کاربر گرامی، بخش دیدگاه تعبیر خواب روزهای دوشنبه و پنج شنبه کلا بسته است. سایر روزها از ساعت 12 شب تا 17 عصر فعال است.باشه

یوتاب گلچینی از بهترین ها

تعبیر خواب کفش

دیدن کفش در خواب به بخت و بالین و همسر تعبیر شده و یا به اینکه بیننده خواب، به راهی تازه و مفید قدم می گذارد که سود خواهد برد.

    امام صادق (ع) می فرماید: دیدن کفش درخواب بر هفت وجه است:
  1. زن،
  2. خادم،
  3. کنیزک،
  4. قوت،
  5. معیشت،
  6. مال،
  7. سفر.
  8. دیدن کفاش درخواب، دلیل بر مردی است که میراث قسمت کند.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید: کفش در خواب ما زن است و همسر. برای زنان دیدن کفش در خواب زندگی زناشوئی است که شوهر اصل کلی آن است. اگر زن دارید و در خواب کفش ببینید خواب شما به همسرتان بر می گردد و نوئی و کهنگی و رنج و راحت آن اشاره ای است به روابط بیننده خواب و همسرش. ولی اگر بیننده خواب ازدواج نکرده باشد و در خواب ببینید کفشی جدید و نو پوشیده ازدواج می کند. اگر مردی در خواب ببیند کفش هایش لنگه به لنگه پوشیده از همسرش جدا می شود و چنانچه مرد مجردی این خواب را ببیند زنی کج خو و بد خلق نصیب او می شود ( تعبیر خواب کفش لنگه به لنگه پوشیدن).

اگر مردی در خواب ببیند کفش تنگ است و پایش را می زند با همسرش اختلاف پیدا می کند. اگر ببیند کفش برای پایش کوچک شده همسرش از او تقاضائی می کند که قادر به بر آوردن آن نیست. اگر مردی در خواب ببیند کفشش سوراخ شده زنش به او خیانت می کند و اگر ببیند کفشش آن قدرکهنه و پاره و فرسوده شده است که نمی تواند بپوشد همسرش بیمار می شود. این تعابیر برای زنان نیز هست با این تفاوت که کفش زن به زندگی خانوادگی او نیز اشاره می کند و تنها شوهرش مطرح نیست.

محمد ابن سیرین می گوید: دیدن کفش درخواب، دلیل زن است. اگر ببیند کفش نو در پای کرد، دلیل که زنی بخواهد. اگر درخواب کفش خود را سیه ببیند، دلیل که زن او توانگر خواهد بود. اگر کفش را سبز ببیند، دلیل که آن زن مستوره و با حجاب است. اگر کفش را سرخ ببیند، دلیل که آن زن معاشر است. اگر زرد ببیند، دلیل که آن زن بیمارگونه است.

حضرت یوسف (ع) می فرماید : دیدن کفش نشانه سفری است که در آن با همسر آینده تان آشنا خواهید شد.

تعبیر خواب کفش نو یا جدید
تعبیر کفش نو ازدواج است.(مخصوصا اگر خرید کفش قرمز یا سفید یا مشکی باشد). خریدن كفشهای نو در خواب، نشانه آن است كه تغییراتی سودمند در زندگی شما رخ خواهد داد. اگر خواب ببینید كفشهای نو، پای شما را می زنند، نشانه آن است كه دوستان هم كار و خوشگذران، شما را مورد تمسخر و ریشخند قرار خواهند داد.

تعبیر خواب هدیه گرفتن کفش
هدیه دادن یا هدیه گرفتن کفش نیز در از نظر اول ازدواج است اما معمولا برای نزدیکان مانند برادر و خواهر.

تعبیر خواب رنگ کفش
رنگ سفید در کفش به سفید بختی و شادمانی تعبیر شده است. اگر کفش سیاه باشد، نشانه عزت است. اگر خواب ببینید به كفشهایتان واكس سیاه زده اید، علامت آن است كه امور زندگی به خوبی پیش خواهد رفت و واقعه مهمی باعث رضایت خاطر شما خواهد شد. و کفش قهوه ای، نشانه آراستگی دینی است. کفش سرخ برای زنان، شادمانی و سرزندگی است. دیدن کفش طلایی در خواب نشانه محبت و همدلی خانواده هست و دیدن کفش طلا در خواب نشانه زندگی عالی با همسر ایده آل با رفاه کامل.

