یوتاب گلچینی از بهترین ها

زر سرخکنون که بر کف گل جام باده صاف است به صد هزار زبان بلبلش در اوصاف است بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد که می حرام ولی به ز مال اوقاف است به درد و صاف تو را حکم نیست خوش درکش که هر چه ساقی ما کرد عین الطاف است ببر ز خلق و چو عنقا قیاس کار بگیر که صیت گوشه نشینان ز قاف تا قاف است حدیث مدعیان و خیال همکاران همان حکایت زردوز و بوریاباف است
خموش حافظ و این نکته‌های چون زر سرخ نگاه دار که قلاب شهر صراف است
کار سبکبارانگذرگاه عافیت


برای گرفتن فال به بخش فال حافظ مراجعه کنید.