یوتاب گلچینی از بهترین ها

رضاخان و مستشار

آخرین روز مرداد، در مانور ارتش درهمدان، رضا خان در حضور ولیعهد و دولتمردان دست به سینه خود از ژنرال ژاندار مستشار فرانسوی دانشکده افسری پرسید: این ارتش ما در برابر هجوم قوای بیگانه چقدر مقاومت می کند؟
ژنرال فرانسوی فورا جواب داد: دو ساعت، قربان!
شاه اخم هایش را در هم کشید.

متملقان دور ژنرال ریختند که چرا به اعلیحضرت چنین جوابی داده است؟
او در پاسخ گفت: این را گفتم تا اعلیحضرت خوشحال شوند، و گرنه دو دقیقه هم نمی تواند!

0 دیدگاه

دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.