تعبیر خواب پاشنه کفش
اگر خانمی در خواب ببیند پاشنه کفشش کند شده شوهرش بیکار می شود و اگر زنی ببیند که کفش مردانه پوشیده صاحب پسر می شود.

ابن خلیل می گوید: دیدن کفش پاشنه بلند در خواب نشانه همسری هست که شما را به اوج موفقیت می رساند.

تعبیر خواب انواع کفش
کفش عروسی : اگر ازدواج نکرده باشید نشان از ازدواج برای شماست اگر ازدواج کرده باشید سفر یا کار یا موقعیتی مناسب برای شما پیش می آید.
تعبیر خواب گالش: گالش هم تعبیر کفش را دارد، یعنی این نیز همسر است با این تفاوت که گالش زنی است با قابلیت انعطاف زیاد و در عین حال آسیب پذیر و کم مقاومت.

کفش پاشنه بلند: همسری که شما را به اوج موفقیت می رساند.
کفش دخترانه یا بچگانه: یعنی اینکه بچه دار می شوید.
کفش چرمی: داشتن کفش چرمی نشانه این است که بیننده خواب در راهی که در پیش دارد، ثابت قدم است و اگر کفش چرمی او نو و براق باشد، نشانه ازدیاد ثروت و اگر کهنه و فرسوده باشد، نشانه ضرر و زیان است.
دیدن کفش کتانی ، کفش اسپورت ورزشی ، کفش اسکیت ، صندل و کفش تابستانی و شیشه ای و چوبی بیشتر نشانه سفر و یا شادی برای شماست.

تعبیر خواب کفش پاره
اگر خواب ببینید كفشی كثیف و پاره دارید، نشانه آن است كه با رفتار ناآگاهانه و انتقادات نادرست خود از دیگران، دشمنانی برای خود خواهید ساخت. کفش های کهنه و پاره در خواب، نشانه فقر و تنگدستی است. اگر ببیند کفشش سوراخ شده، همسرش به او خیانت می کند و اگر ببیند کفشش آن قدر فرسوده است که نمی تواند بپوشد، همسرش بیمار می شود.

تعبیر خواب کفش تنگ
اگر کسی در خواب ببیند کفش پایش را می زند با همسرش اختلاف پیدا می کند. اگر ببیند کفش برای پایش کوچک شده، همسرش از او تقاضائی می کند که قادر به بر آوردن آن نیست.

تعبیر خواب دزدیده شدن کفش
حضور یک شخص که در زندگی زناشویی شما اختلال ایجاد می کند.

تعبیر خواب گم شدن یا گم کردن کفش (گمشده)
نشان از طلاق و جدایی می باشد. اگر بیننده خواب ببیند که کفش کسی دیگر را به پا کرده یعنی در رابطه ای هست که این رابطه از بنیاد اشتباه هست و باید مسیر زندگی خود را تغییر دهد.

تعبیر خواب لنگه کفش یا کفش لنگه به لنگه یا تا به تا
اگر کسی در خواب ببیند کفش های لنگه به لنگه پوشیده، از همسرش جدا می شود و ازدواج مجدد برای خود یا نزدیکان. چنانچه شخص مجردی این خواب را ببیند، همسری کج خو و بدخلق نصیب او می شود.

تعبیر خواب جا گذاشتن کفش
نشان از غافل بودن شما از همسراتان است. ( به همسرتان بی توجهی می کنید و این امر لطمه های بزرگی بعدها به خانواده تان وارد می کند – باید با همسرتان مهربان باشید و توجه بیشتری به او داشته باشید).

تعبیر خواب کفاش (پینه دوز)
اگر در خواب دیدید که خودتان پینه دوزی می کنید، خرابی های کارتان را جبران می کنید. اگر دیدید که دیگری پینه دوزی می کند و کفشی که در دست دارد متعلق به شماست، کسی به شما یاری خواهد رسانید و کمکی به شما می شود که نگرانی هایتان را رفع می کند. دیدن کفاش درخواب، دلیل بر مردی است که میراث قسمت کند.

