یوتاب گلچینی از بهترین ها

نام های ایرانی - لیست ح

نام های ایرانی لیست ح، خ

حافظ : نگهبان

حامد : ستایش‌کننده

حامی : حمایت‌کننده

حسام : شمشیر تیز و بُرنده

حسن : خوب، نیکو

حسین : خوب، نیکو (مصغّرِ «حسن»)

حمید : ستوده، ستوده‌شده

نام های ایرانی - لیست خ

خاتون : خانم، کدبانو، نامی ترکی

خاوردخت : دختر مشرق زمین

خداداد : خدا داده

خدایار : دوست خدا - فرمانروای بخارا بوده‌است

خرداد به : خورشید داد - یکی از جغرافیدانهای معروف اسلامی

خرم : شاد و خندان - پهلوان خرم از عهد شاه شجاع است

خرمدخت : دختر شاد و خندان

خسرو : مشهور، نیک نام - لقب چند تن از پادشاهان ساسانی

خشایار : قهرمان، نیرومند - (خشایارشا) نام پسر داریوش هخامنشی

خورشید : درخشنده آفتاب - معشوقه جمشید در داستان جمشید و خورشید

خجسته : مبارک، فرخنده، سعادتمند، گل همیشه بهار

خاطره : به یادماندنی