یوتاب گلچینی از بهترین ها

میرم خونه ی بابام

زن جیغ کشید: دیگه یک دقیقه هم نمی تونم تحملت کنم.
همانطور که به طرف در خروجی می رفت، داد می زد: میرم خونه ی بابام و حق نداری کسی را بفرستی دنبالم.

با عجله که کفش هایش را بلند کرد، ناخواسته چشمش به تیتر درشت روزنامه افتاد: 27 دختر آماده ی ازدواج در برابر یک پسر.
با صدای ملایم تری گفت: اگر کسی را هم فرستادی، فرستادی.

0 دیدگاه

دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.