اگر تعبیر خواب خود را پیدا نکردید آن را از ما بپرسید. لطفا به موارد زیر دقت فرمایید:
لطفا هر خواب را در صفحه تعبیر خواب مرتبط با آن سوال کنید.
لطفا قبل از ارسال خواب متن تعبیر خواب را به دقت بخوانید. اگر تعبیر خواب درخواستی در صفحه موجود باشد دیدگاه شما پاسخ داده نخواهد شد.
حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. کامنت های انگلیسی تایید نخواهند شد.
تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
ارسال تعبیر خواب به ایمیل امکان پذیر نمی باشد و تعبیر ها فقط در سایت نوشته می شود.
تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.
در صورتیکه خواب ارسالی شما بیشتر از ۷۵۰ کاراکترباشد، به ازای هر ۷۵۰ کاراکتر یک حق خواب از شما کسر خواهد شد!

861 دیدگاه

از تاریخ 21 بهمن 1396 فقط اعضای وب سایت می توانند تعبیر خواب خود را سوال کنند. اگر قبلا عضو شده اید ورود و برای ثبت نام عضویت را کلیک کنید. ورود عضویت

هستی

هستی : سلام وقت بخیر دیشب خواب دیدم با مادرم یا شاید کسی که دوسش دارم و جدا شدیم، هرچی تمرکز میکنم دقیق یادم نیست در حرم امام رضا هستیم و کفشامونو میدیم کفش داری امام رضا که بریم زیارت و من تو خواب خوشحالم از این حالت و قسمتی از خوابم دیدم مادربزرگم که فوت شده با لحنی جدی به من میگه نمازتو بخون آخه من چند وقته یه جورایی با خدا قهر کردم و نماز نمیخونم چون قبلش برای مشکلی خیلی دعا و نماز میخوندم ولی حل نشد نمیدونم ربط این دو موضوع چیه و سوالی دارم ، این است تعبیراتی که شما زحمت میکشید زمان انجامش حال است یا مثلا آینده دور یا نزدیک؟ ممنون

پاسخ
لینک۲۹ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۵۰:۳۵
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. تشکر. شما متوسل به امام رضا ع می شوید که انشالله حاجت روا شوید و کار خودتان را کاملا به خدای بزرگ واگذار می کنید تا هر چه که او برایتان می خواهد همان بشود. شما باید خردمندانه رفتار کنید و به خدای بزرگ توکل کنید. با خدا معامله نکنید و برای او تعیین تکلیف نکنید. باور کنید که اگر به خواسته و آرزویتان برسید و بعد مثلا با مردی زندگی کنید که هر روز شما را کتک بزند و آزارتان دهد، یا به شما خیانت کند، همین شما خدا را مواخذه خواهید کرد که تو که میدانستی این شخص اینقدر بد است چرا حاجت مرا دادی؟!! خواب شما که الان تعبیر شد تعبیرش الان است. خداوند به واسطه ی خوابتان دارد با شما صحبت می کند!! شما فکر می کنید که خداوند بالای آسمان است و از شما بی خبر است و به شما بی توجه است؟؟ او از رگ گردن به شما نزدیکتر است و هرگز هیچ موجودی در کل کائنات نیست که اندازه ی خداوند عاشق شما باشد. پس کفر نگویید و بچه گانه و غیر عاقلانه رفتار نکنید. به خدای بزرگ ایمان بیاورید و به او توکل کنید. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۹ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۲۷:۲۲
Afsaneh

Afsaneh : سلام.خانم هراتی عزیز خواهرم ۵۸ ساله خواب دیده که به یک هیئتی رفته که نذری میدادند بعداز تموم شدن میاد بیرون کلی دنبال کفشاش میگرده وبزور اونارو پیدا میکنه بعد میبینه رو کفشاش آب ریخته ودرز یک طرفشون باز شده همونجوری می پوشه میره.

پاسخ
لینک۲۹ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۳۸:۵۲
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. خواهر شما تحت تاثیر رفتار و افکار عده ای، اعتماد به نفسش کم می شود و احساساتی می شود. او خیال می کند که رویکرد و موضع گیری او نسبت به زندگی اش اشتباه است و جاپای قرصی در موقعیتی که قرار گرفته ندارد. بنابر این احساس سختی و مشتقت می کند و فکر می کند که رسیدن به اهدافش راحت نیست. شما باید به باورهایتان اعتقاد قلبی داشته باشید و تحت تاثیر اطرافیانتان و حرفهایی که می شنوید زود فکر نکنید که در عملکرد شما نقطه ضعفی وجود دارد. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۹ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۵۵:۰۳
فاطمه

فاطمه : سلام. خانم هراتی عزیز. لطفا نمایش ندهید. تشکر.

