذشته است که شما را شاد نگه می دارد. اما باید سعی کنید که حرکت کنید و زندگیتان را بسازید و صرفا به گذشته ها فکر نکنید. شما در بالاپایین های مسائل احساسی قرار گرفته و قادر هستید که احساستان را کنترل کنید. فریبا هم مثل شما فکر می کند. در حالی که به جریان پیش می روید ولی غرق در مسائل احساسی نمی شوید و توانایی های شما برای تسلط منطقی در کارهایتان زیاد است. شما عاقلانه فکر می کنید و می خواهید منطقی تصمیم بگیریدو رفتار کنید. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۲ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۲۰:۴۳
Asayesh

Asayesh : سلام همین ظهر خواب دیدم .تو باغچه حیاطمون که (قبلا سالها پیش انگور بود و خیلیذثمر هم میداد و لی ما همون تا انگوذ نمیشد میخوریدم غوره ها رو...)حالا همونجا هستم میگم بزار ببینم انگورمون ثمر داده بعد کلی یه ردیف میبینم غوره هست و هنوز خیلی هم خوشه ها بزرگی نشدن سریع دستم بردم چیدم ولی عجیب شیرین بود گفتم نگاه غوره هستن ولی سفید شدن و بزرگ و شیرین باز چندتا چیدم هی خوردم ..مامانم گفت بده گفتم نه مامانم بزار برسن ولی خودم هی میخوردم..یه لحظه نوک خار رفت گوشه دستم خیلی ریزززز اومدم این سمت دستم نگاه کنم از خواب بیدار شدم..ولی درخت خرمایی هم که کنار انگور بود رو دیدم که اون هم کلی ثمر داده

پاسخ
لینک۱۸ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۵۵:۲۹
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. شما به ثروت زیاد خواهید رسید. مشکلاتتان حل خواهد شد و نگرانی هایتان رفع می شود . دنیا به کامتان شیرین خواهد شد. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۱۸ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۰۷:۱۷
bahara

bahara : با سلام و تشکر. خواب دیدم که من روسری سرم نیست. اومدم برم تو خونه دیدم پسری (که به هم علاقه داریم) نشسته و روسری من تو یه پلاستیک بالای سرش آویزونه. برگشتم عقب گفتم لطفا روسری منو بده یه پلاستیک بمن داد که داخلش انگور بود انگور یاقوتی (حبه های کوچیک و طیف رنگ قرمز روشن تا تیره). انگورها خیلی تمیز و سالم بودند که این به چشمم اومد که چقد خوشگلن. ممنونم

پاسخ
لینک۱۵ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۱۲:۳۸
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. دیگران می توانند فکر شما را از روی رفتارتان متوجه شوند. کسی که دوستش دارید افکار شما را می خواند. او شما را دوست دارد و شورو شوق زیادی نسبت به شما از خودش نشان می دهد. شما نسبت به همدیگر انعطاف پذیر هستید. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۱۵ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۶:۳۹
bahara

bahara : ممنونم از شما

پاسخ
لینک۱۵ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۴۲:۱۸
zeinab

zeinab : سلام .من خواب دیدم انگار من و دوست پسرم تو ی اتاق تو خونمون خوابیدیم .بعد من یهو میگم اگ مامانم بیاد تو اتاق ما رو ببینه چی بگم؟ بعد انگار دوستم هم بود و مامانم دوست پسرمو دید اما چیزی نگفت.بعد من از اتاق اومدم بیرون دیدم ی درخت انگور انگار تو حیاطمون داریم که شاخه هاش تا بالای خونمون رفته و برگ های کوچیکی همداشت درخت انگور. بعد بابام با خوشحالی در گوشم گفت میخای شوهر کنی و بعد زیر پامو بلند کرد من رفتم بالا از درخت انگور ی خوشه انگور سبز رنگ چیدم که بی نهایت شیرین بود و ی نصف لیمو شیرین هم خوردم ک اون هم خیلی خیلی شیرین بود. بعد دوست پسرم پرسید دستشویی کجاس و رفت دستشویی. ببخشید طولانی شد.

پاسخ
لینک۲۲ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۳۶:۵۶
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. مادر و پدر شما از رابطه شما و دوست پسرتان با خبر می شوند و پدر شما با ازدواج شما موافقت می کند. شما شیرین کام و خوشبخت خواهید شد و دوست پسرتان هم از غم فارغ می شود و خیالش راحت می شود. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۲ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۳:۴۷
Mehrsa

Mehrsa : سلام وقتتون بخیر خسته نباشید این خواب رو دوستم دیدن: خواب دیدم رفتم خونه مامان طبقه پایینیمون توحیاطشون پرازدرخت انگورهای شرابی توحیاط یه باغ کوچیک بوداونم پوشیده بودازانگورهای شرابی منظورم انگورقرمزبعدمن ازدرخت توحیاط یه خوشه انگوربزرگ قرمزچیدم انداختم توپارچ اب , پارچ قرمز شدازش خوردم به همسایمون گفتم شربت ومرباشودرست کنیدخیلی قشنگ میشه گفت باشه ممنون

پاسخ
لینک۱۱ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۴۶:۳۱
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. تشکر. همسایه شما به ثروت بسیار زیادی خواهد رسید و شور و شوق و رفاه و سلامتی و آرامش به زندگی شان راه می یابد. هر روز زندگی شان از قبل بهتر خواهد شد. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۱۲ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۴۳:۴۲
Samin

Samin : سلام مادرم خواب دیده سر چشمه لباس میشسته میبینه یکی میوه میفروشه میره تو خونه اش میوه بخره آقای متدینی بوده درب خونش منبت کاری شده بوده پنج شش تا پله میرفت رو به بالا پله های چوبی دور تا دور کف حیاطش چراغ روشن بوده حیاطش پر از درخت بود دورش ساختمون؛ مادرم به خانوم اون آقا میگه حیف نیست اینجا رو گذاشتید رفتید مادرم دوست داشته اونجا رو بخره به خانومه میگه خونتون رو میفروشید به ما بعد متوجه جوابش نمیشه بعد میبینه انگور خوشه ای ازشون میگیره هر خوشه ای نیم متر بود انگور سبز فخری مادرم با خودش میگفته اینا رو همینطور بلند نگه میدارم نشورم سالم بمونه ممنون از تعبیرتون .

پاسخ
لینک۳۰ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۵۱:۵۹
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. مادر شما با احساسات مثبت بسیار زیادی مواجه خواهد شد و نگرانی هایش را از بین برده و غم هایش را می شورد میرود! او سعی می کند اشتباهات گذشته را تکرار نکند و در زندگی به کمال و آرامش و برکت خیلی زیادی خواهد رسید. مادرتان متوسل به یکی از ائمه اطهار خواهد شد و حاجت روا می شود و به ثروتی بسیار زیاد و حلال خواهد رسید. مادرتان باید در زندگی سیاست داشته باشد و مراقب رفتار و گفته های خودش باشد تا موفق باقی بماند. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۳۰ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۲۰:۴۶
ادامه

از تاریخ 21 بهمن 1396 فقط اعضای وب سایت می توانند تعبیر خواب خود را سوال کنند. اگر قبلا عضو شده اید ورود و برای ثبت نام عضویت را کلیک کنید. ورود عضویت