پاسخ
لینک۲۹ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۰۰:۰۸:۰۵
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. شما می خواهید به دنبال رسیدن با آرامش و رفاهی باشید که فعلا در زندگی امروزتان، این آرامش را ندارید. نیاز به حمایت و رشد فکری بیشتری دارید و شاید احساس افسردگی و یاس یا ناامیدی می کنید. حفره ی خالی در زندگی شما وجود دارد که سعی می کنید آن را پر کنید و از این جهت فکرتان ناراحت است. اما کم کم شرایط بهتری در زندگی تان بوجود می آید. فرصت ها و انتخاب های بیشتری پیش رو خواهید داشت. شما بدبینی را کنار می گذارید، شرایط سخت برایتان حل و فصل خواهد شد و شروعی تازه در زندگی تان خواهید داشت. خواهرتان فاطمه، اما باید مراقب باشد. خواهر دوست مادرتان در خواب شما سمبلی برای بدبینی و خباثت دنیاست. رضا با شما روراست نیست. او افکاری مرموزانه در سر دارد و سعی می کند که گه گاهی جوری افکارش را مطرح کند که شما خیال کنید که برنده ی ماجرا هستید. او احساسات واقعی اش را با فاطمه مطرح نمی کند و می خواهد خونسرد و بی خیال باشد و خوب بگذراند. او زندگی را به خودش سخت نمی گیرد یا به فاطمه سخت نمی گیرد و در کارش البته سخت کوش و مقاوم است. رضا سعی می کند که احساس واقعی اش را از فاطمه مخفی کند و می خواهد اینطوری برنده ی ماجرا باشد. او هم شخصیتی مشابه خواهر دوست مادرتان دارد و زیرک و نیز بدبین است. شما فکر می کنید که جادویی باعث شده که رضا اینطور باشد ولی واقعیت این است که این خود اوست که از اول هم همینطور بوده است و با خواهرتان روراست نبوده است. شما باید خردمند باشید. هیچ جادویی بزرگتر از جهالت خود انسان و اعتقادش به قدرت "جادو" نیست. در کارهایتان به خداوند توکل کنید و عاقلانه رفتار کنید تا از شما سو استفاده نشود. خواهر شما رفتاری مهربان و خالص و با کرامت دارد. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۹ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۴۸:۳۰
Mitra

Mitra : سلام.خواب دیدم قصد داریم به ی مکانی بریم توی مسیر برف اومد(ریزش برفو ندیدم ولی تلنباری برفو دیدم)و گفتم وای حالا باید اینجا بمونیم زنجیر چرخم نداریم مکان ناآشنا بود ولی انگار سمت روستای پدریم بود توی ی خونه ساکن شدیم یه پسری هم بود که توی خواب میشناختم و به اسم صداش کردم ولی الان اسمش یادم نیست و نمیشناسمش نمی دونم چرا ازش کفش خواستم برام دو جفت کفش از خودش آورد یه جفتش خاکستری بود یه جفتش زرد بعد بش گفتم چقدر شبیه کفشای منه(منم کفشایی به همین رنگ دارم ولی کفشای اون قشنگتر بود)بعدم کفشای زردشو پوشیدم که اسپرت بودن و کاملا اندازه ی پام بود داداشم بم گفت کفش میخوای منم بش گفتم نه کفشای فلانی رو پوشیدم(همون پسری که گفتم توی خواب اسمشو گفتم ولی الان چیزی ازش یادم نیست ولی توی خواب انگار میشناختمش)

پاسخ
لینک۲۷ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۴۵:۴۳
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. شما می خواهید به هدفی در زندگی تان برسید ولی با سردی روابط یا رکود اقتصادی و دلسردی هایی مواجه می شوید و به فکر چاره خواهید افتاد. شما در زمانهای سخت، خودتان و قابلیت هایتان را بیشتر خواهید شناخت و درکتان نسبت به توانایی هایتان بالاتر خواهد رفت. اعتماد به نفستان قوی تر خواهد شد و سعی خواهید کرد که سبک زندگی فعال و ساده و بسیار خردمندانه ای را پیش بگیرید. شما مصمم و قوی در راه رسیدن به اهدافتان قدم بر می دارید و وقتی که برادرتان به شما پیشنهاد می دهد که کمک شما باشد، شما به او ثابت می کنید که خودتان آنقدر جربزه و اعتماد به نفس و شهامت دارید که بتوانید روی پای خودتان بایستید و جاپای قرص و محکمی را در زندگی تان برای خودتان بسازید. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۷ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۲۷:۴۵
Zahra

Zahra : سلام.خانه بزرگی داشتیم من خواب بودم بیدارشدم دیدم مهمان داریم. خاله مادرم بغلم کردوگریه میکردکه خیلی تنهاست ودلش برایم تنگ شده جلوی پدرم شلوار نداشتم سریع بلوزم وپایین کشیدم ولی اوپایین و نگاه میکرد. همه، غذا می‌خوردند برنج سفید داشتیم و پیاز منم هویج آماده میکردم. بچه هازیادبودندرفتم خانه همسایه که اجازه یکیشون و بگیرم خانه ما غذا بخوره چون گریه میکردلنگه کفشم جاموند برگشتم برش دارم دیدم پلیس دنبالمه در خانه کوچک و مخفی بودونمیتونستم بازش کنم خیابان پراغتشاشگربودوپلیس جریمه میکردوپلاک مارا هم جریمه کرد.خواهش میکردم نکنه اونم پاره کردقبضو.برگشتم کفشام لنگه بلنگه مشکی مردانه شیک و کتانی کرم بودشوهرم بامادرم تواتاق بودندوازمن پنهان میکردندگفتم چیکارمیکردی گفت که ۴٫۵٫۲۰ روزیه که نزدیکی دارند ومن تعجب کردم و اونم توضیح میداد که چجوری شروع شده.

پاسخ
لینک۲۷ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۰۷:۰۹:۳۸
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. شما روحی بزرگ و شخصیتی مهربان دارید و خیرتان به همه می رسد. اگر خوابتان را 28 یا 29 ماه دیده اید، بخش هایی از خوابتان درست است و خاله ی مادرتان هم واقعا دلتنگ شماست. شما نیاز به حمایت بیشتری در زندگی تان دارید و شاید همسر شما زیاد از شما حمایت نمی کند و یا شما نمی دانید که چه نقشی در زندگی او ایفا می کنید. شما سعی می کنید که خردمندانه رفتار کنید و بینش و اگاهی تان را در باره ی زندگی تان بالاتر ببرید. شخصیتی حمایتگرایانه دارید ولی اعتماد به نفستان در زندگی کم شده و زحمتتان زیاد است و نمی دانید که باید چه رویکرد و موضع گیری نسبت به بعضی مسائل داشته باشید. همسرتان هر مسئله ای را با شما راحت مطرح نمی کند و احساس می کنید که زندگی تان دچار هرج و مرج شده و امیدوار هستید که از شر مشکلات رها شوید. شوهر و مادرتان با هم سر مسائلی اختلاف دارند. آنها شاید به خاطر عدم حمایت همسرتان از شما، احساسات او، تغییر مسیر زندگی تان و مسائل مالی و کارهای سخت زندگی با هم اختلاف نظر دارند. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۷ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۲۵:۲۱
masumehh

masumehh : سلام.دیشب دیدم شلوار مشکی نخی راحت پام بود و میخواستم ی شلوار دیگه ام بخرم(توراه خرید بودم)شلواری ک میخواستم پارچه ایی خیلی گشاد راحت بود.بعد دیدم منو دختر داییم نشسته بودیم.من تو پام یک کفش نو نو بندی اسپرت گرون بود به رنگ نارنجی که مارک بود و خیلی توش راحت بودم.همش خودم نگاه میکردمو کیف میکردم.بعد دختر داییم گفت یک مغازه هست کفش های مارک داره ک خیلی خیلی گرونه.واقعا سخته خرید ازش.ک من گفتم من یک کفش چند روز پیش از همین جا خریدم(یعنی دو تا کفش نو داشتم)یه هو دختر داییم اینو شنید دهنشو کج کرد با حسودی گفت عه عه ن بابا.خوب شد گفتی.فقط تو میتونی بخری.مثل عقده اییا اومدی میگی.یعنی یک برخورد خیلی بد باهام کرد.منم گفتم مگه من چی گفتم؟فقط گفتی یه مغازه هست که کفشاش مارک و گرونن منم گفتم من ازش خرید کردم.تو چرا خودتو داری انقد ناراحت میکنی؟

پاسخ
لینک۲۵ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۳۰:۲۰
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. شما زندگی را راحت می گیرید و اعتماد به نفستان بالاست. شما نقش تان را در کاری که به شما واگذار می شود به خوبی انجام می دهید و احساس محدودیت نمی کنید. احساس می کنید که آزاد هستید. رویکرد شما نسبت به زندگی هم این است که با پرستیژ و قوی عمل کنید و بتوانید روی پای خودتان بایستید. شما رفتاری برونگرا و اجتماعی دارید و به موفقیت خودتان حتی در مسیر های تازه و کارهای جدیدی که به عهده می گیرید اعتقاد کامل دارید. شما احساس می کنید که جاپای قرص و محکمی در نقش های مختلفی که در زندگی تان متقبل می شوید دارید و دختر دایی تان نسبت به این اعتماد به نفس شما حسادت دارد. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۵ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۵۸:۰۹
تینا

تینا : سلام وقت بخیر
خواب دیدم که شب هست در یک محوطه پارک مانند زیبا جشنی به پا هست بنظرم همه میهمانان از دوستان قدیم دانشگاه هستند من لباس زیبایی به رنگ بنفش سیر تنم بود حس خوبی داشتم و البته تنها روی یه صندلی نشسته بودن صندل پاشنه ۳ سانتی آبی فیروزه ای پام بود که بندهاش باز بود و به همین خاطر پاهام اذیت میشد .اعلام کردن که آخرین برنامه جشن چند دقیقه دیگه شروع میشه و چون میخواهند که میهمانها زود به خونه هاشون برسن آخرین برنامه زود تموم میشه و بعد پذیرایی میکنند من تصمیم میگرم که زودتر راه بیفتم به من میگن بمونم ولی میگم راهم دور هست الان راه بیفتم ۱۱ شب میرسم . بعد خم میشم که بند کفشهامو ببندم چون پاهام راحت نبود بند یه لنگه رو که میبندم اول پامو حرکت میدم و با خودم میگم پام راحت شد و میخواستم بند لنگه دیگه رو ببندم که از خواب بیدار شدم.
ممنونم

پاسخ
لینک۲۵ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۰۰:۴۶:۱۷
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام.شما شخصیتی از خود گذشته، مهربان و عادل و دلسوز دارید که باید سعی کنید افکار منفی را از ذهنتان پاک کنید و مثبت تر فکر کنید. قدرت و انرژی شما در کمک رسانی به مردم بالاست. شما اطرافیانتان را خوب درک می کنید ولی باید سعی کنید که با دقت و آرامش بیشتری در مورد بعضی از مردم، قدم بردارید. مسئله ای پیش می آید که فکرتان را ناراحت می کند و شما فکر می کنید که برای چالشی که پیش رو دارید، در یک رابطه یا زمینه ی خاصی در زندگی تان هنوز آماده نیستید و از این بابت احساس کم طاقتی و بی تابی می کنید. اما شما خیلی زود سعی خواهید کرد که خودتان را مقاومتر و قویتر کنید و به سمت اهدافتان و عملی کردن تصمیماتتان پیش بروید. شما شخصیتی ایده آل گرا دارید و زیادی حواستان به مردم و خواسته هایشان هست. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۵ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۳۷:۲۰
Zahra

Zahra : سلام خانم هراتی عزیز....یکی از اقوام همسرم که پسر جوونیه تازه نامزد کرده من خواب دیدم منزل دایی من که برامون از گذشته نماد رفاه و فراوانی بوده هستیم.من از داخل خونه میام حیاط ..دنبال کفشم تا بپوشم پیدا نمیکنم یه دمپایی دم دستی میپوشم جلوتر میرم ببینم کفشم رو کی پوشیده ...دیدم این پسر جوان که اقوام شوهرم هست کفش منو پوشیده و داره با شلنگ جلوی خونه ی داییم رو میشوره و چیزی که در خواب تعحب کردم کفشم کاملا اندازه ی پاش بود و من برام عجیب بود .
یه بار دیگه هم در خواب دستخط شون رو دیدم که بسیار بدخط بودن .نمیدونم میتونم یه خواب کوتاه دیگه بگم یا نه ..این بود که در مجلسی بودم میخواستم وضو بگیرم دیدم دستام تا ساعد اب اناری هست ..قرمز ...و من سعی میکنم بشورمشون ...ممنون روزتون به خیر و سلامت .

پاسخ
لینک۲۳ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۰۵:۵۹:۰۱
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. این آقای جوان هم مثل شما از ثروت و رفاه دیگران تمجید می کند و سعی می کند که از روش شما و موضع گیری شما برای رسیدن به اهدافش و از بین بردن مشکلاتش در زندگی تقلید کند. باورهای او و شما در زمینه ی رفع مشکلات شبیه به هم است. دوست عزیز شما طبق قوانین سایت فقط مجاز به ثبت یک خواب در هر کامنت و در هر 24 ساعت هستید و نه بیشتر. خواب مربوط به دست خط یا وضو را به صورت کامل در صفحه ی تعبیرخواب مربوط به خودشان و مجزا در یک روز دیگر ثبت کنید. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۳ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۴۶:۳۷
Saeid39

Saeid39 : سلام خانم هراتی

حال شما خوبه؟

با زحمت های ما؟

پاسخ
لینک۲۲ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۲۰:۵۳
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام تشکر استدعا می کنم. شما به شرایط کار و زندگی این خانم فکر می کنید ولی رفته رفته رویکرد خودتان را نسبت به او عوض خواهید کرد و احساستان نسبت به او سست تر خواهد شد. او به عادات و روشهای قدیمی خودش پایان خواهد داد و هویت تازه ای به خودش خواهد گرفت. شما احساس می کنید که جاپای قرص و محکمی در رابطه با او ندارید و یا مانند قبل به اعتقادات و باورهایتان نسبت به او پایبند نخواهید بود. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۲ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۱۹:۳۱
D

D : سلام خانم هراتی عزیز خوابم نمایش نشه لطفا

پاسخ
لینک۲۲ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۰۰:۲۱:۰۷
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. شما در مورد اهدافتان در زندگی و رویکردتان نسبت به مسائل مختلف، شک دارید ( یا دختر دایی تان اهداف شما را زیر سوال می برد). احساس می کنید که اگر بخواهید موضع گیری یا باورهای دیگری نسبت به مسائل در زندگی تان داشته باشید، زندگی سختی خواهید داشت و مجبور خواهید شد که در مسیر اشتباهی قدم بگذارید. شما می خواهید که اهدافتان را دوباره ارزیابی کنید. ولی بعد متوجه می شوید که نگرش ها و عقاید دیگران به خودشان مربوط است و شما مجبور نیستید که برای راحتی خودتان همه را وادار کنید که مثل شما فکر کنند. شما مجبور نیستید که بخاطر بهبود دنیا همه را وادار کنید که از خط فکری شما تبعیت کنند. دوست شما روحیه ای تازه یا ایده های خیلی خوبی پیدا خواهد کرد و همه از او تعریف می کنند. او با استفاده از تجارب و موقعیت های مختلفی که در زندگی کسب کرده، حالا سعی می کند که روحیه ای مثبت داشته باشد و تحولی مثبت در زندگی اش بوجود بیاورد و شما شرایط او را تحلیل می کنید. شما و خانواده تان همه همفکر هم نیستید و هر کدام فکر می کنید که شیوه ی تفکر خودتان درست است و نیاز دارید که آزادانه و مستقل فکر کنید و اشتباهات گذشته تان را دور بریزید. شما تمایل دارید که به نیازهای دیگران بیشتر از خواسته های خودتان اهمیت بدهید و از خودگذشته و مهربان هستید. بنابراین سعی می کنید که در هر کاری دخالت کنید و حساسیت به خرج دهید تا همه را وادار کنید که درست فکر کنند. اما این روش شما اشتباه است و موجب نگرانی و استرس در شما می شود. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۲ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۰۵:۳۷
ادامه

از تاریخ 21 بهمن 1396 فقط اعضای وب سایت می توانند تعبیر خواب خود را سوال کنند. اگر قبلا عضو شده اید ورود و برای ثبت نام عضویت را کلیک کنید. ورود عضویت